Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Attane vet

Receptstatus
VM Pharma

Inhalationsånga, vätska 1000 mg/g
(klar, färglös, flyktig, tung)

Inhalationsanestetikum

Djurslag:
 • Burfågel
 • Chinchilla
 • Hamster
 • Hund
 • Häst
 • Iller
 • Katt
 • Marsvin
 • Mus
 • Reptil
 • Råtta
 • Ökenråtta
Aktiv substans:
ATC-kod: QN01AB06
 • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-07-16.

Innehåll

Per gram:
Aktiv substans:
Isofluran 1000 mg. Läkemedlet innehåller inga hjälpämnen.

Egenskaper

Isofluran är ett flytande och flyktigt anestesimedel, av typen halogenerade kolväten, avsett för allmän inhalationsanestesi. En erfaren anestesiolog kan enkelt och snabbt ändra anestesidjupet. Isofluran framkallar medvetslöshet genom dess verkan på centrala nervsystemet.

Absorptionen och distributionen av isofluran är snabb, vilket resulterar i en relativt kort induktionstid och ett lugnt uppvaknande.

I likhet med andra inhalationsanestetika av denna typ sänker isofluran de respiratoriska och kardiovaskulära systemen. Isofluran kan sensibilisera myokardit för cirkulerande katekolaminer som förorsakar rytmrubbningar.

Den muskelrelaxerande effekten är vanligtvis god, men på grund av det snabba uppvaknandet är graden av post-operativ analgesi liten.

Det har föga eller inga analgetiska egenskaper.

Isofluran absorberas vid inhalation och distribueras snabbt via blodströmmen till andra vävnader, däribland hjärnan. Dess blod/gas-fördelningskoefficient vid 37°C är 1,4. Absorptionen och distributionen av isofluran och elimineringen av icke-metaboliserat isofluran via lungorna sker snabbt, med de kliniska följderna snabb induktion och uppvakning samt enkel och snabb kontroll av anestesins djup.

Metabolism av isofluran är minimal (cirka 0,2%, främst till oorganisk fluorid) och nästan all administrerad isofluran utsöndras oförändrad via lungorna.

Indikationer

Induktion och underhåll av allmän anestesi.

Kontraindikationer

Denna produkt skall inte användas vid känd överkänslighet mot isofluran eller andra halogenerade ämnen eller med benägenhet för malign hypertermi.

Försiktighet

Isofluran har ringa eller inga smärtstillande egenskaper. Passande analgesi skall alltid ges före operation. Patientens behov av smärtlindring skall övervägas innan narkosen avslutas.

Användningen av produkten till patienter med kardiopati skall övervägas endast efter veterinärens risk/nytta bedömning.

Det är viktigt att övervaka andning och puls med avseende på frekvens och egenskaper.

Andningsstillestånd skall behandlas med assisterad ventilation. Det är viktigt att upprätthålla fria luftvägar och att vävnaderna hålls tillräckligt syresatta medan narkosen pågår. Vid fall av hjärtstillestånd skall en fullständig hjärt-lungräddning utföras.

På grund av små däggdjur har en stor kroppsyta i förhållande till sin kroppsvikt kan kroppstemperaturen sjunka och därmed påverkas metabolismen. Kroppstemperaturen måste därför kontrolleras regelbundet och hållas på en stabil nivå.

Hos reptiler kan det vara svårt att använda inhalation för att inducera anestesi på grund av att de håller andan.

I likhet med andra inhalationsanestetika av denna typ sänker isofluran de respiratoriska och kardiovaskulära systemen.

Dräktighet och laktation

Även om isofluran har använts vid kejsarsnitt på hund och katt och visat sig vara säkert, är kunskaperna i övrigt begränsade vid dess användning under dräktighet och laktation. Användning till dräktiga och lakterande djur ska därför endast ske efter en risk/nytta-bedömning av veterinär.

Biverkningar

Isofluran framkallar hypotension och andningsdepression på ett dosrelaterat sätt.

Biverkning

Frekvens

Hjärtarytmi

Ovanligt

Fler än 1 men färren än 10 djur av 10 000 djur

Transient bradykardi

Ovanligt

Fler än 1 men färre än10 djur av 10 000 djur

Malign hypertermi

Mycket ovanliga

Färre än ett djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade

Isofluran kan användas vid skallkirurgi och till patienter med skallskador, men det finns risk för ökat cerebralt blodflöde och ökat intrakraniellt tryck. Genom hyperventilering av patienten kan det intrakraniella trycket minskas.

Dosering

Isofluran skall administreras med en noggrant kalibrerad förgasare i ett lämpligt anestesisystem, eftersom anestesinivåer då kan ändras snabbt och enkelt.


Isofluran kan administreras i syrgas eller syrgas/lustgasblandningar.

Värdena för MAC (minsta alveolära koncentration i syrgas) eller effektiv dos ED50 och de förslag på koncentrationer som anges nedan för djurslagen skall bara användas som vägledning eller utgångspunkt. De faktiska koncentrationerna som krävs i praktiken beror på många variabler, inklusive samtidig användning av andra läkemedel under anestesiproceduren och patientens kliniska status.


Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer för premedicinering, induktion och smärtlindring. Några specifika exempel ges i informationen om enskilda djurslag. Användning av analgesi vid smärtsamma ingrepp är förenlig med god veterinärsed.


Uppvaknandet från isoflurananestesi går vanligtvis lugnt och snabbt. Patientens behov av smärtlindring skall beaktas innan narkosen avslutas.


Den lägsta effektiva dosen ska användas och som med alla anestetika är den korrekta dosen det minsta som behövs för att önskad nivå av anestesi inträder.


HÄST


MAC för isofluran hos häst är cirka 1,31%.


Premedicinering

Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer. Följande läkemedel har visat sig vara kompatibla med isofluran: acepromazin, alfentanil, atrakurium, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin, pentazocin, petidin, tiamylal, tiopenton och xylazin. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras.


Interaktioner: Detomidin och xylazin har rapporterats reducera MAC för isofluran hos hästar.


Induktion

Eftersom det normalt inte är praktiskt genomförbart att inducera anestesi på vuxna hästar med användning av isofluran, så skall induktion ske med hjälp av ett kortverkande barbiturat såsom tiopentalnatrium, ketamin eller guaifenesin. Därefter kan koncentrationer på 3 till 5% isofluran användas för att uppnå önskat anestesidjup inom 5 till 10 minuter.


Isofluran vid en koncentration på 3 till 5% i syrgas med högt flöde kan användas för induktion hos föl.


Underhåll : Anestesin kan underhållas genom användning av 1,5% till 2,5% isofluran.


Uppvakning: Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


HUND


MAC för isofluran hos hund är cirka 1,28%.


Premedicinering

Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används vid veterinära anestesiregimer. Följande medel har visat sig vara kompatibla med isofluran: acepromazin, adrenalin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, etomidat, glykopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, tiamylal, tiopenton och xylazin. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras:


Interaktioner:

Morfin, oxymorfon, acepromazin, medetomidin, medetomidin plus midazolam har rapporterats reducera MAC för isofluran hos hundar.


Samtidig administrering av midazolam/ketamin under isoflurananestesi kan resultera i markanta kardiovaskulära effekter, i synnerhet arteriell hypotension.


De depressiva effekterna av propranolol på myokardiell kontraktilitet reduceras under isoflurananastesi, vilket indikerar en måttlig grad av β-receptoraktivitet.


Induktion

Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 5% isofluran, med eller utan premedicinering.


Underhåll: Anestesi kan underhållas genom användning av 1,5% till 2,5% isofluran.


Uppvakning: Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


KATT


MAC för isofluran hos katt är cirka 1,63%.


Premedicinering

Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används vid veterinära anestesiregimer. Följande medel har visat sig vara kompatibla med isofluran: acepromazin, atrakurium, atropin, diazepam, ketamin och oxymorfon. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras.


Interaktioner:

Intravenös administrering av midazolam-butorfanol har rapporterats förändra ett flertal kardio-respiratoriska parametrar hos isofluraninducerade katter liksom även epiduralt fentanyl och medetomidin. Isofluran har visats reducera hjärtats sensitivitet för adrenalin (epinefrin).


Induktion

Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 4% isofluran, med eller utan premedicinering.


Underhåll: Anestesi kan underhållas med användning av 1,5% till 3% isofluran.


Uppvakning: Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


BURFÅGLAR


Få MAC/ED50-värden har registrerats. Exempel är 1,34% för prärietrana, 1,45% för brevduva, reducerat till 0,89% genom administrering av midazolam, och 1,44% för kakadua, reducerat till 1,08% genom administrering av butorfanol-analgetika.


Användning av isoflurananestesi har rapporterats för många arter, från småfåglar såsom zebrafink till stora fåglar såsom gam, örn och svan.


Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter

Propofol har i litteraturen påvisats vara kompatibelt med isoflurananestesi för svanar.


Interaktioner:

Butorfanol har rapporterats reducera MAC för isofluran hos kakaduor. Midazolam har rapporterats reducera MAC för isofluran hos duvor.


Induktion

Induktion med 3 till 5% isofluran går normalt snabbt. Induktion av anestesi med propofol, följt av isofluranunderhåll, har rapporterats för svanar.


Underhåll

Underhållsdosen beror på arten och individen. I allmänhet är 2 till 3% lämpligt och säkert.

Endast 0,6 till 1% kan behövas för vissa stork- och hägerarter.

Upp till 4 till 5% kan behövas för vissa gamar och örnar.

3,5 till 4% kan behövas för vissa ankor och gäss.

I allmänhet svarar fåglar mycket snabbt på förändringar i koncentrationen av isofluran.


Uppvakning: Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


REPTILER


Isofluran anses av många författare som förstahandsvalet till många arter. Litteraturen beskriver dess användning på en rad olika reptiler (t.ex. olika arter av ödlor, sköldpaddor, leguaner, kameleonter och ormar).

ED50 för ökenleguan har fastställts till 3,14% vid 35°C och 2,83% vid 20°C.


Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter

Inga specifika publikationer om reptiler har granskat kompatibiliteter eller interaktioner av andra läkemedel med isoflurananestesi.


Induktion: Induktion går vanligtvis snabbt vid 2 till 4% isofluran.


Underhåll: 1 till 3% är en lämplig koncentration


Uppvakning: Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt


RÅTTOR, MÖSS, HAMSTRAR, CHINCHILLOR, ÖKENRÅTTOR, MARSVIN OCH ILLRAR


Isofluran har rekommenderats för anestesi för många ’små däggdjur’ (t.ex. råtta, mus, hamster, chinchilla, ökenråtta, marsvin och iller).


MAC för möss har angivits vara 1,34%, och för råtta som 1,38%, 1,46% och 2,4%.


Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter

Inga specifika publikationer om små däggdjur har granskat kompatibiliteter eller interaktioner av andra läkemedel med isoflurananestesi.


Induktion: Isoflurankoncentration 2 till 3%.


Underhåll: Isoflurankoncentration 0,25 till 2%.


Uppvakning : Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


Djurart

MAC (%)

Induktion (%)

Underhåll (%)

Uppvakning

Häst

1,31

3,0 – 5,0 (föl)

1,5 – 2,5

Lugnt och snabbt

Hund

1,28

Upp till 5,0

1,5 – 2,5

Lugnt och snabbt

Katt

1,63

Upp till 4,0

1,5 – 3,0

Lugnt och snabbt

Burfåglar

Se dosering

3,0 – 5,0

Se dosering

Lugnt och snabbt

Reptiler

Se dosering

2,0 – 4,0

1,0 – 3,0

Lugnt och snabbt

Råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar

1,34 (mus)

1,38/1,46/2,40 (råtta)


2,0 – 3,0


0,25 – 2,0

Lugnt och snabbt

Karenstider

Häst: Kött och slaktbiprodukter: 2 dygn

Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

Isofluran förstärker effekten av muskelavslappnande medel hos människa, i synnerhet medel av icke-depolariserande (kompetitiv) typ såsom atrakurium, pankuron eller vekuron. Liknande potentiering skulle kunna förekomma hos djurslag, även om det finns få direkta bevis för detta. Samtidig inhalation av lustgas förstärker effekten av isofluran hos människa och liknande potentiering skulle kunna förväntas hos djur.


Samtidig användning av sedativa eller analgetiska läkemedel minskar sannolikt den nivå av isofluran som krävs för att framkalla och underhålla anestesi.


Några exempel ges i Dosering


Isofluran har en svagare sensibiliserande verkan på myokardiet, för cirkulerande dysrytmogena katekolaminer, än halotan.


Användning av kväveoxid och premedicinering med substanser så som acepromazin, opioider, benzodiazepiner och alfa-2-adrenoreceptoragonister är kompatibelt med isofluran. Vid samtidig användning av sedativa eller analgetika läkemedel kan man dock förvänta sig en reduktion av isoflurankoncentrationen som behövs induktion och underhåll av anestesin. Några exempel ges i Dosering.


Isofluran kan brytas ned till koloxid via torra koldioxidabsorbenter.

Överdosering

Överdosering av isofluran kan leda till svår andningsdepression. Därför måste andningen övervakas noga och stödjas vid behov med extra syrgas och/eller assisterad ventilation.

I fall av allvarlig hjärt-lungdepression skall tillförseln av isofluran avbrytas, andningssystemet genomspolas med syrgas, fria luftvägar säkerställas och assisterad eller kontrollerad ventilation med ren syrgas sättas in. Kardiovaskulär depression skall behandlas med plasmaexpander, pressorsubstanser, antiarytmika eller andra adekvata metoder. I händelse av hjärtstillestånd, utför en komplett hjärt-lungräddning.

Observera

Genom att narkosdjupet snabbt och lätt kan regleras med isofluran och genom dess låga grad av metabolism kan isofluran användas till speciella patientgrupper såsom gamla eller unga djur eller djur med försämrad lever-, njur- eller hjärtfunktion.

 • Ångorna skall ej inandas. Användare bör vända sig till ansvarig myndighet för råd avseende exponering för isofluran i arbetet.

 • Operationsrum och uppvakningsrum skall vara utrustad med adekvat ventilation eller utsug för att förhindra ansamling av isofluranångor.

 • Alla ventilations- och utsugssystem måste genomgå regelbundet underhåll.

 • Gravida och/eller ammande kvinnor skall undvika kontakt med produkten samt undvika operations- och uppvakningsrum.

 • Användning av ansiktsmask vid längre induktion och underhåll av allmän anestesi bör undvikas. Om möjligt skall kuffad endotrakealtub användas för administrering av isofluran vid underhåll av allmän anestesi.

 • För att skydda miljön anses det vara god praxis att använda kolfilter på överskottsutsug.

 • Försiktighet bör iakttagas när isofluran fylls i förgasaren. Eventuellt spill skall avlägsnas omedelbart med t ex sågspån eller annat inert absorptionsmaterial.

 • Tvätta eller skölj eventuellt stänk på hud eller i ögon och undvik kontakt med munnen.

 • Vid allvarligt olyckstillbud förorsakat av oavsiktlig exponering avlägsna personen från exponeringskällan. Kontakta omedelbart läkare och visa denna information.

 • Halogenerade anestesimedel kan orsaka leverskada. När det gäller isofluran är detta en idiosynkratisk reaktion som har observerats i mycket sällsynta fall efter upprepad exponering.

 • Råd till läkare: Upprätthåll fria andningsvägar och ge symtomatisk och understödjande behandling. Observera att adrenalin och katekolaminer kan orsaka hjärtrytmrubbningar.

Andra försiktighetsåtgärder

Även om anestetika har en låg potential för skador på atmosfären, så är det god sed att använda kolfilter tillsammans med utsugsapparatur hellre än att släppa ut dem i luften.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 5 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C. Skyddas mot direkt solljus och direkt värme. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut flaskan väl.

Förpackningsinformation

Inhalationsånga, vätska 1 000 mg/g (klar, färglös, flyktig, tung)
250 milliliter flaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av