Vad är växtbaserade läkemedel?

I vissa läkemedel kommer det aktiva ämnet från naturen. Den kan bestå av växtmaterial eller djurdelar, bakteriekulturer, mineraler och salter.


Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel används vid tillfälliga och lindriga besvär och normalt skrivs de inte ut på recept av läkare. Men som alla andra läkemedel måste de godkännas eller registreras av Läkemedelsverket, men kraven betydligt lägre. Produkterna måste bland annat uppfylla vissa krav på kvalitet och säkerhet. Men när det gäller effekten kan det räcka med att det finns en lång tradition av att använda medlet för att få det godkänt.

Kan man få biverkningar av naturläkemedel?

Ja, natur­läkemedel och växtbaserade läkemedel kan orsaka biverkningar. Alla kända biverkningar beskrivs i produktinformationen på Fass och i bipacksedeln.

Naturläkemedel kan påverka andra läkemedel

När ett läkemedel påverkar ett annat läkemedel som du använder samtidigt, kallas det interaktion. Precis som andra läkemedel, kan natur­läkemedel och växtbaserade läkemedel påverka andra läkemedel vid samtidig användning.

Därför ska du alltid tala om för din läkare vilka läkemedel du äter och vilka natur­läkemedel eller växtbaserade läkemedel du tar. Risken är annars att effekten av läkemedlen inte blir den önskade.

Kan läkare rekommendera naturläkemedel och växtbaserade läkemedel?

Ja. Hälso- och sjukvård i Sverige ska dock baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, och all rådgivning sker under professionellt ansvar. Om natur­läkemedel eller växt­baserade läkemedel rekommenderas eller förskrivs till en patient, så kan detta mycket väl anses vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

När det gäller traditionella växt­baserade läkemedel är det vetenskapliga underlaget gällande effekten betydligt mindre. Därför bör vårdpersonal ha en mer restriktiv hållning till dessa produkter.

Vilka olika typer finns det?

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel delas in i olika grupper

  • naturläkemedel

  • växtbaserade läkemedel, med undergrupperna:

    • traditionella växtbaserade läkemedel

    • väletablerade växtbaserade läkemedel

Naturläkemedel

Naturläkemedel innehåller en djurdel, bakteriekultur, mineral eller salt som aktiv substans. För att Läkemedelsverket ska godkänna en produkt som ett natur­läkemedel måste det uppfylla de grundläggande kraven som gäller för läkemedel, det vill säga att de ska vara säkra och hålla god kvalitet.

Det ställs även krav på den aktiva beståndsdelen och att produkten ska fungera för egenvård. Dessutom ska det finnas under­sökningar eller beprövad erfarenhet som visar att ­läkemedlet ger den effekt som eftersträvas.

Växtbaserade läkemedel

Ett växtbaserat läkemedel är ett läkemedel där den aktiva substansen kommer från växtriket. Det kan innehålla hela eller sönderdelade växter, växtdelar, alger, svampar eller lavar.

Även här är det Läkemedelsverket som godkänner läkemedlen. Proceduren för godkännande liknar den som för konventionella läkemedel, men kraven är betydligt lägre. Antingen kan läkemedlen godkännas med väletablerad medicinsk användning som grund, eller utifrån kliniska studier.

Traditionella växtbaserade läkemedel

Detta är en undergrupp till växtbaserade läkemedel. För traditionella växtbaserade läkemedel finns inga krav på vetenskapliga data. Det räcker med att det finns en lång tradition och erfarenhet av läkemedlets effekt. Det ska vara bevisat att de inte är skadliga.

Läkemedlen kräver ingen diagnos, ordination eller överinseende från en läkare och ska endast användas för egenvård.

För att läkemedlet ska räknas som traditionellt ska de haft en medicinsk användning i minst 30 år, varav minst 15 år inom EU.

Väletablerade växtbaserade läkemedel

Den andra undergruppen är väletablerade växtbaserade läkemedel. Skillnaden mellan väletablerade och traditionella växt­baserade läkemedel ligger i dokumentationen av effekten.

För att ett växtbaserade läkemedel ska bli godkänt som väletablerat, måste det ha resultat från minst en klinisk studie som be­kräftar medlets effekt.

Ett annat krav är att den aktiva substansen har haft en omfattande medicinsk användning och varit godkänd som lä­kemedel i något EU-land i minst 10 år.

Vill du veta mer?

Läs mer om växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel på Läkemedelsverkets webbplats >>Texten reviderades senast: 2019-11-18


Publiceringsdatum: 2020-11-19