Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande problem både när människor och djur behöver medicinsk behandling. Men veterinärer och övrig personal inom djurens hälso- och sjukvård samt djurägare kan bidra till att minska riskerna för resistensutveckling.

Varför behövs antibiotika?


Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både människor och djur. Antibiotika används i stor utsträckning i hela hälso- och sjukvården och är en förutsättning för att dagens hälso- och sjukvård ska fungera både för människor och djur. Det gör antibiotikaresistens till ett stort hot, då den riskerar att slå ut stora delar av hälso- och sjukvården. Det är av stor vikt att vi bromsar den negativa resistensutvecklingen som leder till att antibiotika blir verkningslöst.


Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens innebär att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika vilket leder till att det blir verkningslöst. Det finns många olika typer av antibiotika och även många olika typer av resistens. En bakterie som är resistent mot ett typ av antibiotika behöver inte vara resistent mot ett annat. Men när bakterier som har utvecklat resistens mot flera typer av antibiotika infekterar en människa eller djur är risken att det inte längre finns något tillgängligt antibiotikum som verkar och infektionen blir på så vis mycket svårbehandlad och i värsta fall ej behandlingsbar.


Ett problem är att antibiotikabehandling stimulerar redan befintliga resistenta bakterier när konkurrensen från andra, mer känsliga bakterier minskar. Det är därför av stor vikt att minska behovet av antibiotika genom sjukdomsförebyggande arbete, begränsa spridning av resistenta bakterier samt att använda antibiotika ansvarsfullt.


Jordbruksverkets material och tjänster inom antibiotikaresistens hittar du på Jordbruksverkets hemsida.


Korsresistens

En bakterie som är resistent mot en typ av antibiotika, kan även vara resistent mot en annan typ av antibiotika med liknande verkningsmekanism. Detta kallas för korsresistens. Uppgifter om förväntad korsresistens finns i produktresuméer och Fass-texter för enskilda läkemedel.


One Health

Många infektioner, däribland de orsakade av resistenta bakterier, kan överföras mellan människor, djur och livsmedel och spridas via miljön. Förekomsten av resistens är ett samspel mellan humanhälsa, djurhälsa och miljö. One Health-perspektivet syftar till att tydliggöra vikten av samarbete mellan olika sektorer och länder för att hantera den breda och komplexa fråga som antibiotikaresistens är.


Striktare regelverk kring antibiotika till djur

Från och med den 28 januari 2022 gäller särskilda regler för användningen av antimikrobiella läkemedel till djur.


Läs mer om den nya veterinärmedicinska förordningen (2019/6/EU) på Jordbrukverkets hemsida.


Så kan vi motverka resistensutveckling

Här listar vi hur du kan bidra till att minska hotet från antibiotikaresistensen. Det handlar om att minska behovet av antibiotika genom olika åtgärder och att använda de antibiotika vi har så sparsamt som möjligt.

 • Minska behovet av antibiotika
  Det bästa sättet att minska användningen av antibiotika är att förhindra att sjukdomar uppstår. Förbättrad djurhälsa kan nås på en mängd olika sätt, till exempel genom förbättrad hygien och skötsel, aktiv avel för friskare djur samt vaccinering.

 • Minska spridningen av resistenta bakterier
  Resistenta bakterier och resistensgener kan likt som flera andra infektioner spridas både mellan djur och mellan djur och människor. Smitta kan ske via direktkontakt eller indirekt genom till exempelvis foder, livsmedel eller utrustning. Begränsningar av inköp och transporter av levande djur och tillämpande av karantän är viktiga åtgärder. God hygien minskar också risken för spridning till människa.

 • Lämna in överblivna antibiotika på apoteket
  För att förhindra spridning i miljön eller felaktig användning ska överblivna antibiotika tas om hand på ett korrekt sätt. Om du har kvar läkemedel efter en fullföljd antibiotikakur, lämna in det på valfritt apotek.

Läs mer om effekterna av antibiotika i miljön på Lifs, Läkemedelsindustriföreningens, hemsida.

Läs mer om effekterna av läkemedel i miljön på 1177s hemsida.

 • Ansvarsfull användning av antibiotika
  Antibiotika ska endast användas då en bakteriell infektion är diagnosticerad eller väldigt trolig och det handlar om en infektion som inte kan självläka. I de fall då antibiotikabehandling måste användas ska i första hand ett smalspektrum-preparat väljas, läkemedel som i låg grad påverkar andra bakterier än de som orsakar infektionen. Provtagning och resistensbestämning ska vara klar innan man sätter in antibiotika.

För mer information om antibiotika¬resistens och Strategier mot resistens se SVAs (Statens veterinärmedicinska anstalts) hemsida.


Behandlingsriktlinjer

För att minska risken för överföring av antibiotikaresistens från djur till människor är bland annat viss typ av antibiotikabehandling till djur otillåten. I Sverige är det Jordbruksverkets föreskrifter som reglerar förskrivningen av antibiotika till djur.


Sveriges Veterinärförbunds antibiotikapolicy med råd och stöd samt djurslagsspecifika riktlinjer hittar du på Sveriges Veterinärförbunds hemsida.


Texten reviderades senast: 2022-05-04Publiceringsdatum: 2022-05-04