Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Laktulos Apelsin Meda

MiljöinformationFörmånsstatus
Meda

Oral lösning 670 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Färglös till brungul lösning)

Tarmreglerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AD11
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Laktulos Apelsin Meda oral lösning 670 mg/ml;
Laktulos Meda oral lösning 670 mg/ml; oralt pulver ; oralt pulver i dospåse 10 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-06-22.

Indikationer

Obstipation av funktionell art.

Hepatisk encefalopati (portasystemisk encefalopati - PSE).

Kontraindikationer

Ileus. Galaktosemi. Överkänslighet mot den aktiva substansen.

Dosering

Obstipation

Hela dygnsdosen av laktulos bör lämpligen tas på morgonen. Laktulos oral lösning kan med fördel blandas i mat t ex vatten, juice, choklad, filmjölk eller gröt. Laktulos oralt pulver kan blandas med kall eller varm dryck eller tas med mat t ex filmjölk eller gröt, eller tas torrt på tungan och sköljas ned med vätska. Dosen är individuell och bör justeras så att avföring blir halvfast.


Vuxna: Initialt ges 30 ml lösning eller 20 g pulver per dygn som en dos. När tarmfunktionen kommit igång (i regel efter 2-4 dagar) kan man övergå till underhållsdoser av storleksordningen 10-25 ml lösning eller 10-20 g pulver dagligen. Om patienten stått på tarmretande medel under längre tid, bör detta utsättas gradvis.


Barn, daglig dos:

under 1 år: 3 g (5 ml) pulver eller 5 ml lösning

1-6 år: 5-10 g (7,5-15 ml) pulver eller 10-15 ml lösning

7-14 år: 10 g (15 ml) pulver eller 15 ml lösning


Akut PSE (precoma och coma hepaticum)

Initialt ges 35 g pulver eller 50 ml lösning varannan timma tills patienten fått två avföringar, varefter dosen minskas till den dos som krävs för att ge patienten 2-3 halvfasta avföringar per dag. Dosen blir då i allmänhet 70-100 g pulver eller 100-150 ml lösning per dag.


Kronisk PSE

Initialt ges 20 g pulver eller 30 ml lösning 3 gånger dagligen, varefter dosen justeras till att ge 2-3 halvfasta avföringar per dag.

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttas vid glukos- eller galaktosmalabsorption.

Patienter med laktosintolerans bör beakta att Laktulos Meda och Laktulos Apelsin Meda innehåller laktos. Laktulos Meda oral lösning och Laktulos Apelsin Meda oral lösning innehåller upp till 80 mg/ml av laktos (från tillverkningen). Innehållet av laktos och galaktos (från tillverkningen) i Laktulos Meda oralt pulver är högst 3 %. Den dos som normalt ges vid obstipation utgör inget problem för diabetiker. Dosen vid precoma hepaticum är vanligtvis mycket högre och bör beaktas för diabetiker.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Laktulos passerar ej över i modersmjölk.

Biverkningar

Vid obstipation uppträder övergående flatulens och/eller meteorism hos ca 15% av patienterna. Vid PSE (portasystemisk encefalopati) ökar förekomsten av biverkningar pga en något högre dosering i normalfallet.


Biverkningar är listade nedan per organsystem och frekvens – Frekvenserna definieras som: Vanliga (>1/100) eller sällsynta (>1/10 000, <1/1 000)


Magtarmkanalen

Vanliga

Flatulens, metorism, buksmärta, diarré, illamående.

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Exantem (PSE)

Metabolism och nutrition

Vanliga

Hypernatremi (PSE)

Illamående, buksmärtor och diarré avklingar normalt.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Absorberas ej, låg akut toxicitet.

Farmakodynamik

Laktulos Meda oralt pulver innehåller kristallint laktulos i renad form. Totala innehållet av andra sockerarter såsom laktos och galaktos är < 3%.

Laktulos är en syntetisk disackarid bestående av fruktos och galaktos. Laktulos passerar tunntarmen oförändrad och bryts ner i tjocktarmen av den sackarolytiska bakteriefloran till lågmolekylära svaga organiska syror, främst mjölksyra.

Den tarmreglerande effekten av laktulos förklaras av att de syror som bildas vid nedbrytningen ger en bulkeffekt genom att osmotiskt binda vatten och verkar därmed regulariserande på peristaltiken. Laktulos påverkar inte blodsockret i normala doser och kan därför ges till diabetiker.


Ammoniak anses vara en av de viktiga utlösande faktorerna för CNS-förändringar vid levercoma. Den gynnsamma effekten av laktuloshepatisk encefalopati anses ha samband med den kraftigt ökade produktionen av sura produkter i kolon, när laktulos tillförs i höga doser. En sänkning av pH i kolon medför en ogynnsam miljö för den proteolytiska tarmfloran. Det är inte helt klarlagt om minskningen av ammoniak i blod beror på en minskad produktion, minskad absorption eller ökad elimination.

Farmakokinetik

I likhet med andra disackarider absorberas laktulos i tunntarmen till en ringa del ospjälkad (<1%). Absorberad laktulos utsöndras oförändrad huvudsakligen i urinen. En mindre del utsöndras via gallan.

Innehåll

En ml oral lösning innehåller flytande laktulos 670 mg och vatten.

En ml oral lösning Apelsin innehåller flytande laktulos 670 mg, apelsinarom, vattenfri citronsyra, natriumhydroxid, vatten.

Laktulos Meda oral lösning och Laktulos Apelsin Meda oral lösning: innehåller upp till 80 mg laktos per milliliter (från tillverkningen).


Laktulos oralt pulver innehåller endast kristallint laktulos.

En dospåse innehåller 10 g laktulos.

Laktulos oralt pulver och dospåse: innehåller upp till 3% laktos (från tillverkningen).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Laktulos

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Doseringspumpar kan erhållas från apotek. En pump kan användas till flera plastflaskor under en tidsperiod av ca 6 månader. Pumpen till 1000 ml flaskan ger per pumpslag ca 8 ml. Pumpen till 5000 ml dunken ger per pumpslag ca 10 ml.

Patientbroschyr kan rekvireras från Meda.

Förpackningsinformation


LAKTULOS APELSIN MEDA
Oral lösning 670 mg/ml Färglös till brungul lösning
200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
500 milliliter flaska, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
1000 milliliter flaska, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

LAKTULOS MEDA
Oral lösning 670 mg/ml Färglös till brungul lösning.
200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 milliliter flaska, receptfri, 77:48, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
1000 milliliter flaska, receptfri, 94:99, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
5000 milliliter dunk, säck, tillhandahålls för närvarande ej
Oralt pulver  Vitt till nästan vitt kristallint pulver.
1000 gram burk, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
Oralt pulver i dospåse 10 g Vitt till nästan vitt kristallint pulver.
20 styck dospåse, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
50 styck dospåse, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
100 styck dospåse, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
4 x 100 styck dospåse, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av