Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tramadol HEXAL


Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz

Kapsel, hård 100 mg
(vit, märkt HB 100 och GEA)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Opioid

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AX02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Tramadol Hexal

50 mg; 100mg  kapslar, hårda
Tramadolhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tramadol Hexal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Hexal
3. Hur du använder Tramadol Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tramadol Hexal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tramadol Hexal är och vad det används för

 

Tramadol Hexal är ett morfinliknande smärtstillande medel som utövar sin effekt genom att blockera smärtsignalerna till hjärnan.


Tramadol Hexal används vid måttlig till svår smärta.


Tramadolhydroklorid som finns i Tramadol Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Hexal

Använd inte Tramadol Hexal

- om du är allergisk (överkänslig) mot tramadolhydroklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Tramadol Hexal.

- Vid akut förgiftning med alkohol, smärtstillande medel, sömntabletter, opioider eller psykofarmaka (medel som påverkar sinnesstämning/humör och känsloliv).

- Vid pågående behandling med vissa medel mot depression (MAO-hämmare) och två veckor efter att behandlingen med MAO-hämmare avslutats.

Varningar och försiktighet

De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandlingen påbörjas:

- Vid skallskador med ökat tryck inne i skallen

- Vid nedsättning av lever- och njurfunktionen

- Vid epilepsi eller tendens till kramp

- Vid chocktillstånd eller om du känner dig svag och sömnig utan känd orsak

- Vid samtidig behandling med andra läkemedel som sänker kramptröskeln (Se "Användning av andra läkemedel”)

- Vid nedsatt andningsfunktion

- Om du misstänker att du är beroende av andra smärtstillande medel (opioider)

Tramadol Hexal kan vara vanebildande och skall därför inte användas längre tid än nödvändigt ur behandlingssynpunkt.

Behandlingen kan leda till ökad kariesrisk som följd av muntorrhet. God munhygien är därför viktig.

Andra läkemedel och Tramadol Hexal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Tramadol Hexal, till exempel:

- vissa läkemedel mot epilepsi (karbamazepin)

- vissa läkemedel mot psykoser, ångest, oro, depression (serotoninåterupptagshämmare, tricykliska antidepressiva medel),

- andra läkemedel som sänker kramptröskeln

- antibiotika (erytromycin)

- svampmedel (ketokonazol)

- blodförtunnande läkemedel (warfarin)


Tramadol Hexal kan förorsaka dåsighet. Denna effekt kan förstärkas av alkohol, sömnmedel, smärtstillande medel eller andra centralt verkande läkemedel (t ex medel vid psykiska störningar).

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Använd därför inte Tramadol Hexal under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


Amning

Tramadol Hexal går över i modersmjölk och man bör därför inte använda Tramadol Hexal om man ammar. Om man bara har tagit en enstaka dos behöver man inte avbryta amningen.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Tramadol Hexal kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Tramadol Hexal

Använd alltid Tramadol Hexal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna och barn över 14 år: 1 kapsel à 50 mg 3 gånger dagligen.


Kapslarna bör sväljas hela.


Kapslarna är förpackade i ett blister tänkt att vara svåröppnat för barn. För att få ut kapslarna oskadda tryck ner nageln eller ett vasst föremål genom aluminiumfolien längs med kapselns långsida innan kapseln trycks ut.


Tramadol1

Om du använt för stor mängd av Tramadol Hexal 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Tramadol Hexal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (fler än 1 av 100 patienter drabbas): Illamående, svettning, yrsel, huvudvärk, trötthet, dåsighet, benägenhet till blodtrycksfall (att svimma) när man står eller reser sig upp, muntorrhet, kräkningar.

Mindre vanliga: Sömnighet, snabb puls, högt blodtryck, darrningar, oro, hallucinationer, förstoppning, diarré, magsmärtor, sura uppstötningar, klåda, nässelutslag, urineringssvårigheter, synstörningar, öronsus (tinnitus).

Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter drabbas): Hicka, allergiska reaktioner som svullnad av bla ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, stickningar, domningar och myrkrypningar i huden, förvirring, depression, hallucinationer, gaser i magen, smakförändringar, inflammation i munslemhinnan, hudutslag.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Lågt blodsocker.


I mycket sällsynta fall har epilepsiliknande kramper rapporterats. Dessa fall inträffade huvudsakligen efter höga doser tramadol eller efter samtidig behandling med läkemedel som sänker kramptröskeln eller kan framkalla kramper tex läkemedel mot depressioner.


Förekomsten av biverkningar kan minskas genom att inleda behandlingen med en låg dos.


Utsättningssymtom som oro, ångest, rastlöshet, sömnbesvär och magbesvär finns beskrivna. Då behandlingen ska avslutas efter en längre tids användning bör man minska dosen stegvis för att undvika utsättningssymtom. Kontakta läkare om du skulle få sådana följdverkningar när du slutar ta Tramadol Hexal.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. Hur Tramadol Hexal ska förvaras

Förvaras vid högst 30oC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. och efter EXP på blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är tramadolhydroklorid 50 mg respektive 100 mg.

- Övriga innehållsämnen är: Potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, makrogol 6000, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstearylfumarat, gelatin, titandioxid (E171), shellack, indigokarmin (E132), propylenglykol, ammoniak.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tramadol Hexal 50 mg kapsel, hård: vit, märkt GZ 50 och GEA

Tramadol Hexal 100 mg kapsel, hård: vit, märkt HB 100 och GEA

Förpackningsstorlekar

PVC/A1-Blister: 50 mg: 20, 50x1 och 100 kapslar

100 mg: 10, 30, 50x1 och 100 kapslar

Polyetenburk: 250 kapslar (endast för dosdispensering)

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-10-17

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av