Vad är medicintekniska produkter?

Pumpar, plåster, pacemakers och journalsystem är exempel på medicinteknikska produkter. Medicintekniken används för att diagnosticera, behandla och lindra sjukdomstillstånd. Gränsen mellan läkemedel och medicinteknik kan ibland vara hårfin.


Medicinteknik är ett brett område och omfattar en stor mängd olika produkter och lösningar som används inom alla delar av hälso- och sjukvården.

Skalpeller, förband och röntgenapparater...

Sprutor, kanyler, skalpeller, förband, kontaktlinsprodukter och ortopediska implantat är några exempel på medicinteknik. Röntgen- och strålbehandlingsapparatur, pacemakers, dialysapparater och pumpar för läkemedelstillförsel, är andra.

Men även informationssystem och programvara som hanterar information kring patienten, som till exempel journalsystem, är medicintekniska produkter.

Svårt att dra en tydlig gräns

Definitionen för medicintekniska produkter liknar den för läkemedel. Det gör att det ibland kan vara svårt att dra en tydlig gräns mellan vad som är vad.

En vanlig definition är den att om en produkt uppnår sin avsedda verkan med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel, då är den ett läkemedel. Annars är den en medicinteknisk produkt.

Läkemedelsverket övervakar och kontrollerar

Precis som för läkemedel, är övervakningen och kontrollen mycket noggrann när det gäller medicintekniska produkter. Och precis som med läkemedel, är det Läkemedelsverket som utövar tillsyn över produkterna och deras tillverkare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar hur medicintekniska produkter används inom hälso- och sjukvården. Dessutom utövar de tillsyn över de produkter som tillverkas inom vården och som endast ska användas i den egna verksamheten.

På Fass hittar du det mesta om läkemedel

Definitionen på läkemedel ovan är den som gäller för informationen i Fass. Därför hittar du ingenting om medicintekniska produkter här, om de inte utgör en del av det godkända läkemedlet, som till exempel en inhalator.

Men vill du veta mer om medicinteknik, kan du besöka Läkemedelsverket eller Swedish Medtech, som är branschorganisationen för medicinteknik.

Läs mer om medicinteknik på Läkemedelsverkets webbplats >>

Till Swedish Medtech >>Texten reviderades senast: 2019-11-15


Publiceringsdatum: 2020-04-29