Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Duvaxyn® IE-T vet.

Receptstatus
ScanVet Animal Health A/S

Injektionsvätska, suspension
Avregistreringsdatum: 2018-01-17 (Tillhandahålls ej) (gråaktig till vit, grumlig, fri från synliga partiklar)

Vaccin mot influensa och stelkramp hos häst

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AL01
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-11-12.

Innehåll

1 vaccindos (1,5 ml) innehåller: Influensa A/equi 1/Prag-56 15 mikrogam HA, influensa A/equi 2/Newmarket 1/93 15 mikrogam HA, influensa A/equi 2/Suffolk/89 15 mikrogram HA, renad tetanustoxoid RP>1*, karbomer 4 mg, aluminiumhydroxid 2,2 mg, kaliumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, vatten för injektionsvätskor. *Medelpotens relaterad till ett referensvaccin med potensen >150 IE/dos.

Egenskaper

Vaccinet stimulerar aktiv immunitet mot hästinfluensa­virus.

Vaccinet innehåller tre inaktiverade hästinfluensavirusstammar odlade på

embryonerade hönsägg, inaktiverad, renad stelkrampstoxoid samt karbomer/aluminiumhydroxid som adjuvans.

Influensaantigenen binds till dessa adjuvans och ökar därigenom vac­cinets immunogena förmåga i väsentlig grad.

En dos innehåller minst 15 mikrogram hemagglutinin av A/eq. 1 Prag 56, minst 15 mikrogram hemagglutinin av A/eq. 2/Newmarket 1/93, minst 15 mikrogram hemagglutinin av A/eq. Suffolk 89 och minst 15 Lf renad tetanustoxoid.

Influensavaccin utskiljs inte med faeces.

Skyddande immunitet uppnås 2 veckor efter grundvaccination.

Indikationer

Aktiv immunisering av hästar och ponnyer från 5 månaders ålder mot hästinfluensa subtyperna H7N7 och H3N8 (europeiska och amerikanska subtyper), inbegripet influensastammarna South Africa/4/03 och A/equi-2/Richmond/1/07, för att reducera kliniska symptom och virusutsöndring efter infektion, samt aktiv immunisering mot stelkramp för att förhindra dödlighet.


Insättande av immunitet har visats genom virusprovokation med hästinfluensavirusstammarna South Africa 4/03, Richmond 1/07och Sussex/89 samt genom serologi för influensastammarna Prague/56, Newmarket 1/93 och Suffolk 89.
Immunitetens varaktighet har visats genom virusprovokation med hästinfluensavirus Sussex/89 och genom serologi för alla övriga stammar.


Influensa:

Insättande av immunitet:

2 veckor efter administrering av den 2:a dosen

Immunitetens varaktighet:

6 månader efter administrering av den 2:a dosen

12 månader efter administrering av den 3:e dosen och påföljande årliga revaccinationer


Stelkramp:

Insättande av immunitet:

2 veckor efter administrering av den 2:a dosen

Immunitetens varaktighet:

6 månader efter administrering av den 2:a dosen

3 år efter administrering av den 3:e dosen och påföljande revaccinationer

Kontraindikationer

Vaccinera inte sjuka djur.

Försiktighet

Tillstånd av stress vid vaccinationstillfället bör i möjligaste mån undvikas.

Dräktighet och laktation

Dräktiga ston kan vaccineras.

Biverkningar

Förekomsten av biverkningar är låg efter första och andra dosen. Efter den tredje- och påföljande doser ökar förekomsten av biverkningar, särskilt lokala reaktioner.


Mycket ofta inbegriper dessa reaktioner en synlig svullnad som är mindre än 5 cm i diameter och som kvarstår i upp till 1 dag samt mild, övergående hypertermi som kvarstår i upp till 4 dagar. Vanliga reaktioner inbegriper palperbara, övergående svullnader och stora, möjligen smärtsamma svullnader som försvinner inom några veckor samt nackstelhet som visar sig 2 till 4 dagar efter vaccinationen. I sällsynta fall kan abscedering observeras. Ingen information om mikroskopiska fynd vid injektionsstället finns tillgänglig.


Överkänslighetsreaktioner mot vaccinet kan förekomma.

Omedelbar behandling med en löslig glukokortikoid intravenöst (t ex dexametasonnatriumfosfat), adrenalin intramuskulärt eller antihistamin intramuskulärt ska sättas in i händelse av en allergisk reaktion.

Dosering

En dos á 1,5 ml administreras djupt intramuskulärt till varje häst. Omskakas väl före användning.


Vaccinationsschema

Grundvaccination: En enkel dos Duvaxyn IE-T vet ska administreras från 5 månaders ålder följt av en andra dos Duvaxyn IE-T efter 4-6 veckor och en tredje dos 6 månader senare.

Grundvaccination av föl till ston som har hög immunitet mot hästinfluensa eller stelkramp (dvs vaccinerade två eller flera gånger om året eller under dräktighetens tredje trimester) bör fördröjas till 6 månaders ålder, eftersom sådana föl kan ha höga nivåer av maternala antikroppar (MDA) mot hästinfluensvirus eller stelkrampstoxoid. MDA kan hindra en lyckad vaccination.


Vid ökad risk för hästinfluensa eller stelkramp hos unga föl, särskilt vid otillräckligt intag av colostrum, kan en extra vaccination ges från 3 månaders ålder. Innan man genomför en tidig vaccination bör det med lämpliga tester visas att dessa föl saknar eller har låga halter av IgG. Komplett grundvaccination bör ändå ges från 5 månaders ålder.


Revaccination:

Influensa: En engångsdos Duvaxyn IE vet. administreras årligen. Var tredje år kan denna ersättas av Duvaxyn IE-T vet.


Stelkramp: En engångsdos Duvaxyn IE-T vet. administreras var tredje år.


Det rekommenderas att en boosterdos endast administreras till hästar som redan fått en komplett grundvaccination med vaccin som innehåller samma typer av hästinfluensavirus som finns i detta vaccin. Komplett grundvaccination kan vara nödvändigt för hästar som inte har fått lämplig vaccinationsgrund.

Karenstider

Slakt: Häst 0 dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Inga biverkningar utöver de som nämns i avsnitt Biverkningar har observerats efter en dubbel vaccindos.

Observera

Samtliga hästar vid en anläggning bör vaccineras enligt rekommenderat vaccinationsschema.

Maternala antikroppar (MDA) kan hindra utvecklingen av aktiv immunitet.

Se avsnitt Dosering för information om vaccinering vid förekomst av MDA.


Djur som har fått terapeutiska doser av antiserum mot stelkramp ska inte vaccineras förrän tidigast 4 veckor efteråt.


I varje djurbestånd återfinns ett fåtal individer som inte svarar fullständigt på vaccinationen.


Vid oavsiktlig självinjektion, oavsiktligt intag eller spill på huden uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Övrigt

Vaccinet ska inte blandas med annat vaccin eller immunologisk produkt.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension  (gråaktig till vit, grumlig, fri från synliga partiklar)
10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
5 x 10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av