Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Influvac

ReceptstatusFörmånsstatus
BGP Products

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
(klar, färglös)

Influensavaccin, ytantigen, inaktiverat

ATC-kod: J07BB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-07-26.

Indikationer

Influensaprofylax, speciellt för dem som löper ökad risk för influensarelaterade komplikationer.


Influvac är indicerat för vuxna och barn från 6 månaders ålder.

Användningen av Influvac ska bedömas på basis av officiella rekommendationer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna, mot något hjälpämne som anges under Innehåll eller mot andra beståndsdelar som det kan finnas spår av såsom ägg (ovalbumin, kycklingproteiner), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin.


Immunisering skall senareläggas hos patienter med febersjukdom eller akut infektion.

Dosering

Vuxna: 0,5 ml.


Pediatrisk population

Barn 36 månader och äldre: 0,5 ml.


Barn från 6 månader till 35 månader: Klinisk erfarenhet är begränsad. Doser på 0,25 ml eller 0,5 ml kan ges, för instruktion om administrering av en 0,25 ml- eller 0,5 ml-dos se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring. Dosen som ges ska vara i enlighet med nationella riktlinjer.

Till barn som inte blivit vaccinerade tidigare, bör en andra dos ges efter ett intervall på minst 4 veckor.


Barn yngre än 6 månader: säkerheten och effekten för Influvac hos barn som är yngre än 6 månader har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Immuniseringen skall ges som intramuskulär eller djup subkutan injektion.


Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet:

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnittet om Hantering, hållbarhet och förvaring.

Varningar och försiktighet

Som för alla injicerbara vacciner bör adekvat medicinsk behandling och övervakning finnas lätt tillgängligt, i händelse av anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Influvac bör under inga omständigheter administreras intravaskulärt.


Ångestrelaterade reaktioner, inklusive vasovagala reaktioner (synkope), hyperventilering och stressrelaterade reaktioner kan uppträda efter, eller till och med före, all vaccinering som en psykogen respons på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symtom som övergående synrubbning, parestesi och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtning. Det är viktigt att det finns rutiner på plats för att undvika skador vid svimning.


Antikroppssvar hos patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan vara otillräckligt.


Påverkan på serologiska tester: se avsnittet om interaktioner.

Interaktioner

Influvac kan ges samtidigt med andra vacciner. Vaccineringen bör då utföras på olika extremiteter. Det bör noteras att biverkningarna kan intensifieras.


Det immunologiska svaret kan minska om patienten genomgår immunosuppressiv behandling.


Falskt positiva resultat vid serologitest har observerats efter influensavaccinering, när man använt ELISA-metoden för att detektera antikroppar mot HIV1, Hepatit C och särskilt HTLV1. Western Blot-tekniken motbevisar falskt positiva testresultat med ELISA. De övergående, falskt positiva reaktionerna kan bero på IgM-svaret av vaccinet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Inaktiverat influensavaccin kan användas under alla graviditetens delar. Mer omfattande säkerhetsdata från andra och tredje trimestern finns tillgängliga jämfört med från första trimestern, data från användning av influensavaccin över hela världen antyder ingen negativ påverkan på foster eller mödrar som kan sättas i samband med vaccinet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Influvac kan användas under amning.

Fertilitet

Inga fertilitetsdata finns tillgängliga.

Trafik

Influvac har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Biverkningar

BIVERKNINGAR FRÅN KLINISKA PRÖVNINGAR


Som ett krav vid den årliga uppdateringen utvärderas säkerheten av trivalent inaktiverat influensavaccin i en öppen, okontrollerad klinisk prövning. Dessa studier omfattar minst 50 vuxna i åldern 18-60 år och minst 50 personer som är 61 år eller äldre. Säkerhetsutvärderingen utförs under de tre första dagarna efter vaccineringen.


Nedanstående biverkningar har observerats under kliniska prövningar i följande frekvenser: mycket vanlig (>1/10), vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1000, <1/100).


Biverkningar presenterade i tabellform:

Organsystem

Mycket vanlig >1/10

Vanlig

≥1/100, <1/10

Mindre vanlig ≥1/1000, <1/100

Centrala och perifera nervsystemet

 

Huvudvärk*

 

Hud och subkutan vävnad

 

Svettningar*

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

Myalgi, artralgi*

 

Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället

 

Feber, sjukdomskänsla, frossa, trötthet

Lokala reaktioner: rodnad, svullnad, smärta, ekkymos, induration*

 

*Dessa reaktioner försvinner vanligtvis inom 1-2 dagar utan behandling


BIVERKNINGAR FRÅN ÖVERVAKNING EFTER GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING


Förutom reaktionerna som observerats under kliniska prövningar har följande biverkningar rapporterats från övervakning efter det att vaccinet godkänts för försäljning:


Blodet och lymfsystemet:
Övergående trombocytopeni, övergående lymfadenopati


Immunsystemet:
Allergiska reaktioner, som i sällsynta fall leder till chock, angioödem


Centrala och perifiera nervsystemet:
Nervsmärta, parestesier, feberkramper, neurologiska störningar, såsom encefalomyelit, neurit och Guillain Barrés syndrom


Blodkärl:
Vaskulit i mycket sällsynta fall med övergående njurpåverkan


Hud och subkutan vävnad:
Generaliserad hudreaktion inklusive pruritus, urtikaria eller ospecifika utslag


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det är osannolikt att överdosering har någon ogynnsam effekt.

Farmakodynamik

Seroprotektion erhålls vanligen inom 2-3 veckor. Durationen av skyddet för homologa och närbesläktade stammar varierar men är vanligtvis 6-12 månader.

Farmakokinetik

Inte relevant.

Prekliniska uppgifter

Inte relevant.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Ytantigener (hemagglutinin och neuraminidas) från influensavirus av följande stammar*:


  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-liknande stam (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180)


15 mikrogram HA**

  • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-liknande stam
    (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104)


15 mikrogram HA**

  • B/Colorado/06/2017-liknande stam (B/Victoria/2/87 linjen)
    (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A)


15 mikrogram HA**

per varje 0,5 ml dos.

* fortplantade i befruktade hönsägg från friska hönsflockar

** haemagglutinin

Detta vaccin överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation (norra hemsisfären) och EU rekommendation för säsongen 2018/2019.


Influvac kan innehålla spår av ägg (som ovalbumin, kycklingprotein), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin, som används under tillverkningsprocessen (se Kontraindikationer).


Förteckning över hjälpämnen

Kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat och vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får Influvac inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaring: Förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Hantering: Vaccinet bör anta rumstemperatur innan användning. Omskakas före användning. Granska visuellt innan användning.


Vid administrering av en 0,25 ml-dos från en endosspruta om 0,5 ml, tryck framsidan av kolven exakt till kanten av markeringen så att halva volymen avlägsnas. 0,25 ml av vaccinvolymen stannar kvar i sprutan och kan användas för administrering.


Ej använd produkt eller avfall skall kasseras enligt lokala anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta  (klar, färglös)
0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
10 x 0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av