Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedel och miljö

Information sammanställd av LIF

Inledning

Läkemedelsrester har uppmätts i jord, sediment, ytvatten och grundvatten. Forskarna är dock överens om att de låga halter som idag uppmäts i Sverige i avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inte orsakar akuta toxiska problem för människan eller miljön. Däremot är kunskapen än så länge bristfällig när det gäller långsiktig påverkan.


Så sprids läkemedelsrester

Hushållen står för de absolut största utsläppen av läkemedelsrester. Främst genom att substanserna eller deras nedbrytningsprodukter utsöndras med urin och avföring. Genom avloppssystemet och reningsverk når de sedan ut i vattendragen.


De veterinärmedicinska läkemedlen skiljer sig från humanläkemedel genom att de, efter att ha passerat djurens kroppar, ofta hamnar direkt i miljön utan att ha passerat reningsanläggningar. De kan även hamna på åkermark, ibland efter att ha lagrats i en gödselhanteringsanläggning. Även de veterinärläkemedel som ges via foder eller sprayas/hälls direkt på djuren riskerar att via spill hamna i miljön.


Miljöriskbedömning

Av de cirka 10 000 läkemedelsprodukter som finns på den svenska marknaden är c:a 500 veterinärmedicinska. Det är i stort sett samma aktiva substanser som används inom veterinärmedicinen som inom humanmedicinen. De veterinärmedicinska läkemedlen godkänns och marknadsförs enligt samma principer som de humanmedicinska. Den stora skillnaden utgörs av att miljöriskbedömningen vägs in i den slutliga risk/nyttabedömningen av ett veterinärmedicinskt läkemedel och kan leda till att en produkt inte godkänns för försäljning.


Antiparasitära substanser

Antiparasitära medel är framtagna för att i så liten utsträckning som möjligt påverka däggdjur samtidigt som de är toxiska för kvalster, insekter, protozoer och/eller inälvsmask. Medlen verkar genom att störa parasiternas energiupptag eller nervsystem. Därmed har dessa substanser egenskaper som gör att de kan påverka även icke parasitära organismer.


Vissa antiparasitära substanser omvandlas till inaktiva substanser redan innan de lämnar det behandlade djuret och kan därför användas utan någon som helst miljörisk. Andra substanser avges i aktiv form t.ex. via feces. Då kan koncentrationerna i feces från enskilda djur bli tillräckligt höga för att fortfarande utöva effekt på dynglevande organismer. Eftersom medlen används vid enstaka tillfällen, och eventuellt blandas med gödsel från obehandlade djur, uteblir effekter på populationsnivå. Det är dock viktigt att förskrivare och djurägare uppmärksammas på riskerna, speciellt vid användning i miljöer där sällsynta arter skulle kunna påverkas.


Antibiotika

Eftersom antibiotika är gjorda för att påverka bakterier är det också möjligt att känsliga bakteriearter i miljön kan påverkas i de fall gödsel från djur innehåller aktiva substanser. Risken för spridning av resistenta bakterier från djuret och vidare, via miljön, är en annan aspekt som beaktas vid miljövärdering av antibiotika för djur.


Det kan förekomma att relativt stora mängder antibiotika behöver användas när en allvarlig infektionssjukdom drabbar stora djurgrupper. Denna typ av sjukdomsutbrott ses emellertid sällan under svenska förhållanden och användningen av antibiotika är begränsad.


Förpackningar

Ur miljösynpunkt kan även läkemedelsförpackningarna vara av intresse, särskilt som det handlar om stora volymer. Dessutom kan förpackningarna innehålla läkemedelsrester eller andra ämnen som kan ge miljöpåverkan.


Alla förpackningar omfattas av producentansvar, vilket innebär att de företag som fyller förpackningarna har ansvar för att tillhandahålla system för insamling av tömda förpackningar så att dessa kan återvinnas eller utnyttjas som energikälla. Läkemedelsföretagen samarbetar med Förpackningsinsamlingen för att samla in och återvinna material så långt det är möjligt.


Överblivna läkemedel

Apoteken tar emot utgångna och överblivna läkemedel från allmänheten för destruktion. Läkemedlen förbränns i godkända anläggningar. Vissa apotek kan även ta emot överblivna läkemedel från veterinärer och andra verksamheter. Kontakta ditt apotek för mer information.Publiceringsdatum: 2017-06-20