Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Penomax®


ReceptstatusFörmånsstatus
Orion Pharma

Filmdragerad tablett 200 mg
(Vita till gulvita runda, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med F på ena sidan och 48 på den andra sidan.)

Penicilliner med utvidgat spektrum

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CA08
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Penomax

200 mg  filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Penomax är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Penomax
3. Hur du tar Penomax
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Penomax ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Penomax är och vad det används för

Vad används Penomax för?

Det aktiva innehållsämnet i Penomax, pivmecillinam, är ett antibiotikum som används för att behandla urinvägsinfektioner.


2. Vad du behöver veta innan du tar Penomax

Ta inte Penomax

 • om du är allergisk mot pivmecillinam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot penicillin eller cefalosporiner

 • om du har känd förträngning på matstrupen och/eller hinder i mag-tarmkanalen

 • om du har en känd ärftlig ämnesomsättningsstörning såsom tillståndet som kan minska mängden av ett ämne som kallas karnitin i kroppen

 • om du har en känd ärftlig ämnesomsättningsstörning som medför att du har för mycket syror i blodet (acidemi) eller urin (aciduria).

Var särskilt försiktig med Penomax:

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Penomax om:

 • du har känd porfyri (en sällsynt ämnesomsättningsstörning)

 • du har känd karnitin- (aminosyra) brist

 • du har instabil diabetes (sockersjuka)

 • du upplever svår diarré under behandlingen med Penomax.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet:

Penomax kan användas under graviditet om det anses nödvändigt.


Amning

Amning:

Penomax kan användas under amning.


Körförmåga och användning av maskiner:

Penomax påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Andra läkemedel och Penomax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Effekten av vissa läkemedel kan påverkas och vissa läkemedel kan påverka effekten av Penomax om de används samtidigt.


Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • metotrexat (används för att behandla reumatism, cancer och psoriasis)

 • probenecid (används för att behandla gikt).

Tala även om för din läkare om du tar valproat (ett antiepileptiskt läkemedel).


Effekten av p-piller kan försämras när du använder vissa antibiotika såsom Penomax.


3. Hur du tar Penomax

Doseringsanvisning

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användning för barn och ungdomar .


Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar är:

1-2 tabletter 3 gånger dagligen.


Rekommenderad dos för barn över 5 år är:

1 tablett 3 gånger dagligen.

Tabletterna är förpackade i strips.

Öppningsinstruktion:

 • Tryck inte ut tabletten ur tablettfickan (bild 1)

 • Böj tablettkartan och riv av en tablettficka längs den streckade linjen (bild 2)

 • Dra försiktigt bort folien genom att börja i hörnet markerat med en pil (bild 3)

Bild 1

Tryck ej

Bild 2

Riv av en tablettficka
Bild 3

Dra försiktigt bort folien


Ta tabletterna i en sittande eller stående ställning. Drick minst ett halvt glas vatten eller annan dryck när du tar tabletten. Tabletterna ska helst tas i samband med måltid för att undvika magbesvär.


Om du har tagit för stor mängd av Penomax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


En för stor dos orsakar sannolikt illamående, kräkning och inflammation i magen (gastrit).

Om du har glömt att ta Penomax

Ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg. Ta den följande dosen först efter 4 timmar så att mängden läkemedel hålls på en jämn nivå i kroppen. Fortsätt sedan att ta läkemedlet enligt ordinationen. Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Penomax

Ta tabletterna så länge som din läkare har ordinerat. Det är viktigt att du tar hela behandlingskuren, även om du känner dig bättre efter några dagar. Om du slutar att ta läkemedlet för tidigt kan dina symtom komma tillbaka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • illamående

 • kräkning

 • diarré


Kontakta din läkare om du upplever svår diarré under behandlingen med Penomax.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • utslag.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • nässelfeber

 • minskad koncentration av aminosyran karnitin i din kropp (vilket kan orsaka trötthet eller muskelsvaghet).


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • förändrade blodvärden (minskat antal leukocyter eller blodplättar, ökat antal eosinofiler)

 • anafylaktisk reaktion (svår allergisk reaktion som särskilt karakteriseras av andningssvårigheter, svimning på grund av lågt blodtryck, klåda och nässelfeber)

 • inflammation i matstrupen

 • störning i leverfunktionen

 • läkemedelsinducerad feber

 • superinfektion av Candida.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via:


Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Penomax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på stripsen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Burk: Tillslut burken väl.

Strip: Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pivmecillinamhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg.

 • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.

 • Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är hypromellos och glyceroltriacetat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita till gulvita runda, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”F” på ena sidan och ”48” på den andra sidan.


Förpackningsstorlekar

Strip: 9, 14, 15, 20, 30 och 40 tabletter

Burk: 100 tabletter. Burken innehåller torkmedel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Sverige

Orion Pharma AB

Djupdalsvägen 7

Box 520

SE-192 05 Sollentuna

Tfn: +46 (0)8 623 64 40


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island: Penomax


Denna bipacksedel godkändes senast den 2014-07-24

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av