Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Antibiotikaresistens

Håkan Hanberger, professor, ordförande i Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF)
Christian G. Giske, docent, överläkare, ordförande för den europeiska resistensbestämningsgruppen EUCAST

Bakteriers resistens mot antibiotika klassificeras i Sverige enligt riktlinjer som utarbetats i samråd med övriga europeiska länder i European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) där Sverige representeras av Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF).


Bakteriens känslighet för ett visst antibiotikum definieras på följande sätt:


S = Känslig. Infektionen kan förväntas svara på behandling vid normaldosering.


I = Intermediär. Behandlingseffekten med detta medel är osäker.

Bakterien har förvärvat låggradig resistens mot medlet eller har naturligt lägre känslighet för medlet. Bakterien kan svara på behandling med doser som är högre än normaldosering eller vid infektioner i lokaler av kroppen där antibiotika koncentreras (t.ex. urinvägsinfektioner).


R = Resistent. Klinisk effekt av behandling med detta medel är osannolik. Bakterien har förvärvat betydelsefulla resistens­mekanismer eller är naturligt resistent mot medlet.


Sambandet mellan uppnådda antibiotikakoncentrationer och infekterande bakteriestams MIC (minsta hämmande koncentration) å ena sidan och klinisk effekt av antibiotika å andra sidan är inte entydigt förutsägbart för den individuella patienten. Faktorer som infekterande bakteriers virulens, typ av infektion och patientens underliggande hälsa och immunförsvar har stor betydelse. Vidare kan det vara olika svårt att uppnå adekvata koncentrationer i infektionshärden, delvis på grund av skillnader i absorption och elimination av antimikrobiella medel mellan olika individer, men även till följd av antibiotikas egenskaper (exempelvis inaktivering vid låga pH-värden).


Ytterligare information om svensk resistensbestämning, bakteriers känslighet (minste hämmande koncentrationer; MIC-värden), resistensutveckling i Sverige, antibiotikas farmakokinetik och farmakodynamik, samt RAF:s synpunkter på antibiotika finns att läsa på RAF:s (www.sls.se/raf) och NordicAST:s (www.nordicast.org) webbsidor.Publiceringsdatum: 2017-06-20