Fredag 22 oktober till måndag 25 oktober kan Fass periodvis ladda lite långsammare på grund av tekniskt underhåll. Om det upplevs som ett problem är Fass appar tillgängliga - via App store eller Google Play.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-10-22
Produkt utgår
Clopidogrel PharmaCoDane kommer att avregistreras 2021-10-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-21
Produkt utgår
Fucidin® kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-21
Produkt utgår
Etoposid medac kommer att avregistreras 2021-10-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Administrering av ett levande vaccin till ett ammande spädbarn, medan modern behandlas med infliximab, rekommenderas inte om inte serumnivåerna av infliximab hos spädbarnet är omätbara.
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Tillägg av information om innehollet av etanol - sista stycket:
"Detta läkemedel innehåller 482,3 mg alkohol (etanol) per ml. Etanol kan orsaka en brännande känsla på skadad hud. Detta läkemedel är brandfarligt. Får ej utsättas för hetta eller öppen eld."
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Central sömnapné inklusive Cheyne-Stokes andning har rapporterats efter godkännande för försäljning hos patienter som tar tikagrelor. Vid misstanke om central sömnapné bör ytterligare klinisk utvärdering övervägas.
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Central sömnapné inklusive Cheyne-Stokes andning har rapporterats efter godkännande för försäljning hos patienter som tar tikagrelor. Vid misstanke om central sömnapné bör ytterligare klinisk utvärdering övervägas.
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller bensylalkohol. Stora volymer ska användas med försiktighet och endast om absolut nödvändigt, särskilt till patienter med nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, samt hos gravida eller ammande, p.g.a. risken för ackumulering och toxicitet (metabolisk acidos).
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Central sömnapné inklusive Cheyne-Stokes andning har rapporterats efter godkännande för försäljning hos patienter som tar tikagrelor. Vid misstanke om central sömnapné bör ytterligare klinisk utvärdering övervägas.
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller bensylalkohol. Stora volymer ska användas med försiktighet och endast om absolut nödvändigt, särskilt till patienter med nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion p.g.a. risken för ackumulering och toxicitet (metabolisk acidos).
2021-10-19
Dosering
Hantering av IRRs (alla indikationer) under avsnittet Administreringssätt har uppdaterats.
2021-10-19
Biverkningar
Beskrivning av utvalda biverkningar har uppdaterats
2021-10-19
Interaktioner
Försiktighet rekommenderas när metamizol och efavirenz administreras samtidigt då det kan orsaka en minskning av plasmakoncentrationerna av efavirenz med potentiell minskning av klinisk effekt.
2021-10-19
Interaktioner
Försiktighet rekommenderas när metamizol och efavirenz administreras samtidigt då det kan orsaka en minskning av plasmakoncentrationerna av efavirenz med potentiell minskning av klinisk effekt.
2021-10-19
Interaktioner
Försiktighet rekommenderas när metamizol och efavirenz administreras samtidigt då det kan orsaka en minskning av plasmakoncentrationerna av efavirenz med potentiell minskning av klinisk effekt.
2021-10-19
Interaktioner
Försiktighet rekommenderas när metamizol och efavirenz administreras samtidigt då det kan orsaka en minskning av plasmakoncentrationerna av efavirenz med potentiell minskning av klinisk effekt.
2021-10-19
Varningar och försiktighet
PML har rapporterats hos patienter som behandlats med S1P receptormodulatorer, inklusive ozanimod.
2021-10-19
Varningar och försiktighet
PML har rapporterats hos patienter som behandlats med S1P receptormodulatorer, inklusive ozanimod.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.