Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Säkra läkemedel

Det finns många missuppfattningar om läkemedel. Bristande kunskap kan göra att behandlingen inte genomförs på rätt sätt och därmed leda till försämrad hälsa och livskvalitet. Det finns idag ett tillförlitligt system för att bedöma att våra läkemedel är säkra. LIF vill öka kunskapen om de forskande läkemedelföretagens säkerhetsarbete och slå hål på några vanliga fördomar om läkemedel.

Fördom 1

”Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel”

Anledningen till att använda ett läkemedel är att lindra eller behandla en sjukdom, eller kanske att undvika sjukdom senare i livet. Nyttan kan till exempel vara att lindra smärta, men ganska ofta är syftet att behandla allvarliga tillstånd och att rädda patienter till livet.

Nyttan med att behandla behöver vägas mot risken att inte behandla, i slutändan ett noggrant övervägande av läkaren i samråd med patienten. Vi kallar ett läkemedel säkert när bedömningen är att nyttan överväger den möjliga risken, en förutsättning för att ett läkemedel ska få säljas.

Förenklat kan vi säga att inget läkemedel är helt fritt från biverkningar för alla patienter, vid alla tidpunkter och i alla doser. När både patient och läkare har god kunskap om behandlingen minskar risken för oönskade effekter.

— Läkemedel hjälper!Fördom 2

”Hellre ett gammalt beprövat än ett nytt läkemedel”

Ett läkemedel som godkänns idag har gått igenom fler och mycket noggrannare tester än ett läkemedel som godkändes för 50 år sedan. Eftersom vi idag vet mer om våra nya läkemedel, kan de ibland framstå som mer riskfyllda. Flera av de läkemedel som toppar listan över allvarliga biverkningar i Sverige är dock ”gamla och beprövade”.

Det är sant att fullständig information om riskerna saknas för nya läkemedel, exempelvis uppgifter om kombinationer med andra mediciner, eller behandling under lång tid. Därför följer man mycket noggrant användningen av nya läkemedel både från läkemedelsföretagens och myndigheternas sida.

Det viktigaste är att nya läkemedel ger patienterna tillgång till effektiv behandling av sjukdomar där detta tidigare saknats. Man kan säga att det fi nns en risk både med att tidigt introducera ett läkemedel och att vänta med att göra det.

— Det är värdefullt med nya läkemedel.Fördom 3

”Läkemedelsindustrin vill inte höra talas om biverkningar”

Alla företag är mycket medvetna om att en god kunskap om ett läkemedels bieffekter är lika viktigt som att känna till dess effekter. Läkemedelsindustrin tjänar faktiskt på att patienterna mår bra, för det är ingen bra affärsidé att försöka sälja en produkt som inte fungerar. Det betyder att mycket arbete läggs ned på att identifi era de patienter som har störst nytta och minst risk för biverkningar av ett läkemedel.

Läkemedelsföretagen samlar in och registrerar alla inkomna biverkningar från patienter, läkare, kliniska prövningar och olika typer av databaser. Även den enskilde patientens biverkning är mycket värdefull information.

Insamlad information analyseras och bedöms av både företag och läkemedelsmyndigheter och ligger sedan till grund för uppdatering av information som står i Fass.se och den bipacksedel som ligger i förpackningen.

Du kan känna dig trygg med att läkemedelsindustrin noga tar hand om och utvärderar all information om biverkningar som kommer till företagens kännedom.

— Information om biverkningar är viktigt för läkemedelsindustrin.Fördom 4

”Det är inte så noga hur man tar medicinen.”

Ett aldrig så noga utvärderat läkemedel kan orsaka skada om det inte tas som det var tänkt eller ges till fel person. Det är därför viktigt att läkemedlet distribueras och expedieras säkert, samt att du som patient förvarar och använder läkemedlet enligt instruktionerna. Läkemedelsföretagen arbetar med patienternas säkerhet i fokus genom hela läkemedlets livscykel, från forskning till användning.

På läkemedelsportalen Fass.se finns information om alla läkemedel som godkänts i Sverige. Här hittar du t ex information om dosering och hur man tar sina läkemedel för att få bästa möjliga effekt.

Att handla läkemedel via oseriösa Internetsidor är farligt. Risken är stor att läkemedlen är förfalskade och ger felaktig, skadlig eller ingen effekt alls. För sådana läkemedel finns det ingen försäkring som täcker eventuella skador. Egenbehandling med receptbelagd medicin utan läkarkontakt är alltid ett stort risktagande.

Läkemedelsföretagen arbetar aktivt i Sverige och på global nivå för att förbättra patientsäkerheten i alla led där läkemedel är inblandade.


Det finns många missuppfattningar om läkemedel. Obefogad rädsla kan göra att patienten inte får bästa effekt av sin läkemedelsbehandling och därmed försämrad hälsa och livskvalitet. Det finns idag ett tillförlitligt system för att bedöma att våra läkemedel är säkra. LIF vill med denna broschyr öka kunskapen om de forskande läkemedelföretagens säkerhetsarbete och slå hål på några vanliga fördomar om läkemedel.

LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIFs mission är: ”Läkemedel är en hjälp för livet. Nya läkemedel är en möjlighet till bättre hälsa. LIFs uppgift är att skapa goda förutsättningar för forskning och utveckling av läkemedel. LIF skall verka för en god tillgång till läkemedel och skapa förståelse för läkemedlens betydelse för människors livskvalitet”.

Säkra läkemedel


— För att få bästa effekt med minsta risk är det noga hur man tar sin medicin.Publiceringsdatum: 2017-06-20