Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lastin®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Ögondroppar, lösning 0,5 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar, färglös lösning)

Antiallergiskt medel för lokal behandling av allergisk konjunktivit

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GX07
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Lastin

0,5 mg/ml ögondroppar, lösning
azelastinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lastin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lastin
3. Hur du använder Lastin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lastin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lastin är och vad det används för

 

Lastin innehåller det aktiva ämnet azelastinhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas antiallergiska medel (antihistaminer). Antihistaminer verkar genom att förebygga effekterna av ämnen såsom histaminer som kroppen bildar vid en allergisk reaktion. Det har visat sig att azelastin minskar ögoninflammation.


Lastin kan användas för att behandla och förebygga ögonbesvär som uppstår i samband med hösnuva (säsongsbetingad allergisk konjunktivit) hos vuxna och barn från 4 års ålder.


Lastin kan användas för ögonbesvär som orsakas av en allergi mot ämnen såsom dammkvalster eller hår från pälsdjur (icke-säsongsbetingad allergisk konjunktivit) hos vuxna och barn från 12 år.


Du måsta tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.


Lastin är inte lämpligt för behandling av ögoninfektioner.


2. Vad du behöver veta innan du använder Lastin

Använd inte Lastin

 • om du är allergisk mot azelastinhydroklorid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller med apotekspersonal innan du använder Lastin.

 • om du inte är säker på att dina ögonbesvär orsakas av allergi. Om endast ett öga är påverkat, om du fått nedsatt syn eller om du har ögonsmärta utan symtom från näsan (snuva), kan du ha en infektion istället för allergi,

 • om besvären förvärras eller fortsätter utan tecken på förbättring efter 48 timmars behandling med Lastin,

 • om du använder kontaktlinser

Barn och ungdomar

Vid behandling av ögonbesvär orsakade av hösnuva (säsongsbetingad allergisk konjunktivit):

Ge inte detta läkemedel till barn yngre än 4 år då säkerhet och effektivitet inte har fastställts.


Vid behandling av ögonsbesvär orsakade av allergi (icke-säsongsbetingad allergisk konjunktivit):

Ge inte detta läkemedel till barn yngre än 12 år då säkerhet och effektivitet inte har fastställts.


Andra läkemedel och Lastin

Även om det inte är känt om Lastin påverkar eller påverkas av andra läkemedel ska du tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid, eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan få dimsyn direkt efter du använt Lastin. Om detta skulle ske, vänta tills du ser tydligt igen innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lastin innehåller benzalkoniumklorid

Lastin innehåller konserveringsmedlet benzalkoniumklorid som är känt för att missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser. Ta ut kontaktlinserna innan du tar ögondropparna och vänta minst 15 minuter innan du sätter in dem igen.


Benzalkoniumklorid kan orsaka en allergisk reaktion (ögonirritation).


3. Hur du använder Lastin

 

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Kom ihåg:

 • Lastin ska endast användas i ögonen.

Den rekommenderade dosen är:


Ögonbesvär orsakade av hösnuva (säsongsbetingad allergisk konjunktivit)

• Används av vuxna och barn från 4 års ålder

• Vanlig dos är en droppe i vardera ögat morgon och kväll


Om du kommer att utsättas för kontakt med pollen, kan den vanliga dosen tas som en förebyggande åtgärd innan du går utomhus.


Ögonbesvär orsakade av allergi (icke-säsongsbetingad allergisk konjunktivit)

• Används av vuxna och barn från 12 års ålder

• Vanlig dos är en droppe i vardera ögat morgon och kväll


Om dina symtom är kraftiga kan din läkare öka dosen till en droppe i vardera ögat fyra gånger daglien.


Lindring av symtom på allergi och hösnuva bör märkas efter 15-30 minuter.


Användarinstruktion för Lastin ögondroppar

För att du ska använda ögondropparna på rätt sätt, kan det vara till hjälp om du sitter framför en spegel när du tar dem de första gångerna, så att du ser vad du gör.


1. Tvätta händerna.

2. Torka försiktigt med en pappersservett runt ögat för att avlägsna eventuell fukt (Bild 1).

3. Skruva av locket på flaskan och kontrollera att pipetten är ren.

4. Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket (Bild 2).

5. Placera försiktigt droppen i mitten av det nedre ögonlocket (Bild 3). Se till att flaskans pipett inte kommer i kontakt med ögat.

6. Släpp det nedre ögonlocket, blunda och tryck försiktigt över ögat i ögonvrån in mot näsryggen (Bild 4). Medan du behåller trycket med ett finger mot näsan, blinka långsamt några gånger så att droppen sprider sig över hela ögats yta.

7. Avlägsna eventuellt överflöd av läkemedlet med en pappersservett.

8. Upprepa detta i det andra ögat.


Bild 1

Bild 1

Bild 2

Bild 2

Bild 3

Bild 3

Bild 4

Bild 4


Behandlingstid

Om möjligt ska du använda Lastin regelbundet tills dina symtom har försvunnit.


Använd inte Lastin längre än 6 veckor.

Om du använt för stor mängd av Lastin 

Om du använt för stor mängd Lastin i dina ögon kommer detta sannolikt inte att orsaka några problem. Om du är orolig, kontakta din läkare. Om du eller om t.ex. ett barn råkar svälja Lastin av misstag, kontakta din läkare eller närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) så snart som möjligt för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Lastin

Använd dina ögondroppar så snart du kommer ihåg dem, och ta sedan nästa dos i vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att använda Lastin

Om du avbryter behandlingen med Lastin är det stor risk att dina symtom återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna är:

• Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Lätt ögonirritation (brännande känsla, klåda, rinnande ögon) efter att ha droppat in Lastin i ögat. Detta är kortvarigt.

• Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Besk smak i munnen. Detta försvinner snabbt, särskilt om du dricker något.

• Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Allergisk reaktion (såsom hudutslag och klåda).


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Lastin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten på flaskan och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Efter öppnandet: Använd inte Lastin om flaskan varit öppnad längre i mer än

4 veckor.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är azelastinhydroklorid 0,05 % (0,5 mg/ml). Varje droppe innehåller 0,015 mg azelastinhydroklorid.

- Övriga innehållsämnen är benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, hypromellos, sorbitol, flytande (kristalliserande) (E420i), natriumhydroxid (E542) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lastin är en klar, ofärgad lösning.

Lastin tillhandahålls i en plastflaska med droppipett. En flaska innehåller antingen

6, 8 eller 10 ml ögondroppar, lösning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel. 08- 630 19 00

e-mail: info@meda.se

 


Tillverkare

Meda Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Tyskland

Tel: +49 (0) 6172 888 - 01

Fax: +49 (0) 6172 888 - 2740

E-post: medinfo@medapharma.de


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Tyskland:

Allergodil Augentropfen

Österrike, Danmark, Italien, Nederländerna, Portugal:

Allergodil

Finland, Sverige:

Lastin

Spanien:

Afluon

Storbritannien, Irland:

Optilast


Denna bipacksedel godkändes senast den 2015-08-14

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av