Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedels- & patientförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen

utgör ett frivilligt åtagande från läkemedelsbolagens sida. Den patient som i samband med sjuk- och hälsovård har drabbats av en läkemedelsbiverkan till följd av ett i Sverige legalt utlämnat läkemedel, från apotek, butik eller i samband med en klinisk prövning, kan få ersättning för personskada om vissa fastställda villkor är uppfyllda.

Viktigt att veta är att köp av läkemedel på internet inte omfattas av försäkringen såvida det inte inhandlats via ett apotek som Läkemedelsverket godkänt.


Majoriteten av läkemedelsbolagen är med i Läkemedelsförsäkringen, endast några få har valt att stå utanför. I företagsinformationen på Fass framgår det om företaget är med eller inte. Under varje läkemedel i Fass anges det också om läkemedlet omfattas av försäkringen.


Kända biverkningar kan ersättas om de var oväntade eller oväntat svåra i det enskilda fallet. Har patienten en allvarlig grundsjukdom måste han bära en större risk själv utan att kunna göra anspråk på ersättning. Om en känd biverkan ger måttliga besvär och leder till en kortare sjukperiod än en månad lämnas normalt inte någon ersättning. Om en sådan biverkan leder till livshot eller betydande besvär kan dock ersättning lämnas även vid kortare sjukperioder.

Utebliven effekt hos ett läkemedel ersätts inte. Skada till följd av uppenbar vårdslöshet från patientens sida kan medföra att ersättning uteblir eller i vart fall jämkas. Skada p.g.a. läkemedelsmissbruk ersätts inte.

Läkemedelsförsäkringen gäller skador för vilka patienten första gången sökt behandling efter den 30 juni 1978.

Läkemedelsskada skall anmälas senast inom tio år från det att patienten slutat använda läkemedlet. Om läkaren eller patienten anmält biverkan till Läkemedelsverkets biverkningsfunktion bör en kopia av denna anmälan bifogas.


Vad lämnas ersättning för?

Ersättning lämnas på samma sätt som vid skadestånd för

 • läkarvård, sjukhusvård samt övriga styrkta merkostnader på grund av skadan

 • sveda och värk

 • förlorad arbetsinkomst - framtida inkomstförlust/pensionsförlust

 • menersättning

 • ersättning för eventuella utseendemässiga defekter

 • begravningskostnader

 • eventuellt underhåll till efterlevande samt anhörigersättning.

Ersättningen från läkemedelsförsäkringen minskas med den ersättning som patienten kan få från annat håll - t.ex. från allmän försäkring eller försäkring som täcker skadestånd. Man får inte ersättning om man använt en annan persons läkemedel och därför drabbas av skada.

Tillverkare eller importör av läkemedel som säljs i Sverige och är medlem av LFF Service AB, har gemensamt tecknat läkemedelsförsäkringen. För närmare information kontakta Svenska Läkemedelsförsäkringen AB som samlar in de journaler och andra underlag som behövs för bedömningen, se adresslistan längst ner på sidan, eller Läkemedelsförsäkringen.

Patientförsäkringen

Försäkringens omfattning

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av personskada i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige i vissa fall få patientskadeersättning. Se regler och undantag nedan. För dem som vårdas av landstingen eller av enskild vårdgivare enligt avtal (vårdavtal) med landstingen har landstingen tecknat en patientförsäkring i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag - LÖF. Andra vårdgivare har tecknat egna försäkringar i andra försäkringsbolag – det kan man få uppgift om via den vårdgivaren.


Vad är en patientskada och vilken ersättning kan man få?

Om man drabbas av en personskada vid hälso-, sjuk- och tandvård kan ersättning efter prövning lämnas i följande fall:

 • om skada uppkommit som varit möjlig att undvika

 • vid fel på sjuk- och tandvårdsutrustning

 • vid felaktig diagnos

 • om smittämne som orsakar allvarlig infektion tillförts vid behandling

 • vid olycksfall i samband med sjuk- och tandvård

 • vid felaktig ordinering av läkemedel.

Varje år anmäls ca 15 000 patientskador. I knappt 40% av dessa anmälningar lämnas ersättning med hänsyn tagen till nedanstående undantag.

Man har inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation. All sjukvårdande behandling innebär en risk, större eller mindre, för komplikationer som inte är möjliga att undvika. För sådana komplikationer lämnas inte ersättning.

Om det smittämne som orsakar en infektion tillförts vid behandlingen lämnas inte ersättning om infektionen var möjlig att förutse eller om den bedöms vara mindre allvarlig i relation till den behandlade sjukdomen.

Man får inte ersättning om man behandlats för ett direkt livshotande tillstånd eller vid skada orsakad av läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt.

Patientförsäkringen täcker inte skador som orsakats av egenskaper hos läkemedel om detta ordinerats och lämnats ut på ett korrekt sätt. Sådana skador kan eventuellt omfattas av läkemedelsförsäkringen. Se adresslistan.

Patienten kan vända sig till Patientnämnden eller Förtroendenämnden i sitt hemlandsting för att få information och hjälp.


Vad lämnas ersättning för?

Ersättning lämnas på samma sätt som vid skadestånd för

 • läkarvård, sjukhusvård samt övriga styrkta merkostnader på grund av skadan

 • sveda och värk

 • förlorad arbetsinkomst - framtida inkomstförlust/pensionsförlust

 • menersättning

 • ersättning för eventuell utseendemässig påverkan

 • begravningskostnader

 • eventuellt underhåll till efterlevande samt anhörigersättning.


Privata vårdgivare

Många privatpraktiserande läkare har sitt patientförsäkringsskydd via SALUS eller Praktikertjänst AB. Delar av de patientförsäkringar som har tecknats via Praktikertjänst hanteras av försäkringsbolaget If.

Sveriges Privattandläkarförening har för sina medlemmar, frånsett Praktikertjänstanslutna, tecknat patientförsäkring, för närvarande i Gjensidige, att gälla för person­skador som orsakas patient i samband med tandvård. Försäkringen lämnar ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Försäkringen är utökad i förhållande till lagens bestämmelser med följande:

 • känselbortfall till följd av nervskada

 • försäkringen gäller utan självrisk för patienten.

För mer information kontakta Sveriges Privattandläkarförening. Se adresslista. För skador som har inträffat hos privattandläkare efter 1 januari 2000, och där tandläkaren är ansluten till Praktikertjänst, kontakta Praktikertjänst AB. Se adresslistan.

Skadeanmälan och ersättning

Anmälan om läkemedelsskada kan göras på särskild blankett som finns längst bak i boken. Blanketten finns även på Fass.se. Blanketter för patientförsäkringen finns på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdställen. Blanketten kan även beställas direkt från respektive bolag, se adresslistan. Sänd den ifyllda blanketten direkt till LÖF om anmälan gäller landstingens sjukvård och till respektive försäkringsbolag i övriga fall. Patienten kan också kontakta patientnämnden eller förtroendenämnden i sitt hemlandsting. Den som skadats ska i första hand söka ersättning hos försäkringskassan för inkomstbortfall och kostnader. Läkemedelsförsäkringen och patientförsäkringen kompletterar detta grundskydd genom att dessutom lämna ersättning för sveda och värk, lyte och men, olägenheter i övrigt, kostnader samt inkomstbortfall.

För läkemedelsförsäkringen gäller att ersättning bestäms enligt 5:e kapitlet, paragraferna 1-5 i skadeståndslagen (1972:207) om inte annat anges i villkoren. Även patientförsäkringen lämnar ersättning enligt samma regler i skadeståndslagen.

För patientförsäkringen gäller att ersättning enligt patientskadelagen ska betalas ut sedan ett karensbelopp som är fem procent av prisbasbeloppet dragits av. I landstingens patientförsäkring dras idag 2 225 kronor/person av när patient­skadeersättning bestäms.

Adresslista för försäkringsfrågor


Läkemedelsförsäkringen

Box 17608

118 92 Stockholm

Telefon: 08-462 37 00

E-post: info@lakemedelsforsakringen.se

Försäkringsvillkor och skadeanmälan finns på Internet,

hemsida: www.lakemedelsforsakringen.se


LÖF

Box 17830

118 94 Stockholm

Telefon: 08-55 10 10 00

E-post: info@lof.se

Försäkringsvillkor och skadeanmälan finns på Internet,

hemsida: www.lof.se


SALUS/Ansvar

Tullvaktsvägen 11

106 77 Stockholm

Telefon: 08-555 430 00


Trygg-Hansa

Patientförsäkringen

Box 9164

400 94 Göteborg

Telefon: 077-11 11 500


Sveriges Privattandläkarförening

Box 1217

111 82 Stockholm

Telefon: 08-555 44 600

Fax: 08-555 44 666

E-post: info@ptl.se


Praktikertjänst AB

103 55 Stockholm

Telefon: 08-789 40 00Publiceringsdatum: 2017-06-20