Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedel och miljö

För detta avsnitt ansvarar LIF

Utvecklingen av nya läkemedel har under de senaste femtio åren revolutionerat vår hälso- och sjukvård och ökat människors hälsa och livskvalitet. Det behövs dock mer forskning för att få ökad kunskap om hur läkemedel påverkar miljön. Det är viktigt att alla använder läkemedel på ett klokt och ansvarsfullt sätt – ditt bidrag är också viktigt för en bättre miljö.


Hälsa och miljö

Läkemedel ska hjälpa oss när vi blir sjuka, men vad händer när läkemedel hamnar i naturen? Miljöforskarna är överens om att dagens halter av läkemedelsrester i vatten, jord och sediment ligger långt under gränsvärdena för vad som anses kunna orsaka akuta problem. Men ännu vet man för lite om de långsiktiga effekterna.

Miljömedvetna företag

Läkemedelsföretagen i Sverige har idag etablerade miljöprogram med god kontroll över energiförbrukning, val av råvaror, miljöskadliga ämnen i produktionen osv. Läkemedelsföretagen tar också hänsyn till miljöaspekter när nya läkemedel utvecklas.

Företagen arbetar för att utveckla förpackningar som både klarar läkemedelsmyndigheternas krav och miljömässiga krav. Läkemedelsföretagen samarbetar med Förpackningsinsamlingen och återvinner materialet så långt det är möjligt.


Internationell marknad

Numera godkänns läkemedel i många fall för försäljning i hela EU.

Sedan 1995 finns krav på att göra en miljöriskbedömning vid ansökning för att få ett nytt läkemedel godkänt inom EU.

Svensk miljöklassificering av läkemedel

LIF tog år 2004 initiativet till miljöklassificering av läkemedel och modellen arbetades fram tillsammans med Apoteket AB, Läkemedelsverket och Stockholms läns landsting samt Sveriges Kommuner och Landsting.

På Fass.se kan man därför hitta miljöinformation för väldigt många läkemedels aktiva ämnen. Där kan man bland annat läsa om risken för miljön är hög eller låg, men också om läkemedlet har svårt att brytas ner i naturen eller har potential att bioackumuleras i vattenlevande organismer. Miljöinformationen kan man hitta under fliken Miljö på respektive produkt. Finns någon information där kan man också hitta bokstaven ”M” till höger om produktens namn i läkemedelstexterna.

Hur hamnar läkemedel i naturen?

Den största källan till att läkemedel hamnar i naturen är att rester hamnar i avloppet via vår urin och avföring efter det att vi använt läkemedel. I en del fall följer läkemedlet med det renade vattnet ut i den omgivande miljön. Läkemedel kan även hamna i naturen om man t ex av tanklöshet spolar ner överblivna läkemedel i avloppet. Det finns tecken på att hormoner från läkemedel kan påverka könsutvecklingen hos fiskar som lever i närheten av reningsverk.

Utsläpp av läkemedel kan komma från olika källor: läkemedelsproduktion, kliniska och kemiska laboratorier, sjukhus, hushåll, deponier, avloppsvatten etc. En förhållandevis liten del kommer i Sverige från läkemedelsproduktionen som är noggrant kontrollerad.

Ibland kan dock mindre mängder rester från kasserade läkemedel hamna på soptippen. Då kan lakvatten föra med sig läkemedelsrester till ytvatten och grundvatten.

Läkemedelsrester i naturen kan också komma från spill från jordbruk och fiskodlingar via foder och gödsel.


Miljömedvetna patienter


Överblivna läkemedel

Det är ofrånkomligt att det ibland blir läkemedel över. Kanske fungerade inte läkemedlet som avsett, man behöver byta till starkare eller svagare tabletter eller ett helt annat läkemedel. Kanske blev inte värken så svår att hela burken med smärtstillande läkemedel behövdes.

De flesta av oss vet att man inte ska slänga överblivna läkemedel i avloppet eller bland soporna.

Returpåsar kan hämtas på de flesta apotek och apoteken ska också kunna ta emot och hantera dina överblivna läkemedel på ett korrekt sätt. Läkemedlen skickas till en förbränningsanläggning som är godkänd för att förbränna läkemedel. Att bränna läkemedel i hög temperatur är det bästa ur miljösynpunkt.


Tips och råd:

  • Hämta ut just så mycket läkemedel som du behöver.

  • Förvara dina läkemedel säkert.

  • Lägg dina överblivna läkemedel i en returpåse (kan hämtas på de flesta apotek) och lämna den till apoteket för destruktion!

  • Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel lämnas till apotek.

  • Läkemedelsförpackningar av ogenomskinligt material t ex tuber och burkar, aerosolbehållare och pulverinhalatorer, injektionsflaskor och ampuller samt förpackningar som innehållit infusionsvätskor med läkemedelssubstanser lämnas till apotek.

  • Synligt tomma förpackningar kan sorteras som andra förpackningar och behöver inte lämnas in på apotek.

  • Lämna läkemedelsplåster, t ex hormonplåster eller nikotinplåster, till apoteket för destruktion - både använda och oanvända. Detta gäller även andra läkemedelsformer, exempelvis vaginalringar med hormoner.


Publiceringsdatum: 2017-06-20