Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nolvadex®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
AstraZeneca

Tablett 10 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (vita, märkta NOLVADEX 10, 8 mm)

Antiöstrogener

Aktiv substans:
ATC-kod: L02BA01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Nolvadex® tablett 10 mg och 20 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-10-26

Indikationer

Palliativ och adjuvant behandling av östrogenreceptorpositiv bröstcancer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot tamoxifen eller mot något hjälpämne.

Tamoxifen ska inte ges vid amning, (se Amning).

Dosering

20-40 mg 1 gång per dag, även till äldre. Eventuellt kan dosen delas upp på 2 doseringstillfällen. I enstaka fall kan ökning av dosen vara nödvändig. I tidig sjukdomsfas rekommenderas idag en behandlingstid på minst 5 år. Kunskapsläget avseende optimal behandlingstid är ännu oklart.


Pediatrisk population

Användningen av tamoxifen till barn rekommenderas inte, då säkerhet och effekt inte har fastställts (se Farmakodynamik och Farmakokinetik).

Varningar och försiktighet

Menstruationen kan hämmas hos en del premenopausala kvinnor.


En ökad incidens av endometriecancer och uterus sarkom (framför allt maligna Müllerska blandtumörer) har rapporterats vid behandling med tamoxifen. Orsaken till denna effekt är okänd, men kan vara preparatets östrogena egenskaper. Patienter som behandlas eller tidigare behandlats med tamoxifen och rapporterar onormala gynekologiska symtom, speciellt vaginala blödningar, ska snarast undersökas.


Ett antal tumörer, som uppträder på andra ställen än i endometriet eller kolateralt bröst, har rapporterats från kliniska studier där patienter med bröstcancer behandlats med tamoxifen. Ett kausalsamband har ej visats och den kliniska betydelsen av dessa fynd är oklar.


Vid sen mikrokirurgisk bröstrekonstruktion kan tamoxifen öka risken för mikrovaskulära komplikationer i lambåerna.


En okontrollerad klinisk prövning utförd på 28 flickor, i åldrarna 2-10 år, med McCune Albright Syndrom (MAS) som gavs 20 mg tamoxifen 1 gång dagligen i upp till 12 månader, visade att den genomsnittliga livmodersvolymen ökade efter 6 månaders behandling och fördubblades i slutet av den 1-åriga studien. Trots att detta fynd är i linje med tamoxifens farmakodynamiska egenskaper, har ett kausalt samband inte fastställts (se Farmakodynamik).


Nolvadex tabletter innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.


Det har påvisats i litteraturen att långsamma metaboliserare av CYP2D6 har lägre plasmanivåer av endoxifen, en av de viktigaste aktiva metaboliterna av tamoxifen (se Farmakokinetik).

Samtidig medicinering som hämmar CYP2D6 kan leda till minskade koncentrationer av den aktiva metaboliten endoxifen. Potenta CYP2D6-hämmare (t ex paroxetin, fluoxetin, kinidin, cinacalcet eller bupropion) bör därför undvikas vid tamoxifen-behandling när så är möjligt (se Interaktioner och Farmakokinetik).

Interaktioner

Kombination med warfarin kan kräva dosanpassning.


Tamoxifen i kombination med cytostatika ger en ökad risk för tromboemboliska komplikationer.


Användning av tamoxifen i kombination med en aromatas-hämmare som adjuvant behandling har inte visat förbättrad effekt jämfört med endast tamoxifen.


En fallrapport talar för att tamoxifen kan hämma metabolismen av fenytoin. Kontroll av plasmakoncentrationen av fenytoin rekommenderas vid samtidig användning av tamoxifen.


Den huvudsakliga metabolismen av tamoxifen hos människa utgörs av demetylering, katalyserad av isoenzymet CYP 3A4, och samtidig behandling med inducerare eller hämmare av CYP 3A4 förväntas minska respektive öka plasmakoncentrationerna av tamoxifen. Vid samtidig behandling med rifampicin (CYP 3A4-inducerare) under 5 dagar minskade Cmax och AUC för tamoxifen med 55% respektive 86%. Vid längre behandlingstid med rifampicin förväntas Cmax och AUC för tamoxifen minska ytterligare. Den kliniska relevansen är inte känd.


En farmakokinetisk interaktion med CYP 2D6-hämmare, som påvisar en minskad plasmanivå om 65-75% av en av tamoxifens mer aktiva former, nämligen endoxifen, har rapporterats i litteraturen. Minskad effekt av tamoxifen har i vissa studier rapporterats vid samtidig användning av vissa SSRI (t ex paroxetin). Eftersom en minskad effekt av tamoxifen inte kan uteslutas, bör samtidig användning med potenta CYP2D6-hämmare (t ex paroxetin, fluoxetin, kinidin, cinacalcet eller bupropion) undvikas när så är möjligt (se Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.


Tamoxifen ska inte ges under graviditet. Några fall av spontanaborter, fosterdöd och defekter hos nyfödda har rapporterats efter att modern behandlats med tamoxifen. Det finns dock inget etablerat kausalsamband.

I djurförsök har förändringar (speciellt vaginal adenos) liknande dem som rapporterats för t ex dietylstilbestrol och klomifen visats.


Graviditet ska undvikas inom 2 månader från avslutad behandling med tamoxifen. Icke-hormonella kontraceptiva läkmedel bör rekommenderas. Premenopausala kvinnor måste undersökas noggrant för att utesluta graviditet före start av behandling.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.


Uppgift saknas om tamoxifen passerar över i modersmjölk. Tamoxifen är kontraindicerat vid amning. I fall där den medicinska nyttan av fortsatt behandling anses överväga ska amning avbrytas.

Trafik

Det är osannolikt att tamoxifen skulle påverka förmågan att köra bil eller att sköta maskiner.

Trötthet har dock rapporterats i samband med användning av Nolvadex och medan tröttheten kvarstår måste försiktighet iakttas när man kör bil eller sköter maskiner.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är blodvallningar (10-20%), vaginalblödning och –flytningar samt illamående, vätskeretention och hudutslag.


I detta avsnitt definieras biverkningarna enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10); Vanliga (≥1/100 till <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000 till ≤1/100); Sällsynta (≥1/10 000 till ≤1/1 000); Mycket sällsynta (≤1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organ

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Neo­plasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

  

myom, endometrie-cancer

obehag och/eller inflam­mations­liknande besvär i tumör­området (tumour flare), uterus sarkom (framför allt maligna Müllerska bland­tumörer)

 

Blodet och lymfsystemet

 

anemi

trombo-cytopeni, leukopeni

neutropeni, agranulocytos

 

Immunsystemet

 

överkänslighetsreaktioner

   

Metabolism och nutrition

vätskeretention

 

hyperkalcemi

  

Centrala och peri­fera nerv­systemet

 

sensoriska störningar (inklusive parestesi och dysgeusi), huvud­värk, yrsel, ische­miska cerebro­vaskulära händelser

 

opticus­neurit

 

Ögon

 

katarakt, retinopati

 

kornea­förän­dringar,

opticus­neuropati

 

Blodkärl

blod­vallningar

trombo­emboliska händelser, såsom djup ventrombos mikrovaskulär trombos och pulmonell emboli

   

Andnings­vägar, bröst­korg och mediastinum

  

inter­stitiell pneumonit

  

Magtarm­kanalen

illa­mående

kräkningar, diarré, förstop­pning

pankreatit

  

Lever och gall­vägar

 

stegring av lever­enzymer, fettlever

levercirros

kolestas, hepatit, hepato­cellulär skada, lever­svikt, lever­nekros

 

Hud och subkutan vävnad

hudutslag

alopeci

urtikaria

erytema multi­forme, Stevens- Johnsons syndrom, pemfigus­liknande blåsor, kutan vaskulit, angioödem

kutan lupus erythem-atosus

Muskulo­skeletala systemet och bindväv

 

kramp i benen,

myalgi

   

Re­produktions­organ och bröst­körtel

vaginal blödning, vaginal-flytningar

pruritus vulvae, endometrie­förändringar inklude­rande hyperplasi och polyper

 

endometrios, ovariala cystor,

vaginala polyper

 

Med­födda och/eller genetiska störningar

    

porphyria cutanea tarda

Allmänna symtom och/eller symptom vid administrerings­-stället

Trötthet

    

Under­sök-ningar

 

för­höjda triglycerid­halter

   

Skador och förgiftningar och behandlings-komplikationer

stråldermatit


Följande biverkningar har rapporterats i sällsynta fall vid behandling med andra tamoxifenpreparat: Aptitlöshet, trötthet, förstoppning, oro, depression, förvirring, endometriecancer.


Om biverkningarna är svåra, är det ibland möjligt att minska dem genom dosreduktion inom rekommenderat dosintervall utan att kontrollen över sjukdomen förloras. Vid Steven-Johnsons syndrom och andra potentiellt fatala hudreaktioner skall om möjligt alla läkemedel utsättas.


Reversibel cystisk ovariesvullnad har i sällsynta fall observerats hos kvinnor som behandlats med 80 mg tamoxifen dagligen.


Ett litet antal patienter med skelettmetastaser har i mindre vanliga fall utvecklat hyperkalcemi vid insättandet av behandlingen.


Fall av opticusneuropati och opticusneurit har rapporterats hos patienter som behandlats med tamoxifen och i ett fåtal fall har blindhet förekommit.


Stråldermatit har i mycket sällsynta fall observerats hos patienter som fått Nolvadex.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan på teoretiska grunder antas ge en ökning av de farmakologiska biverkningarna.


Det förekommer rapporter i litteraturen att Nolvadex givet flera gånger högre än standarddosen kan associeras med förlängning av QT-tiden i EKG.


Det finns ingen specifik antidot vid överdosering och behandlingen måste vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Tamoxifen är en icke-steroid trifenyletylen-baserad substans, som har ett komplext spektrum av östrogenantagonist och agonist-liknande farmakologiska effekter på olika vävnader. Hos patienter med bröstcancer verkar tamoxifen på tumörnivå främst som ett antiöstrogen, vilket hindrar östrogenets bindning till östrogen-receptorn. Hos kvinnor med östrogenreceptor-positiva/okända brösttumörer har adjuvant givet tamoxifen signifikant visats minska återfall av sjukdomen och öka 10-årig överlevnad, uppnående en signifikant bättre effekt med 5 års behandling jämfört med 1 eller 2 års behandling. Dessa fördelar tycks i hög grad gälla oavsett ålder, menopausstatus, tamoxifendos och tillägg av kemoterapi.


I den kliniska situationen ger behandling av postmenopausala kvinnor med tamoxifen en reduktion av total-kolesterol och LDL i storleksordningen 10-20%. Det har även rapporterats att behandling av postmenopausala kvinnor med tamoxifen ger en bevarad bentäthet.


CYP2D6- polymorfism kan associeras med variationer i klinisk respons för tamoxifen. Långsamma metaboliserare kan associeras med minskad respons. Konsekvenserna av resultaten för behandling av långsamma metaboliserare av CYP2D6 har inte helt klarlagts (se Varningar och försiktighet, Interaktioner och Farmakokinetik).


CYP2D6-genotyp:

Tillgängliga kliniska data tyder på att patienter som är homozygota för icke-funktionella CYP2D6-alleler, kan uppleva minskad effekt av tamoxifen vid behandling av bröstcancer. Tillgängliga studier har främst utförts på postmenopausala kvinnor (se Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).


Pediatrisk population

En okontrollerad klinisk prövning utfördes på en heterogen grupp av 28 flickor, i åldrarna 2-10 år, med McCune Albright Syndrom (MAS) som gavs 20 mg tamoxifen 1 gång dagligen i upp till 12 månader. Bland patienterna som under förstudieperioden rapporterade vaginalblödning rapporterade 62% (13 av 21 patienter) ingen blödning under 6 månader och 33% (7 av 21) rapporterade ingen vaginalblödning under hela studien. Den genomsnittliga livmodersvolymen ökade efter 6 månaders behandling och fördubblades i slutet av den 1-åriga studien. Trots att detta fynd är i linje med tamoxifens farmakodynamiska egenskaper, har ett kausalt samband inte fastställts. Långtidssäkerhetsdata för barn saknas. I synnerhet har inte tamoxifens långtidseffekter på tillväxt, pubertet och generell utveckling studerats.

Farmakokinetik

Tamoxifen absorberas snabbt och maximal serumkoncentration uppnås inom 4 -7 timmar. Uppgift saknas om påverkan på absorptionen vid födointag. Steady-state koncentration av cirka 300 ng/ml uppnås efter ungefär fyra veckors behandling. Vid terapeutiska koncentrationer är proteinbindningen minst 99%.


Tamoxifen metaboliseras genom hydroxylering, demetylering och konjugering, vilket ger flera metaboliter med liknande farmakologiska profil som tamoxifen och som således bidrar till den terapeutiska effekten. Utsöndring sker främst via feces och halveringstiden för eliminering har beräknats till ca 7 dagar medan huvudmetaboliten, N-desmetyl-tamoxifen, har en halveringstid på 14 dagar. Ännu 2 veckor efter utsättande av preparatet finns mer än 30% kvar i organismen beroende på enterohepatisk cirkulation av hydroxylerade metaboliter.


Tamoxifen metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4 till N-desmetyl-tamoxifen, som metaboliseras vidare av CYP2D6 till endoxifen, som är en annan aktiv metabolit. Hos patienter som saknar enzymet CYP2D6 är endoxifen-koncentrationerna ungefär 75% lägre än hos patienter med normal CYP2D6-aktivitet. Administrering av starka CYP2D6-hämmare minskar cirkulerande nivåer av endoxifen i liknande utsträckning.


Pediatrisk population I en klinisk prövning där flickor, i åldrarna 2-10 år, med McCune Albright Syndrom (MAS) gavs 20 mg tamoxifen 1 gång dagligen i upp till 12 månader, sågs en viktsberoende minskning av clearance vilket medförde en ökning i exponering hos barn jämfört med vuxna. Begränsade data tyder på att AUC-värden vid steady state är i medeltal 50% högre hos de yngsta patienterna (2-6 år) jämfört med vuxna.

Innehåll

1 tablett innehåller: Tamoxifencitrat motsvarande tamoxifen 10 mg respektive 20 mg, gelatin, laktosmonohydrat, makrogol 300, magnesiumstearat, majsstärkelse, hypromellos, titandioxid, kroskarmellosnatrium. t ex

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Tamoxifen

Miljörisk: Användning av tamoxifen har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Tamoxifen är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Tamoxifen har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

PEC/PNEC = 0.024 µg/L /0.49 µg/L = 0.05

PEC/PNEC < 0.1


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is based on following data:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)


A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2014, data from IMS Health.


R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.


P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default).

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default).

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).


A = 161.79 kg


R = 0


PEC = 1.5 * 10-6 * 161.79* (100-0) = 0.024 µg/L


Metabolism

Tamoxifen is metabolised by hydroxylation, demethylation and conjugation, giving several metabolites with similar pharmacological profile as tamoxifen which contributes to the therapeutic effect. Excretion is mainly via faeces and the elimination half-life is approximately 7 days while the major metabolite, N-desmethyl tamoxifen, has a half life of approximately 14 days (ref.1).


Ecotoxicity data

Endpoint

Species

Common Name

Method

Time

Result

Ref.

LOEC - Based on Largest Specific Growth Rate or Maximum Standing Crops

Microcystis aeruginosa

Blue-Green Alga

US FDA Technical Assistance Document 4.01

21 d

0.200 mg/L

2

NOEC - Based on Largest Specific Growth Rate or Maximum Standing Crops

0.098 mg/L

LOEC - Based on Largest Specific Growth Rate

Pseudokirchneriella subcapitata (formerly known as Selenastrum capricornutum)

Green Alga

US FDA Technical Assistance Document 4.01

14 d

0.012 mg/L

3

NOEC - Based on Largest Specific Growth Rate

0.0049 mg/L

LOEC - Based on Maximum Standing Crops

0.032 mg/L

NOEC - Based on Maximum Standing Crops

0.012 mg/L

ErC50 – Based on Largest Specific Growth Rate

Pseudokirchneriella subcapitata (formerly known as Selenastrum capricornutum)

Green Alga

US FDA Technical Assistance Document 4.01

96 h

0.0092 mg/l

EC50 – Based on Immobilisation

Daphnia magna

Giant Water Flea

 

48 h

<1.0 mg/L

4

LOEC - Based on Length

Daphnia magna

Giant Water Flea

US FDA Technical Assistance Document 4.09

21 d

0.078 mg/L

5

NOEC - Based on Length

0.043 mg/L

LOEC - Based on Reproduction

0.138 mg/L

NOEC – Based on Reproduction

0.078 mg/L

LC50

Lepomis macrochirus

Bluegill Sunfish

US FDA Technical Assistance Document 4.11

96 h

0.23 mg/L

6

NOEC - Based on Symptoms of Toxicity

<0.093 mg/L

LC50

Oncorhynchus mykiss

Rainbow Trout

OECD 203

96 h

0.32 mg/L

7

NOEC - Based on Symptoms of Toxicity

0.27 mg/L

LC50

Oncorhynchus mykiss

Rainbow Trout

US FDA Technical Assistance Document 4.11

96 h

0.41 mg/L

8

NOEC - Based on Symptoms of Toxicity

0.15 mg/L

LOEC - Based on Vitellogenin Biomarker

Pimephales promelas

Fathead Minnow

Adapted from US EPA 540/9-86-137 Full Life-cycle Toxicity Test

42 d

0.00056 mg/L

9

NOEC -Based on Vitellogenin Biomarker

0.00018 mg/L

LOEC - Based on Reproductive Fecundity

0.018 mg/L

NOEC - Based on Reproductive Fecundity

0.0056 mg/L

NOEC – Based on Reproductive Fecundity, Hatch, Length & Weight

Pimephales promelas

Fathead Minnow

Adapted from US EPA 540/9-86-137 Full Life-cycle Toxicity Test

284 d

0.00512 mg/L

10

LOEC - Based on Reproductive Fecundity, Hatch, Length & Weight

>0.00512 mg/L

NOEC - Based on Vitellogenin Biomarker

0.00008 mg/L

LOEC - Based on Vitellogenin Biomarker

0.00064 mg/L

NOEC - Based on Reproductive Fecundity, Survival, Length & Weight

Pimephales promelas

Fathead Minnow

Adapted from US EPA 540/9-86-137 Full Life-cycle Toxicity Test

284 d

0.00512 mg/L

11

LOEC- Based on Reproductive Fecundity, Survival, Length & Weight

284 d

0.0056 mg/L


PNEC (Predicted No Effect Concentration)

Long-term tests have been undertaken for species from three trophic levels, based on internationally accepted guidelines. The most sensitive species of these is the green alga Pseudokirchneriellasubcapitata. Therefore, the PNEC is based on the results from the green alga study (endpoint: growth rate), and an assessment factor of 10 is applied, in accordance with EMA guidance (ref.12).


PNEC = 4.9/10 µg/L = 0.49 µg/L


The vitellogenin biomarker (VTG) no observed effect concentration (NOEC) reported in the tamoxifen fish full lifecycle study is discussed in detail in Reference 11 and was not considered to represent an adverse effect. All other endpoints (length, weight, fecundity, hatching success and survival) for F0 and F1 generations gave a NOEC of 5.12 ug/L and these were deemed the most relevant endpoints for risk assessment at a population level. The VTG analysis was included to inform the mode of action and was a sensitive exposure biomarker. However, it is also a highly variable endpoint (within-treatment coefficients of variations in control fish often to exceed 100%), supporting the broader recommendation that VTG data should not be used to derive adverse effect levels of test substances (Ref 21).


This is also reflected in OECD guidance (Ref 22) which emphasises the role of VTG as a biomarker for exposure rather than an adverse effect endpoint. In addition OECD test guideline 234 states; “Considering the variability of VTG measurement, NOECs based on this endpoint alone should be treated with great care”.


In conclusion, the VTG NOEC for fish should not be used for risk classification as it is representative of exposure and not adverse effect. Consequently, algae are the most sensitive species, since the NOEC for algae is lower than the adverse effect NOEC for fish, and is used for PNEC derivation.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.024 µg/L /0.49 µg/L = 0.05 i.e. PEC/PNEC <0.1 which justifies the phrase ‘Use of tamoxifen citrate has been considered to result in insignificant environmental risk’.


In Swedish: ”Användning av tamoxifencitrat har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan” under the heading ”Miljörisk”.


Environmental Fate Data

Endpoint

Method

Test Substance Concentration

Time

Result

Ref.

COD

DOE 1977

  

1.84 g O2/g

13

Percentage Biodegradation

OECD 301C

Acclimated Activated Sludge

20 mg/L

28 d

0 % by BOD

Percentage Aerobic Biodegradation

OECD 301F

50 & 100 mg/L

28 d

10 % BOD/COD

14

Percentage Carbon Removal

50 & 100 mg/L

96 % removal from the aqueous phase

Percentage Compound Removal

50 & 100 mg/L

10 % (From combined aqueous & solid phases)

Percentage Anaerobic Biodegradation

ISO Guideline 11734

DOE

25 & 50 mg/L Carbon (Nominal)

40 d

0 % by gas production, carbon and parent compound analysis

15

Hydrolysis Half-life

US FDA Technical Assistance Document 3.09

  

≥365 d @
pH 5, 25C

16

Hydrolysis Half-life

  

2 d @ pH 7, 25C

Hydrolysis Half-life

  

2.3 d @ pH 9, 25C

Percentage Hydrolysis

 

8 d

90 % @ pH 7 or 9 and 25C

Partition Coefficient Octanol Water

US FDA Technical Assistance Document 3.02

  

LogP = 3.68 @ pH 7

17


Biodegradation

Tamoxifen citrate is not readily biodegradable.


Based on the data above (considering that no other data is available), the substance has been assigned the risk phrase: ‘Tamoxifen citrate is potentially persistent.’


In Swedish: “Tamoxifencitrat är potentiellt persistent”.


Bioaccumulation

Since Log P <4, the phrase ‘Taximofen citrate has low potential for bioaccumulation’ is assigned.


In Swedish: ”Taximofencitrat har låg potential att bioackumuleras” under the heading “Bioackumulering”.


Physical Chemistry Data

Endpoint

Method

Test Substance Concentration

Test Conditions

Result

Ref.

Soil Adsorption Coefficient

US FDA Technical Assistance Document 3.08

25 mg/l (Nominal)

In Silty Clay Loam:

28 % Clay

18 % Sand

54 % Silt

1.6 % Organic Carbon

pH 4.9

Koc >1.3 x 106

18

Soil Adsorption Coefficient

In Sandy Loam:

13 % Clay

70 % Sand

17 % Silt

2.2 5 Organic Carbon

pH 5.8

Koc = 1.6 x 105

Water Solubility

US FDA Technical Assistance Document 3.01

 

pH 7

25C

6.6 mg/l

19

Dissociation Constant

US FDA Technical Assistance Document 3.04

 

25°C

pKa (1) = 5.67

pKa (2) = 7.73

20


References

 1. www.Fass.se. AstraZeneca: Nolvadex, Oct 2013.

 2. Tamoxifen citrate: Toxicity to the Blue-green alga, Microcystis aeruginosa.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5471

  November 1995.

 3. Tamoxifen citrate: Toxicity to the green alga, Selenastrum capricornutum.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5418

  November 1995.

 4. Tamoxifen citrate: Results of environmental screening studies.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL4073

  May 1991.

 5. Tamoxifen citrate: Chronic toxicity to Daphnia magna.
  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5563

  November 1995.

 6. Tamoxifen citrate: Acute toxicity to Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus).

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5483

  October 1995.

 7. Tamoxifen citrate: Determination of acute toxicity to rainbow trout (Salmo gairdneri).

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL3656

  May 1991.

 8. Tamoxifen citrate: Acute toxicity to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5482

  October 1995.

 9. Tamoxifen Citrate: Determination of effects on the development, growth and reproduction of the fathead minnow (Pimephales promelas).

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL7514

  September 2003.

 10. Tamoxifen citrate: Determination of effects on the life cycle of the fathead minnow (Pimephalespromelas).

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL7888

  November 2004.

 11. Evaluation of the Reproductive Effects of Tamoxifen Citrate in Partial and Full Life-Cycle Studies Using Fathead Minnows (Pimephales Promelas). Williams T.D. ; Caunter J.E. ; Lillicrap A.D. ; Hutchinson T.H. ; Gillings E. ; Duffell S
  Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 26, No. 4, pp. 695–707, 2007.

 12. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
  http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 13. Tamoxifen citrate: Determination of toxicity and biodegradability by modified OECD test guideline 303a. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL3654. February 1991.

 14. Tamoxifen citrate: Determination of 28 day ready biodegradability.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5485

  October 1995

 15. Tamoxifen citrate: Determination of anaerobic biodegradability.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5486. November 1995.

 16. Tamoxifen citrate: Hydrolysis as a function of pH.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5488. November 1995.

 17. Tamoxifen citrate: Determination of octanol-water partition coefficient.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5489. October 1995.

 18. Tamoxifen citrate: Soil sorption and desorption.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5459. October 1995.

 19. Tamoxifen citrate: Determination of water solubility.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5487. October 1995.

 20. Tamoxifen citrate: Determination of dissociation constant (pKa).

  Zeneca FCMO. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5646. December 1995.

 21. Screening and testing for endocrine disruption in fish−biomarkers as signposts not traffic lights in risk assessment. Hutchinson TH, Ankley GT, Segner H, TylerCR. 2006. Environ Health Perspect 114(Suppl 1):106–114. 2006

 22. OECD Series on Testing and Assessment Number 47; Detailed review paper on fish screening assays for the detection of endocrine substances. 2004

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30oC.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Tablett 10 mg (vita, märkta NOLVADEX 10, 8 mm)
100 styck blister, tillhandahålls för närvarande ej
Tablett 20 mg (vita, märkta NOLVADEX 20, 10 mm)
30 styck blister, tillhandahålls för närvarande ej
100 styck blister, 235:50, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av