Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluenz Tetra

Utökad övervakningMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
AstraZeneca

Nässpray, suspension
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Fluenz Tetra tillhandahålls säsongsvis från oktober till och med februari.) Suspensionen är färglös till blekgul, genomskinlig till opalskimrande. Små, vita partiklar kan finnas.

Vaccin mot influensa, levande, försvagat

ATC-kod: J07BB03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är skyddsinformation?

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Reassortant influensavirus (levande, försvagat)

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Kan innehålla spår av äggproteiner, kan orsaka en allergisk reaktion hos individer som är överkänsliga mot ägg eller äggprotein.

Skyddsåtgärder vid hantering

Iaktta försiktighet vid hantering av läkemedlet, undvik direktkontakt.

Undvik inandning av aerosol. Använd lämpliga skyddshandskar.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner eller lämnas till apotek.

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Ta av förorenade kläder, skölj huden med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten.


  • Ögonkontakt: 

    Skölj genast med mycket vatten eller ögonsköljvätska.


  • Inandning: 

    Förflytta till frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten. Rådfråga läkare om besvär uppstår.


VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2015-12

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av