Läkemedelsförsäkringen

Patient som drabbas av en skada på grund av läkemedel kan få ersättning via Läkemedelsförsäkringen


Om en patient drabbas av personskada som uppstått i samband med användning av läkemedel, kan ersättning lämnas av Läkemedelsförsäkringen. Det är en frivillig försäkring men mer än 99% av den svenska läkemedelsförsäljningen omfattas.


Då och då händer det att en skada uppstår vid användning av läkemedel, patienter som drabbas av sådana skador kan få ersättning via Läkemedelsförsäkringen.

För att Läkemedelsförsäkringen ska gälla måste det aktuella läkemedlet ha köpts via svenskt apotek, från butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel eller lämnats ut från svensk sjukvårdsinrättning. Dessutom måste företaget eller organisationen som tillverkat, importerat eller på annat sätt ansvarat för användningen, ha tecknat Läkemedelsförsäkringen. Detta gäller även för läkemedel som använts i kliniska prövningar.


För vad gäller försäkringen?

Läkemedelsförsäkringen gäller framförallt för oförutsedda skador.

Skador från kända biverkningar kan också ersättas, om de varit oväntade eller oväntat svåra.


När gäller inte försäkringen?

 • Om läkemedlet är inköpt på ett internetapotek som inte är godkänt av Läkemedelsverket.

 • Utebliven effekt ersätts inte.

 • Skada till följd av uppenbar vårdslöshet från patientens sida.

 • Ersättning lämnas inte för vissa följdskador, det betyder skador som uppkommit vid aktivitet som är olämplig med hänsyn till läkemedlets verkan. Till exempel en bilolycka i samband med användning av ett läkemedel som ej bör kombineras med bilkörning.

 • Om patienten använder någon annans läkemedel och därför drabbas av skada.

 • Om skadan uppkommit på grund av patientens läkemedelsmissbruk.

 • Vid behandling av en allvarlig sjukdom, måste patienten acceptera att svårare biverkningar kan inträffa. Det betyder till exempel att ersättning inte lämnas om konsekvensen av att inte ta det aktuella läkemedlet, vore allvarligare än den inträffade biverkningen.

 • Om läkemedlet inte använts så som avsetts av tillverkaren, och som godkänts av Läkemedelsverket (mot föreskrifter och anvisningar).
  Undantag från detta, då försäkringen gäller är:

  - Doseringsanpassning av läkemedel inom godkänd indikation, såsom vid behandling av barn.

  - Förskrivning av läkemedel som sedan mycket ­länge och frekvent använts utanför godkänd indikation, i avsaknad av godkända alternativ. Dessa får, genom sin långa och frekventa användning, anses ha visat en positiv risk/nyttabalans.

  - Skador orsakade av generiska substanser, använda enligt originalets indikationer.

  - Förskrivning av enskild läkare till enskilda patienter, under förutsättning att det sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och att godkända alternativ saknas.


Vad lämnas ersättning för?

Ersättning lämnas på samma sätt som vid en skadeståndsprocess i domstol för:

 • Läkarvård, sjukhusvård samt övriga styrkta mer kostnader på grund av skadan.

 • Sveda och värk.

 • Förlorad arbetsinkomst – framtida inkomstförluster/pensionsförlust.

 • Invaliditetsersättning.

 • Begravningskostnader.

 • Eventuellt underhåll till efterlevande samt anhörigersättning.

Anmäl alltid en skada så snart som möjligt!

Enligt patientskadelagen är sjukvårdspersonal skyldig att upplysa patienter om både Läkemedelsförsäkringen och patientförsäkringen.

Skadeanmälan till Läkemedelsförsäkringen måste ske inom tio år från det att patienten slutat ta det aktuella läkemedlet, därefter preskriberas skadan.

Instruktion om hur man gör en skadeanmälan finns på Läkemedelsförsäkringens hemsida. www.lakemedelsforsakringen.se. Det är alltid den skadelidande själv eller via ombud, som ska göra skadeanmälan.

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB sköter skaderegleringen och samlar in de journaler och andra underlag som behövs för bedömningen patientens skada.


Hur vet jag om läkemedelsföretaget eller leverantören är med i Läkemedelsförsäkringen?

De tillverkare eller importörer av läkemedel som säljs i Sverige och som är medlemmar av Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, har gemensamt tecknat Läkemedelsförsäkringen.

Att delta är frivilligt men de allra flesta som förser Sverige med läkemedel har valt att vara med, 99% av läkemedelsomsättningen i Sverige omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

I FASS företagsregister kan du se om företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Du kan även se om ett läkemedel omfattas av Läkemedelsförsäkringen när du söker fram det aktuella läkemedlet på FASS.


Texten reviderades senast: 2020-03-11


Publiceringsdatum: 2020-03-11