Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Ultrapen vet

ÄndringsmarkeringReceptstatus
N-vet

Injektionsvätska, suspension 300 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2018-05-24 (Tillhandahålls ej) (Injektionsvätska, vit suspension )

Betalaktamantibiotikum

Djurslag:
  • Får
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiva substanser:
ATC-kod: QJ01CE09
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2013-05-24.

Innehåll

1 ml innehåller: 300 mg bensylpenicillinprokain. Aluminiumdistearat, butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluen, propylenglykoldikaprylokaprat.

Egenskaper

Bensylpenicillin är ett betalaktamantibiotikum med en betalaktamring och en thiazolidin ring, gemensamma för alla penicilliner. Penicillin utövar en baktericid effekt genom att interferera med det sista steget i peptidoglykansyntesen i bakteriens cellvägg och orsakar därför lys endast av celler i tillväxt. Bensylpenicillin är verksamt mot grampositiva aeroba och anaeroba bakterier samt i viss mån även mot gramnegativa bakterier tillhörande genus Pasteurella, Mannheimia, Fusobacterium och Actinobacillus/Haemophilus. Betahemolyserande streptokocker och de mastitframkallande streptokockerna agalaktiae, dysgalaktiae och uberis är generellt känsliga. Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta. Resistenta bakterier kan visa korsresistens mot andra betalaktamer.

För att tillräckliga plasmakoncentrationer över tid ska erhållas för behandling av alla känsliga stammar krävs ett dosintervall på 24 timmar. Med känsliga bakterier avses i det här sammanhanget de med ett MIC-värde <1,0 mg/l. Vissa bakterier (stafylokocker, streptokocker, Fusobacterium necrophorum och Erysipelothrix rhusiopathiae) är ofta känsligare än detta och har MIC-värden ≤0,12 mg/l. I dessa fall kan ett dosintervall på 48 timmar vara tillräckligt.

Tillsats av prokain fördröjer upptaget på injektionsstället. I Ultrapen är bensylpenicillinet i en oljefas som ger ytterligare fördröjning av upptag. Passagen till CNS ökar vid meningit.

Utsöndring sker via njurarna i oförändrat skick och metabolisering sker endast i ringa grad.

Nötkreatur: Vid doseringen 30 mg/kg kroppsvikt ses en maximal plasmakoncentration på 2,1 µg/ml efter 2 timmar. Halveringstiden är 9 timmar. Plasmakoncentrationen efter 24 timmar beräknas vara ca 0,3 µg/ml och efter 48 timmar ca 0,06 µg/ml. Bindningsgraden till serumproteiner är cirka 40%.

Maximal koncentration från friska juverdelar är 0,2 µg/ml och i mjölk från inflammerade juverdelar högre beroende på grad av inflammation.

Svin: Vid doseringen 20 mg/kg kroppsvikt ses en maximal plasmakoncentration på 2,15 µg/ml efter 2,7 timmar. Halveringstiden är 7,4 timmar. Vid doseringen 30 mg/kg beräknas plasmakoncentrationen efter 24 timmar vara ca 0,3 µg/ml och efter 48 timmar ca 0,03 µg/ml.

Får: Vid doseringen 20 mg/kg kroppsvikt ses en maximal plasmakoncentration på 2,23 µg/ml efter 0,85 timmar. Vid doseringen 30 mg/kg beräknas plasmakoncentrationen efter 24 timmar vara ca 0,2 µg/ml och efter 48 timmar ca 0,1µg/ml.


Miljöegenskaper

Användning av bensylpenicillin i injektionsform är en individuell behandling av enskilda djur. Man har från svenska besättningar där penicillin använts inte kunnat påvisa substansen i gödsel, åkerjord, ytvatten eller grundvatten.

Indikationer


Nötkreatur: För behandling av

• Luftvägsinfektioner orsakade av Pasteurella multocida, Histophilus somnus och Mannheimia haemolytica.

• Mastit orsakad av Staphylococcus aureus, Koagulasnegativa stafylokocker, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalaktiae, Streptococcus agalaktiae och Arcanobacterium pyogenes.

• Klövspaltsinflammation orsakad av Fusobacterium necrophorum.


Svin: För behandling av

• Luftvägsinfektioner orsakade av Pasteurella multocida och Actinobacillus pleuropneumoniae

• Ledinfektioner orsakade av Streptococcus spp

• Rödsjuka orsakad av Erysipelothrix rhusiopatiae

• Juverinfektioner orsakade av Arcanobacterium pyogenes

• Infektioner orsakade av Streptococcus suis.


Får: För behandling av

• Luftvägsinfektioner orsakade av Mannheimia haemolytica och Pasteurella multocida

• Mastit orsakad av Staphylococcus aureus.

Kontraindikationer

Ska inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller mot något av ingående hjälpämnen.

Ska ej ges intravenöst.

Ska ej ges till små gnagare såsom marsvin, gerbiler och hamstrar eller till kaniner.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Betalaktamer (penicilliner och cefalosporiner) kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergier) efter injektion, inhalation, oralt intag eller hudkontakt. Överkänsligheten för penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa ämnen kan ibland vara allvarliga. Undvik direkt kontakt med denna produkt om du vet att du är sensibiliserad, eller har avråtts från att arbeta med betalaktamer.

I händelse av stänk i ögonen, skölj omedelbart med stora mängder rent vatten. Vid hudkontakt, tvätta genast med tvål och vatten. I händelse av oavsiktlig självinjektion, uppsök genast sjukvården och uppvisa bipacksedel för läkaren.

Om du uppvisar symtom efter kontakt med produkten, såsom hudrodnad, kontakta läkare för råd och visa bipacksedel eller etikett. Svullnad i ansikte, läppar, ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symtom som kräver skyndsam läkarvård.

Tvätta händerna efter användning av produkten.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

På injektionsstället kan en lokal svullnad upp till en handflatas storlek uppträda. Denna avläker som regel inom en vecka.

Allergiska överkänslighetsreaktioner och gastrointestinala störningar kan i sällsynta fall uppträda i samband med antibiotikabehandling.

Dosering

Intramuskulär administrering

Nötkreatur, svin och får: 1 ml/10 kg kroppsvikt motsvarande 30 mg/kg.


Vid behandling av infektioner orsakade av bakterier med MIC över 0,12 mg/l såsom Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida och Mannheimia haemolytica krävs ett doseringsintervall på 24 timmar.


Vid behandling av infektioner orsakade av bakterier med högre känslighet (MIC≤0,12 mg/l) kan ett doseringsintervall på 48 timmar vara tillräckligt. Se avsnitt Egenskaper.


Upprepade injektioner bör ges på olika ställen.

Maximal volym per injektionsställe: Nötkreatur: 20 ml, Svin: 5-10 ml, Får: 5 ml.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Nötkreatur 28 dygn, Svin 14 dygn, Får 28 dygn.


Mjölk: Nötkreatur 4 dygn, Får 4 dygn.

Interaktioner

Penicillin verkar på bakterier i tillväxtfas. Bakteriostatiskt verkande farmaka såsom tetracykliner och erytromycin, kan därför motverka effekten av penicillin. Interaktioner med andra typer av läkemedel är ej kända.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år. Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

Förvaring

Förvaras vid 15 ºC - 25 ºC. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension 300 mg/ml Injektionsvätska, vit suspension
50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
6 x 50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
6 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
12 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
24 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av