Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sincon


Förmånsstatus
Trimb Healthcare

Ögondroppar, lösning i endosbehållare
(Klar, färglös lösning)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
Information saknas
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Sincon

Ögondroppar, lösning, endosbehållare 

Användarinformation

Läs noga igenom denn bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Sincon måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vad innehåller Sincon?

Sincon innehåller inga farmakologiskt aktiva substanser.

Innehållsämnena är polyvinylalkohol, natriumklorid, kaliumklorid och renat vatten.

Hur verkar Sincon?

Sincon är ett tårersättningsmedel, som droppas i ögat när det ger besvär i form av t ex sveda och gruskänsla. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och smörjer ögat så att obehagen försvinner. Det används vid lindring av symtom som uppkommit vid torra ögon.

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

Tel: 0920 24 03 30

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare

CCS Healthcare AB
781 10 Borlänge

Information lämnas av

CCS Healthcare AB, Box 10054, 781 10 Borlänge

Tel: 0243-78100

E-post: safety@ccs-se.com

Vad används Sincon för?

Lindring av symtom som uppkommit vid torra ögon.

När ska Sincon inte användas?

Använd inte Sincon

- om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i Sincon.

Att tänka på innan och under tiden du använder Sincon

Vid mycket stor användning och extremt torra ögon kan vita avlagringar av polyvinylalkohol bildas på ögonlocken. Detta är helt ofarligt och kan avlägsnas med en fuktad näsduk eller liknande.

Graviditet

Förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning

Inga förväntade effekter på det ammande barnet.

Trafikvarning

Inga kända risker.

Bruksanvisning

  1. Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och drag loss en endosbehållare.

  2. Stäng kuvertet genom att vika kanten.

  3. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten.

  4. Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (se bild).

  5. Droppa 1 droppe i ögat/ögonen och kasta sen endosbehållaren även om den inte är tom. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Tag alltid en ny endosbehållare vid varje doseringstillfälle. För att göra det lättare att droppa ögondropparna i ögat kan man använda ett droppstöd som finns på apoteket.


Schematisk bild över endospipett

Doseringsanvisning

1 droppe i ögat/ögonen vid behov eller enligt läkares föreskrift. Observera att läkaren kan ha ordinerat annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Använd alltid Sincon enligt läkarens föreskrift. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Överdosering innebär inga risker. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vilka biverkningar kanSincon ge?

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vanliga (drabbar fler än 1 patient av 100): Övergående sveda i ögat.

Hur ska Sincon förvaras?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Använd före utgångsdatum som finns på förpackningen efter UTG.DAT.

Utgångsdatumet är den sista dagen in angiven månad. Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara i tre månader. Öppnad endosbehållare används omedelbart och eventuell överbliven lösning kasseras.Senaste revision. 2017-03-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av