Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Finasteride Accord


ReceptstatusFörmånsstatus
Accord Healthcare AB

Filmdragerad tablett 5 mg
(Blå, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta ’F5’ på ena sidan och omärkta på andra sidan.)

Testosteron-5-alfa-reduktashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: G04CB01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Finasteride Accord

5 mg filmdragerade tabletter
Finasterid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Finasteride Accord  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Finasteride Accord
3. Hur du tar Finasteride Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Finasteride Accord  ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Finasteride Accord  är och vad det används för

 

Finasterid tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare.


De verkar genom att förminska storleken på prostata (blåshalskörteln) hos män.


Finasterid minskar storleken på den förstorade prostatakörteln hos män. Finasterid används vid behandling och kontroll av godartad (som inte innebär cancer) förstoring av prostata (benign prostatahyperplasi, BPH). Prostatakörteln sitter under urinblåsan (men bara hos män). Den producerar sädesvätskan. En förstorad prostata kan leda till ett tillstånd som kallas ”godartad prostataförstoring” (BPH). Finasterid främjar tillbakabildning av en förstorad prostata, förbättrar urinflödet och symtom orsakade av BPH, minskar risken för akut oförmåga att kissa (urinretention) och behovet av kirurgi.


Vad är BPH?

Om du har BPH betyder det att din prostatakörtel är förstorad. Den kan trycka på urinröret vilket kan leda till besvär som

 • en känsla att du behöver kasta vatten oftare, särskilt nattetid

 • en känsla att du måste kasta vatten på en gång

 • svårigheter att kasta vatten

 • när du kastar vatten är urinflödet svagt

 • när du kastar vatten avbryts urinflödet för att sedan starta igen

 • en känsla att du inte kan tömma urinblåsan helt


Hos vissa män kan BPH leda till allvarligare problem som

 • urinvägsinfektioner

 • oförmåga att kasta vatten

 • behov av operation

Finasterid som finns i Finasterid Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Finasteride Accord

Ta inte Finasteride Accord

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot finasterid eller något av övriga innehållsämnen i Finasteride Accord 5 mg

 • Om du är kvinna (därför att det här läkemedlet är endast för män).

 • Om du är barn.

Ta inte finasterid om något av det ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Var särskilt försiktig med Finasteride Accord

 • Om du har svårt att tömma blåsan helt och/eller har kraftigt minskat urinflöde. I detta fall bör du regelbundet undersökas noggrant med avseende på förträngning av urinvägarna.

 • Om du har nedsatt leverfunktion. Nivåerna av finasterid i blodet kan öka i detta fall.

 • Om din sexualpartner är eller kan bli gravid ska du undvika att utsätta henne för din sperma, då denna kan innehålla små mängder läkemedel.

 • Tala om för din läkare att du tar finasterid om du ska göra ett blodprov som heter PSA (för att upptäcka prostatacancer). Finasterid kan påverka PSA-halten i blodet.

Tala om för din läkare om något av ovanstående gäller eller har gällt för dig.

Kontakta snarast din läkare om du upptäcker förändringar i brösten såsom knutor, smärta, förstorade bröst eller förändring i bröstvårtan, då detta kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd såsom bröstcancer.

Barn

Finasterid ska inte ges till barn.

Intag av andra läkemedel

Finasterid påverkas normalt inte av andra läkemedel. Inga läkemedelsinteraktioner av vikt har påvisats. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Intag av Finasteride Accord med mat och dryck

Finasterid kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Finasteride Accord är endast avsett för män. Finasterid Accord ska inte tas av kvinnor.


Kvinnor som är eller kan bli gravida ska inte handskas med Finasteride Accord, i synnerhet inte krossade eller delade tabletter. Om finasterid används av en kvinna som bär på ett foster av manligt kön, kan utvecklingen av fostrets könsorgan hämmas eftersom finasterid kan tas upp i kroppen eller genom huden. Tala med läkare om en gravid kvinna kommer i kontakt med krossade eller delade Finasterid Accord-tabletter.


Om patientens sexualpartner är eller kan bli gravid bör patienten antingen undvika att utsätta sin partner för sperma (t ex genom att använda kondom) eller avbryta behandling med finasterid.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga uppgifter som tyder på att finasterid påverkar förmågan att köra bil och handha maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Finasteride Accord

Detta läkemedel innehåller laktos. Om din läkare har berättat för dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du tar Finasteride Accord

 

Ta alltid Finasteride Accord 5 mg enligt läkarens anvisningar.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Normal dos är en tablett dagligen (motsvarande 5 mg finasterid).


Den filmdragerade tabletten kan tas antingen på fastande mage eller med mat. Detta läkemedel ska tas via munnen. Tabletten ska sväljas hel och får inte delas eller krossas. Läkaren kan även ordinera finisterid tillsammans med ett annat läkemedel (som heter doxazosin) för att behandla den godartade prostataförstoringen.


Även om det ofta inträffar en snabb förbättring kan det vara nödvändigt att fortsätta behandlingen i minst sex månader för att kunna utvärdera resultatet av behandling.


Din läkare kommer att informera dig om hur länge du skall fortsätta ta Finasteride Accord. Avbryt inte behandlingen i förtid, eftersom symtomen då kan komma tillbaka.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Erfarenhet saknas från behandling av patienter med nedsatt leverfunktion med finasterid (se även ”Var särskilt försiktig med Finasteride Accord”).


Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig. Användning av finasterid till patienter som genomgår hemodialys har ännu inte undersökts.


Äldre patienter

Ingen dosjustering behövs.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du upplever att verkningarna av Finasteride Accord är för starka eller svaga.

Om du har tagit för stor mängd av Finasteride Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Tag med eventuella överblivna tabletter och/eller tomförpackningen för att underlätta identifiering.

Om du har glömt att ta Finasteride Accord

Om du glömt att ta en dos Finasteride Accord kan du ta den så snart du kommer ihåg, förutsatt att det inte är dags för nästa dos. I detta fall ska du fortsätta ta läkemedlet som normalt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar ta Finasteride Accord

Ditt tillstånd kan förbättras snabbt efter att du tagit Finasteride Accord. Det kan emellertid ta minst sex månader för att uppnå full effekt. Det är viktigt att du fortsätter att ta Finasteride Accord så länge som läkaren anvisat, även om du inte känner någon förbättring på en gång.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Finasteride Accord orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande frekvensindelning har använts för att ange biverkningarna:

Mycket vanliga – förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga – förekommer hos fler än 1 av 100 användare, men färre än 1 av 10 användare

Mindre vanliga – förekommer hos färre än 1 av 100 användare, men fler än 1 av 1 000 användare

Sällsynta – förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare, men fler än 1 av 10 000 användare

Mycket sällsynta – förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare, inkluderande enstaka rapporter


De vanligaste biverkningarna är impotens och minskad sexuell lust. Dessa biverkningar förekommer vanligtvis i början av behandlingen men avtar hos merparten av patienterna vid fortsatt behandling.


Undersökningar

Vanliga: minskad mängd sädesvätska


Hjärtat

Ingen känd frekvens: hjärtklappning


Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: hudutslag

Ingen känd frekvens: klåda, nässelfeber


Immunsystemet

Ingen känd frekvens: överkänslighetsreaktioner med svullnad av ansikte och läppar


Lever- och gallvägar

Ingen känd frekvens: ökning av leverenzymer


Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga: impotens

Mindre vanliga: Ejakulationsbesvär, bröstömhet, bröstförstoring,

Ingen känd frekvens: testikelsmärta, oförmåga att få erektion (erektil dysfunktion) som fortsatte efter avslutad behandling, manlig ofruktsamhet och/eller dålig spermakvalitet (minskad mängd sädesvätska vid utlösning).

Mycket sällsynt: bröstsekretion, bröstknutor


Psykiska störningar

Vanliga: minskad sexlust (minskad libido)

Ingen känd frekvens: minskad sexlust (minskad libido) som fortsatte efter avslutad behandling, depression


Finasterid kan påverka resultaten av PSA-tester.


Om några biverkningar blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Finasteride Accord  ska förvaras

 • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

 • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är finasterid. En filmdragerad tablett innehåller 5 mg finasterid.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnor: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), lauroylmakrogolglycerider och magnesiumstearat (E572).


Drageringsfilm: Hypromellos (E464), titandioxid (E171), indigokarmin (E132), makrogol 6000

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.

Finasteride Accord 5 mg är blå, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta ‘F5’ på ena sidan och omärkta på andra sidan.

Förpackade i ogenomskinliga vita blisterförpackningar av PVC/PVdC-aluminium, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 eller 120 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien


Tillverkare

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien


Laboratorios Normon S.A.,

Ronda de Valdecarrizo 6, 28760 Tres Cantos, Madrid, SpanienDenna bipacksedel ändrades senast Denna bipacksedel godkändes senast 2014-06-02

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av