Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cernitol


MiljöinformationVäxtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Cernelle

Tablett
(Rund kupad beige 9,5 mm tablett med präglat C på ena sidan.)

Urologiska medel

ATC-kod: G04CX
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen
Bipacksedel: Information till användaren

Cernitol

  tabletter
Extrakt av pollen från råg, timotej och majs

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.


- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 6 månader.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cernitol  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cernitol
3. Hur du använder Cernitol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cernitol  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cernitol  är och vad det används för

 

Växtbaserat läkemedel för behandling av symptom vid godartad prostataförstoring, t.ex. täta urinträngningar och nattliga urinträngningar.


Prostata (blåshalskörteln) ligger strax under urinblåsan hos män och omsluter urinrörets övre del. Dess tillväxt styrs av det manliga könshormonet testosteron och de hormonella förändringar som sker med ökad ålder anses vara anledningen till att storleken av prostata ökar med åren. Detta kallas för godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi). I 50-årsåldern är prostata förstorad hos de flesta män, men alla får inte besvär av detta. Hos vissa pressar dock den förstorade körteln samman urinröret på ett sätt som leder till problem vid urinering. Dessa besvär kan uttrycka sig som täta trängningar och svårigheter att tömma blåsan helt. Vissa andra mera allvarliga sjukdomar, t ex prostata- eller urinblåsecancer, kan ge liknande symtom som de vid godartad prostataförstoring.


2. Vad du behöver veta innan du använder Cernitol

Använd inte Cernitol

  • om du är allergisk (överkänslig) mot extrakt av pollen från råg, timotej, majs eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

  • Kontakta läkare innan du börjar ta Cernitol för att inte missa en bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer).

  • Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska du kontakta läkare för att få en ny bedömning gjord. Kontakta även läkare om nya symtom skulle uppkomma.

  • Om du behöver genomföra ett blodtest som heter ”PSA”, försäkra dig om att du berättar för doktorn eller sjuksköterskan att du använder Cernitol, eftersom resultatet av testet kan påverkas.

Barn och ungdomar

Det finns ingen relevant indikation för användning till barn eller ungdomar.

Andra läkemedel och Cernitol

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet och amning

Det finns ingen relevant indikation för kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Cernitol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Cernitol

Använd alltid Cernitol exakt enligt anvisningarna i denna bipacksedel eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Vuxna och äldre: Rekommenderad dos är 2 tabletter 3 gånger dagligen. Tabletterna sväljs hela med vätska.


Cernitols effekt uppnås gradvis och det kan ta upp till tre månader innan full effekt uppnås. Behandlingen ska sedan fortsätta för att behålla effekten.


Det finns ingen relevant indikation för användning till barn, ungdomar eller kvinnor.

Om du tagit för stor mängd av Cernitol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Cernitol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Cernitol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta fall av illamående, diarré samt överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag har rapporterats.


Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Cernitol  ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i 1 tablett är:

60 mg torrt extrakt av pollen från Secale cereale L. (råg), Phleum pratense L. (timotej) och Zea mays L. (majs) motsvarande ca 100 mg torkat råpollen.


3 mg tjockt extrakt av pollen från Secale cereale L. (råg), Phleum pratense L. (timotej) och Zea mays L. (majs) motsvarande ca 60 mg torkat råpollen.


Övriga innehållsämnen är:

Mikrokristallin cellulosa

Maltodextrin

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Magnesiumstearat

Kiseldioxid, hydrofob, kolloidal

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cernitol tabletter är runda kupade beigefärgade tabletter med ett ”C” präglat på den ena sidan.

Cernitol tabletter förpackas i plastburkar med 100 eller 250 tabletter i varje.

Innehavare av godkännande för försäljning

AB Cernelle

Höganäsvägen 365

SE-262 94 Ängelholm

Tel: +46 (0)42 69230

E-post: info@cernelle.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2012-03-23

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av