Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Cipralex

(Parallellimporterat)
MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Pharmachim

Filmdragerad tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2015-02-28 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB10
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Bipacksedel: Information till användaren

Cipralex

5 mg,10 mg, 15 mg och 20 mg  Filmdragerade tabletter
Escitalopram

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen..

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämnts i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cipralex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cipralex
3. Hur du använder Cipralex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cipralex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cipralex är och vad det används för

 

Cipralex innehåller den aktiva substansen escitalopram. Cipralex hör till en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa läkemedel verkar på serotoninsystemet i hjärnan genom att öka serotoninnivåerna. Störningar i serotoninsystemet anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar.


Cipralex innehåller escitalopram och används för behandling av depressioner och ångestsjukdomar (så som paniksyndrom med eller utan torgskräck, social fobi, allmän ångest och tvångssyndrom).


Det kan ta några veckor innan du börjar må bättre. Fortsätt att ta Cipralex även om det tar tid innan du upplever någon förbättring av ditt tillstånd.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


2. Vad du behöver veta innan du använder Cipralex

Använd inte Cipralex

-om du är allergisk mot Escitalopram eller något av innehållsämnena i Cipralex (anges i avsnitt 6)

-om du tar andra läkemedel som hör till en grupp kallad MAO-hämmare, inklusive selegilin (används för behandling av Parkinsons sjukdom), moklobemid (används för behandling av depression) och linezolid (ett antibiotikum).

- om du har fötts med eller har haft en period med onormal hjärtrytm (som observerats med EKG, en metod som undersöker hur hjärtat fungerar).

- om du tar läkemedel mot problem med hjärtrytmen eller som kan påverka hjärtrytmen (se avsitt 2 “Andra läkemedel och Cipralex”).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cipralex. Tala om för din läkare om du har andra sjukdomar. Detta gäller speciellt om du:


* har epilepsi. Behandling med Cipralex ska avbrytas om du får kramper eller om kramperna kommer med tätare intervall (se avsnitt 4 “Eventuella biverkningar”)

* har försämrad lever- eller njurfunktion (din läkare kan behöva anpassa dosen av Cipralex)

* har diabetes. Behandling med Cipralex kan påverka blodsockervärdet. dosen av insulin och/eller blodsockersänkande tabletter kan behöva ändras.

* har minskade nivåer av natrium i blodet.

* har en tendens att lätt få blödningar eller blåmärken.

* har kranskärlssjukdom

* får behandling med elchocker

* lider av eller har lidit av hjärtproblem eller nyligen haft en hjärtattck

* har låg vilopuls och/eller vet att du har saltbrist till följd av lågvarig svår diarré och kräkningar eller använder diuretika (urindrivande medel).

* upplever en snabb eller oregelbunden hjärtrytm, sviming, kollaps eller yrsel när du reser dig upp, vilket kan indikera inormal funktion av hjärtrytmen.

* har eller tidigare har haft problem med ögonen, såsom vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat).


Observera!

Vissa patienter med manodepressiv sjukdom kan gå över i manisk fas. Denna karaktäriseras av ovanliga och snabbt skiftande tankar, omotiverad glädje och överdriven fysisk aktivitet. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.


Symtom som rastlöshet och svårighet att sitta still kan också inträffa under de första behandlingsveckorna. Kontakta genast din läkare om du upplever dessa symtom.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


Dessa tankar kan vara vanliga:


* Om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

* Om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlats med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycket att ditt beteende förändras.


Barn och ungdomar

Cipralex ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Cipralex skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du har fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitivt och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år

Andra läkemedel och Cipralex

Tala om för din läkare eller apoteket om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


Var speciellt noga med att informera din läkare om följande mediciner:


* “Icke-selektiva monoaminooxidashämmare” (MAOI) innehållande fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid och tranylpromin som aktiv substans. Om du har tagit någon av dessa läkemedel måste du vänta 14 dagar innan du startar med Cipralex. Efter avslutad behandling med Cipralex måste du vänta 7 dagar innan du tar något av dessa läkemedel.

* “Reversibla, selektiva MAO-A hämmare” innehållande moklobemid (läkemedel mot depression)

* “Irreversibla MAO-B hämmare” innehållande selegilin (läkemedel mot Parkinsons sjukdom). Dessa ökar risken för biverkningar.

* Linezolid, ett anibiotikum

* Litium(läkemedel mot manodepressiv sjukdom) och tryptofan

* Imipramin och desipramin (läkemedel mot depression)

* Sumatriptan och liknande läkemedel (läkemedel mot migrän) och tramadol (läkemedel som svår smärta). Dessa ökar risken för biverkningar.

* Cimetidin och omeprazol (används vid behandling av magsår) samt fluvoxamin (antidepressivt medel) och tiklopedin (används för att minska risken för blodpropp). Dessa kan orsaka ökade halter av Cipralex i blodet.

* Johannesört (hypericum perforatum-naturläkemedel som används vid nedstämdhet)

* Acetylsalicylsyra och NSAID (smärtsstillande medel eller blodförtunnande medel s.k. antikoagulation)

* Warfarin, dipyridamol och fenprocoumon (blodförtunnande läkemedel s.k. antikoagualtion). Vid start och avbrytande av behandling med Cipralex kommer antagligen din läkare att kontrollera ditt blods levringstid för att säkerställa att din dos av antikoagulantia är lämplig.

* Meflokin (läkemedel mot malaria), bupropion (läkemedel mot depression) och tramadol (läkemedel mot stark smärta) på grund av en möjlig risk för sänkning av kramtröskeln.

* Neuroleptika (läkemedel mot schizofreni, psykos) på grund av en möjlig risk för sänkning av kramptröskeln och antidepressiva.

*Metaprolol, flecainide och propafenon(används vid olika hjärt-kärlsjukdomar), klomipramin och nortriptylin (antidepressiva) samt risperidon, thioridazin och haloperidol (antipsykotiska). Dosen av Cipralex kan behöva anpassas.

* Läkemedel som sänker blodnivåerna av kalium eller magnesium, eftersom dessa tillstånd ökar risken för livshotande hjärtrytmrubbningar.


Ta inte Cipralex om du tar läkemedel mot problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, såsom Klass 1A och III antiarytmika, antipsykotiska (t.ex. fenotiaziner, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva, vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, behandling mot malaria, särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor kring detta bör du tala med din läkare.

Cipralex med mat, dryck och alkohol

Cipralex kan tas med eller utan föda (se avsnitt 3 “Hur du tar Cipralex”)


Liksom för många andra läkemedel rekommenderas inte användning av alkohol under pågående Cipralex-behandling, även om Cipralex inte förväntas interagera med alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Informera din läkare om du är gravid eller om du planerar att bli gravid. Ta inte Cipralex om du är gravid utan att först ha diskuterat med din läkare om riskerna och fördelarna med behandlingen.


Om du tar Cipralex under de tre sista månaderna fram till förlossningen bör du vara uppmärksam på att följande symtom kan ses hos ditt nyfödda barn: andningssvårigheter, blåaktig hud, kramper, svårighet att reglera kroppstemperaturen, amningssvårigheter, kräkningar, lågt blodsocker, spända eller förslappade muskler, överaktiva reflexer, darrningar, ryckighet, irritabilitet, håglöshet, ihållande gråt, ökad sömnighet och svårighet att sova. Om ditt barn får något av dessa symtom ska du snarast kontakta din läkare eller barnmorska.


Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Cipralex. När läkemedel såsom Cipralex används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvärligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


Om Cipralex används under graviditet ska abrupt avbrytande av behandling undvikas.


Cipralex förväntas utsöndras i bröstmjölk.


I djurstudier har det visat sig att citalopram, ett läkemedel liknande ecitalopram, minskar kvaliten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av citalopramfertilitet har ännu ej påvisats hos människa.


Körförmåga och användning av maskiner

Cipralex kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmäksamhet krävs, t.ex. bilkörning och precisionsbetonat arbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Cipralex

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna

Depression

Vanlig rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen. Dosen kan ökas av din läkare till maximalt 20 mg per dag.


Paniksyndrom

Startdosen är 5 mg en gång dagligen under den första veckan, därefter 10 mg per dag.Dosen kan ökas av din läkare till maximalt 20 mg per dag .


Social fobi

Vanlig rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen. Din läkare kan antingen minska dosen till 5 mg per dag eller öka dosen till maximalt 20 mg per dag, beroende på hur du svarar på behandlingen.


Ångest

Vanlig rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen. Dosen kan höjas av din läkare till maximalt 20 mg per dag.


Tvångssyndrom

Vanlig rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen. Dosen kan höjas av din läkare till maximalt 20 mg per dag.


Äldre patienter (över 65 år)

Vanlig rekommenderad startdos är 5 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka dosen till 10 mg per dag.


Användning för barn och ungdomar

Cipralex skall inte ges till barn och ungdom under 18 år. För ytterligare information se avsnitt 2 “Innan du tar Cipralex”.


Cipralex kan tas med eller utan föda. Svälj tabletten med vatten. Tugga inte tabletten på grund av bitter smak.


Om det behövs, kan tabletterna delas. Placera tabletten på ett platt underlag med brytskåran uppåt. Tryck på varje ände av tabletten med pekfingrarna, så som visas på skissen.


Behandlingens varaktighet

Det kan ta några veckor innan du börjar må bättre. Fortsätt att ta Cipralex även om det tar tid innan du upplever någon förbättring av ditt tillstånd.


Ändra inte doseringen utan att först ha pratat med din läkare.


Fortsätt att ta Cipralex så länge som din läkare rekommenderar det. Om du avbryter behandlingen för tidigt kan symtomen komma tillbaka. Det rekommenderas att du fortsätter behandlingen i minst 6 månader efter att du mår bra igen.

Om du använt för stor mängd av Cipralex 

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör detta även om du/barnet inte märker några symtom. Tecken på överdosering kan vara yrsel, skakningar, oro, kramper, medvetslöshet, illamående, kräkningar, störd hjärtrytm, minskat blodtryck och påverkan på kroppens salt- och vätskebalans.

Ta med dig Cipralex- förpackningen vid kontakt med läkaren eller sjukhuset.

Om du har glömt att använda Cipralex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos och du kommer på detta innan du går och lägger dig, ta dosen på en gång. Fortsätt som vanligt nästa dag.

Om du under natten eller nästa dag kommer på att du glömt en dos, låt då bli missade dosen och forsätt som vanligt.

Om du slutar att använda Cipralex

Avbryt inte behandlingen med Cipralex förrän din läkare säger till. Vanligtvis kommer läkaren råda dig till att långsamt trappa ner dosen under några veckor.


När du avslutar behandlingen med Cipralex, och särskilt om detta sker hastigt, kan du uppleva så kallade utsättningssymtom. Dessa är vanliga när behandling med Cipralex upphör. Risken är hög om Cipralex har använts under längre tid eller i högre doser, eller om dosen minskas för snabbt. Hos flertalet är dessa symtom milda och upphör vanligtvis inom två veckor, även om de hos vissa individer kan finnas kvar under en längre period (2-3 månader eller mer). Kontakta din läkare om du upplever svåra usättningssymtom efter avslutad behandling. Han eller hon kan be dig börja ta tabletterna igen, för att sedan sätta ut dem långsammare.


Utsättningssymtom: yrsel (känsla av ostadighet eller balanssvårigheter), känselrubbningar såsom myrkrypningar, brännande känsla och, mindre vanligt, känsla av elektriska stötar (inklusive sådana känslor i huvudet), sömnstöringar (livliga drömmar, mardrömmar, oförmåga att sova), känsla av ångest, huvudvärk, illamående, svettning (inklusive nattliga svettningar) känsla av rastlöshet eller upprördhet, tremor (darrningar), känsla av att vara förvirrad eller desorienterad, känslomässig instabilitet eller irritabilitet, diarré, synstörningar, hjärtklappning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Cipralex orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna brukar försvinna efter några veckors behandling. Var uppmärksam på att flera av nedan beskrivna effekter kan vara symtom på din sjukdom och kommer därför att avta när du börjar må bättre.


Vänd dig till din läkare eller uppsök sjukhus omedelbart om du upplever någon av följande biverkningar under behandlingen:


Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1 000)

* Ovanliga blödningar, inklusive blödningar i magtarmkanalen.


Sällsynta (darbbar 1 till 10 användare av 10 000):

* Svullnad i hud, tunga, läppar eller ansikte, eller har svårigheter att andas eller att svälja (allergisk reaktion), kontakta din läkare eller bege dig genast till sjukhus.

* Hög feber, oro, känner dig förvirrad, darrar och har plötsliga muskelsammandragningar kan dessa vara tecken på ett sällsynt tillstånd kallat serotonergt syndrom. Vänd dig då till din läkare.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

* Svårighet att urinera

* Krampanfall, se också avsnitt “Var särskilt försiktig med Cipralex”

* Gulaktig hud och gulaktiga ögonvitor (tecken på försämrad leverfunktion/hepatit.

* Snabb oregelbunden hjärtrytm, svimning, vilket kan vara symtom på ett livshotande tillstånd känt som Torsade de Pointes.

* Tankar på att skada sig själv eller begå självmord, (se även avsnitt 2 “Varningar och försiktighet”).


Dessutom har följande biverkningar rapporterats:


Mycket vanliga (drabbar fler än 1 av 10 användare)

* Illamående

* Huvudvärk


Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100):

* Täppt eller rinnande näsa (sinuit)

* Minskad eller ökad aptit

* Ångest, rastlöshet, ovanliga drömmar, svårighet att somna, sömnighet, yrsel, gäspning, darrningar, stickande känsla i huden

* Diarré, förstoppning, kräkningar, muntorrhet

* Ökad svettning

* Smärta i muskler och leder (artralgi och myalgi)

* Sexuella störningar (män kan uppleva problem med fördröjd utlösning eller erektionsproblem medan kvinnor kan uppleva minskad sexuell lust och svårighet att uppnå orgasm)

* Utmattning, feber

* Viktökning


Mindre vanliga (drabbar 1 av 10 användare av 1 000)

* Nässelutslag (urtikaria), hudutslag, klåda

* Tandgnissel, oro, nervositet, panikattacker, förvirringstillstånd

* Sömnstörning, smakförändring, svimning (synkope)

* Förstorade pupiller (mydriasis), synstörningar, öronringningar (tinnitus)

* Hårförlust

* Vaginal blödning

* Viktminskning

* Hjärtklappning

* Svullna armar och ben

* Näsblod


Sällsynta (drabbar 1 till 10 användare av 10 000)

* Aggression, personlighetsförändringar, hallucinationer

* Långsam hjärtrytm.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

* Minskad natriumnivå i blodet (symtomen är illamående och olustkänsla med muskelsvaghet eller förvirring)

* Yrsel i stående p.g.a. lågt blodtryck (ortostatisk hypotension)

* Onormala leverfunktionsvärden (förhöjda värden av leverenzymer i blodet)

* Rörelsestörningar (ofrivilliga muskelrörelser)

* Smärtsamma erektioner (priapism)

* Ökad blödningsbenägenhet i t.ex. hud och slemhinnor (ekkymoser)

* Plötslig svullnad av hud och slemhinnor (angioödem)

* Ökad urinmängd (dåligt fungerande ADH- insöndring)

* Flöde av bröstmjölk hos kvinnor som inte ammar

* Mani

* En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

* Förändringar i hjärtrytmen (“förlångning av QT-intervall”, observerat med EKG, elektrisk aktivitet av hjärtat.


Utöver ovanstående har ett flertal biverkningar observerats vid användning av läkemedel som verkar på liknande sätt som Cipralex.

Dessa är:

* Motorisk rastlöshet (akatisi)

* Aptitlöshet (anorexi)


Rapportering av biverkningar.

Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.läkemedelsverket.se

5. Hur Cipralex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används föe utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Det aktiva substansen är escitalopram. Varje tablett Cipralex innehåller 5 mg, 10 mg eller 20 mg escitalopram (som oxalat)


Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, kroskarmellosnatrium, magesiumstearat, hypermellos, makrogol 400 och titanoxid (E171)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cipralex finns som filmdragerade tabletter 5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg. Tabletterna har följande utseende:


5 mg Runda, vita, bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med “EK” på ena sidan.

10 mg Ovala, vita, skårade, filmdragerade tabletter märkta med “E” och “L” på var sin sida av skåran på tablettens ena sida.

15 mg Ovala, vita, skårade, filmdragerade tabletter märkta med “E” och “M” på var sin sida av skåran på tablettens ena sida.

20 mg Ovala, vita, skårade, filmdragerade tabletter märkta med “E” och “N” på var sin sida av skåran på tablettens ena sida.


Blisterförpackning:

5,10,15 och 20 mg: 28 och 98 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Sverige

Tel: 042 32 66 95


Ompackare:

Interport Ltd

Brandon House

Marlowe Way

Croydon

CRO 4XS

England


Tillverkare:

H.Lundbech A/S Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 18 oktober 2013

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av