Antibiotikaresistens

Att bakterier blir resistenta mot antibiotika är ett växande och allvarligt hot mot den globala hälsan. Men det finns åtgärder att ta till för att stoppa utvecklingen och genom att använda antibiotika så ansvarsfullt som möjligt kan vi tillsammans bromsa resistensen.


Här kan du se en film om antibiotikaresistens


Varför behövs antibiotika?

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både människor och djur. Antibiotika används i stor utsträckning i hela hälso- och sjukvården, exempelvis för att förebygga infektioner vid organtransplantationer, cancerbehandlingar eller andra avancerade medicinska behandlingar. Det gör antibiotikaresistensen till ett stort hot, då den riskerar att slå ut stora delar av hälso- och sjukvården. Det är av stor vikt att vi bromsar den negativa resistensutvecklingen som leder till att antibiotika blir verkningslöst.


Läs mer om antibiotika1177s webbplats.


Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens innebär att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika vilket leder till att det blir verkningslöst. Det finns många olika typer av antibiotika och även många olika typer av resistens. En bakterie som är resistent mot ett typ av antibiotikum behöver inte vara resistent mot ett annat. Men när bakterier som har utvecklat resistens mot flera sorter av antibiotika infekterar en människa är risken att det inte längre finns något tillgängligt antibiotikum som verkar och infektionen blir på så vis mycket svårbehandlad och i värsta fall ej behandlingsbar.


Ett problem är att antibiotikabehandling stimulerar redan befintliga resistenta bakterier när konkurrensen från andra, mer känsliga bakterier minskar. Det är därför av stor vikt att minska behovet av antibiotika genom sjukdomsförebyggande arbete, begränsa spridning av resistenta bakterier samt att använda antibiotika ansvarsfullt.


Korsresistens

Tyvärr behöver inte problemet med förvärvad antibiotikaresistens vara begränsat till den läkemedelssubstans som används. En bakterie som är resistent mot en typ av antibiotika, kan även vara resistent mot en annan typ av antibiotika med liknande verkningsmekanism. Uppgifter om förväntad korsresistens finns i produktresuméer och Fass-texter för enskilda produkter.


One Health

Många infektioner, däribland de orsakade av resistenta bakterier, kan överföras mellan människor, djur och livsmedel och spridas via miljön. Förekomsten av resistens är ett samspel mellan humanhälsa, djurhälsa och miljö och One Health-perspektivet syftar till att tydliggöra vikten av samarbete mellan olika sektorer och länder för att hantera den breda och komplexa fråga som antibiotikaresistens är.


Så kan vi motverka resistensutveckling

Här listar vi hur personal i hälso- och sjukvården kan bidra till att minimera resistensutvecklingen. Det handlar om att minska behovet av antibiotika genom olika åtgärder och att använda de antibiotika vi har så sparsamt som möjligt.


Minska behovet av antibiotika

Vikten av god hygien och sanitet för att förhindra smittspridning inom hälso- och sjukvården är essentiell för att bromsa resistensutvecklingen. Det är viktigt att all vård- och omsorgspersonal har god kännedom om basala hygienrutiner och att dessa alltid följs i samband med all undersökning, vård och behandling samt annan direktkontakt med patienter. Även vacciner är en betydande faktor i att förebygga infektioner för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Det gäller både vaccin mot bakteriella infektioner och för virusinfektioner för att minska risken för följdsjukdomar som kräver antibiotikabehandling.


Läs mer om att minska behovet av antibiotika1177s webbplats.


Optimera bakteriologisk diagnostik

Att välja ett antibiotikum med så smalt spektrum som möjligt är en av de viktigaste åtgärderna för att minska resistensen. Bakteriologisk odling bör därmed tas före eventuell antibiotikabehandling för att säkerställa att rätt antibiotika förskrivs.


Följ och tillämpa riktlinjer över antibiotikaförskrivning

För att minska antibiotikaresistens är en korrekt användning av antibiotika av extremt stor vikt. STRAMA (Samverkansgrupp inom antibiotikaresistens) har tagit fram behandlingsrekommendationer kring antibiotika.


Behandlingsrekommendationer kring antibiotika hittar du här på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Upplys patienter om att lämna in överblivna antibiotika på apoteket

För att förhindra spridning i miljön eller felaktig användning ska överblivna antibiotika tas om hand på ett korrekt sätt. Upplys patienter om att lämna in överblivna antibiotika på valfritt apotek.


Läs mer om effekterna av antibiotika i miljön på Lifs, läkemedelsindustriföreningens, hemsida.


Läs mer om effekterna av läkemedel i miljön på 1177s hemsida


Texten reviderades senast: 2022-05-04Publiceringsdatum: 2023-06-20