Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsförmånssystemet


Läkemedelsförmånerna är ett system som ger skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel. För att ett läkemedel ska ingå i förmånen måste läkemedelsföretaget ansöka hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), www.tlv.se, och kunna visa att läkemedlet är kostnadseffektivt.


TLV beslutar vilka läkemedel och andra varor som får ingå i läkemedelsförmånen och till vilket pris. TLV har även möjlighet att inskränka förmånsbeslut, t ex till en viss patientgrupp. Alla beslut motiveras och hela beslutstexten är offentlig. Om TLV har beslutat om särskilda förbehåll publiceras dessa i produktens Fass-text.


Systemet regleras i Lagen (2002:160) om läkemedelsförmånerna. Aktuell och fullständig information om läkemedelsförmånen och information om vilka läkemedel som är subventionerade lämnas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, www.tlv.se.


TLV påbörjade 2004 en genomgång av hela det befintliga läkemedelssortimentet. Information om genomgången av läkemedelssortimentet lämnas fortlöpande på www.tlv.se.


Läkemedelsförmånerna omfattar:

  • Receptbelagda och vissa receptfria läkemedel som skrivs på recept

  • Födelsekontrollerande medel

  • Förbrukningsartiklar för stomiopererade

  • Förbrukningsartiklar som behövs för att förskrivet läkemedel ska kunna tillföras kroppen eller behövs för egenkontroll av medicineringen. Exempel på förbrukningsartiklar är teststickor, injektionssprutor och injektionskanyler


I förmånen ingår inte:

  • Receptfria läkemedel för rökavvänjning

  • Vissa utvärtes medel (VUM)

  • Naturläkemedel

Mer information om godkända vissa utvärtes medel och naturläkemedel lämnas av Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se.


Utbytbara läkemedel

Från och med första oktober 2002 kan man som patient byta ut läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns på lager hos det lokala apoteket. Läkemedelsverket bestämmer vilka läkemedel som ska anses utbytbara. Apotekspersonalen ska alltid informera om att patienten kan välja det förskrivna läkemedlet och själv betala mellanskillnaden.

Läkemedelsverket har också utfärdat instruktioner till apotekspersonalen om ytterligare villkor:

  • För att ett läkemedel ska kunna bytas ut måste det finnas med på Läkemedelsverkets lista och i samma typ av förpackning (burk, flaska, cylinderampull, kombinations-förpackningar etc.). Läkemedel förpackade i burk och tryckförpackning (blister) är dock utbytbara.

  • Särskilt anpassade förpackningar, som t.ex. reumatikerförpackningar och kalenderförpackningar, får inte bytas ut mot andra förpackningar utan patientens samtycke.

  • Om läkaren ordinerat patienten att ta delade doser (t.ex. halva tabletter) av ett läkemedel får detta inte bytas ut.


Om det finns medicinska skäl för att ett läkemedel inte får bytas ut ska förskrivaren markera detta på receptet.

När byte inte får ske av ovanstående skäl räknas hela läkemedelskostnaden in i läkemedelsförmånen förutsatt att preparatet i fråga är subventionerat.


När byte sker ska apoteken skriftligt informera förskrivaren om att byte skett så att uppgiften kan föras in i journalen.


Krav på receptet

Receptet måste ha arbetsplatskod för att läkemedelsförmån ska gälla för ett förskrivet läkemedel. Koden ska finnas som en streckkod på receptet. Dessutom måste förskrivaren markera på receptet genom signum att förskrivningen ska expedieras inom förmånen.


Läkemedel som ingår i förmånssystemet med begränsning skrivs som vanligt på recept. Förskrivaren uppger genom att signera receptet för expediering med förmån att begränsningsvillkoren för förmån är uppfyllda. Några andra åtgärder krävs inte.


Kostnadstrappan

Sedan den 1 januari 2019 gäller nedanstående kostnadstrappa för förskrivna läkemedel.

Kostnadstrappa

Receptkostnad

Kostnad för patienten

Samhällets subventionering

0 - 1 150:-

0 - 1 150:-

0

1 151 - 2 195:-

max 1 673:-

max 522:-

2 196 - 4 078:-

max 2 143:-

max 1 935:-

4 079 - 5 645:-

max 2 300:-

max 3 345:-

> 5 645:-

max 2 300:-

resten

Patienten betalar alltså högst 2 300:- för receptförskrivna läkemedel under en 12-månadersperiod. Över detta belopp erhåller patienten ett s.k. frikort som berättigar till kostnadsfria läkemedelsinköp under den resterande delen av den aktuella årsperioden.


Prisets aktualitet m.m.

En effekt av substitutionssystemet är att förändringar av priserna kan ske oftare än tidigare. För dagsaktuella prisuppgifter hänvisas till Fass webbplats. För läkemedel utan subvention och receptfria läkemedel råder sedan apoteksomregleringen 2009 fri prissättning varför inga prisuppgifter kan lämnas på Fass webbplats eller i den tryckta utgåvan eftersom priserna i och med detta varierar mellan de olika apotekskedjorna. Några riktpriser finns heller inte att tillgå.


Publiceringsdatum: 2019-01-01