Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Desloratadin STADA


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
STADA Nordic

Filmdragerad tablett 5 mg
(blå, runda, bikonvexa tabletter med en diameter på cirka 6,5 mm)

Övriga antihistaminer för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AX27
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Desloratadin STADA

5 mg  filmdragerade tabletter
desloratadin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Desloratadin STADA  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Desloratadin STADA
3. Hur du använder Desloratadin STADA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Desloratadin STADA  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Desloratadin STADA  är och vad det används för

 

Desloratadin Stada är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symptom under kontroll.


Desloratadin Stada lindrar symptomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster). Dessa symptom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.


Desloratadin Stada används också för att lindra symptom i samband med urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symptom omfattar klåda och nässelutslag.


Lindring av dessa symptom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.


Desloratadin som finns i Desloratadin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Desloratadin STADA

Använd inte Desloratadin STADA

  • om du är allergisk (överkänslig) mot desloratadin, något av övriga innehållsämnen i Desloratadin Stada eller mot loratadin.


Desloratadin Stada är endast avsett för vuxna och ungdomar (12 år och äldre).

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Desloratadin Stada

  • om du har nedsatt njurfunktion.


Om detta gäller dig, eller om du är osäker, kontrollera med din läkare innan du tar Desloratadin Stada.

Barn och ungdomar

Desloratadin Stada är endast avsett för vuxna och ungdomar (12 år och äldre).

Andra läkemedel och Desloratadin STADA

Det finns inte några kända interaktioner mellan Desloratadin Stada och andra läkemedel.

Desloratadin STADA med mat, dryck och alkohol

Desloratadin Stada kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under graviditet och amning.

Om du är gravid eller ammar rekommenderas inte intag av Desloratadin Stada.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid den rekommenderade dosen förväntas inte Desloratadin Stada göra dig dåsig eller mindre alert. I mycket sällsynta fall blir emellertid enstaka personer dåsiga, vilket kan påverka deras körförmåga eller förmåga att använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Desloratadin STADA innehåller isomalt

Desloratadin Stada innehåller isomalt. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Desloratadin STADA

Vuxna och ungdomar (12 år och äldre):

Ta en tablett per dag. Tabletten sväljes hel tillsammans med vatten, med eller utan mat.


Beträffande behandlingens längd så kommer din läkare att fastställa vilken typ av allergisk rinit du lider av och bestämma hur länge du ska ta Desloratadin Stada.


Om din allergiska rinit är periodiskt återkommande (närvaro av symptom i mindre än 4 dagar per vecka eller i mindre än 4 veckor), så kommer din läkare att rekommendera ett behandlingsschema som beror på bedömningen av din sjukdomshistoria.


Om din allergi är ihållande (närvaro av symptom i 4 dagar eller mer per vecka och i mer än 4 veckor), så kan din läkare rekommendera en längre tids behandling.


Vid urtikaria kan behandlingstiden variera från patient till patient och du ska därför följa din läkares ordination.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du använt för stor mängd av Desloratadin STADA  

Ta inte fler tabletter än läkaren ordinerat dig. Inga allvarliga problem är att vänta om du av misstag tar en alltför stor dos. Kontakta ändå läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning, om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag.

Om du har glömt att använda Desloratadin STADA

Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Desloratadin Stada orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Hos vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen.


Under marknadsföringen av desloratadin har mycket sällsynta fall av allvarliga allergiska reaktioner (andningssvårigheter, pipande andningsljud, klåda, nässelfeber och svullnad) och hudutslag rapporterats. Hjärtklappning, snabba hjärtslag, magsmärtor, illamående, kräkningar, orolig mage, diarré, yrsel, dåsighet, sömnsvårigheter, muskelsmärtor, hallucinationer, kramper, rastlöshet med ökad kroppsrörelse, leverinflammation och avvikande leverfunktionstester har också rapporterats i mycket sällsynta fall.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Desloratadin STADA  ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Tala om för apotekspersonalen om du observerar några synliga försämringar i tabletternas utseende.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är desloratadin. Varje tablett innehåller 5 mg desloratadin.


Övriga innehållsämnen är:


Tablettkärna:

Isomalt (E 953)

Pregelatiniserad majsstärkelse

Cellulosa, mikrokristallin

Magnesiumoxid, tung

Hydroxipropylcellulosa

Krospovidon (typ A)

Magnesiumstearat


Tablettdragering:

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E 171)

Makrogol / PEG 3350

Talk

Indigotin (E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Desloratadin Stada 5mg filmdragerade tabletter är blå, runda, bikonvexa tabletter med en diameter på cirka 6,5 mm.


Desloratadin Stada är förpackade i blister av polyklorotrifluoroetylen (PCTFE)/polyvinylklorid (PVC)/Aluminium blister.


Förpackningar med 7, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150 och 180 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Alternativ tillverkare:

Specifar A.S.

1, 28 Octovriou str.

Ag. Varvara

12351 Aten

Grekland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2015–02–02

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av