Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Vancomycin Xellia


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Actavis

Kapsel, hård 125 mg
(ljusgrå/grå märkta Vanco/125 mg)

Antibiotikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A07AA09
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Vancomycin Xellia

kapslar  125 mg och 250 mg

Användarinformation

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vad innehåller läkemedlet?

Verksamt innehållsämne: Vankomycinhydroklorid motsvarande vankomycin 125 respektive 250 mg.

Övriga innehållsämnen: Makrogol 6000. Kapseln består av gelatin och färgämnena svart och gul järnoxid E 172 och titandioxid E 171, kapslar 250 mg innehåller dessutom färgämnet indigokarmin E 132.

Tryckfärg: Kapsel 125 mg: Shellack, propylenglykol, ammoniak, kaliumhydroxid, svart järnoxid (E172). Kapsel 250 mg: Shellack, propylenglykol, natriumhydroxid, povidon, titandioxid (E171).

Utseende: 125 mg kapseln är ljusgrå/grå och märkt Vanco/125 mg.

250 mg kapseln är grön/turkos och märkt Vanco/250 mg.

Hur verkar läkemedlet?

Vancomycin är ett antibiotika med bakteriedödande effekt mot en bakterie i tarmen som heter Clostridium difficile. Vancomycin Xellia kapslar verkar uteslutande i själva tarmsystemet.

Innehavare av försäljningstillstånd

Xellia Pharmaceuticals ApS

Dalslandsgade 11

DK-2300 Köpenhamn S

Danmark

Information lämnas av

Vad används Vancomycin Xellia för?

Vancomycin Xellia kapslar används för behandling av inflammation i tunn- och tjocktarm orsakad av bakterien Clostridium difficile.

När ska Vancomycin Xellia inte användas?

Om du är allergisk (överkänslig) mot vankomycin eller något av övriga innehållsämnen i Vancomycin Xellia.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Om du har nedsatt njurfunktion. Upplys din läkare om detta före behandlingen!

Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare innan du påbörjar behandling med Vancomycin Xellia kapslar under graviditet.

Amning

Vancomycin utsöndras i modersmjölk. Rådgör därför med läkare innan du påbörjar behandling med Vancomycin Xellia kapslar under amning.

Trafikvarning

Vancomycin Xellia har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?

Antibiotika har i sällsynta fall kunnat minska effekten av p-piller. Rådgör därför med din läkare vid eventuell samtidig användning.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

Kapslarna ska sväljas hela.

Normaldos:

Vuxna: 1 kapsel à 125 mg 4 gånger dagligen i 7-10 dagar.

Barn: 30-40 mg/kg/dag uppdelat på 3-4 doseringstillfällen per dag i 7-10 dagar.

Vad ska man göra om man tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Biverkningar

Risken för att Vancomycin Xellia kapslar ska ge biverkningar är liten, då preparatet tas upp i kroppen i mycket liten utsträckning.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 100): Feber, illamående, hudutslag, klåda, hörselnedsättning.

Sällsynta(förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Överkänslighetsreaktioner, frossa, yrsel, rodnad på överkroppen, nässelutslag, svåra slemhinne- och hud­inflammationer med hög feber (Stevens-Johnsons syndrom) och hudinfektioner med hudavlossning, yrsel/svimningskänsla till följd av lågt blodtryck, inflammation i en kärlvägg, andnöd, muskelkramper och smärta i bröst och rygg, öronsusningar, njurpåverkan och blodpåverkan.

Avbryt behandlingen och tag kontakt med läkare om tecken på överkänslighetsreaktion som andnöd, klåda, hudutslag, svullnad (ödem) skulle uppträda.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns här eller som du upplever besvärande kontakta din läkare eller farmaceut.


Förvaring och hållbarhet

Förvaras oåtkomligt för barn.

Kapslarna användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhänder­tagande.


Senaste revision. 2010-12-20

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av