Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Idrott och läkemedel

Bengt O. Eriksson, professor emeritus i barnkardiologi, Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus, Göteborg

Läkemedel används för att bota, lindra och förebygga sjukdom och ohälsa. En del av dessa läkemedel, men även andra substanser, som inte är läkemedel, har dock visat sig ha prestationsökande effekt inom idrott. Därför har de blivit klassade som doping enligt idrottens regler. Riksdagen har också dopningklassat (obs. stavningen) vissa hormoner. Idag är det WADA (World Anti-Doping Agency), som är ett samarbetsorgan mellan den Internationella Olympiska Kommittén (IOC), de Internationella Specialförbunden (ISF), de nationella Anti-Dopingorganisationerna (NADO) och regeringarna runt om i världen, som ansvarar för denna lista över förbjudna substanser. WADA publicerade den 29 september 2016 dopinglistan som gäller från 1 januari 2017. WADA lämnar senast den 30 september varje år en ny lista, som kommer att gälla från den 1 januari kommande år. Innan listan antas har WADA cirkulerat ett förslag till alla ”signatories”, för Sveriges del är det bl.a. Riksidrottsförbundet. En världs-anti-dopingkod (WADC) har också antagits av alla ISF och NADO 2003 och en ny kod antogs i Madrid november 2007. Vid Världskongressen om Doping i Sydafrika 2013 blev en reviderad kod att antagen.

WADA:s lista över förbjudna substanser och metoder måste accepteras av alla ISF och NADO, annars får den idrotten inte vara med i nästa Olympiska spel, och inte heller det landets idrottsmän. Detta innebär att samma regler och samma lista över förbjudna preparat och metoder kommer att gälla över hela världen och i alla idrotter. Det gäller också straffen för dopingbrott.

Den aktuella listan över förbjudna preparat och metoder upptar många substanser som är godkända som läkemedel i Sverige. Dock finns en hel del substanser som inte är klassade som läkemedel i Sverige, men som kan införskaffas på annat sätt. För att underlätta för idrottsutövare har RF på sin webbsida listat vilka läkemedel som är dopingklassade. Även Dopingjouren webbsida tel. 020-54 69 87 lämnar gärna upplysningar.

Medicinering med förbjudna läkemedel och dispensmöjligheter

Eftersom flera i Sverige godkända läkemedel är dopingklassade inom idrotten skapar detta problem för dem som av medicinska skäl måste använda dessa läkemedel. Detta kapitel är därför skrivet för att hjälpa såväl läkare, sjuksköterskor och annan medicinalpersonal, som idrottsutövare tillrätta beträffande vad som är tillåtet respektive förbjudet. För en idrottsutövare, som behöver medicinera med ett speciellt läkemedel, som är dopingklassat gäller följande.

Dispens

Om ingen bra, alternativ och tillåten medicinering föreligger måste idrottsmannen ansöka om dispens för bruket av detta läkemedel. Detta gäller f.f.a. eliten i resp. idrott. Dispensansökan lämnas in till RF på fastställda blanketter, vilken kan hämtas hem från RF:s hemsida (Länk 3). Du kan också hämta hem samma blankett från WADA:s hemsida (Länk 4) eller från resp. ISF. I ansökan skall behandlande läkare intyga med sitt namn och sin namnteckning diagnos, preparat (generiskt namn på substansen), dos, administrationssätt och varför icke dopingklassat läkemedel inte är tillfyllest. Läkarintyg på separat blankett accepteras bara som komplement. Om RF:s Dopingkommission finner att ansökan uppfyller dispensvillkoren, kan dispens ges för bruk av det/de läkemedel vid inhemska tester och tävlingar. Dock får inte läkemedlet vara prestationshöjande! För icke elitidrottare gäller s.k. generell dispens. Detta innebär att idrottaren vid dopingtest uppger att han står på dopingklassad medicin och om testen också visar detta får han inkomma med läkarintyg i efterhand

Enligt WADC kan men behöver inte de internationella förbunden acceptera av RF givna dispenser enligt "mutual recognition". För elitidrottare på resp. internationella förbunds testlista (RTP = Registered testing pool) skall ansökan ställas till resp. ISF. Ansökan måste då vara skriven på engelska eller franska. Information om beviljad dispens måste av RF/ISF rapporteras till WADA, som kan komma att överpröva ev. givna dispenser.

Om en idrottsman måste använda förbjuden medicin och inte har dispens för detta bör han/hon avsluta eller göra uppehåll i sin idrottskarriär. Detta gäller framför allt mediciner, som testas för även vid icke tävlingstester, d.v.s. s.k. träningstester (OOC-tester = Out-Of-Competition).

Vistelserapporter (Whereabouts)

Idag görs de flesta dopingkontroller utanför tävlingar, s.k. OOC-test. För att veta var och när idrottsutövaren finns, måste de som finns antecknade i resp. idrotts ”Registered testing pool” lämna besked till sina ISF resp. RF. Härigenom kan testande organisation planlägga testerna och komma oanmäld för att göra testning. De uppgifter den aktive lämnar måste vara riktiga. Han/hon måste finnas på det ställe som angivits. Om så inte är fallet rapporteras detta som en ”bomkontroll”. Efter två bomkontroller får idrottaren en skriftlig varning och vid tredje tillfället kan det leda till dopingavstängning. Utebliven eller ofullständig vistelserapport kan också ge dopingavstängning i 1 eller 2 år.

Dopingtester och dopingregler

Den idrottsutövare, som man avser att testa, blir vanligtvis skriftligt eller muntligt kallad till test utan förvarning. Om idrottsutövaren inte infinner sig till test eller vägrar att lämna prov, bedöms det som positivt prov och han blir bestraffad. Idag görs dopingtest vanligen på urin och ibland även på blod eller bäggedera. Reglerna ger också möjlighet till annan provtagning.

Doping anses föreligga när dopinganalysen av provet, vanligen urin, påvisar substansen eller dess nedbrytningsprodukt - provet är positivt. Hur substansen hamnat i vederbörandes urin bryr man sig vanligen inte om. Denna regel - Strict liability - har tillkommit för att omöjliggöra många bortförklaringar. Idrottsutövaren är således ansvarig för vad som påvisas i hans/hennes urin oavsett hur substansen kommit dit.

Vid dopingtesten insamlas urin från idrottsutövaren under uppsikt, detta för att omöjliggöra olika former av manipulation. Idrottsutövaren ska åtföljas av en person av samma kön (”eskort”) från det ögonblick vederbörande blivit kallad till dopingtest. Eskorten följer idrottsutövaren till dess att giltigt prov är lämnat. För godkänt urinprov behövs minst 90 ml och med en spec. vikt på minst 1,005. Om lägre spec. vikt än detta uppmäts begärs ett nytt prov. Av urinprovet överförs 60 ml av idrottsutövaren själv i en ”A-flaska” och resterande 30 ml i en ”B-flaska”. Dessa flaskor försluts på sådant sätt att ingen kan öppna dem utan att det märks. Flaskorna, som är försedda med en kod, läggs sedan i en förslutningspåse tillsammans med en remiss till laboratoriet och en speciell blankett som visar kedjan av hanteringen av provet - chain of custody. Förslutningspåsen skickas sedan till det laboratorium, där analysen sker. Laboratoriet vet inte vems provet är, bara vilket kodnummer det har. Idrottsmannen skall också ange på det protokoll som upprättas vilken ev. medicinering han/hon tar. Flaskornas kodnummer antecknas och idrottsutövaren får sedan signera att han/hon godkänner provtagningsproceduren och att uppgiven medicinering är korrekt. Vid hela denna procedur får bara testpersonalen, idrottsutövaren och hans/hennes eventuella förtroendeman vara närvarande, detta för att skydda idrottsmannens integritet.

År 2013 gjorde RF 3500 tester. Av dessa utgjorde ”tränings­tester” (OOC-tester) ca 65%. Till detta stora antal tester kommer ytterligare de tester som de internationella förbunden resp. WADA genomför såväl vid tävling som vid träning. Vid tävlingstester analyserar laboratoriet på hela listan av förbjudna substanser medan vid träningstester endast på en reducerad lista - se nedan.

Skulle A-provet vara positivt, rapporterar laboratoriet detta till RF eller resp. ISF, vilken i sin tur ser efter vem som har lämnat detta prov och kontaktar vederbörande. Idrottsutövaren kan då begära att även B-provet analyseras, dock får han/hon då stå för de extra analyskostnaderna. Om han/hon inte begär analys av B-provet gäller A-provets resultat, medan om även B-provet analyseras måste det visa samma resultat som A-provet för att testen skall vara positiv. ISF brukar alltid kräva B-provs­analys. Om dopingprovet bedöms som positivt vidtar en idrottsjuridisk handläggning, vilken kan leda till avstängning från all idrottslig verksamhet i två upp till fyra år i Sverige. Detta gäller alla idrotter som tillhör RF och i Sverige. De internationella förbunden ger samma straff, men bara i sin idrott. Skulle idrottsmannen bli fälld en andra gång blir straffet ”livstids avstängning”. Numera finns möjlighet till lägre straff vid mindre allvarliga förseelser och vid samarbete, t.ex. att ge upplysningar om vem/hur de fått tag i dopingpreparatet.

Respektive SF är också skyldigt att rapportera alla positiva prov till sitt ISF och till WADA.

Dopinglistan

Denna är baserad på tre kriterier, varav minst två av dem måste föreligga för att substansen skall bli dopingklassad.

 1. Substansen skall ha prestationsökande effekt

 2. Användande av substansen skall innebära en hälsorisk för idrottsmannen vid idrottsutövande

 3. Användande av substansen strider mot idrottens etik.

Tidigare indelade man substanserna i olika klasser, nu indelas listan enligt följande

 1. Substanser som alltid är förbjudna, dvs. både vid träning och vid tävling.

 2. Substanser förbjudna enbart vid tävling.

 3. Substanser förbjudna inom vissa idrotter.

Den nya listan skiljer sig i vissa avseenden från föregående års, vilket kommenteras nedan.

Substanser och metoder som alltid är förbjudna

S 0. Icke godkända substanser/läkemedel

Detta innefattar substanser som är under utprovning i prekliniska eller kliniska studier, eller där utvecklingsarbetet är nedlagt. Det innefattar också veterinärpreparat. WADA vill förhindra att ”okända substanser” dyker upp och som inte tillhör några av de klasser som omnämns nedan. Dessa substanser är alltid förbjudna.

S 1. Anabola ämnen

Dessa är indelade i

 1. Androgena Anabola Steroider (AAS)

 2. Andra anabola ämnen.

Med beteckningen anabol menas att ämnet är vävnadsuppbyggande, framför allt muskeluppbyggande. Grunden till AAS är kunskapen om att testosteron (det manliga könshormonet) har en muskeluppbyggande effekt. Testosteron har också en förmanligande effekt (androgen effekt). Man försökte under 1940-talet att använda testosteron för att påskynda tillväxt hos förtidigt födda barn, läka brännskador bättre, få bättre och snabbare återhämtning efter kroppsskador, motverka avmagringen vid cancersjukdom m.m. Även om man ibland fick önskad effekt fick man också icke önskade effekter p.g.a. testosteronets androgena effekt. Av den anledningen började man manipulera testosteronmolekylen för att få substanser med mindre androgen effekt. De syntetiska substanser man då fick fram kom att kallas anabola steroider. Dock hade alla dessa kvar en viss androgen effekt, varför termen androgena anabola steroider (AAS) är den bästa. Som en konsekvens av manipulationen har dessa AAS också mindre anabol effekt. Den bästa AAS är alltså testosteron. De AAS som finns är endera vattenlösliga eller fettlösliga. De senare, t.ex. nandrolon, måste injiceras och kan påvisas mycket lång tid efter tillförsel vid dopingtest, upp till sex (ibland 12) månader.

De flesta som fälls för Dopingbrott inom idrotten har oftast använt AAS. I dag känner vi till att DDR:s framgångar framför allt inom kvinnoidrotterna till stor del berodde på bruk av AAS. Men även i många andra länder föreligger/förelåg detta missbruk, t.ex. i USA och Ryssland. AAS har en klar prestations­ökande effekt på c:a 10% i alla styrkeidrotter men även i sprinterlöpning, simning m.fl. idrotter. AAS har också påtagliga biverkningar eller egentligen förväntade effekter, som ogynnsam påverkan på blodfetterna med ökad risk för åderförkalkning, högt blodtryck och hjärtproblem, ogynnsam muskelökning i hjärtat (hypertrof kardiomyopati), lever- och njurpåverkan och hos kvinnor förmanligande effekt med menstruationsrubbningar, tillväxt av tyreoideabrosket med adamsäpple som följd och lägre röst p.g.a. förlängda stämband m.m. Hos icke färdigvuxna ungdomar ger användningen av AAS risk för kortare slutlängd. Numera vet man också att AAS är beroendeframkallande och har påtagliga psykiska bieffekter. Det ger också mycket kraftiga bieffekter vid samtidigt alkoholintag. Mycket av ”huliganism” som vi ser i samhället idag kan ha sin grund i kombinationen av AAS och alkohol.

En mycket allvarlig bieffekt av AAS-missbruk är risken för ofrivillig sterilitet. AAS-missbruk är en av de vanligaste orsakerna till detta både hos kvinnor och hos män.

Det finns inget AAS-preparat förutom testosteron godkänt längre i Sverige. De som dopingfällts för bruk av AAS har vanligtvis intagit insmugglade substanser, som kommit från bl.a. de forna Sovjetrepublikerna, Thailand, Kina eller Medelhavsländerna.

I dopingsammanhang skiljer man vad gäller AAS på endogena och exogena substanser. Med endogen menas sådana steroider vi har själva eller substanser, som omvandlas till kroppsegna substanser (s.k. prekursorer eller förstadier). Med exogena menas icke kroppsegna substanser, d.v.s. de flesta AAS. Testosteron, dihydrotestosteron (DHT) och förstadier till dessa klassas som endogena. Det föreligger vissa problem att skilja egen, normal produktion av t.ex. testosteron från extra tillfört testosteron. För att göra detta mäter man då den s.k. T/E-kvoten (kvoten mellan testosteron och epitestosteron). Denna kvot är normalt 1. Vid extra tillfört testosteron stiger kvoten och är den över 4 (tidigare 6) görs en speciell utredning. Bevisligen har det förekommit att idrottsutövare tagit små mängder av testosteron för att ligga under en T/E-kvot på 4. Vi har haft ca 10–20 fall per år i Sverige med T/E-kvot över 4. De flesta av dessa har berott på låg halt av epitestosteron och leder inte till någon bestraffning. En bättre metod är att mäta 12C/13C-förhållandet (IRMS-test), som vid tillfört testosteron ger annat resultat än för endogent testosteron.

I en nyligen försvarad avhandling kunde Jenny Schulze visa att östasiater, d.v.s. kineser, koreaner och japaner, saknar i upp till 85% den gen som styr bildandet av det enzym som bryter ned testosteron. Detta innebär att tillfört testosteron inte går att påvisa med gängse metoder.

Epitestosteron, som tidigare fanns i grupp S 5 har nu förts till Anabola ämnen (S 1). Tillförsel av epitestosteron samtidigt med testosteron gör att T/E-kvoten inte går över 4. Det döljer testosterontillförseln. För att förhindra detta får koncentrationen av epitestosteron inte överstiga 200 ng/ml urin.

För alla de exogena AAS är påvisande av dem eller dess metaboliter i provet ett dopingbrott. Ett speciellt problem här är de s.k. förstadierna (prekursorerna) till AAS. De är dopingklassade inom idrotten, numera även läkemedelsklassade i USA vilket de inte var tidigare. I Sverige har vi sedan 1999 en speciell lag mot Dopning, vilken innefattar såväl AAS, testosteron, humant tillväxthormon och dess metaboliter, som gonadotropiner, d.v.s. könskörtelstimulerande hormon. Nu innefattas såväl prekursorer som aromatashämmare (se S 4) i lagen. Det som är förbjudet är:

 1. Import

 2. Förvärv

 3. Överlåtelse

 4. Försäljning

 5. Innehav

 6. Bruk

 7. Framställning.

Brott mot denna lag kan ge upp till 4 års fängelse. En översyn av lagen pågår och det förslag som föreligger kommer straffsatsen att öka till 8 år för att jämställas med det för narkotikabrott. Det har dessutom visat sig att upp till 10% av s.k. näringspreparat innehåller ovan nämnda prekursorer utan att det finns angivet i innehållsdeklarationen. Om det är en oavsiktlig tillblandning eller ej är oklart. Nyligen har också fem idrottare fällts för doping efter att ha intagit s.k. kostpreparat.

Fyra substanser är också klassade som anabola ämnen. Den ena substansen är klenbuterol, en beta-2-stimulerare, som finns som astmamedicin för människa i många Europeiska länder men bara för djur i Sverige. Klenbuterol har en anabol effekt på kalv men inte på gris. Det är oklart hur det verkar på människa. Den andra substansen är zeranol, ett veterinärpreparat som har östrogen och anabol effekt och har använts av kroppsbyggare och den tredje substansen är zilpaterol, en beta-2-stimulerare, som används inom djurhållningen för att få ökad muskelmassa och magrare kött hos djuren. Även tibolon, ett östrogenliknande ämne, är förbjudet. Dessutom är s.k. selektiva androgenreceptormodulatorer (SARMs) förbjudna.

S 2. Hormoner och besläktade substanser

De som är dopingklassade är

 1. Erytropoesstimulerande ämnen, som erytropoietin (EPO) och darbopoietin (dEPO), hypoxi-framkallande faktor,hemacera (CERA) och hematid.

 2. Gonadotropiner, LH och hCG(mänskligt moderkaksgonadotropin) förbjudet för män.

 3. Kortikotropiner (ACTH).

 4. hGH (Mänskligt tillväxthormon) och IGF-1, mekaniska tillväxt faktorer (MGF:s),

 5. Fibroblasttillväxtfaktorer (FGFs), hepatocyttillväxtfaktorer (HGF), trombocyt-derivat tillväxtfaktorer (PDGF) och endotel-tillväxtfaktorer (VEGF) samt andra tillväxtfaktorer som påverkar muskler,senor och ligaments protein syntes, nedbrytning, vaskularisering, energiutnyttjande, regenerativ kapacitet och förändring av muskelfibersammansättning

EPO är ett hormon, som normalt frisättes av njurarna. Dessa kontrollerar mängden röda blodkroppar resp. syrgashalten i blodet. EPO frisättes från njurarna vid syrebrist eller blodbrist och påverkar benmärgen att bilda fler röda blodkroppar. Njursjuka människor saknar eller har sämre sådan produktion och får därför lätt blodbrist. Man kan nu syntetiskt framställa EPO, s.k. rekombinant EPO (rhEPO). Inom idrotten har injektioner av EPO lett till ökning av blodkroppsmängden och som följd av detta, bättre syretransport och därmed ökad kondition. En ökning av maximala syreupptagningsförmågan upp till 20% har rapporterats efter en normal EPO-kur på 6-10 veckor.

Idag kan rhEPO påvisas i urin med en elektroforetisk metod p.g.a. att rhEPO skiljer sig vad gäller kolhydratdelen i molekylen från vårt eget EPO. En ny reningsprocess (MAIIA) har gjort att fler EPO-fall har upptäckts. Tidigare var man hänvisad till att kontrollera hämoglobinkoncentrationen (Hb-konc. = Blodvärdet). Var detta över vissa gränsvärden, olika för män och kvinnor, misstänktes EPO-doping men utgjorde inget bevis. Idrottsmannen kunde inte fällas för dopingbrott men tilläts inte starta av ”medicinska skäl” vid för högt blodvärde. Nu har man infört s.k. ”blodpass”, d.v.s. man tar flera bestämningar över tid på resp. idrottares Hb-värde, räknar ut vad värdet maximalt får variera och om större ökning föreligger kan vederbörande nu fällas för doping, s.k. indirekt bevis.

EPO-doping har ersatt bloddoping. I dag finns EPO dels som alfa-EPO (EPREX, Janssen-Cilag, BINOCRIT, Sandoz ) och beta-EPO (NEORECORMON, Roche) men också som darbopoetin (ARANESP, Amgen). Dessutom finns theta-EPO (EPORATIO, Ratiopharm) och zeta-EPO (RETACRIT, Hospira). Ett nytt EPO är på väg in på marknaden, epoetin (DYNEPO, Aventis Pharma), som vi idag inte vet om vi kan påvisa. Ett nytt EPO finns nu också, hemacera. Vid världscupen i skidskytte i Östersund förra året fälldes tre ryska skidskyttar för EPO. De hade använt ett kinesiskt preparat, som de trodde inte gick att detektera.

hGH, d.v.s. mänskligt tillväxthormon, har ansetts ha anabol effekt. Vetenskapliga undersökningar har dock inte kunnat visa sådan anabol effekt på muskulatur hos människa men däremot på bindväv som senor, ledkapslar m.m. Å andra sidan anser missbrukarna att det är effektivare än AAS och speciellt effektiv anses kombinationen hGH och AAS vara, då annars AAS gör musklerna ”för starka” med påföljd att senor, muskelfästen m.m. går sönder. hGH stärker dessa strukturer och förhindrar skador. Det tillväxthormon som finns tillgängligt i Sverige är syntetiskt framställt, s.k. rekombinant tillväxthormon. Men ute i världen finns även tillväxthormon framställt från mänskliga hypofyser. Dessa senare preparat, som kommer in från t.ex. Ryssland, innebär stora risker för överföring av CMV, HIV, hepatitvirus samt de s.k. prionerna, som anses ge upphov till den mänskliga formen av galna ko-sjukan. De riskerna har inte hindrat idrottsutövarna och kroppsbyggare att använda dessa injektionspreparat.

Tillförsel av hGH frisätter bl.a. IGF-1. Även tillförsel av IGF-1 ger sannolikt en anabol effekt och det är därför logiskt att även IGF-1 är dopingklassat.

hCG, d.v.s. könskörtelstimulerande hormon från moderkakan, ger vid tillförsel till män ökad testosteronproduktion. På samma grunder är det syntetiska gonadotropinet-LH förbjudet. Påvisandet av hCG hos kvinnor är ju f.ö. ett graviditetstest.

Kortikotropiner, d.v.s. ACTH är fortfarande dopingklassat av oklara skäl. Detta skapar en hel del praktiska problem.

Man har också förbjudit substanser med liknande kemisk struktur eller likartad biologisk effekt, som dessa nämnda hormoner. Detta gäller också frisättande faktorer av dessa hormon.

S 3. Beta-2-stimulerande ämnen

Dessa är alla astmamediciner och används f.f.a. vid inhalation. Nu är bara terbutalin (BRICANYL) och indakaterol (ONBREEZ BREEZHALER) dopingklassade. Bruk av dessa kräver dispens. Salmeterol (SERETIDE, SEREVENT), formoterol (FORADIL, Novartis, FORMATRISNOVOLIZER, Meda, OXIS, AstraZeneca) är nu tillåtna i inhalationsform. För salbutamol gäller dock att urinkoncentrationen inte får överstiga 1000 ng/ml och för formoterol är motsvarande gräns 40 ng/ml. Skulle idrottsutövaren överstiga dessa gränsvärden måste vederbörande kunna visa att han/hon kan nå dessa nivåer med inhalationsbehandling, annars fälls vederbörande för doping.

S 4. Hormonantagonister och modulatorer

Tre typer av anti-östrogena substanser är förbjudna, plus myostatinmoderatorer.

 1. Aromatashämmare.

 2. Selektiva östrogenreceptormodulerare (SERMs)

 3. Andra anti-östrogena substanser.

 4. Ämnen som modifierar myostatinfunktionen.

 5. Metabola modulatorer

  1. Insuliner

  2. Peroxisomprofilatoraktiverad receptor α-agonist m.fl.

Vid bruk av AAS omvandlas en del av AAS till kvinnligt könshormon (östrogen). Detta leder ofta till bröstutveckling hos män (gynekomasti). Missbrukare av AAS tar därför aromatashämmare för att slippa bröstutveckling, men också för att förstärka AAS-effekten. Eftersom det i kvinnans äggstockar först bildas androgener och dessa sedan aromatiseras till östrogen ger tillförsel av aromatashämmare en anabol effekt hos kvinnor. Det är därför logiskt att dopingklassa dessa substanser för både män och kvinnor. Aromatas­hämmarna omfattas numera även av Dopningslagen.

SERMs är ju läkemedel som används bl.a. i behandling av bröstcancer. De kvinnor som tar dessa läkemedel måste därför söka dispens för att kunna idrotta.

Insuliner är också dopingklassat då det anses ha anabol effekt men kan också användas för att ”tanka in” stora mängder glukos vid samtig insulintillförsel för att upprätthålla en normal glukoshämostas. De som har insulinkrävande diabetes måste därför söka dispens. Många idrottare använder små doser insulin i avsikt att öka glykogenmängden i muskulaturen.

S 5. Diuretika och andra maskerande ämnen

Med detta menas substanser, som intagits för att dölja missbruk av förbjudna substanser, t.ex. genom att minska utsöndringen av dessa, genom att späda ut urinen eller på annat sätt dölja missbruket. Hit hör:

 • Diuretika (urindrivande läkemedel)

 • Epitestosteron (tillhör numera S 1)

 • Probenecid

 • Plasmaexpandrar

 • Intravenösa infusioner (undantag dock för terapeutiska infusioner).

Diuretika betraktas som maskerande ämne genom att minska koncentrationen av urinen och därmed göra koncentrationen av eventuell förbjuden substans så låg att den hamnar under detektionsnivån. Om idrottsutövaren har dispens för bruk av diuretika gäller inte denna om det påvisas samtidigt annan förbjuden substans i så låg koncentration, att det inte i sig själv skulle leda till rapport om positivt prov. Användandet av diuretika för att väga in i en lägre viktklass är också förbjudet.

Även desmopressin förs hit. Det är ju ett läkemedel som f.f.a. används mot sängvätning men också mot diabetes insipidus. Orsaken till dopingklassningen är sannolikt samma som för probenicid (se nedan).

Tillförsel av epitestosteron samtidigt med testosteron kan hålla T/E-kvoten under 4, d.v.s. dölja extra testosterontillförsel. Man har därför angivit en högsta koncentrationsgräns för epitestosteron, 200 ng/ml urin.

Det finns idag ingen medicinsk indikation för tillförsel av epitestosteron.

Probenecid är en giktmedicin och verkar genom att öka utsöndringen av urinsyra till urinen. Samtidigt håller det kvar andra substanser, t.ex. AAS, i blodet så att det senares koncentration i urinen kommer under detektionsgränsen. Det är därför logiskt att dopingklassa probenecid.

Plasmaexpandrar, t.ex. hydroxietylstärkelse, dextran och albumin. Även glycerol tillfört både i.v. och per os är förbjudet.

Dessa är dopingklassade genom att de använts för att tillfälligt sänka Hb-koncentrationen i blodet i de idrotter där man gör sådana tester före start. Välkänt är ju fallet med de sex finländska skidåkarna som åkte fast vid VM i skidor i Lahtis 2001 p.g.a. hydroxietylstärkelse (HEMOHES).

Förbjudna metoder

M 1. Metoder att öka syretransporten

Hit räknas

 1. Bloddoping

 2. Metoder att konstgjort öka upptaget, transporten och avgivandet av syre.

 3. Intravaskulär manipulation av blod eller blodkomponenter med fysikalisk eller kemisk metodik.


Bloddoping innebär att tillföra en annan människas blod eller eget blod, som tidigare tappats av och förvarats. Det senare går så till att man tappar av ca 1 liter blod, förvarar det i näringslösning i kylskåp och efter 3 veckor ger tillbaka det. Under tiden har vederbörande kompenserat förlusten av 1 liter blod genom ökad nybildning så att efter 3 veckor man är tillbaka till sin vanliga Hb-nivå. Tillförseln av den avtappade litern leder till klart ökad kondition och förbättrad idrottsprestation. Denna senare metod är svår att påvisa men kräver en hel del att utföra. Tillförsel av annan människas blod går vanligen att påvisa. Med tillkomsten av rhEPO har bloddopingen blivit mindre ”intressant”.

Det finns ett antal andra substanser och produkter som kan öka maximala syreupptagningsförmågan. De flesta baseras på hämoglobin från djur, hämoglobin som är inkapslat eller bundet, så att det kan ges intravenöst. Dessa produkter har tillkommit för medicinskt bruk i akuta situationer och innan man kunnat skaffa fram rätt blod till den skadade/chockade patienten. Dessa nya preparat kan man påvisa med ett blodprov. De brukar bl.a. färga blodplasman röd. Det är oklart om tillförsel av dessa preparat leder till bättre idrottsresultat.

M 2. Kemisk och fysikalisk manipulation

1. Manipulation

2. Intavenösa infusioner, dock ej om de ingår i medicinsk behandling

Manipulation

Det har utvecklats ett flertal manipulativa metoder att störa dopingtesten och/eller analysen, så att provet blir klassat som negativt. Man har t.ex. tillfört en annan människas urin i urinblåsan eller på annat sätt lämnat en annan persons urin. Nyligen fälldes 12 ryska friidrottare för att ha lämnat annan persons urin vilket kunde konstateras efter DNA-analys. Likaså har man tillfört vatten i urinblåsan eller druckit kopiöst med vatten för att späda ut urinen maximalt. Användande av urindrivande läkemedel har också använts - se ovan. Dopingreglerna är därför så utformade att den som är uttagen till dopingtest måste följas och övervakas av en person av samma kön (eskort), så att dessa manipulationer inte kan genomföras. På samma sätt övervakas noggrant att urinen avges på rätt sätt. Utspädningen beivrar man genom att kräva en specifik vikt på urinen på minst 1,005. Vid lägre koncentration tas nytt urinprov tills provets specifika vikt är minst 1,005. Bland ”fuskarna” cirkulerar många rykten om substanser som interfererar med dopinganalyserna. Några effektiva sådana substanser finns dock inte.

Även intravenösa infusioner om mer än 50 ml per 6 timmar är förbjudna, då det kan förändra testutfallet. Undantag görs dock för medicinskt motiverade infusioner och att dessa sker på sjukhus.

M 3. Gendoping

Med gen- eller celldoping avses användande av konstgjorda gener eller genetiskt material eller celler i avsikt att förbättra prestationsförmågan. Sannolikt kan gendoping ännu inte utföras men kan bli aktuellt i framtiden. Vi har ännu ingen metod att påvisa att gendoping utförts men utvecklingsarbete pågår.

Substanser och metoder förbjudna vid tävlingstester

S 6. Stimulantia

Dessa är läkemedel som verkar genom att påverka vår hjärna så att upplevelsen av trötthet minskas. Härigenom kan idrottsutövaren ”krama ut” mer ur kroppen, man så att säga överpresterar.

Gruppen delas nu in i två grupper, dels Specificerade ämnen och dels Icke specificerade ämnen. För de specificerade gäller att vid positivt dopingprov blir straffet klart lägre, allt från varning till viss avstängning.

Icke specificerade ämnen

Mest känd av dessa är amfetamin. För amfetamin finns vetenskapligt stöd att det är prestationsökande. Amfetamin är ju ett licenspreparat i Sverige och används mot narkolepsi (sömnsjuka) och också mot ADHD och DAMP. Även metylfenidat (CONCERTA) används på den senare indikationen. Amfetamin liksom kokain är narkotikaklassat i Sverige. En stor insmuggling av preparaten föreligger.

Kokain finns också upptaget på listan liksom ecstasy. Kokain har ju starkare effekt än amfetamin och borde också vara prestationsökande, men några vetenskapliga studier på detta finns inte.

Modafinil används också mot narkolepsi. Ett antal idrottsutövare har testat positivt för detta.

Specificerade ämnen

Efedrin liksom pseudoefedrin står på listan. Efedrin är ju ett väldigt gammalt preparat och utvinnes ur ephedraväxten. Efedrin verkar genom att stimulera det sympatiska nervsystemet och ger därmed effekt på många organsystem. Innan de selektiva beta-2-stimulerarna introducerades var efedrin en viktig astmamedicin. Dopingklassningen av efedrin bygger bl.a. på att höga koncentrationer av efedrin har amfetaminliknande effekt. Efedrin finns i många hostmediciner, vilket medför stor risk för “oavsiktlig doping”. Efedrin används också som bantningsmedel och finns ofta på våra gym till försäljning.

Adrenalin förs också hit. Adrenalin tillsammans med lokalbedövningsmedel är dock tillåtet, liksom alla våra näsdroppar, som ju innehåller efedrinliknande substanser.

För katin, efedrin, metylefedrin och pseudoefedrin finns nu koncentrationsgränser.

S 7. Narkotiska analgetika

Dessa utgöres av morfingruppen och dess syntetiska motsvarigheter. Orsaken till dopingklassningen av dessa substanser är att ”skydda idrottsutövaren för oansvarig behandling” i avsikt att göra skadad, sjuk idrottsutövare ”tävlingsbar” med risk för att förvärra skadan, sjukdomen. Preparaten i denna grupp är ju narkotikaklassade. Den nya ”innedrogen” - fentanyl (och dess närbesläktade substanser), finns nu också på listan. För att dopinglaboratoriet skall rapportera positivt prov för morfin krävs en urinkoncentration >1 mikrog/ml. Tidigare fanns i denna grupp också dextropropoxifen, etylmorfin och kodein. De är inte längre dopingklassade. Av oklara skäl är inte ketobemidon (KETOGAN) dopingklassat. WADA har inte tillägget ”och närbesläktade substanser” här. WADA har angett många preparat som "Specified substances", vilket möjliggör att ge längre straff.

S 8. Cannabis

Hasch, marijuana, cannabis och syntetiskt-9-tetrahydrocannabinol (THC) samt cannabimimetics (Spice) är förbjudna. För att skydda de som oavsiktligt exponeras för dessa substanser genom s.k. ”passiv rökning” finns en koncentrationsgräns för positivt prov > 15 ng/ml urin. Cannabispreparaten är narkotikaklassade i Sverige. Nu finns ett licenspreparat (Sativex) med indikationen neurologisk smärta vid MS.

S 9. Glukokortikosteroider

Alla kortisonpreparat är förbjudna när de tillförs intravenöst, intramuskulärt, rektalt eller peroralt, detta trots att de närmast har en muskelnedbrytande (katabol) effekt, d.v.s. de borde ge sämre förutsättningar för topprestation. All annan tillförsel är tillåten.

Substanser förbjudna inom vissa idrotter

Här kan de olika ISF själva ta beslut att förbjuda vissa substanser. De som kan bli aktuella är:

P 1. Alkohol

Alkohol är f.n. förbjudet inom 6 olika ISF av framför allt säkerhetsskäl, t.ex. i motorsport, karate och bågskytte. I vissa idrotter finns gränsvärden för alkohol i blod eller i utandningsluft.

P 2. Betablockerare

Dessa mycket använda mediciner används för att minska darrningar och oroskänsla, framför allt hjärtklappning i precisionssporter. Sammanlagt 7 ISF har anmält att de vill förbjuda betablockerare vid tävling, bland dessa bl.a. motorsport, skytte, bågskytte, boule, biljard, dart, golf och segling, samt skidsport och då backhoppning, freestyle och snowboard..

Lokalbedövningsmedel fanns tidigare på listan men har nu tagits bort.

WADA har slutligen listat de substanser/läkemedel där risk för ”Oavsiktlig doping” kan föreligga. Vid positivt prov för dessa kan det leda till lindrigare straff. De läkemedel/substanser de listar är: Efedrin, L-metamfetamin, metylefedrin, cannabis, alla inhalerade beta-2-stimulerare utom klenbuterol, probenecid, alla glukokortikoider, alla betablockerare och alkohol.

Observationslistan

WADA har angett ett antal preparat där man avser att i samband med dopinganalyser tillse att inte användandet är stort. Dit hör bland stimmulantia f.f.a. koffein, nikotin men också fenylpropanolamin, pipradol, bupropion, synefrin och pseudoefedrin vid konc. < 150 mikrog/ml. Koffein stod tidigare på dopinglistan med en konc.gräns. Eftersom inte bara kaffe, te och choklad innehåller koffein utan nästan alla våra läskedrycker ställde detta till problem. För nikotin inriktar sig WADA f.f.a. på snus resp. nikotinplåster. Snusandet är mycket vanligt bland svenska idrottare. Förhoppningsvis leder det inte till att nikotin sätts upp på dopinglistan.

Även hydrokodon, morfin/kodein-ratio och tramadol kollas vid tävling medan glukokortikoiderna kontrolleras vid träning.

Avslutande kommentarer och råd

För en idrottsutövare som behöver inta en medicin är det utomordentligt viktigt att kontrollera att medicinen inte finns upptagen bland de förbjudna substanserna. Det går inte att skylla på den förskrivande läkaren. Idrottsutövaren är ansvarig för sin medicinering och därmed vad som går ut i hans/hennes urin. Men det vore ju utomordentligt bra om Sveriges läkarkår också tog hänsyn till dopinglistan, detta desto mer betydelsefullt då nästan 3 miljoner människor i Sverige är registrerade inom idrottsrörelsen d.v.s. 1/3 av Sveriges befolkning.

Ett speciellt påpekande bör göras när det gäller s.k. kost- eller näringspreparat som saluförs i bl.a. hälsobutikerna. Efter en analys som IOC gjorde av 634 olika näringspreparat, vitaminer och mineraler från 13 olika länder, bl.a. från Sverige, kunde konstateras att 14,8% av dem innehöll dopingklassade substanser utan att detta fanns angivet i innehållsdeklarationen. Av de 634 var det 10% som innehåll prekursorer till AAS. Om en idrottsutövare använde dessa preparat skulle han/hon testa positivt och bli fälld. Det finns alltså ingen garanti att man inte får i sig förbjuden substans om man använder dessa preparat. Nyligen har också fem svenska idrottare fällts för doping efter att ha brukat kostpreparat innehållande metylhexamin. Ännu värre är det om man inhandlar sådana preparat utomlands. Hur skall man nu göra om man absolut vill äta sådana preparat? På våra apotek säljs sådana kostpreparat som är framställda enligt s.k. GMP-standard. Sannolikt är dessa preparat rena, men hundraprocentig garanti kan inte lämnas.

EU införde 2003 strikta regler för vissa typer av dessa preparat, nämligen för vitamin- och mineralpreparat. Dessa regler, som egendomligt nog upprört många hälsokostförespråkare, stadgar att preparatets innehåll måste vara deklarerat och inget annat än det som deklarerats får finnas i preparatet. Det är därför högeligen förvånansvärt att detta beslut lett till så många protester. Det måste vara i allas intresse att man vet vad det är man äter. Sedan kan man ju ifrågasätta varför idrottsutövare behöver dessa preparat. De flesta äter ju kalorimässigt betydligt mer än icke idrottande individer och får därigenom i sig alla vitaminer och mineraler i överskott - ett överskott som försvinner iväg med urinen.

Litteratur

Andrén-Sandberg, Å.: Doping. HB Blentarps Idrottsmed., 2003. ISBN:91-974609-1-5.

Andrén-Sandberg, Å., Olinder, K. & Berglund, B.: Dopingfri Idrott. SISU Idrottsböcker 2004. ISBN: 91-88941-64-7. ISBN: 91-88941-64-7.

Björkhem, I., Ljungqvist, A. & Sjöqvist, F.: OS 1988 - en vändpunkt för dopingproblemet. Läkartidn. 86: 1149-1151, 1989.

Ehrnborg,C. Growth hormone in athletes. Avhandling Göteborgs Universitet 2007.ISBN 978-91-628-7214-4

Eriksson,A., Strength training and anabolic steroids. Avhandling Umeå Universitet 2006. ISBN 91-7264-101-0

Eriksson, B., Nyberg, H. & Persson, P.: Ny dopinglista ger läkare problem. Vanliga läkemedel, t.ex. kortison, nu klassade som dopingpreparat. Läkartidn. 101:2000-2001, 2004.

Eriksson, B., Sahlström, S. & Waltersson, J-O.: Idrott och läkemedel - när är det risk för doping? Samtliga betablockerare och diuretika nu förbjudna. Läkartidn. 86: 1187-1190, 1989.

Kulturministeriet i Danmark: Doping i Danmark. En hvidbok. 1999. ISBN 87-90801-64-4.

Jakobsson-Schulze, J.: Genetics of Androgen Disposition- Implications for Doping Tests. Avhandling Karolinska Institutet, 2007.

Ljungqvist, A.: Misuse of hormones in exercise. Scand. J. Sports Sci. 8: 51-55, 1986.

Statens offentliga utredningar; Doping i folkhälsoperspektiv. SOU 126:1996.

Sveriges Riksidrottsförbund: Doping - ett hot mot Idrotten. Esselte Studium, 1989. ISBN: 91-24-16379-1.

Tidningen Idrottsforskning 1993, nummer 4 och 1994, nummer 1. Temanummer om doping.

The World Anti-Doping Code. The 2014 prohibited list. September 2013.

Tidningen Svensk Idrottsmedicin: 2, 2004. Temanummer om doping.

The World Anti-Doping Code: The 2012 Prohibited list. September 2012.

WADA. International Standard for Therapeutic Use Exemptions, in force January 1st 2010.

Yesalis, C. E.: Anabolic steroids in sport and exercise. Human Kinetics, USA, 2000.


A. Läkemedel som är förbjudna vid all idrottsutövning, såväl träning som tävling


B. Läkemedel förbjudna endast i samband med idrottstävling


Lista över dopingklassade läkemedel

Läkemedelsnamn, företag

Verksam substans

Doping­grupp

A

Abseamed, Medice Arzneimittel Pütter

erytropoietin (epoetin alfa)

S2

B

Abstral, Kyowa Kirin

fentanyl

S7

A

Accupro comp, Pfizer

hydroklortiazid

S5

A

Actelsar HCT, Actavis

hydroklortiazid

S5

B

Actiq, Teva

fentanyl

S7

B

Adrenalin Martindale Pharma, Martindale Pharma

adrenalin

S6

B

Adrenalin Mylan, Mylan

adrenalin

S6

B


B

Adrenalin Stragen, Stragen


Aerinaze, MSD

adrenalin


pseudoefedrin

S6


S6

A

Aerivio Spiromax, Teva

flutikason

S9

B

Aerobec, Teva

beklometason

S9

B

Aerobec Autohaler, Teva

beklometason

S9

A

Aesalfluca Forspiro, Sandoz

flutikason

S9

A

Airexar Spiromax, Teva

flutikason

S9

A

Airflusal Forspiro, Sandoz

flutikason

S9

A

Albumin Baxalta, Baxalta

albumin

S5

A

Albumin Behring, CSL Behring

albumin

S5

A

Albumin Biotest, Biotest

albumin

S5

A

Albumin Octapharma, Octapharma

albumin

S5

A

Albunorm, Octapharma

albumin

S5

A

Alburex, CSL Behring

albumin

S5

A

Aldactone, Pfizer

spironolakton

S5

B

Alfentanil Hameln, Hameln

alfentanil

S7

B

Alvesco, Altana Pharma

ciklesonid

S9

A

Amiloferm, Nordic Drugs

amilorid

S5

A

Amiloferm, Nordic Drugs

hydroklortiazid

S5

A

Amiloferm mite, Nordic Drugs

amilorid

S5

A

Amiloferm mite, Nordic Drugs

hydroklortiazid

S5

A

Amilorid Mylan, Mylan

amilorid

S5

B

Anapen Junior, Lincoln Medical

adrenalin

S6

B

Anapen, Lincoln Medical

adrenalin

S6

A

Anastelb, Stada

anastrozol

S4

A

Anastrozol Medical Valley, Medical Valley

anastrozol

S4

A

Anastrozol Sandoz, Sandoz

anastrozol

S4

A

Anastrozole Accord, Accord

anastrozol

S4

A

Anastrozole Bluefish, Bluefish

anastrozol

S4

A

Anastrozole Teva, Teva

anastrozol

S4

A

Angiosan Comp, Novartis

hydroklortiazid

S5

B

Apacs, Gruenenthal

fentanyl

S7

B

Aphiahsone, Glenmark

mometason

S9

A

Aranesp, Amgen

darbepoetin

S2

A

Arimidex, AstraZeneca

anastrozol

S4

A

Aromasin, Pfizer

exemestan

S4

B

Arquist, Cipla

flutikason

S9

B

Asmanex Twisthaler, MSD

mometason

S9

A

Atacand Plus, AstraZeneca

hydroklortiazid

S5

B

Attentin, Medice

dexamfetamin

S6

B

Avamys**, GlaxoSmithKline

flutikason

S9

A

Avancardo, Actavis

hydroklortiazid

S5

B

Azilect, Teva

rasagilin

S6

A

Bambec, AstraZeneca

bambuterol

S3

B

Beclomet Easyhaler, Orion

beklometason

S9

A

Bemfola, Finox Biotech

follitropin

S2

A

Bendroflumetiazid Alternova, Alternova

bendroflumetiazid

S5

A

Bendroflumetiazid Evolan, Evolan

bendroflumetiazid

S5

B

Betametason Alternova, Alternova

betametason

S9

B

Betapred, Sigma-Tau

betametason

S9

A

Binocrit, Sandoz

erytropoietin (epoetin alfa)

S2

A

Biopoin, Teva

erytropoietin (epoetin theta)

S2

A

BiResp Spiromax, Teva

formoterol

S3

B

BiResp Spiromax, Teva

budesonid

S9

A

Blopress Comp, Takeda

hydroklortiazid

S5

A

Bravelle, Ferring

urofollitropin

S2

B

Breakyl, Meda

fentanyl

S7

A

Bricanyl, AstraZeneca

terbutalin

S3

A

Bricanyl Depot, AstraZeneca

terbutalin

S3

A

Bricanyl Turbuhaler, AstraZeneca

terbutalin

S3

B

Budenofalk, Vifor Pharma

budesonid

S9

B

Budesonid Arrow, Arrow

budesonid

S9

B

Budesonide Teva Pharma, Teva

budesonid

S9

B

Bufar Easyhaler, Orion

budesonid

S9

A

Bufar Easyhaler, Orion

formoterol

S3

B

Bufoler Easyhaler, Orion

budesonid

S9

A

Bufoler Easyhaler, Orion

formoterol

S3

B

Bufomide Easyhaler, Orion

budesonid

S9

A

Bufomide Easyhaler, Orion

formoterol

S3

A

Bufomix Easyhaler, Orion

formoterol

S3

B

Bufomix Easyhaler, Orion

budesonid

S9

B

Bufori Easyhaler, Orion

budesonid

S9

A

Bufori Easyhaler, Orion

formoterol

S3

B

Buprefarm, Orifarm Generics

buprenorfin

S7

B

Bupremyl, Mylan

buprenorfin

S7

B

Buprenorfin Actavis, Actavis

buprenorfin

S7

B

Buprenorphine Bluefish, Bluefish

buprenorfin

S7

B

Bupreonrphine Ethypharm, Ethypharm

buprenorfin

S7

B

Buprenorfin Sandoz, Sandoz

buprenorfin

S7

B

Buprenorphine G.L., G.L. Pharma

buprenorfin

S7

B

Buprenorphine Orifarm, Orifarm Generics

buprenorfin

S7

B

Buprenorphine Glenmark, Glenmark

buprenorfin

S7

B

Buprenorphine Hexal, Hexal

buprenorfin

S7

B

Buprenorphine Orion, Orion

buprenorfin

S7

B

Buprenorphine Stada, Stada

buprenorfin

S7

B

Buprenorphine Teva, Teva

buprenorfin

S7

A

Burinex, Leo Pharma

bumetanid

S5

A

Busalair, Laboratoires SMB

flutikason

S9

A

Candemox Comp, Sandoz

hydroklortiazid

S5

A

Candesartan/Hydrochlorothiazide Actavis, Actavis

hydroklortiazid

S5

A

Candesartan/Hydrochlorothiazide Jubilant, Jubilant

hydroklortiazid

S5

A

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka, Krka

hydroklortiazid

S5

A

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion, Orion

hydroklortiazid

S5

A

Candesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Teva

hydroklortiazid

S5

A

Candesartan/Hydrochlorothiazide Stada, Stada

hydroklortiazid

S5

A

Candexetil comp, ratiopharm

hydroklortiazid

S5

A

Casorol Forspiro, Sandoz

flutikason

S9

B

Celeston bifas, MSD

betametason

S9

A

Centyl K mite, Leo Pharma

bendroflumetiazid

S5

A

Centyl K, Leo Pharma

bendroflumetiazid

S5

A

CoAprovel, Sanofi

hydroklortiazid

S5

B

Colifoam, Meda

hydrokortison

S9

A

Conbriza, Pfizer

bazedoxifen

S4

B

Concerta, Janssen-Cilag

metylfenidat

S6

A

Copalia HCT, Novartis

hydroklortiazid

S5

B

Cortiment, Ferring

budesonid

S9

A

Cozaar comp, MSD

hydroklortiazid

S5

A

Cozaar comp Forte, MSD

hydroklortiazid

S5

A

Crealb, Sanguin BSF

albumin

S5

A

Dafiro HCT, Novartis

hydroklortiazid

S5

B

Deltison, Meda

prednison

S9

B

Denephor, Acino

oxikodon+naloxon

S7

B

Depolan, Nordic Drugs

morfin

S7

B

Depo-Medrol, Pfizer

metylprednisolon

S9

B

Depo-Medrol cum lidokain, Pfizer

metylprednisolon

S9

A

Desmopressin Actavis, Actavis

desmopressin

S5

A

Desmopressin Ferring, Ferring

desmopressin

S5

B

Desonix**, Sandoz

budesonid

S9

B

Dexametason Abcur, Abcur

dexametason

S9

B

Dexametason Rosemont, Rosemont

dexametason

S9

A

Diamox, Mercury

acetazolamid

S5

A

Diovan comp, Novartis

hydroklortiazid

S5

B

Dolcontin, Pfizer

morfin

S7

B

Dolcontin Unotard, Pfizer

morfin

S7

B

DoloprocT*, Bayer

fluokortolon

S9

A

Duohal, Cipla

flutikason

S9

B

DuoResp Spiromax, Teva

budesonid

S9

A

DuoResp Spiromax, Teva

formoterol

S3

B

Durogesic, Janssen-Cilag

fentanyl

S7

B

Dymista**, Meda

flutikason

S9

B

Dyvistalin**, Meda

flutikason

S9

B

Efedrin Mylan, Mylan

efedrin

S6

B

Efedrin Stragen, Stragen

efedrin

S9

B

Effentora, Teva

fentanyl

S7

B

Effortil, Boehringer Ingelheim

etilefrin

S6

B

Eldepryl, Orion

selegilin

S6

A

Elonva, MSD

korifollitropin alfa

S2

B

Emerade, Pharmaswiss

adrenalin

S6

A

Enalapril comp ratiopharm, ratiopharm

hydroklortiazid

S5

A

Enalapril comp Stada, Stada

hydroklortiazid

S5

A

Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan, Mylan

hydroklortiazid

S5

A

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion, Orion

hydroklortiazid

S5

B

Enolwen, Acino

oxikodon+naloxon

S7

B

Entocort, Tillitts Pharma

budesonid

S9

B

EpiPen, Meda

adrenalin

S6

B

EpiPen Jr, Meda

adrenalin

S6

A

Eplerenon Accord, Accord

eplerenon

S5

A

Eplerenon Bluefish, Bluefish

eplerenon

S5

A

Eplerenon Medical Valley, Medical Valley

eplerenon

S5

A

Eplerenon Sandoz. Sandoz

eplerenon

S5

A

Eplerenon Stada, Stada

eplerenon

S5

A

Eplerenone Teva, Teva

eplerenon

S5

A

Epoetin alfa Hexal, Hexal

erytropoietin (epoetin alfa)

S2

A

Eporatio, ratiopharm

erytropoietin (epoetin theta)

S2

A

Eprex, Janssen- Cilag

erytropoietin (epoetin alfa)

S2

B

Equasym Depot, Shire

metylfenidat

S6

A

Esidrex, Algol Pharma

hydroklortiazid

S5

B

Espranor, Martindale

buprenorfin

S7

B

Estaldem, Acino

oxikodon+naloxon

S7

A

Evista, Daiichi

raloxifen

S4

A

Exemestan Actavis, Actavis

exemestan

S4

A

Exemestan Sandoz, Sandoz

exemestan

S4

A

Exemestan Stada, Stada

exemestan

S4

A

Exemestane Accord, Accord

exemestan

S4

A

Exforge HCT, Novartis

hydroklortiazid

S5

A

Fareston, Orion

toremifen

S4

A

Faslodex, AstraZeneca

fulvestrant

S4

A

Femar, Novartis

letrozol

S4

B

Fentanyl Actavis, Actavis

fentanyl

S7

B

Fentanyl B. Braun, B. Braun

fentanyl

S7

B

Fentanyl Grunenthal, Grunenthal

fentanyl

S7

B

Fentanyl Lavipharm, Lavipharm

fentanyl

S7

B

Fentanyl Meda, Meda

fentanyl

S7

B

Fentanyl Mylan, Mylan

fentanyl

S7

B

Fentanyl Orion, Orion

fentanyl

S7

B

Fentanyl ratiopharm, ratiopharm

fentanyl

S7

B

Fentanyl Sandoz, Sandoz

fentanyl

S7

B

Fentanyl Takeda, Takeda

fentanyl

S7

A

Fertavid, MSD

follitropin beta, human

S2

A

Flaxxone Forspiro, Sandoz

flutikason

S9

B

Floebb, Generics

flutikason

S9

B

Florinef, Aspen

fludrokortison

S9

A

Flusaterol, Elpen

flutikason

S9

B

Flutide Diskus, Glaxo­Smith­Kline

flutikason

S9

B

Flutide Evohaler, Glaxo­Smith­Kline

flutikason

S9

B

Flutide Nasal**, Glaxo­Smith­Kline

flutikason

S9

B

Salmeterol/Fluticasone Cipla, Cipla

flutikason

S9

A

Flutiform, Mundipharma

flutikason

S9

B

Flutikason Teva**, Teva

flutikason

S9

B

Fobumix Easyhaler, Orion

budesonid

S9

A

Fobumix Easyhaler, Orion

formoterol

S3

A

Fostimon Set, IBSA Farmaceuti Italia

urofollitropin

S2

A

Fostimon, IBSA Farmaceutici Italia

urofollitropin

S2

A

Fulvestrant Sandoz, Sandoz

fulvestrant

S4

A

Fulvestrant Teva, Teva

fulvestrant

S4

A

Furix, Takeda

furosemid

S5

A

Furix Retard, Takeda

furosemid

S5

A

Furosemid Accord, Accord

furosemid

S5

A

Furosemid Copyfarm, Copyfarm

furosemid

S5

A

Furosemid Hexal, Hexal

furosemid

S5

A

Furosemid Orifarm, Orifarm

furosemid

S5

A

Furosemid Recip, Meda

furosemid

S5

A

Furosemid Teva, Teva

furosemid

S5

A

Gardette, AstraZeneca

budesonid

S9

A

Gardette, AstraZeneca

formoterol

S3

A

Gardette forte, AstraZeneca

budesonid

S9

A

Gardette forte, AstraZeneca

formoterol

S3

A

Gardette mite, Astra­Zeneca

budesonid

S9

A

Gardette mite, AstraZeneca

formoterol

S3

A

Gelaspan, Braun

gelatin, succinylerat

S5

A

Gelofusine, Braun

gelatin, succinylerat

S5

A

Genotropin, Pfizer

somatropin

S2

A

Genotropin Mini Quick, Pfizer

somatropin

S2

A

Giona Easyhaler, Orion

budesonid

S9

A

Glypressin, Ferring

terlipressin

S5

A

GONAL-f***, Serono

follitropin

S2

A

Hesra, Baxter

hydroxietylstärkelse

S5

A

Hirobriz Breezhaler, Novartis

indakaterol

S3

A

Humatrope, Lilly

somatropin

S2

A

Hydrochlorothiazide Orifarm, Orifarm

hydroklortiazid

S5

A

Hydroklortiazid Evolan, Evolan

hydroklortiazid

S5

B

Hydrokortison Orifarm, Orifarm

hydrokortison

S9

B

Hydrokortison Takeda, Takeda

hydrokortison

S9

A

Hygropax, Orifice

klartalidon

S5

A

Hypoloc Comp, Menarini

hydroklortiazid

S5

A

Ifirmacombi, Krka

hydroklortiazid

S5

A

Impugan, Actavis

furosemid

S5

A

Increlex, Ipsen

mekasermin

S2

B

Innovair, UCB Nordic

beklometason

S9

A

Innovair, UCB Nordic

formoterol

S3

A

Inspra, Pfizer

eplerenon

S5

B

Instanyl, Takeda

fentanyl

S7

A

Insulinpreparat

insulin

S4

B

Ionsys, Incline

fentanyl

S7

A

Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis, Actavis

hydroklortiazid

S5

A

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Sandoz

hydroklortiazid

S5

A

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Stada, Stada

hydroklortiazid

S5

A

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Teva

hydroklortiazid

S5

A

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva, Sanofi

hydroklortiazid

S5

B

Jext, ALK

adrenalin

S6

A

Jinarc, Otsuka

tolvaptan

S5

A

Karvezide, Sanofi

hydroklortiazid

S5

B

Kenacort-T*, Bristol-Myers Squibb

triamcinolon

S9

A

Kinastad comp, Stada

hydroklortiazid

S5

A

Kinoprilam comp, Stada

hydroklortiazid

S5

A

Kinzalkomb, Bayer

hydroklortiazid

S5

A

Kipristad comp, Stada

hydroklortiazid

S5

A

Lasix Retard, Sanofi

furosemid

S5

A

Lastenol Forspiro, Sandoz

flutikason

S9

B

Lederspan, Meda

triamcinolon

S9

B

Lepheton, Meda

efedrin

S6

B

Leptanal, Janssen-Cilag

fentanyl

S7

B

Lergigan comp., Meda

efedrin

S6

A

Lesamor, Stada

hydroklortiazid

S5

A

Letrozol Accord, Accord

letrozol

S4

A

Letrozol Actavis, Actavis

letrozol

S4

A

Letrozole Bluefish, Bluefish

letrozol

S4

A

Letrozol Medical Valley, Medical Valley

letrozol

S4

A

Letrozol Mylan, Mylan

letrozol

S4

A

Letrozol Orion, Orion

letrozol

S4

A

Letrozole Sandoz, Sandoz

letrozol

S4

A

Letrozol Stada, Stada

letrozol

S4

A

Letrozol Teva, Teva

letrozol

S4

A

Linatil Comp, Hexal

hydroklortiazid

S5

A

Linatil Comp mite, Hexal

hydroklortiazid

S5

A

Lisinopril/Hydrochlortiazid Actavis, Actavis

hydroklortiazid

S5

A

Lisinopril/Hydrochlortiazid STADA, Stada

hydroklortiazid

S5

A

Livial, Orifarm

tibolon

S1

B

Lodotra, Mundipharma

prednison

S9

A

Losarstad Comp, Stada

hydroklortiazid

S5

A

Losartan/Hydrochlorotiazide Amneal, Amneal

hydroklortiazid

S5

A

Losartan/Hydrochlorothiazide Aurobindo, Aurobindo

hydroklortiazid

S5

A

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, Bluefish

hydroklortiazid

S5

A

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley, Medical Valley

hydroklortiazid

S5

A

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, Krka

hydroklortiazid

S5

A

Losartan/Hydrochlorotiazide Sandoz, Sandoz

hydroklortiazid

S5

A

Losartan/Hydrochlorthiazide Teva, Teva

hydroklortiazid

S5

A

Losartan/Hydroklortiazide Actavis, Actavis

hydroklortiazid

S5

A

Losartan/Hydroklortiazid Jubilant, Jubilant

hydroklortiazid

S5

A

Luveris***, Serono

lutropin

S2

A

Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid, Meda

dextran 70

S5

A

Mannitol Baxter Viaflo, Baxter

mannitol

S5

A

Mannitol Fresenius Kabi, Fresenius

mannitol

S5

A

Marozid, Evolan Pharma

hydroklortiazid

S5

B

Matrifen, Takeda

fentanyl

S7

B

Matrimed, Takeda

fentanyl

S7

B

Medanef, Mylan

metylfenidat

S6

B

Medikinet, Medice

metylfenidat

S6

B

Medrol, Pfizer

metylprednisolon

S9

A

Menopur***, Ferring

menotropin

S2

A

Mesaflu Fospiro, Sandoz

flutikason

S9

B

Metadon Abcur, Abcur

metadon

S7

B

Metadon DnE, Abcur

metadon

S7

B

Metadon Evolan, Evolan

metadon

S7

B

Metadon Nordic Drugs, Nordic Drugs

metadon

S7

B

Metadon Pharmadone, Pharmadone

metadond

S7

B

Metadon Pinewood, Pinewood

metadon

S7

B

Metadon Recip, Recip

metadon

S7

B

Metadone Martindale, Martindale

metadon

S7

B

Methylphenidate Alternova, Alternova

metylfenidat

S6

B

Methylphenidate Mylan, Mylan

metylfenidat

S6

B

Methylphenidate Sandoz, Sandoz

metylfenidat

S6

B

Methylprednisolone Orion, Orion

metylprednisolon

S9

A

Metolazon Abcur, Abcur

metolazon

S5

B

Metylfenidat Actavis, Actavis

metylfenidat

S6

A

MicardisPlus, Boehringer Ingelheim

hydroklortiazid

S5

A

Minirin, Ferring

desmopressin

S5

A

Mircera, Roche

erytropoietin (epoetin beta)

S2

B

Modafinil Bluefish, Bluefish

modafinil

S6

B

Modafinil Mylan, Mylan

modafinil

S6

B

Modafinil Orifarm, Orifarm Generics

modafinil

S6

B

Modafinil Orion, Orion

modafinil

S6

B

Modafinil Sandoz, Sandoz

modafinil

S6

B

Modiodal, Teva

modafinil

S6

A

Molduo Forspiro, Sandoz

flutikason

S9

B

Mollipect, Biophausia

efedrin

S6

B

Molterfin, L. Molteni

buprenorfin

S7

B

Mometason ABECE, Evolan

mometason

S9

B

Mometason Apofri, Apofri

mometason

S9

B

Mometasone Actavis, Actavis

mometason

S9

B

Mometasone Orion, Orion

mometason

S9

B

Mometasone Stada, Stada

mometason

S9

B

Mometasone Teva, Teva

mometason

S9

B

Mommox, Sandoz

mometason

S9

B

Morfin Abcur, Abcur

morfin

S7

B

Morfin Alternova, Alternova

morfin

S7

B

Morfin Meda, Meda

morfin

S7

B

Morfin Kalceks, Kalceks

morfin

S7

B

Morfin Epidural Meda, Meda

morfin

S7

B

Morfin-Skopolamin Meda, Meda

morfin

S7

B

Morfin Special, BioPhausia

morfin

S7

B

Nasacort**, Sanofi-Aventis

triamcinolon

S9

B

Nasonex**, MSD

mometason

S9

A

Nebido,

testosteron

S1

A

NeoRecormon, Roche

erytropoietin (epoetin beta)

S2

A

NeoRecormon Multidos, Roche

erytropoietin (epoetin beta)

S2

A

NeoRecormon S, Roche

erytropoietin (epoetin beta)

S2

B

Neofordex, Laboratories CTRS

dexametason

S)

B

Nepipe, Meda

adrenalin

S6

B

Nepipe Junior, Meda

adrenalin

S6

B

Netonox, Substipharm

mometason

S9

A

Nocutil, Gebro

desmopressin

S5

A

Nolvadex, AstraZeneca

tamoxifen

S4

A

Norditropin NordiFlex, Novo Nordisk

somatropin

S2

A

Norditropin SimpleXx, Novo Nordisk

somatropin

S2

A

Normorix, Takeda

amilorid

S5

A

Normorix, Takeda

hydroklortiazid

S5

A

Normorix mite, Takeda

hydroklortiazid

S5

A

Normorix mite, Takeda

amilorid

S5

B

Norspan, Mundipharma

buprenorfin

S7

B

Novopulmon Novolizer, Meda

budesonid

S9

A

NutropinAq, Ipsen

somatropin

S2

A

OctaplasLG, Octapharma

plasmaprotein, human

S5

A

Octostim, Ferring

desmopressin

S5

A

Onbrez Breezhaler, Novartis

indakaterol

S3

A

Omnitrope, Sandoz

somatropin

S2

A

Optruma, Lilly

raloxifen

S4

B

Oramorph, L Molteni

morfin

S7

B

Orbufox Easyhaler, Orion

budesonid

S9

A

Orbufox Easyhaler, Orion

formoterol

S3

B

Ormetone, Acino

oxikodon+naloxon

S7

A

Oslif Breezhaler, Novartis

indakaterol

S3

A

Ovaleap, Teva

follitropin

S2

A

Ovitrelle***, MSD

koriongonadotropin

S2

B

Oxikodon Actavis, Actavis

oxikodon

S7

B

Oxycodone 1A Farma, 1A Farma

oxikodon

S7

B

Oxycodone G.L., G.L.

oxikodon

S7

B

Oxycodone Orion, Orion

oxikodon

S7

B

Oxycodone Teva, Teva

oxikodon

S7

B

Oxycodone Vitabalans, Vitabalans

oxikodon

S7

B

Oxikodon Depot Acino, Acino

oxikodon

S7

B

Oxikodon Depot Actavis, Actavis

oxikodon

S7

B

Oxycodone Depot Lannacher, Lannacher

oxikodon

S7

B

Oxycodone Depot Orion, Orion

oxikodon

S7

B

Oxycodone Depot Teva, Teva

oxikodon

S7

B

Oxycodone Depot Teva Sweden, Teva

oxikodon

S7

B

Oxycodone/Naloxone Acino, Acino

oxikodon+naloxon

S7

B

Oxycodone/Naloxone Glenmark, Glenmark

oxikodon+naloxon

S7

B

Oxycodone/Naloxone Sandoz, Sandoz

oxikodon+naloxon

S7

B

Oxycodone/Naloxone Stada, Stada

oxikodon+naloxon

S7

B

Oxycodone/Naloxone Teva, Teva

oxikodon+naloxon

S7

B

OxyContin, Mundipharma

oxikodon

S7

B

Oxydorine Depot, Orifarm

oxikodon

S7

B

Oxylor Depot, Ethypharm

oxikodon

S7

B

OxyNorm, Mundipharma

oxikodon

S7

B

Oxytia Depot, Ethypharm

oxikodon

S7

B

Palladon, Mundipharma

hydromorfon

S7

A

Parapres comp forte, Takeda

hydroklortiazid

S5

A

Parapres comp, Takeda

hydroklortiazid

S5

B

PecFent, Archimedes Development

fentanyl

S7

A

Pergoveris, Serono

follitropin alfa

S2

A

Pergoveris, Serono

lutropin

S2

B

Petidin Meda, Meda

petidin

S7

A

Plasmodex, Meda

dextran

S5

B

Plenadren, Shire

hydrokortison

S9

B

Precortalon aquosum, ACE

prednisolon

S9

B

Prednisolon Actavis, Actavis

prednisolon

S9

B

Prednisolon Alternova, Alternova

prednisolon

S9

B

Prednisolon Pfizer, Pfizer

prednisolon

S9

B

Prednisolon Pilum, Pilum

prednisolon

S9

A

Pregnyl***, MSD

koriongonadotropin

S2

A

PritorPlus, Bayer

hydroklortiazid

S5

A

Probecid, Biophausia

probenecid

S5

A

Promiten, Meda

dextran

S5

B

Pulmicort, AstraZeneca

budesonid

S9

B

Pulmicort Turbuhaler, AstraZeneca

budesonid

S9

B

Pulmoton, Elpen

budesonid

S9

A

Pulmoton, Elpen

formoterol

S3

A

Puregon***, Organon

follitropin

S2

B

Quatrofen, Takeda

fentanyl

S7

A

Raloxifen Stada, Stada

raloxifen

S4

A

Raloxifene Teva, Teva

raloxifen

S4

A

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka, Krka

hydroklortiazid

S5,

A

Ramipril/Hydroklortiazid Actavis, Actavis

hydroklortiazid

S5

A

Ramipril/Hydroklortiazid Hexal, Hexal

hydroklortiazid

S5

B

Rapifen, Janssen-Cilag

alfentanil

S7

B

Rasagilin Actavis, Actavis

rasagilin

S6

B

Rasagilin Glenmark, Glenmark

rasagilin

S6

B

Rasagilin Krka, Krka

rasagilin

S6

B

Rasagilin Stada Arzneimittel AG, Stada

rasagilin

S6

B

Rasagilin Stada, Stada

rasagilin

S6

B

Rasagiline Accord, Accord

rasagilin

S6

B

Rasagiline Amneal, Amneal

rasagilin

S6

B

Rasagiline Bluefish, Bluefish

rasagilin

S6

B

Rasagiline Mylan, Mylan

rasagilin

S6

B

Rasagiline Orion, Orion

rasagilin

S6

B

Rasagiline ratio, Teva

rasagilin

S6

B

Rasagiline ratiopharm, Teva

rasagilin

S6

B

Rasagiline Sandoz, Sandoz

rasagilin

S6

B

Rasagiline Teva, Teva

rasagilin

S6

A

RasilezHCT, Novartis

hydroklortiazid

S5

A

Relanio, Elpen Pharmaceutical

flutikason

S9

A

Relvar Ellipta, GlaxoSmithKline

vilanterol

S3

B

Relvar Ellipta, GlaxoSmithKline

flutikason

S9

B

Remifentanil Actavis, Actavis

remifentanil

S7

B

Remifentanil B. Braun, B. Braun

remifentanil

S7

B

Remifentanil Hospira, Hospira

remifentanil

S7

B

Remifentanil Teva, Teva

remifentanil

S7

A

Renitec comp., MSD

hydroklortiazid

S5

A

RescueFlow, Pharmanovia

dextran

S5

A

Retacrit, Hospira

erytropoietin (epoetin zeta)

S2

A

Revinty Ellipta, GlaxoSmithKline

vilanterol

S3

B

Revinty Ellipta, GlaxoSmithKline

flutikason

S9

A

Rheomacrodex 100 mg/ml natriumklorid, Meda

dextran

S5

B

Rhinocort Aqua**, AstraZeneca

budesonid

S9

B

Rhinocort Turbuhaler**, AstraZeneca

budesonid

S9

B

Rindelt, Bruno

prednisolon

S9

B

Ritalin, Novartis

metylfenidat

S6

A

Rodasan Forspiro, Sandoz

flutikason

S9

A

Saizen, Merck

somatropin

S2

A

Salfluae Forspiro, Sandoz

flutikason

S9

A

Salmeson, Elpen

flutikason

S9

A

Salmeterol/Fluticasone 1A Farma, 1A Farma

flutikason

S9

A

Salmeterol/Fluticasone Cipla, Cipla

flutikason

S9

A

Salmeterol/Fluticasone Hexal, Hexal

flutikason

S9

A

Salmeterol/Flutikason Jacobsen, Jacobsen

flutikason

S9

A

Salmeterol/Fluticasone Sandoz, Sandoz

flutikason

S9

A

Salures, Pfizer

bendroflumetiazid

S5

A

Samsca, Otsuka

tolvaptan

S5

B

Scheriproct N*, Bayer

prednisolon

S9

B

Selegilin Mylan, Mylan

selegilin

S6

A

Senshio, Shionogi

opsemifen

S4

A

Seretide Diskus, Glaxo­Smith­Kline

flutikason

S9

A

Seretide Diskus Forte, Glaxo­Smith­Kline

flutikason

S9

A

Seretide Diskus Mite, GlaxoSmith­Kline

flutikason

S9

A

Seretide Evohaler, GlaxoSmith­Kline

flutikason

S9

A

Seretide Evohaler Forte, GlaxoSmith­Kline

flutikason

S9

A

Seretide Evohaler mite, GlaxoSmith­Kline

flutikason

S9

A

Setirenol, Sandoz

flutikason

S9

A

Silapo, Stada

erytropoietin (epoetin zeta)

S2

A

Sirdupla, Mylan

flutikason

S9

B

Solu-Cortef, Pfizer

hydrokortison

S9

B

Solu-Medrol, Pfizer

metylprednisolon

S9

A

Somatropin Biopartners, Biopartners

somatropin

S2

A

Somatropin Novo Nordisk, Novo Nordisk

somatropin

S2

A

Somavert, Pfizer

pegvisomant

S2

A

Sparkal, Hexal

hydroklortiazid

S5

A

Sparkal, Hexal

amilorid

S5

A

Sparkal mite, Hexal

hydroklortiazid

S5

A

Sparkal mite, Hexal

amilorid

S5

B

Spasmofen, Meda

morfin

S7

A

Spironolactone Accord, Accord

spironolakton

S5

A

Spironolactone Orion, Orion

spironolakton

S5

A

Spironolakton Takeda, Takeda

spironolakton

S5

A

Spironolakton Pfizer, Pfizer

spironolakton

S5

A

Striverdi Respimat, Boehringer Ingelheim

olodaterol

S3

B

Suboxone, Indivor

buprenorfin

S7

B

Subuphine, Activase

buprenorfin

S7

B

Subutex, Indivor

buprenorfin

S7

B

Sufenta, Janssen-Cilag

sufentanil

S7

A

Symbicort Turbuhaler, AstraZeneca

budesonid

S9

A

Symbicort Turbuhaler, AstraZeneca

formoterol

S3

A

Symbicort forte Turbuhaler, AstraZeneca

budesonid

S9

A

Symbicort forte Turbuhaler, AstraZeneca

formoterol

S3

A

Symbicort mite Turbuhaler, AstraZeneca

budesonid

S9

A

Symbicort mite Turbuhaler, AstraZeneca

formoterol

S3

A

Symbicort, AstraZeneca

formoterol

S3

A

Symbicort, AstraZeneca

budesonid

S9

A

Synacthen, Sigma-Tau

tetrakosaktid

S2

A

Synacthen Depot, Sigma-Tau

tetrakosaktid

S2

A

Synerpril, MSD

hydroklortiazid

S5

A

Tamoxifen Mylan, Mylan

tamoxifen

S4

A

Tamoxifen Orifarm, Orifarm Generics

tamoxifen

S4

A

Tamoxifen Sandoz, Sandoz

tamoxifen

S4

B

Targiniq, Mundipharma

oxikodon

S7

A

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Glenmark, Glenmark

hydroklortiazid

S5

A

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, Medical Valley

hydroklortiazid

S5

B

Temgesic, Indivor

buprenorfin

S7

A

Terlipressin Sun, Sun

terlipressin

S5

A

Testim, Ferring

testosteron

S1

A

Testogel, Laboratoires Besins

testosteron

S1

A

Tetraspan, Braun

hydroxietylstärkelse

S5

A

Teveten Comp, BGP

hydroklortiazid

S5

A

Tibelia, Campus Pharma

tibolon

S1

A

Tibolon Orifarm, Orifarm

tibolon

S1

A

Tibolon, Mylan

tibolon

S1

A

Tibocina, Sandoz

tibolon

S1

A

Tolucombi, Krka

hydroklortiazid

S5

A

Torahexal, Hexal

torasemid

S5

A

Torarese, Hexal

torasemid

S5

A

Torasemid Sandoz, Sandoz

torasemid

S5

A

Torem, Roche

torasemid

S5

A

Tostrex, Kyowa Kirin

testosteron

S1

B

Trica, Evolan

triamcinolon

S9

B

Truflo**, Cipla

flutikason

S9

A

Ultibro Breezhaler, Novartis

indakaterol

S3

B

Ultiva, GlaxoSmith­Kline

remifentanil

S7

A

Ulunar Breezhaler, Novartis

indakaterol

S3

A

Undestor Testocaps, MSD

testosteron

S1

A

Valsartan/Hydrochlorothiazide Jubilant, Jubilant

hydroklortiazid

S5

A

Valsartan/Hydrochlorothiazide KRKA, KRKA

hydroklortiazid

S5

A

Valsartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm, ratiopharm

hydroklortiazid

S5

A

Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Sandoz

hydroklortiazid

S5

A

Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva Pharma, Teva Pharma

hydroklortiazid

S5

A

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis, Actavis

hydroklortiazid

S5

A

Valsartan/Hydroklortiazid Novartis, Novartis

hydroklortiazid

S5

A

Valsartore Comp, Stada

hydroklortiazid

S5

A

Valtsu comp, Teva

hydroklortiazid

S5

A

Valzydroc, Mylan

hydroklortiazid

S5

A

Variquel, Alliance

terlipressin

S5

B

Vellofent, Aziende

fentanyl

S7

A

Venofundin, B. Braun Medical

hydroxietylstärkelse

S5

A

Ventoline****, GlaxoSmith­Kline

salbutamol

S3

A

Ventonorm Forspiro, Sandoz

flutikason

S9

A

Viani Diskus, GlaxoSmith­Kline

flutikason

S9

A

Viani Diskus mite, GlaxoSmith­Kline

flutikason

S9

A

Viani Diskus forte, GlaxoSmith­Kline

flutikason

S9

A

Vilantal comp, Sandoz

hydroklortiazid

S5

A

Vivendal comp, Sandoz

hydroklortiazid

S5

A

Volulyte, Fresenius Kabi

hydroxietylstärkelse

S5

A

Voluven, Fresenius Kabi

hydroxietylstärkelse

S5

A

Xoterna Breezhaler, Novartis

indakaterol

S3

B

Xyloproct*, AstraZeneca

hydrokortison

S9

B

Zalviso, Grünenthal

sufentanil

S7

A

Zoreeda, Cipla

flutikason

S9

A

Zomacton, Ferring

somatropin

S2


*) Glukokortikoider för kutant bruk är tillåtna för användning på huden.

**) Glukortikoider för nasalt bruk är tillåtna.

***) Gonadotropiner (LH, hCG) är förbjudna endast för män.

****) Salbutamol och formoterol är förbjudet endast för oralt bruk.

*****) Karbanhydrashämmare för topikalt bruk är tillåtna.
Publiceringsdatum: 2017-09-11