Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Inside Brus


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda OTC

Brustablett 150 mg
(svagt gulfärgad, rund brustablett med skåra i mitten, fruktsmak)

Syrahämmande medel - H2-antagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BA02
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Inside Brus

150 mg brustabletter
ranitidin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Inside Brus är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Inside Brus
3. Hur du använder Inside Brus
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Inside Brus ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Inside Brus är och vad det används för

 

Inside Brus är en histamin (H2)-receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar. En brustablett minskar produktionen av magsyra och kan ge symtomlindring efter ungefär 20 minuter. Den syrahämmande effekten kvarstår upp till 12 timmar.


Inside Brus ger symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.


Syraproduktionen kan stimuleras av rökning, alkohol, starkt kryddad mat samt stress. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelvärk kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen.


Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebära: att röka mindre, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder inte hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.


Ranitidin som finns i Inside Brus kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Inside Brus

Använd inte Inside Brus

 • om du är allergisk mot ranitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Inside Brus:

 • om du har njursjukdom, svår leversjukdom eller akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner).

 • om du är äldre eller har en kronisk lungsjukdom, diabetes eller nedsatt immunförsvar, eftersom du då kan ha högre risk att drabbas av lunginflammation.


Inside Brus innehåller natrium varför du bör rådfråga läkare om du har högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom.

Andra läkemedel och Inside Brus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
Inside Brus kan påverka effekten av vissa andra mediciner som tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före samtidig användning av läkemedel med följande innehåll:

 • ketokonazol (mot svampinfektion)

 • glipizid (mot förhöjt blodsocker vid diabetes)

 • triazolam eller midazolam (sömnmedel)

 • prokainamid och N-acetylprokainamid (mot hjärtarytmier)

 • blodförtunnande medel av kumarintyp (t.ex. Waran)

 • atazanavir eller delaviridin (mot virusinfektioner)

 • gefitnib (mot cancer)

 • teofyllin (mot astma och luftrörsinflammation)

 • andra syraneutraliserande medel

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Ranitidin passerar placentan. Rådgör därför med läkare före användning av Inside Brus under graviditet.

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Inside Brus under amning annat än på bestämd ordination av läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Inside Brus kan hos vissa personer ge upphov till yrsel och trötthet. Du bör inte köra bil eller använda maskiner som kräver precision, förrän du vet hur du reagerar på Inside Brus.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Inside Brus

Inside Brus innehåller laktos och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Inside Brus innehåller aspartam som är en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

Inside Brus innehåller ca 402 mg natrium per brustablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Inside Brus

Vuxna och barn över 12 år: 1 brustablett vid behov för symtomlindring. Ta inte mer än 2 brustabletter per dygn såvida inte läkare inte förskrivit annan dos. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Inside Brus under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak. Brustabletten löses upp i ett 1/2 glas vätska.

Ges ej till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Inside Brus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Inside Brus

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De flesta av biverkningarna som räknas upp nedan är sällsynta, men om du får någon ovanlig reaktion som du misstänker är en biverkan, avbryt behandlingen och kontakta läkare.


Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): trötthet.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1 000 användare): buksmärta, diarré, förstoppning, illamående.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 men fler än 1 av 10 000 användare): överkänslighetsreaktioner som nässelfeber, allergisk chock, svullnader, feber, kramp i luftrören (bronkospasm), lågt blodtryck och bröstsmärtor. Hudutslag, erektionsproblem, övergående leverpåverkan, förhöjt plasmakreatinin.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): anafylaktisk chock, huvudvärk, yrsel, bröstömhet/bröstsvullnad hos män, dimsyn, inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), leverinflammation (hepatit), gulsot, ofrivilliga rörelser, ryckningar och skakningar. Långsam puls, snabb puls, hjärtrytmrubbning. Njurinflammation, nedsatt njurfunktion, förändrade blodvärden. Övergående förvirring, depression och hallucinationer, i synnerhet hos äldre patienter, patienter som är svårt sjuka och patienter med njursjukdom. Håravfall, övergående impotens, hudreaktion (erythema multiforme) samt ledvärk och muskelvärk.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Andnöd. Kontaktdermatit (inflammation i huden).


Inside Brus kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna vilket försämrar ditt infektionsskydd. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom (exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär), ska du snarast uppsöka läkare. Blodprov ska tas, så att brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas. Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Inside Brus ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Rören är stängda med propp som innehåller torkmedel.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ranitidinhydroklorid motsvarande 150 mg ranitidin.

 • Övriga innehållsämnen är natriumcyklamat, sackarinnatrium, aspartam 5 mg, laktosmonohydrat 184 mg, citronsyra, natriumvätekarbonat, natriumkarbonat (vattenfri), sorbitol, mannitol, simetikon, natriumcitrat, färgämne (kurkumin E100) och fruktarom (sorbitol, mannitol, vattenfri kolloidal kiseldioxid, glukonolakton, apelsinsmak pulver, naturlig apelsinolja, mandarinolja, maltodextrin).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brustabletten är gul, svagt spräcklig, rund, slät tablett med brytskåra på den ena sidan.

Förpackningsstorlekar: 10, 20, 30 brustabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda OTC AB, Box 906, 170 09 Solna, Sverige.


Tillverkare: Hermes Arzneimittel GmbH, Grosshesselohe, München, Tyskland.


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-10-06

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av