Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Furosemid Copyfarm


ReceptstatusFörmånsstatus
Orifarm Generics AB

Tablett 40 mg
Avregistreringsdatum: 2017-12-01 (Tillhandahålls ej) (Vit till benvit, rund tablett med prägling ”F 40” på ena sidan, ”F” och ”40” separeras av en brytskåra, och ”BL” på andra sidan)

Loopdiuretikum, blodtryckssänkande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C03CA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Bipacksedel: Information till användaren

Furosemid Copyfarm

20 mg, 40 mg tabletter
furosemid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Furosemid Copyfarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Furosemid Copyfarm
3. Hur du tar Furosemid Copyfarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Furosemid Copyfarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Furosemid Copyfarm är och vad det används för

 

Furosemid Copyfarm tillhör en grupp läkemedel som kallas diuretika som ökar njurarnas utsöndring av urin och hjälper till att befria kroppen från överskott av vätska. En annan benämning på diuretika är urindrivande medel.


Furosemid Copyfarm används för behandling av vätskeansamling i vävnader (ödem) som orsakas av sjukliga tillstånd i hjärtat, lungorna och levern, och det används även i kombination med andra blodtryckssänkande medel. Tabletterna kan även användas för behandling av lungödem (vätskeansamling i lungorna) och milt till måttligt högt blodtryck.


Furosemid som finns i Furosemid Copyfarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Furosemid Copyfarm

Ta inte Furosemid Copyfarm

 • om du är allergisk mot furosemid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion är bland annat utslag, svälj- eller andningssvårigheter och svullnad i läpparna, ansiktet, halsen eller tungan

 • om du är allergisk mot amilorid, sulfonamider eller sulfonamidderivat, till exempel sulfadiazin eller co-trimoxazol.

 • om du har låg blodvolym eller har vätskebrist (med eller utan lågt blodtryck)

 • om du har fått diagnosen njursvikt. I vissa fall av njursvikt kan detta läkemedel användas ändå – din läkare avgör detta

 • om du har svår leversjukdom (cirros)

 • om du har elektrolytrubbningar, till exempel låga halter av kalium och natrium i blodet

 • om du inte har någon urin

 • om du har en sjukdom som kallas Addisons sjukdom. Det kan göra att du känner dig trött och svag

 • om du tar andra läkemedel som kan ändra kaliummängderna i blodet (se ”Andra läkemedel och Furosemid Copyfarm”)

 • om du är ett barn eller ungdom under 18 år. Furosemid Copyfarm är inte lämpligt för barn

 • om du ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning och fertilitet” nedan)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Furosemid Copyfarm:

 • om du har lågt blodtryck, om din vätske- och saltbalans ska övervakas regelbundet och dosen ska justeras i enlighet därmed eller om du känner dig yr när du ställer dig upp

 • om du har diabetes (högt blodsocker)

 • om du är 65 år eller äldre

 • om du har svårt att kasta vatten (urinera)

 • om du har gikt

 • om du har lever- eller njurproblem

 • om du har låg proteinhalt i blodet (hypoproteinemi)

 • om du lider av akuta porfyrisymtom som kan omfatta allvarlig smärta i mage, rygg eller lår. Illamående, kräkningar eller förstoppning kan också förekomma tillsammans med svaghet i armar och ben

 • om du är en äldre patient med demens som dessutom tar risperidon

 • om du har prostataproblem

 • om du känner dig yr eller uttorkad. Det kan hända om du har förlorat mycket vatten på grund av sjukdom, diarré eller frekvent urinering. Det kan också hända om du har problem med att äta och dricka

 • om du ska göra ett glukostest

 • om du tar några andra vattendrivande tabletter

 • om du ska ge läkemedlet till ett för tidigt fött spädbarn

 • om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

Andra läkemedel och Furosemid Copyfarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta för att Furosemid Copyfarm kan påverka andra läkemedels verkningssätt. Även andra läkemedel kan påverka Furosemid Copyfarms verkningssätt.


Följande läkemedel kan påverka Furosemid Copyfarms verkningssätt och öka risken för biverkningar:

 • Läkemedel som ramipril, enalapril, perindopril (så kallade ACE-hämmare) eller losartan, kandesartan, irbesartan (så kallade angiotensin II-receptorantagonister). Din läkare kan behöva justera doseringen av dina tabletter eller be dig sluta ta dem.

 • Läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem. Din läkare kan behöva justera doseringen av läkemedlet.

 • Läkemedel för behandling av högt blodtryck och prostataproblem så kallade alfareceptor-blockerare, t.ex prazosin.

 • Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och andra vätskedrivande läkemedel så som amilorid, spironolakton, acetazolamid och metolazon.

 • Läkemedel som påverkar halten kalium i ditt blod. Detta inkluderar även kaliumtillskott så som kaliumklorid och vissa vätskedrivande tabletter (diuretika).

 • Läkemedel för behandling av onormala hjärtslag, så som amiodaron, diospyramid, flekainid, lidokain, sotalol och mexiletin.

 • Läkemedel som hjälper dig att sova eller slappna av, till exempel kloralhydrat.

 • Läkemedel som används som narkosmedel för att slappna av musklerna under operation. Om du ska få narkos ska du tala om för läkaren eller sjuksköterskan att du tar furosemid.

 • Diabetesläkemedel. Dessa läkemedel fungerar kanske inte lika bra när du tar Furosemid Copyfarm.

 • Teofyllin – används vid väsande andning eller andningssvårigheter.

 • Fenytoin – används vid epilepsi. Effekten av Furosemid Copyfarm kan bli lägre.

 • Antipsykosläkemedel så som risperidon, amisulprid, sertindol, pimozid och klorpromazin. Undvik att använda pimozid samtidigt som Furosemid Copyfarm.


Följande läkemedel kan öka risken för biverkningar när de tas med Furosemid Copyfarm:

 • Litium – används vid psykiska sjukdomar. Läkaren behöver eventuellt justera litiumdosen och kontrollera litiumhalten i ditt blod för att förhindra biverkningar.

 • Platinaföreningar/cisplatin – används vid vissa cancerformer.

 • Digoxin – används vid hjärtproblem. Din läkare kan behöva justera doseringen av läkemedlet.

 • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) – används vid smärta och inflammation, t.ex. acetylsalicylsyra, ibuprofen, ketoprofen eller indometacin.

 • Karbamazepin – används vid epilepsi.

 • Aminoglutetimid – används vid bröstcancer.

 • Ciklosporin – används för att förhindra bortstötning av organ efter en transplantation.

 • Moxisylyt - används för behandling av Raynauds sydrom

 • Läkemedel för behandling av kärlkramp som du sprayar eller löser upp under tungan, så som glyceryltrinitrat eller isosorbiddinitrat

 • Metotrexat – används vid hudcancer, ledsjukdomar och tarmsjukdomar.

 • Karbenoxolon och sukralfat – används vid sår i matstrupen.

 • Reboxetin, amitriptylin och fenelzin – används vid depression.

 • Amfotericin – används vid svampinfektioner för längre behandlingar

 • Kortikosteroider – används vid inflammation, t.ex. prednisolon

 • Atomoxetin – används vid uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD).

 • Muskelrelaxerande läkemedel så som baklofen och tizanidin.

 • Antihistaminer mot allergi så som cetirizin.

 • Alprostadil – används mot manlig impotens.

 • Östrogen och drospirenon – används som preventivmedel eller i hormonell substitutionsterapi.

 • Lakritsrot – används ofta i hostmediciner, för intag av större mängder

 • Probenecid (används med annat HIV-läkemedel)

 • Läkemedel mot infektion, t.ex. gentamicin, amikacin, neomycin, netilmicin, tobramycin, vankomycin eller höga doser av cefalosporiner

 • Läkemedel som används före röntgenundersökningar (röntgenkontrastmedel)

 • Läkemedel som används vid förstoppning (laxermedel) för längre behandlingar, t.ex. bisakodyl eller senna

 • Läkemedel vid astma för höga doser, t.ex. salbutamol, terbutalinsulfat, salmeterol, formoterol eller bambuterol

 • Läkemedel mot täppt näsa som till exempel efedrin och xylometazolin.

 • Kaliumsalter mot låg kaliumhalt i blodet.

 • Läkemedel mot Parkinsons sjukdom så som levodopa

 • Andra vattendrivande tabletter (diuretika), t.ex. bendroflumetiazid. Din läkare kan behöva justera doseringen av läkemedlet

Intag av Furosemid Copyfarm med mat, dryck och alkohol

Du bör undvika att dricka alkohol när du tar Furosemid Copyfarm då detta kan sänka ditt blodtryck ytterligare.

Graviditet, amning och fertilitet

 • Ta inte Furosemid Copyfarm om du är gravid. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Amma inte om du tar Furosemid Copyfarm. Små mängder kan nämligen passera över i modersmjölken. Om du ammar eller planerar att amma, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan göra att du känner dig yr eller illamående. Om det händer ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Furosemid Copyfarm innehåller laktos

Furosemid Copyfarm innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Furosemid Copyfarm

 • Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Ditt tillstånd avgör hur många tabletter du behöver. Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten.

 • Du ska ta tabletterna ungefär samma tid varje dag strax före en måltid eller enligt anvisningar från läkare.


Användning för vuxna och äldre

Vanlig dos är en till två tabletter på morgonen. Din läkare talar om för dig hur många tabletter du ska ta.

Användning för barn och ungdomar (under 18 års ålder)

Rekommenderas inte eftersom säkerheten i denna åldersgrupp inte har fastställts.


Om du tar sukralfat (ett läkemedel vid magsår). Ta inte sukralfat tillsammans med Furosemid Copyfarm. Ta dosen minst 2 timmar innan eller efter Furosemid Copyfarm för att förhindra att läkemedlens verkningssätt påverkas.

Om du har tagit för stor mängd av Furosemid Copyfarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du eller ditt barn har fått i er för många tabletter av misstag, kontakta genast läkare eller kontakta närmaste sjukhusakutmottagning även om det inte finns några tecken på obehag. Ta med dig läkemedlet i dess originalförpackning så att läkaren enkelt kan identifiera läkemedlet. Om du har tagit för stor mängd Furosemid Copyfarm kan du känna dig förvirrad, ha svårt att fokusera, visa brist på känslor eller ointresse för omgivningen. Du kan också vara yr, virrig, svimfärdig (på grund av lågt blodtryck), ha ojämn hjärtrytm, muskelsvaghet eller kramper och blodproppar (tecknen omfattar smärta och svullnad i den del av kroppen som är drabbad). Du kan också ha problem med njurarna eller blodet.

Om du har glömt att ta Furosemid Copyfarm

Ta den glömda dosen så fort du kommer på det, om det inte är kväll för då kan du, om du tar den glömda dosen, behöva gå upp mitt i natten och urinera. Ta nästa dos den vanliga tiden.

TA INTE DUBBEL DOS FÖR ATT KOMPENSERA FÖR GLÖMD DOS.

Om du slutar att ta Furosemid Copyfarm

Fortsätt att ta Furosemid Copyfarm tills din läkare säger åt dig att sluta ta läkemedlet.


Blodtester

Din läkare kan utföra blodtester för att kontrollera att nivåerna av vissa salter i blodet håller rätt nivåer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


SLUTA TA detta läkemedel och tala genast om för din läkare om du lider av något av följande:

 • allergiska reaktioner som klåda, hudutslag med svår klåda och nässelutslag, feber, ljuskänslighet, allvarlig allergisk reaktion med (hög) feber, röda plack på huden, ledsmärta och/eller inflammation i ögonen, allvarlig, akut (allergisk) reaktion åtföljt av feber och blåsor på huden/flagande hud och små prickar från blödningar i huden.

 • akut inflammation i bukspottkörteln åtföljt av svår smärta i övre buken som övergår mot ryggen.

Övriga eventuella biverkningar finns angivna efter frekvens, med användning av följande kategorier:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)


Vanliga

Furosemid Copyfarm kan orsaka en överdriven utsöndring av kroppsvätskor (t.ex. frekventare urinering än normalt) och mineraler (natrium, kalium, magnesium, kalcium). Symtomen som kan förekomma är törst, huvudvärk, förvirring, muskelkramper, ökad muskelirritabilitet, muskelsvaghet, hjärtrytmrubbningar och mag-tarmproblem som obehagskänslor och magbesvär med kräkkänslor eller diarré.


Om du har för lite natrium (natriumbrist):

 • kramper i vadmusklerna

 • aptitlöshet

 • håglöshet

 • svaghetskänsla

 • yrsel

 • dåsighet

 • förvirring

Om du har för lite kalium (kaliumbrist):

 • muskelsvaghet och oförmåga att dra samman en eller flera muskler (paralys)

 • ökad utsöndring av urin

 • hjärtproblem

 • vid allvarlig kaliumbrist: störningar i tarmfunktionen eller förvirring, vilket kan leda till koma.

Om du har för lite magnesium eller kalcium (magnesium- och kalciumbrist):

 • ökad muskelirritabilitet

 • hjärtrytmrubbningar

 • sjunkande blodtryck, vilket leder till försämrad koncentration och reaktionsförmåga, virrighet, en känsla av tryck i huvudet, huvudvärk, yrsel, dåsighet, svaghetskänsla, synrubbningar, muntorrhet och oförmåga att stå upprätt

Mindre vanliga

 • onormalt blodkroppsantal åtföljt av blåmärken och blödningstendenser

 • ljuskänslighet (fotosensitivitet)

 • ofrivilligt urinläckage

 • hos äldre kan det leda till en låg blodvolym, vätsketömning och förtjockning av blodet. Det kan orsaka proppbildning i blodet.

 • dövhet (ibland bestående)

Sällsynta

 • onormalt blodkroppsantal (brist på vita blodkroppar) åtföljt av ökad mottaglighet för infektion

 • ökning av vissa ämnen (eosinofila celler) i blodet

 • en krypande känsla i huden, klåda eller stickningar utan orsak

 • en livshotande form av medvetslöshet

 • hörselstörningar och öronsusningar. Dessa tillstånd är i regel övergående.

 • inflammation i ett blodkärl

 • akut njursvikt

 • inflammation i njurarna åtföljt av blod i urinen, feber och smärta i sidorna. Om du har en urinvägsförträngning kan du få ökad eller förvärrad urinproduktion.

 • om du har en urinblåssjukdom, förstorad prostata eller trånga urinledare kan urinproduktionen upphöra plötsligt

 • chock (allvarligt blodtrycksfall, extrem blekhet, rastlöshet, svag och snabb puls, kall och fuktig hud, nedsatt medvetande) som ett resultat av akut allvarlig utvidgning av blodkärlen till följd av allergi mot vissa ämnen

 • feber

 • mindre mentala rubbningar

Mycket sällsynta

 • anemi (ett tillstånd som kännetecknas av brist på röda blodkroppar)

 • mycket allvarlig blodabnormitet (brist på vita blodkroppar) åtföljt av plötslig hög feber, mycket ont i halsen och sår i munnen

 • vissa leverfunktionssjukdomar

 • ökning av vissa leverenzymer

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber)

 • yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck)


Vid behandling med furosemid kan nivån av blodfetter (kolesterol och triglycerider) stiga men återgår oftast till det normala inom 6 månader.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Furosemid Copyfarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Blisterförpackningar: Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen.

Tablettburkar: Förvaras vid högst 25 ºC. Tillslut burken väl.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är furosemid

 • Furosemid Copyfarm tabletter finns i två styrkor på 20 mg och 40 mg. Varje tablett innehåller 20 mg respektive 40 mg av det aktiva innehållsämnet.

 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Furosemid Copyfarm 20 mg tabletter är runda, vita till benvita tabletter med prägling ”F 20” på ena sidan och ”BL” på andra sidan.

Furosemid Copyfarm 40 mg tabletter är runda, vita till benvita tabletter med prägling ”F 40” och brytskåra på ena sidan och ”BL” på andra sidan.


Al/PVC/PVdC blisterförpackningar, förpackningstorlekar 28, 30, 50, 56, 84, 98 och 100 tabletter


HDPE tablettburkar, förpackningsstorlekar 100, 250, 500 och 1000 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Copyfarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Copyfarm AB

Box 56048

102 17 Stockholm


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark

Furosemid Copyfarm 20 mg tabletter

Furosemid Copyfarm 40 mg tabletter

Irland

Furosemide Bristol 20 mg tablets

Furosemide Bristol 40 mg tablets

Nederländerna

Furosemide 20 mg tablettent

Furosemide 40 mg tabletten

Sverige

Furosemid Copyfarm 20 mg tabletter

Furosemid Copyfarm 40 mg tabletter

Storbritannien

Furosemide 20 mg tablets

Furosemide 40 mg tablets


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-03-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av