Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-08-04
Interaktioner
Samtidig terapeutisk användning av tramadol och serotonerga läkemedel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), MAO-hämmare (se avsnitt 4.3), tricykliska antidepressiva och mirtazapin kan leda till serotoninsyndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd (se avsnitt 4.4 och 4.8).
2021-08-04
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Serotonergt syndrom
2021-08-04
Interaktioner
Samtidig terapeutisk användning av tramadol och serotonerga läkemedel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), MAO-hämmare (se avsnitt 4.3), tricykliska antidepressiva och mirtazapin kan leda till serotoninsyndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd (se avsnitt 4.4 och 4.8).
2021-08-04
Varningar och försiktighet
Nyt afsnit om serotonert syndrom er tilføjet
2021-08-04
Varningar och försiktighet
Nyt afsnit om serotonert syndrom er tilføjet
2021-08-04
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Serotonergt syndrom
2021-08-04
Varningar och försiktighet
Förtydligande gällande Allvarliga överkänslighetsreaktioner
2021-08-04
Varningar och försiktighet
Förtydligande avseende Allvarliga överkänslighetsreaktioner
2021-08-03
Varningar och försiktighet
Svåra anafylaktiska reaktioner har observerats efter administration.
2021-08-03
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrat från 30 månader till 18 månader.
2021-08-03
Läkemedelsnamn
Tolterodin Actavis har bytt namn till Tolterodin Rivopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-03
Produkt utgår
Cloxacillin Stragen kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2021-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-03
Läkemedelsnamn
Tolterodin Actavis har bytt namn till Tolterodin Rivopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-03
Produkt utgår
Cloxacillin Stragen kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2021-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-02
Lamictal®, Tablett 100 mg
GlaxoSmithKline
Interaktioner
Hänsyn ska tas vid administrering till patienter vars epilepsi är särskilt känslig för fluktuationer i koncentrationen av lamotrigin.
2021-08-02
Interaktioner
Hänsyn ska tas vid administrering till patienter vars epilepsi är särskilt känslig för fluktuationer i koncentrationen av lamotrigin.
2021-08-02
Lamictal®, Tablett 200 mg
GlaxoSmithKline
Interaktioner
Hänsyn ska tas vid administrering till patienter vars epilepsi är särskilt känslig för fluktuationer i koncentrationen av lamotrigin.
2021-08-02
Interaktioner
Hänsyn ska tas vid administrering till patienter vars epilepsi är särskilt känslig för fluktuationer i koncentrationen av lamotrigin.
2021-08-02
Lamictal®, Tablett 50 mg
GlaxoSmithKline
Interaktioner
Hänsyn ska tas vid administrering till patienter vars epilepsi är särskilt känslig för fluktuationer i koncentrationen av lamotrigin.
2021-08-02
Interaktioner
Hänsyn ska tas vid administrering till patienter vars epilepsi är särskilt känslig för fluktuationer i koncentrationen av lamotrigin.