Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Pergotime®


ReceptstatusFörmånsstatus
Merck

Tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2016-12-31 (Tillhandahålls ej) (vit, rund, med skåra och märkt med "S")

Ovulationsstimulerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: G03GB02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-02-25.

Indikationer

Infertilitet eller subfertilitet på grund av hypotalamisk-hypofysär dysfunktion.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Graviditet och amning.
Leversjukdom eller anamnes på nedsatt leverfunktion, onormala blödningar från livmodern av okänt ursprung, cancer i reproduktionsorganen.
Ovarialcysta som inte beror på polycystiskt ovariesyndrom.
Endometrios.
Förekomst av koagulationssjukdom eller tromboflebit.
Sviktande ovarialfunktion.
Hyperprolaktinemi.
Okontrollerad sköldkörtel- eller binjuredysfunktion. Tumörer i hypotalamus och hypofysen.
Förekomst av synstörningar vid tidigare behandling med klomifen.

Dosering

1 tablett à 50 mg dagligen i 5 dagar. Om patienten har blödningar startas behandlingen på eller omkring femte cykeldagen och i annat fall när som helst.

Om ovulation inte synes ha inträffat efter första behandlingskuren, ges vid nästa kur 2 tabletter à 50 mg dagligen i 5 dagar. Denna startas tidigast 1 månad efter den första. Högsta dagliga dos med klomifen är 100 mg i 5 sammanhängande dagar i maximalt 6 cykler. Ytterligare ökning av dos ska inte ske. De flesta patienter, som svarar på behandlingen, gör detta redan under första kuren.

Tre kurer anses som ett adekvat behandlingsförsök. Om ovulatorisk blödning inte då har inträffat, bör diagnosens riktighet på nytt övervägas. För att få regelbunden ovulation, bör kurerna startas på samma cykeldag, dvs ungefär den femte.

Det är väsentligt att poängtera betydelsen av att coitus sker vid för konception gynnsam tidpunkt. Om inte konception skett efter tre ovulatoriska cykler, bör inte ytterligare kurer försökas.

Varningar och försiktighet

Fullständig gynekologisk undersökning ska utföras innan behandlingen påbörjas. Vid onormala blödningar ska diagnostiska åtgärder vidtagas.


Inför behandling ska det konstateras att mannen har adekvat spermieproduktion. Det är också viktigt att utesluta att patienten är gravid. I farmakologiska studier har det observerats en elimineringstid upp till en månad efter en engångsdos av klomifencitrat. Dessa data antyder att kvinnor, som blir gravida under menstruationscykeln vid behandling med klomifencitrat, kan ha kvar läkemedel i kroppen i början av graviditeten. Patienterna bör informeras om detta. Exakt exponering är inte känt. Det är inte heller känt om denna exponering är associerad med genotoxiska effekter på fostret (se avsnitt Graviditet).


En ovarialcysta kan tillväxa av klomifen och därför är det viktigt att inför varje behandlingscykel utesluta förekomst av ovarialcysta.


För att minska risken för ovarialförstoring som ibland uppstår vid behandling med Pergotime, ska den lägsta dos som förväntas ge god effekt användas.


Patienter med polycystiskt ovariesyndrom ska starta med den lägsta rekommenderade dosen och den kortaste behandlingstiden vid första behandlingscykeln.


Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) har rapporterats förekomma bland patienter som får klomifen för ovulationsinduktion. Patienter som får Pergotime bör uppmanas att genast rapportera eventuella smärtor i underlivet. En undersökning skall göras för att bedöma om en förstoring av ovarierna har inträffat. Incidensen av kliniskt signifikant hyperstimulering (OHSS) med rekommenderad dosering är låg. En onormal ovarialförstoring kan nödvändiggöra en dosmodifiering.


Maximal förstoring av ovarierna inträffar inte förrän flera dagar efter utsättande av Pergotime. Ovarialförstoringen och cystbildningen brukar försvinna spontant några dagar eller veckor efter utsättande av Pergotime. Ny kur med Pergotime skall inte startas förrän ovarierna återgått till normal storlek och behandlingen skall då genomföras med lägre dosering.


Det har rapporterats om ett samband mellan ovarialcancer och infertilitetsbehandling. Infertilitet är i sig dock en primär riskfaktor. Det är inte känt huruvida klomifen ökar risken för ovarialcancer. Publicerade studier visar motstridiga resultat med det finns inga entydiga bevis för att klomifen ökar risken för ovarialcancer.


Risken för flerbörd ökar. Patienten bör informeras om detta och om eventuella risker i samband med flerbörd.


Kvinnor som tidigare haft någon sjukdom i äggledarna riskerar att drabbas av utomkvedshavandeskap oavsett om graviditet uppkommit genom spontan konception eller genom infertilitetsbehandling. Vissa studier tyder på att klomifen kan öka förekomsten av utomkvedshavandeskap. I en fall-kontroll studie där ägglossning inducerades med klomifen eller injektion av gonadotropin såg man att risken för utomkvedshavandeskap ökade 4 gånger. Övervakning med ultraljud rekommenderas därför i tidig graviditet.


Effekt av behandlingen kan inte förväntas om ovulationsstörningen orsakas av rubbningar i andra organ, t ex sköldkörteln eller binjurarna.


Leverpåverkan med eller utan kliniska symtom har rapporterats vid användning av klomifencitrat, vanligtvis i samband med ovariellt hyperstimuleringssyndrom. Detta syndrom och/eller tidigare leversjukdom kan vara predisponerande faktorer för att utveckla leverdysfunktion. Försiktighet bör därför iakttas vid samtidig användning av Pergotime och läkemedel som kan påverka leverfunktionen samt även hos patienter som har anamnes på nedsatt leverfunktion.


Dimsyn och andra synstörningar kan förekomma. Om sådana symtom förekommer ska behandlingen avbrytas och en komplett oftalmologisk undersökning ska utföras.


Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.
Samtidig användning av koriogonadotropiner ökar risken för OHSS och flerbörd markant.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Pergotime är kontraindicerat under graviditet. Inga långtidsstudier på djur har utförts för att utvärdera den carcinogena risken av klomifen. In vitro och in vivo genotoxicitetstester på råttor visade genotoxisk effekt (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Utifrån den begränsade tillgängliga data på människor, finns det inga bevis för ökad risk för medfödda missbildningar associerade med behandling med klomifen.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Pergotime är kontraindicerat under amning. Det är okänt om Pergotime utsöndras i bröstmjölk.


Fertilitet

Pergotime är indicerat för användning vid infertilitet (se avsnitt Indikationer).

Trafik

Biverkningar såsom yrsel och trötthet kan förekomma. Under dessa förhållanden kan reaktionsförmågan och omdömesförmågan minska och detta bör observeras t ex vid bilkörning och precisonsbetonat arbete. Patienten bör informeras om att synstörningar kan förekomma och detta innebär en risk vid dessa aktiviteter.

Biverkningar

I rekommenderade doser tolereras Pergotime i allmänhet väl. Biverkningarna är vanligtvis lindriga och övergående och försvinner omedelbart efter att behandlingen avslutats. Förekomst av och svårighetsgrad hos biverkningarna verkar vara relaterade till dos och behandlingslängd.

Biverkningar som observerats vid användning av Pergotime i en klinisk studiepopulation presenteras nedan enligt MedDRAs klassificering. Mycket sällsynta ≤1/10 000; sällsynta ≥1/10 000, ≤1/1 000; mindre vanliga ≥1/1 000, ≤1/100; vanliga ≥1/100, ≤1/10; mycket vanliga ≥1/10.

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga (≥1/10)


Sällsynta (≥1/10 000, ≤1/1000)

Blodvallningar 


Tromboemboliska komplikationer

Metabolism

och nutrition

Ingen känd frekvens

Hypertriglyceridemi

Psykiska störningar

Vanliga (≥1/100, ≤1/10)


Mindre vanliga (≥1/1000, ≤1/100)

Nervositet, insomnia


Depression, humörsvängningar

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga (≥1/100, ≤1/10)


Sällsynta (≥1/10 000, ≤1/1000)

Huvudvärk, yrsel


Konvulsioner; patienter som har haft anfall kan vara predisponerade.

Ögon

Vanliga (≥1/100, ≤1/10)

Synstörningar

Magtarm-kanalen

Vanliga (≥1/100, ≤1/10)


Ingen känd frekvens

Illamående, kräkningar


Akut pankreatit

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga (≥1/1000, ≤1/100)

Urtikaria och allergisk dermatit, reversibelt håravfall

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket vanliga (≥1/10)


Vanliga (≥1/100, ≤1/10)

Ovarialförstoring.


Buksmärtor. Onormal uterusblödning. Cystor som kan ge komplikation i form av adnextorsion. Ömmande bröst.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga (≥1/100, ≤1/10)Mindre vanliga (≥1/1000, ≤1/100)

Obehag/svullnad/uppblåshet i buken.


Viktökning. Trötthet

Biverkningar observerade efter att läkemedlet börjat marknadsföras (okänd frekvens):

Organklass

Okänd frekvens

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Ovarialcancer har observerats efter läkemedelsbehandling av infertilitet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Doser över 100 mg per dag i fem dagar har associerats med en högre biverkningsfrekvens. Ventrikeltömning och kol kan övervägas vid nyligen intagen massiv överdos. I regel krävs enbart observation. Symtomatisk behandling vid behov.

Farmakodynamik

Klomifen är en icke-steroid förening som stimulerar produktionen av hypofysära gonadotropiner, sannolikt genom att blockera östrogenreceptorer i hypothalamus och hypofysen.

Farmakokinetik

Endast begränsade data på farmakokinetiken av klomifencitrat är tillgänglig. Klomifencitrat består av två isomerer; Z-isomeren och E-isomeren (i ett ungefärligt förhållande 2:3). Båda isomererna har sin egen karaktäristiska farmakokinetiska profil och det är inte helt klart vilken av enantiomererna som är viktigast för den farmakologiska effekten.
Klomifen absorberas väl från magtarmkanalen efter oral administrering. Tiden till maximal plasmakoncentration (Tmax) nås tidigare för E-isomeren (cirka 3 timmar) jämfört med cirka 6 timmar för Z-isomeren. Den maximala plasmakoncentration Cmax för E-isomeren är lägre än Cmax för Z-isomeren. Inverkan av föda på absorptionen har ej utvärderats. CYP2D6 har rapporterats vara ansvarig för metabolismen av E-isomeren baserat på in vitro data.
Halveringstiden för klomifen har rapporterats vara cirka 5-7 dagar men eliminationen av Z-isomeren är långsammare än eliminationen av E-isomeren. Klomifen och dess metaboliter utsöndras långsamt främst via gallan med feces. Z-isomeren är därför fortfarande detekterbar i feces efter 1 månad. Den långa halveringstiden kan huvudsakligen bero på t.ex. en enterohepatisk cirkulation och ackumulering i fettvävnader. Aktiva metaboliter med lång halveringstid kan också bildas. På grund av den långa halveringstiden kan eventuellt en ackumulering uppstå hos patienter som behandlas under lång tid. Preliminära data från ett fåtal individer indikerar att fetma kan minska exponeringen av Z-klomifen hos överviktiga patienter med polycystiska ovarier.

Prekliniska uppgifter

I försök på dräktiga djur som givits klomifen i höga doser, har hållpunkter för ökad missbildning (t ex skelettförändringar, katarakter, hydrocefalus) och fosterdöd framkommit.

Vid genotoxiska tester in vivo på råttor för undersökning av mikrokärnbildning i benmärgen efter administrering av klomifencitrat oralt en gång dagligen i 3 sammanhängande dagar, påvisades genotoxisk effekt vid doser på 31, 6 mg/kg.

Innehåll

Klomifencitrat 50 mg, laktosmonohydrat 58 mg, natriumstärkelseglykolat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 50 mg (vit, rund, med skåra och märkt med "S")
5 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av