Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Avaxim®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi Pasteur MSD

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
(Tillhandahålls för närvarande ej) (vitt till benvitt pulver och klar, färglös vätskelösning)

Vaccin mot hepatit A

ATC-kod: J07BC02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

AVAXIM

  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. Vaccin mot hepatit A inaktiverat, adsorberat.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du vaccineras. • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

 • Detta vaccin har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad AVAXIM är och vad det används för
2. Innan du använder AVAXIM
3. Hur du använder AVAXIM
4. Eventuella biverkningar
5. Hur AVAXIM ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD AVAXIM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Avaxim är ett vaccin. Vacciner används för att skydda mot infektionssjukdomar. Detta vaccin hjälper till att skydda mot hepatit A infektioner hos personer, som är 16 år eller äldre.

 

Hepatit A infektion orsakas av ett virus som angriper levern. Den kan smitta genom mat eller dryck som innehåller viruset. Symtom är gulfärgad hud (gulsot) och allmän sjukdomskänsla.


Då du vaccineras med Avaxim kommer din kropps naturliga försvar att börja producera skydd mot viruset som orsakar hepatit A infektion.


2. INNAN DU ANVÄNDER AVAXIM

 

Använd inte Avaxim om du:

 • är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen eller mot något av övriga innehållsämnen i Avaxim (listade i avsnitt 6), eller mot Avaxim.

 • är allergisk (överkänslig) mot neomycin, ett antibiotika som används under vaccinproduktion, och som kan förekomma i små mängder i vaccinet.

 • har en infektion med hög feber, eftersom din vaccination kan behöva skjutas upp tills du har tillfrisknat.Tala med din läkare eller sjuksköterska om något av detta gäller dig.

Var särskilt försiktig med AVAXIM

Tala med din läkare eller sjuksköterska om du har:

 • en leversjukdom.

 • ett dåligt eller nedsatt immunförsvar på grund av något av följande:

  • kortikosteroider, cellgifter, strålbehandling eller någon annan behandling som försvagar immunförsvaret. Din läkare eller sjuksköterska kan vilja vänta med vaccinationen tills behandlingen är avslutad.

  • HIV (humant immunbristsvirus) eller någon annan sjukdom som försvagar immunförsvaret. Det rekommenderas att du vaccineras men skyddseffekten av vaccinet blir kanske inte lika bra som för personer med ett normalt immunförsvar.

 • fenylketonuri eftersom vaccinet innehåller fenylalanin och kan vara skadligt för dig.

 • hemofili eller ett annat tillstånd som gör att du lätt får blåmärken eller blödningar


Detta vaccin skyddar inte mot andra virus som angriper levern (såsom hepatit B-, hepatit C- eller hepatit E-virus).

Om du redan har hepatit A virus när du får Avaxim kan det hända att vaccinationen inte fungerar ordentligt.

Vaccinet kan inte orsaka infektionen som det skyddar mot.

Precis som för alla vacciner är det inte säkert att alla som vaccineras med Avaxim får ett fullständigt skydd mot hepatit A infektion.

Användning av andra läkemedel

Det här vaccinet kan ges samtidigt som följande, på villkor att de ges i olika kroppsdelar (t.ex. den andra armen eller benet) och inte blandas i samma spruta:

 • polysackaridvaccin mot tyfoidfeber

 • vaccin mot gula febern

 • immunglobulin (antikroppar som fås från blodgivare)

Avaxim kanske inte fungerar lika bra om det ges samtidigt som immunglobulin. Emellertid är det troligt att du fortfarande skyddas mot hepatit A infektion.

Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, eller om du ammar så berätta det för läkaren eller sköterskan. De kommer att ta ställning till om vaccinationen bör skjutas upp.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER AVAXIM

 


Vaccinet ska ges av en läkare eller sjuksköterska som är utbildad i användningen av vacciner och som vet hur man ska hantera ovanliga allvarliga allergiska reaktioner på injektionen.


Dosering

Avaxim ges som en injektion på 0,5 ml till personer som är 16 år eller äldre.

Avaxim kommer att börja skydda mot hepatit A infektion ungefär 14 dagar efter att du har fått den första dosen Avaxim. Detta ger skydd i upp till 36 månader.

Om du behöver ett skydd som varar längre mot hepatit A behöver du en andra dos (påfyllnadsdos) av ett inaktiverat hepatit A vaccin. Denna ges vanligtvis mellan 6 och 12 månader efter den första dosen men kan ges upp till 36 månader senare. Denna påfyllnadsdos skyddar dig mot hepatit A i mer än 10 år.

Avaxim kan ges som en påfyllnadsdos även om din första dos var ett annat hepatit A vaccin (inklusive vacciner som skyddar dig mot hepatit A och tyfoidfeber).


Hur vaccinet ges

Läkaren eller sjuksköterskan skakar sprutan omedelbart före användning och kontrollerar att vätskan är vit och grumlig och att det inte finns några oväntade partiklar i den.

Avaxim bör injiceras i en muskel i den övre yttre delen av armen.

Om du lider av en blödningsrubbning kan du få injektionen under huden. Läkaren eller sjuksköterskan får inte injicera vaccinet in i huden eller in i ett blodkärl.

Avaxim ges inte i skinkan.

 

Om du använt för stor mängd av AVAXIM 

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Avaxim orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Eventuella allvarliga allergiska reaktioner

Allvarliga allergiska reaktioner är möjliga men mycket ovanliga efter en vaccination. Dessa reaktioner kan inbegripa:

 • svårigheter att andas, blå missfärgning av tungan eller läpparna

 • yrsel (lågt blodtryck) och kollaps

 • svullnad i ansiktet och nacken

Om det uppstår allvarliga allergiska reaktioner sker detta oftast direkt efter injektionen när du fortfarande befinner dig på sjukhuset eller läkarens mottagning. Om något av dessa symptom uppstår efter att du lämnat platsen där du fick injektionen måste du OMEDELBART kontakta en läkare.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 personer):

 • lindrig smärta vid injektionsstället

 • allmän känsla av svaghet (asteni)


Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 men fler än 1 av 100 personer):

 • huvudvärk

 • illamående eller kräkningar

 • aptitlöshet

 • diarré och/eller magsmärta

 • smärta i muskler och leder (myalgi, artralgi)

 • lätt feber


Ovanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1000 personer):

 • rodnad (erytem) vid injektionsstället


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 men fler än 1 av 10 000 personer):

 • förhårdnad vid injektionsstället

 • lindriga och tillfälliga förändringar i blodprov som mäter leverfunktionen (transaminasstegring)


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer):

 • utslag som ibland varit förhårdnade och kliande (inklusive nässelutslag)


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

5. HUR AVAXIM SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på etiketten på sprutan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte Avaxim om det innehåller oväntade partiklar.

Vaccinet ska förvaras i kylskåp mellan 2°C och 8°C. Får ej frysas. Om det har varit fruset ska det kasseras.

Vacciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med vacciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är:

 • Hepatit A virus GBM stam (inaktiverad)1,2, 160 enheter
  1 odlad på humana diploida (MRC-5) celler

  2 adsorberat på aluminiumhydroxid, hydratiserad (0,3 milligram Al)


Övriga innehållsämnen är:

 • 2-fenoxietanol

 • formaldehyd

 • Medium 199 Hanks (en blandning av aminosyror som inkluderar fenylalanin, mineralsalter, vitaminer och andra komponenter)

 • vatten för injektionsvätskor

 • saltsyra och natriumhydroxid för pH-justering


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Det inaktiverade hepatit A vaccinet är en grumlig, vit suspension.

Vaccinet finns som en suspension för injektion i en förfylld spruta (0,5 ml inaktiverat hepatit A virus) med eller utan fastsatt nål (förpackningsstorlek på 1, 5, 10 eller 20) eller med 1 eller 2 separata nålar (förpackningsstorlek på 1 eller 10). Alla förpackningsstorlekar kommer inte att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sanofi Pasteur MSD

Avenue Jules Bordet, 13

B-1140 Bryssel

Belgien


 

Tillverkaren som ansvarar för frisläppandet av tillverkningssats är Sanofi Pasteur S.A. på en av följande tillverkningsplatser:

Sanofi Pasteur S.A.

Campus Mérieux

1541 avenue Marcel Mérieux

69280 Marcy l’Etoile

Frankrike

Sanofi Pasteur S.A.

Parc Industriel D’Incarville

27100 Val de Reuil

Frankrike


 

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

AVAXIM - Österrike, Belgien, Tyskland, Danmark, Grekland, Spanien, Finland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Sverige, Storbritannien.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2010-09-03

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av