Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Etoposide Accord

ReceptstatusFörmånsstatus
Accord Healthcare AB

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
(klar, färglös till ljust gul lösning som i praktiken är fri från partiklar)

antineoplastiskt medel - podofyllotoxinderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CB01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-03-31.

Indikationer

Etoposide Accord är avsett för vuxna för behandlingen av:

  • resistenta icke-seminomatösa testikeltumörer i kombination med andra cytostatika

  • småcellig lungcancer i kombination med andra cytostatika

  • akut monoblastisk leukemi (AML M5) och akut myelomonoblastisk leukemi (AML M4) när standardinduktionsbehandling inte fungerat (i kombination med andra cytostatika).

Kontraindikationer

Etoposide är kontraindicerat vid:

  • Överkänslighet mot etoposid, podofyllotoxiner, podofyllotoxinderivat eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Svårt nedsatt leverfunktion

  • Svår myelosuppression

  • Amning (se avsnitt Amning).

  • Samtidig behandling med gula febern-vaccin eller andra levande vacciner är kontraindicerat hos immunsupprimerade patienter (se avsnitt Interaktioner).

Dosering

Behandling med etoposid bör inledas av eller i samråd med läkare med erfarenhet av cytostatikabehandling för cancer.


Etoposide Accord är avsett för långsam intravenös infusion. Etoposide ska inte administreras som en snabb intravenös injektion.


Dosering:

Vuxna

Den rekommenderade dosen av etoposid är 60-120 mg/m2 i.v. dagligen i 5 dagar i följd. Eftersom etoposid orsakar myelosuppression, ska kuren inte upprepas oftare än med 10-20 dagars intervall. För icke-hematologiska indikationer ska kuren inte upprepas oftare än med 21 dagars intervall. Upprepade kurer med etoposid ska inte ges innan blodbilden saknar tecken på myelosuppression och anses vara tillfredställande.

Ett doseringsschema som omfattar 100 mg/m2 i 5 dagar eller 120 mg/ m2 varannan dag, dag 1, 3 och 5 används ofta.


Den fastställda etoposiddosen måste spädas med antingen 5 % glukoslösning eller 0,9 % natriumkloridlösning för att uppnå en slutlig koncentration av 0,2 - 0,4 mg/ml etoposid, (dvs. 1 ml eller 2 ml koncentrat i 100 ml spädningsvätska för att uppnå en koncentration på 0,2 mg/ml respektive 0,4 mg/ml). Lösningen administreras som intravenös lösning under minst 30 minuter och högst 2 timmar.


Försiktighetsåtgärder vid administrering:

Hypotoni har rapporterats efter snabb intravenös administrering. Därför rekommenderas det att etoposid administreras under en 30-60 minutersperiod. Längre infusionstider kan krävas beroende på patientens tolerans. Liksom med andra potentiellt toxiska föreningar ska försiktighet iakttas vid hantering och beredning av etoposid. Hudreaktioner associerade med oavsiktlig exponering för etoposid kan förekomma. Användning av handskar rekommenderas. Om etoposidlösning kommer i kontakt med hud eller slemhinnor, tvätta omedelbart huden eller slemhinnan noga med tvål och vatten.


Dosjustering:

Dosen av etoposid ska justeras utifrån de myelosuppressiva effekterna av andra läkemedel som ges i kombination, eller utifrån effekterna på benmärgsreserven från tidigare strålbehandling eller kemoterapi. Patienter ska inte påbörja en ny behandlingscykel med etoposid om antalet neutrofiler är mindre än 1 500 celler/mm3 eller om antalet trombocyter är mindre än 100 000 cells/mm3, såvida detta inte orsakas av malign sjukdom.


Efterföljande doser ska justeras om antalet neutrofiler är mindre än 500 celler/mm3 i mer än 5 dagar eller om detta är förenat med feber eller infektion, om antalet trombocyter är mindre än 25 000 cells/mm3, om någon annan av grad 3- eller 4-toxicitet utvecklas eller om clearance är mindre än 50 ml/min.


Vid kombinationsbehandling ska etoposiddosen fastställas i enlighet med den relevanta behandlingsplanen.


Behandlingslängden fastställs av läkaren, med hänsyn tagen till den underliggande sjukdomen, den administrerade kombinationsbehandlingen (i relevanta fall) och de individuella terapeutiska omständigheterna. Behandling med etoposid måste avbrytas om tumören inte svarar på behandlingen och/eller progredierar eller om oacceptabla biverkningar inträffar.


Iakttag försiktighet för att undvika paravenös injektion. Etoposid får inte administreras som en intraarteriell eller intrakavitär injektion.


Pediatrisk population

Säkerhet och effektivitet hos barn har ej fastställts.


Äldre patienter

Doseringen behöver inte justeras.


Nedsatt njurfunktion

För patienter med nedsatt njurfunktion ska följande modifiering av initialdosen övervägas, baserat på uppmätt kreatininclearance.


Kreatininclearance (ml/min)

Dos

>50

100 % av dosen

15–50

75 % av dosen

Efterföljande doser ska baseras på patientens tolerans och klinisk effekt. Data saknas för patienter med kreatininclearance <15 ml/min, ytterligare dosreduktion bör övervägas för dessa patienter.


Anvisningar om spädning av läkemedlet före administreringen finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Etoposid bör administreras under övervakning av läkare med erfarenhet av cytostatikabehandling. Läkaren bör vara medveten om den möjliga risken för anafylaktisk reaktion av etoposid yttrat som frossa, feber, takykardi, bronkospasm, dyspné och hypotoni, vilket kan vara dödligt (se avsnitt Biverkningar). Behandlingen är symtomatisk. Infusionen måste avbrytas och följas av administrering av blodtryckshöjande medel, kortokosteroider, antihistaminer eller volymexpanders enligt läkarens bedömning. Reaktioner vid injektionsstället kan inträffa under administrering av etoposid.


Om etoposid ska administreras intravenöst måste paravenös injektion noggrant undvikas. Det rekommenderas att infusionsstället övervakas noggrant för eventuell infiltration under administreringen av läkemedlet. Någon särskild behandling för extravasationsreaktioner är inte känd i dagsläget.


Allvarlig myelosuppression, som resulterar i infektion eller blödning, kan förekomma.

Fatal myelosuppression har rapporterats efter etoposidadministrering. Patienter som behandlas med etoposid måste följas upp noggrant och ofta för myelosuppression, både under och efter behandlingen. Dosbegränsande benmärgshämning är den mest signifikanta biverkningen i samband med behandling med etoposid. Följande undersökningar bör utföras i början av behandlingen och före varje efterföljande dos etoposid; trombocytantal, hemoglobin, totalt antal vita blodkroppar och differentialräkning. Om strålbehandling eller kemoterapi har givits innan etoposidbehandlingen påbörjas, bör ett lämplig intervall avsättas för att låta benmärgen återhämta sig.


Efterföljande doser efter den initiala dosen ska justeras om neutronfilantalet understiger 500/mm3 under mer än 5 dagar eller i samband med feber eller infektion, om antalet trombocyter understiger 25 000/mm3, eller annan toxicitet av grad 3 eller 4 utvecklas, eller om njurclearance understiger 50 ml/min. Doseringen ska justeras med hänsyn till de myelosuppressiva effekterna av andra läkemedel i kombinationen eller effekterna av tidigare strålbehandling eller kemoterapi som kan ha försämrat benmärgsreserven.


Förekomsten av akut leukemi, som kan förekomma med eller utan myelodysplastiskt syndrom, har rapporterats hos patienter som behandlades med etoposid i kombination med andra antineoplastiska medel.


Varken den kumulativa risken eller de predisponerande faktorerna relaterade till utvecklingen av sekundär leukemi är kända. Betydelsen av administreringsscheman och kumulativa doser har föreslagits, men har inte kunnat tydligt fastställas.


En kromosomavvikelse på 11q23 har observerats vid vissa fall av sekundär leukemi hos patienter som har fått epipodofyllotoxiner. Denna avvikelse har också setts hos patienter som har utvecklat sekundär leukemi efter behandling med kemoterapi utan epipodofyllotoxiner och vid de novo-leukemi. En annan egenskap, som har satts i samband med sekundär leukemi hos patienter som har behandlats med epipodofyllotoxiner, verkar vara en kort latenstid, med en genomsnittlig mediantid för utveckling av leukemi på cirka 32 månader.


Läkaren bör vara medveten om den möjliga risken för anafylaktisk reaktion av vid behandling med etoposid yttrat som frossa, feber, takykardi, bronkospasm, dyspné och hypotoni, vilket kan vara dödligt (se avsnitt Biverkningar). Behandlingen är symtomatisk. Infusionen måste avbrytas och följas av administrering av blodtryckshöjande medel, kortokosteroider, antihistaminer eller volymexpanders av läkaren.


Bakteriella infektioner ska behandlas före behandling med etoposid.


Infusionen ska ges långsamt, under 30 till 60 minuter, på grund av risken för hypotension eller bronkospasm.

I alla fall där användning av Etoposide Accord övervägs för kemoterapi, måste läkaren väga behovet och nyttan av läkemedlet mot risken för biverkningar. De flesta sådana biverkningar är reversibla om de upptäcks tidigt. Om allvarliga reaktioner inträffar ska dosen reduceras eller behandlingen avbrytas och lämpliga korrigerande åtgärder bör vidtas i enlighet med läkarens kliniska bedömning. Återinsättning av behandling med Etoposide Accord bör ske med försiktighet, och med tillräcklig hänsyn till ytterligare behov av läkemedlet och uppmärksamhet på eventuell återkommande toxicitet.


Patienter med lågt serumalbumin kan löpa ökad risk för etoposid-associerad toxicitet.  Följande undersökningar bör utföras innan terapin startas och under terapin samt före varje behandlingskur; en perifer blodbild (vita blodkroppar, trombocyter, hemoglobin), njurfunktion, leverfunktion och neurologiska funktioner. Behandling med etoposid ska i allmänhet endast genomföras om patientens lever och njurar fungerar normalt. Patienter med nedsatt lever- och njurfunktion bör regelbundet få sin lever- och njurfunktion kontrollerad på grund av risken för ackumulering. Dessutom ska behandling med etoposid i allmänhet endast genomföras om det perifera nervsystemet fungerar normalt.


Etoposid är mutagent och karcinogent. När en långtidsbehandling genomförs måste hänsyn till detta tas.


Med tanke på etoposids mutagena potential, krävs en effektiv preventivmetod för både manliga och kvinnliga patienter under behandlingen och upp till 6 månader efter avslutad behandling.

Genetisk konsultation rekommenderas om patienten önskar få barn efter avslutad behandling. Eftersom etoposid kan minska manlig fertilitet, kan bevarande av spermier övervägas för ett senare faderskap (se avsnitt Graviditet och Fertilitet).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt har inte studerats systematiskt hos barn.

Anafylaktiska reaktioner har rapporterats hos barn som fått Etoposide Accord


Hjälpämne(n) som läkaren ska vara medveten om:

Etanol

Etoposide Accord innehåller 30,5 % alkohol (etanol) vilket motsvarar 240,64 mg etanol per ml koncentrat, dvs. upp till 1,2 g etanol per 5 ml injektionsflaska motsvarande 30 ml öl eller 12,55 ml vin och upp till 3 g etanol per 12,5 ml injektionsflaska motsvarande 75 ml öl eller 31,4 ml vin.


Det finns en hälsorisk för patienter med leversjukdom, patienter med organiska hjärnsjukdomar, gravida kvinnor, ammande kvinnor, och barn bland andra. Läkemedlets verkan kan minskas eller ökas.


Bensylalkohol

Eftersom Etoposide Accord innehåller bensylalkohol får det inte ges till för tidigt födda spädbarn eller nyfödda. Kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år.


Polysorbat 80

Etoposide Accord innehåller polysorbat 80. Hos för tidigt födda barn har ett livshotande syndrom med leverkolestas och njursvikt, försämrad lungkapacitet, trombocytopeni och ascites förknippats med en vitamin-E injektionsberedning innehållande polysorbat 80.

Interaktioner

Samtidig administrering av höga doser ciklosporin (koncentration >2 000 ng/ml) och oralt etoposid resulterade i en 80% ökning av etoposid-exponering (AUC) och en 38% minskning av totalt etoposidclearance jämfört med etoposid ensamt.


Samtidig behandling med cisplatin kan reducera etoposidclearance.


Samtidig behandling med fenytoin eller fenobarbital är associerad med ökad etoposidclearance och minskad effekt.


Tidigare eller samtidig användning av andra läkemedel med liknande myelosuppressiv verkan som etoposid kan förväntas få additiva eller synergistiska effekter.


Det är en ökad risk för dödlig systemisk vaccinationssjukdom vid användning av gula febern-vaccin. Levande vacciner är kontraindicerade hos immunsupprimerade patienter (se avsnitt Kontraindikationer).


Plasmaproteinbindningen är 97%. Fenylbutazon, natriumsalicylat och acetylsalicylsyra skulle kunna tränga undan etoposid från plasmaproteiner.

Samtidig behandling med warfarin kan resultera i förhöjda INR-värden (International Normalized Ratio). Noggrann övervakning av INR-värdena rekommenderas.


Korsresistens mellan antracykliner och etoposid har rapporterats i prekliniska studier.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Graviditet

Etoposid kan orsaka dödliga fosterskador vid administrering till gravida. Etoposid har visats vara teratogent i möss och råttor. Det finns inga tillräckliga och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Fertila kvinnor ska rekommenderas att undvika att bli gravida. Om detta läkemedel används under graviditet, eller om patienten blir gravid under behandlingen, ska patienten informeras om den potentiella risken för fostret.


Med tanke på etoposids mutagena potential, krävs en effektiv preventivmetod för både manliga och kvinnliga patienter under behandlingen och upp till 6 månader efter avslutad behandling. Genetisk konsultation rekommenderas om patienten önskar få barn efter avslutad behandling.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om dessa läkemedel utsöndras i bröstmjölk. På grund av dessa läkemedel utsöndras i bröstmjölk och på grund av potentiellt allvarliga biverkningar hos ammande spädbarn av etoposid, ska beslut tas om att upphöra med amning eller att upphöra med behandling, med hänsyn taget till vikten av denna behandling för modern.


Bensylalkohol utsöndras sannolikt i bröstmjölk och kan absorberas via spädbarnets mun.

Fertilitet

Eftersom etoposid kan minska manlig fertilitet, kan bevarande av spermier övervägas för ett senare faderskap.

Trafik

Inga studier av effekterna på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts med etoposid. Biverkningar såsom trötthet, sömnighet, illamående, kräkningar och akuta överkänslighetsreaktioner (kan inträffa på grund av blodtrycksfall) kan detta påverka förmågan framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats i samband med etoposidbehandling:


Frekvenserna definieras enligt följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (1/10 000) 

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Organsystem

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (1/10 000)

ingen känd frekvens

Benigna och maligna neoplasier (bl.a cystor och polyper)


Akut leukemi

Blodet och lymfsystemet

Myelosuppression, leukopeni, trombocytopeni, neutropeni, anemi


Hjärtat


Myokardiell infarkt, arrytmi

Immunsystemet


Reaktioner av anafylaktisk typ, dvs. feber, frossa, takykardi, bronkospasm, dyspné och hypotoni

Metabolism och nutrition
HyperurikemiCentrala och perifera nervsystemet


Yrsel

Perifer neuropati

Kramper, optisk neurit, övergående kortikal blindhet, neurotoxiciteter (t.ex. somnolens, trötthet)Ögon
Övergående synförlust, optisk neuritBlodkärl


Övergående systolisk hypotension efter snabb intravenös administrering, hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
Pulmonell fibros, interstitiell pneumonitMagtarmkanalen

Buksmärta, förstoppning, illamående och kräkningar, anorexi

Mukosit (inkluderande stomatit och esofagit), diarré


Dysfagi, dysgeusiLever och gallvägar

Hepatoxicitet


Hud och subkutan vävnad

Alopeci, pigmentering

Utslag, urtikaria, pruritus


Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal nekrolys, strålningsdermatitAllmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Asteni, sjukdomskänsla

Extravasering, flebit

Hematologisk toxicitet

Myelosuppression är en dosbegränsande biverkning. Benmärgen har oftast återhämtat sig fullständigt efter 20 dagar och ingen kumulativ toxicitet har rapporterats.


Nadirvärdena av granulocyter och trombocyter tenderar att uppträda omkring 10­-14 dagar efter administreringen av etoposid eller etoposidfosfat beroende på administreringsväg och behandlingsschema. Nadirvärdena tenderar att uppträda tidigare vid intravenös administrering jämfört med oral administrering.


Leukopeni hos 60-91%, svår leukopeni (under 1 000 celler/mm3) hos 7-17% av patienter, trombocytopeni hos 28-41%, svår trombocytopeni (under 50 000 celler/mm3) hos 4-20% av patienter. Rapporter om feber samt infektion var också mycket vanliga hos patienter med neutropeni som behandlades med etoposid.


Gastrointestinal toxicitet

Illamående och kräkningar är de huvudsakliga gastrointestinala biverkningarna och förekommer hos 31 - 43% av de patienter som fått etoposid intravenöst. Aptitförlust observerades hos 10-13% av patienterna.


Stomatit sågs hos cirka 1-6% av patienterna. Diarré noterades hos 1-13% av dessa patienter.


Alopeci

Reversibelt håravfall, ibland utvecklat till fullständig skallighet, har observerats hos upp till 66 % av patienterna.


Blodtrycksförändringar

Hypotoni

Övergående hypotoni efter snabb intravenös administrering har rapporterats hos patienter som behandlats med etoposid och har inte associerats med hjärttoxicitet eller EKG-förändringar. Hypotoni svarar vanligtvis på avbrytande av infusionen av etoposid och/eller annan lämplig stödjande terapi. Vid återupptagen infusion bör en lägre administreringshastighet användas. Ingen fördröjd hypotoni har observerats.


Hypertoni

I kliniska prövningar med etoposidinjektioner har fall av hypertoni rapporterats. Lämplig stödjande behandling ska initieras om kliniskt signifikant hypertoni uppträder hos patienter som får Etoposid Accord.


Allergiska reaktioner

Reaktioner av anafylaktisk typ har rapporterats inträffa under eller direkt efter administrering av etoposid. Betydelsen av koncentration och infusionshastighet för utvecklandet av anafylaktiska reaktioner är oklar. Blodtrycket normaliseras vanligen inom ett par timmar efter infusionens avslutande. Reaktioner av anafylaktisk typ kan inträffa vid första dosen av etoposid.


Faktiska dödliga reaktioner i samband med bronkospasm har rapporterats för etoposid. Ansiktsrodnad rapporterades hos 2 % och hudutslag hos 3 % av patienter.


Metaboliska komplikationer:

Tumörlyssyndrom (i vissa fall fatala) har rapporterats efter behandling med etoposid tillsammans med andra kemoterapeutiska läkemedel.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan leda till svår myelosuppression inom en till två veckor. Totaldoser om 2,4-3,5 g/m2 givna intravenöst under loppet av tre dagar resulterade i svår mukosit och myelotoxicitet.  Metabolisk acidos och fall av allvarlig levertoxicitet har rapporterats efter administrering av intravenösa doser av etoposid än de rekommenderade. En specifik antidot är inte tillgänglig. Behandlingen av benmärgssupression är symptomatisk, inkluderande antibiotika och transfusioner. Patienterna bör övervakas noga.

Farmakodynamik

Etoposid är ett semisyntetiskt derivat av podofyllotoxin. Dess huvudsakliga effekt verkar inträffa under cellcykelns G2-fas. Två dosberoende effekter har noterats. Vid höga koncentrationer (>10 µg/ml), observeras lys av celler som går in i mitosen. Vid låga koncentrationer (0,3 till 10 µg/ml) förhindras cellerna från att gå in i profas. Den huvudsakliga makromolekylära effekten av etoposid förefaller vara att inhibera DNA-syntesen.

Farmakokinetik

Efter intravenös administrering faller plasmakoncentrationen bifasiskt med en distributionshalveringstid på cirka 1,5 timmar följt av en terminal halveringstid om 4 till 11 timmar. Totalclearance är 16 till 36 ml/min/m2, vilken är oberoende av dos inom dosintervallet 100-600 mg/m2. Den terminala halveringstiden är också dosoberoende i detta dosintervall. Etoposid ackumuleras inte i plasma efter daglig intravenös administrering av 100 mg/m2 under 4 till 6 dagar. Distributionsvolymen vid steady state är 7 till 17 l/m2. Fördelningen till CSF är låg och varierande. In vitro-studier har visat att etoposid är höggradigt bundet till plasmaproteiner (97 %).


Eliminering av etoposid är både renal och icke-renal. Efter en intravenös dos 3H-etoposid (70-290 mg/m2) återfanns 42-67% i urinen och 0-16% i faeces. 8-35% av given dos utsöndras som oförändrad etoposid i urinen inom 24 timmar. Metabolisering svarar för huvuddelen av den icke-renala eliminationen av etoposid. Mindre än 6 % av given dos utsöndras via gallan. Hos vuxna är totalclearance av etoposid korrelerat med kreatininclearance, låg serumalbuminkoncentration och icke-renal clearance. Hos barn associeras förhöjda GPT- nivåer i serum med reducerad totalclearance. Nedsatt lever- och njurfunktion kan förmodas ge upphov till ökad etoposidkoncentration i vävnaderna på grund av metabolism- och utsöndringsvägar.

Prekliniska uppgifter

Etoposid har visats vara embryotoxisk och teratogen i försök med möss och råttor. In vitro- och in vivo-tester med avseende på gen- och kromosommutationer orsakade av etoposid har visat positiva resultat. Resultaten stöder misstanken om mutagena effekter på människa. Karcinogenicitetstester på försöksdjur med etoposid har ej utförts. Etoposid betraktas som potentiellt karcinogen eftersom det skadar DNA och är potentiellt mutagent. 

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller 20 mg etoposid.


Varje 5ml injektionsflaska innehåller 100 mg etoposid.

Varje 10 ml injektionsflaska innehåller 200 mg etoposid.

Varje 12,5 ml injektionsflaska innehåller 250 mg etoposid.

Varje 20 ml injektionsflaska innehåller 400 mg etoposid.

Varje 25 ml injektionsflaska innehåller 500 mg etoposid.

Varje 50 ml injektionsflaska innehåller 1 000 mg etoposid.


Hjälpämne med känd effekt:

Bensylalkohol: 30 mg/ml

Etanol (vattenfri): 240,64 mg/ml


Förteckning över hjälpämnen

Citronsyra (vattenfri)

Bensylalkohol

Polysorbat 80

Makrogol 300

Etanol (vattenfri)

Blandbarhet

Etoposide Accord får inte blandas med andra läkemedel när det administreras.


Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska

3 år


Efter utspädning

Kemisk och fysikalisk stabilitet av lösningen utspädd till en koncentration på 0,2 mg/ml eller 0,4 mg/ml har visats i natriumkloridinjektioner (0,9 % vikt/volym) och glukosinjektioner (5 % vikt/volym) upp till 96 timmar och 48 timmar vid temperaturen 20 °C respektive 25 °C.


Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar. Förvara inte den utspädda produkten i kylskåp (2 °C - 8 °C) då detta kan orsaka fällning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Får ej förvaras i kylskåp eller frysas.


För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 6. 3.


Särskilda anvisningar för destruktion

Etoposide Accord ska hanteras i enlighet med anvisningar för cytostatika.


Om lösningen visar tecken på fällning eller innehåller synliga partiklar ska den kasseras.


Etoposide Accord måste spädas innan användning med natriumkloridinjektion (0,9 % vikt/volym) eller glukosinjektion (5 % vikt/volym) till en koncentration på 0,2 mg/ml (dvs. 1 ml koncentrat i 100 ml spädningsvätska) till 0,4 mg/ml (dvs.2 ml koncentrat i 100 ml spädningsvätska). Den utspädda lösningens koncentration får inte överskrida 0,4 mg/ml på grund av fällningsrisken.


Riktlinjer för säker hantering av antineoplastiska läkemedel ska följas med avseende på avfallshantering och säkerhetsinformation.


All kontakt med vätskan ska undvikas. En strikt aseptisk teknik måste användas under beredning och spädning; skyddsåtgärder ska innefatta användning av handskar, mask, skyddsglasögon och skyddskläder. Användning av LAF-bänk rekommenderas.


Handskar ska användas under administrering av läkemedlet. Rutiner för avfallshantering ska ta substansens cytotoxiska egenskaper i beaktande.

Cytostatika ska inte hanteras av gravid personal.


Tvätta omedelbart grundligt med vatten om etoposid kommer i kontakt med hud, slemhinnor eller ögon. Tvål kan användas för att rengöra huden.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml klar, färglös till ljust gul lösning som i praktiken är fri från partiklar
5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
25 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av