Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-05-11
Produkt utgår
Fludeoxyglucose (18F) Akademiska sjukhuset kommer att avregistreras 2021-05-10. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-10
Varningar och försiktighet
Akut binjurebarksvikt kan uppträda vid byte från konventionella orala läkemedelsformer av hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi. Noggrann övervakning av pa tienterna rekommenderas under den första veckan efter bytet. Sjukvårdspersonalen ska underrätta vårdgivare och patienter om att extra doser av Alkindi ska ges om symtom på binjurebarksvikt observeras. Vid behov ska en ökning av den totala dagliga dosen av Alkindi övervägas och vården ska kontaktas omgående.
2021-05-10
Varningar och försiktighet
Akut binjurebarksvikt kan uppträda vid byte från konventionella orala läkemedelsformer av hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi. Noggrann övervakning av pa tienterna rekommenderas under den första veckan efter bytet. Sjukvårdspersonalen ska underrätta vårdgivare och patienter om att extra doser av Alkindi ska ges om symtom på binjurebarksvikt observeras. Vid behov ska en ökning av den totala dagliga dosen av Alkindi övervägas och vården ska kontaktas omgående.
2021-05-10
Dosering
När patienter byter från konventionell oral ersättningsbehandling med hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi kan samma totala dagliga dos ges. Alkindi är terapeutiskt likvärdigt med konventionella orala läkemedelsformuleringar av hydrokortison. När en patient byter från andra orala läkemedelsformer av hydrokortison till Alkindi kan den bristande noggrannheten i doseringen som är tänkbar med andra orala läkemedelsformer av hydrokortison leda till minskad hydrokortisonexponering trots att samma nominella dos ges. Detta kan leda till symtom på binjurebarksvikt eller akut binjurebarksvikt.

2021-05-10
Dosering
När patienter byter från konventionell oral ersättningsbehandling med hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi kan samma totala dagliga dos ges. Alkindi är terapeutiskt likvärdigt med konventionella orala läkemedelsformuleringar av hydrokortison. När en patient byter från andra orala läkemedelsformer av hydrokortison till Alkindi kan den bristande noggrannheten i doseringen som är tänkbar med andra orala läkemedelsformer av hydrokortison leda till minskad hydrokortisonexponering trots att samma nominella dos ges. Detta kan leda till symtom på binjurebarksvikt eller akut binjurebarksvikt.

2021-05-10
Varningar och försiktighet
Akut binjurebarksvikt kan uppträda vid byte från konventionella orala läkemedelsformer av hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi. Noggrann övervakning av pa tienterna rekommenderas under den första veckan efter bytet. Sjukvårdspersonalen ska underrätta vårdgivare och patienter om att extra doser av Alkindi ska ges om symtom på binjurebarksvikt observeras. Vid behov ska en ökning av den totala dagliga dosen av Alkindi övervägas och vården ska kontaktas omgående.
2021-05-10
Dosering
När patienter byter från konventionell oral ersättningsbehandling med hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi kan samma totala dagliga dos ges. Alkindi är terapeutiskt likvärdigt med konventionella orala läkemedelsformuleringar av hydrokortison. När en patient byter från andra orala läkemedelsformer av hydrokortison till Alkindi kan den bristande noggrannheten i doseringen som är tänkbar med andra orala läkemedelsformer av hydrokortison leda till minskad hydrokortisonexponering trots att samma nominella dos ges. Detta kan leda till symtom på binjurebarksvikt eller akut binjurebarksvikt.

2021-05-10
Dosering
När patienter byter från konventionell oral ersättningsbehandling med hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi kan samma totala dagliga dos ges. Alkindi är terapeutiskt likvärdigt med konventionella orala läkemedelsformuleringar av hydrokortison. När en patient byter från andra orala läkemedelsformer av hydrokortison till Alkindi kan den bristande noggrannheten i doseringen som är tänkbar med andra orala läkemedelsformer av hydrokortison leda till minskad hydrokortisonexponering trots att samma nominella dos ges. Detta kan leda till symtom på binjurebarksvikt eller akut binjurebarksvikt.

2021-05-10
Varningar och försiktighet
Akut binjurebarksvikt kan uppträda vid byte från konventionella orala läkemedelsformer av hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi. Noggrann övervakning av pa tienterna rekommenderas under den första veckan efter bytet. Sjukvårdspersonalen ska underrätta vårdgivare och patienter om att extra doser av Alkindi ska ges om symtom på binjurebarksvikt observeras. Vid behov ska en ökning av den totala dagliga dosen av Alkindi övervägas och vården ska kontaktas omgående.
2021-05-10
Biverkningar
En ökad risk för MDS/AML efter behandling med pegfilgrastim tillsammans med kemoterapi och/eller strålbehandling har observerats hos patienter med bröst- och lungcancer i en epidemiologisk studie (se avsnitt 4.4).
2021-05-10
Varningar och försiktighet
I observationsstudier efter godkännandet för försäljning har pegfilgrastim tillsammans med kemoterapi och/eller strålbehandling förknippats med utveckling av myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloisk leukemi (AML) hos patienter med bröst- och lungcancer (se avsnitt 4.8). Patienter som behandlas på detta sätt ska övervakas efter tecken och symtom på MDS/AML.
2021-05-10
Varningar och försiktighet
SSRI-/SNRI-läkemedel kan öka risken för postpartumblödning (se avsnitt 4.6 och 4.8).
2021-05-10
Varningar och försiktighet
SSRI-/SNRI-läkemedel kan öka risken för postpartumblödning (se avsnitt 4.6 och 4.8).