Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Cernitol


ÄndringsmarkeringMiljöinformationVäxtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Cernelle

Tablett
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej) (Rund, kupad, beige tablett, 9,5 mm i diameter, med präglat C på ena sidan.)

Övriga medel vid benign prostatahyperplasi

ATC-kod: G04CX
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Bipacksedel: Information till användaren

Cernitol

tabletter
Extrakt av pollen från råg, timotej och majs

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 6 månader.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cernitol  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cernitol
3. Hur du använder Cernitol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cernitol  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cernitol  är och vad det används för

 

Cernitol är ett växtbaserat läkemedel för behandling av symtom vid godartad prostataförstoring, t.ex. täta urinträngningar och nattliga urinträngningar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Cernitol

Använd inte Cernitol

  • om du är allergisk (överkänslig) mot extrakt av pollen från råg, timotej, eller majs, eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

  • Kontakta läkare innan du börjar ta Cernitol för att utesluta en bakomliggande, allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer).

  • Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska du kontakta läkare för att få en ny bedömning gjord. Kontakta även läkare om nya symtom skulle uppkomma.

  • Om du behöver genomföra ett blodtest som heter ”PSA”, är det viktigt att du berättar för doktorn eller sjuksköterskan att du använder Cernitol, eftersom resultatet av testet kan påverkas.

Barn och ungdomar

Det finns inget användningsområde för Cernitol hos barn eller ungdomar.

Andra läkemedel och Cernitol

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Cernitol med mat, dryck och alkohol

Eventuella effekter av intag av mat, dryck eller alkohol tillsammans med Cernitol har inte studerats.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inget användningsområde för Cernitol hos kvinnor.

Läkemedlets eventuella effekt på manlig fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Cernitol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Cernitol

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Vuxna och äldre män: Rekommenderad dos är 2 tabletter 3 gånger dagligen. Tabletterna ska sväljas hela med vätska.


Cernitols effekt uppnås gradvis och det kan ta upp till tre månader innan full effekt uppnås. Behandlingen ska sedan fortsätta för att behålla effekten.


Det finns inget användningsområde för Cernitol hos barn, ungdomar eller kvinnor.

Om du tagit för stor mängd av Cernitol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Cernitol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta fall av illamående, diarré samt överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag har rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Cernitol  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i 1 tablett är:

20 mg torrt extrakt av torkat råpollen från Secale cereale L. (råg), Phleum pratense L. (timotej) och Zea mays L. (majs) i förhållandena 30:1,5:1.
Extraktionsmedel: vatten, aceton, natriumlaurisulfat 96:4:0,22 m/m/m.


3 mg tjockt extrakt av torkat råpollen från Secale cereale L. (råg), Phleum pratense L. (timotej) och Zea mays L. (majs) i förhållandena 30:1:1,5:1
Första extratktionsmedlet: vatten, aceton, natriumlaurisulfat (96:4:0,22 m/m/m). Andra extraktionsmedlet: aceton.


Övriga innehållsämnen är:

Mikrokristallin cellulosa

Maltodextrin

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Magnesiumstearat

Kiseldioxid, kolloidal, hydrofob

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cernitol tabletter är runda, kupade, beigefärgade tabletter med en diamter på 9,5 mm och ett ”C” präglat på den ena sidan.

Cernitol tabletter förpackas i plastburkar med 250 tabletter i varje.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AB Cernelle

Höganäsvägen 365

SE-262 94 Ängelholm

E-mail: info@cernelle.se


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Frankrike: CERNITOL 23 mg, comprimé

Sverige: Cernitol

Österrike: CERNITOL tablettenDenna bipacksedel ändrades senast 2016-10-20

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av