Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Orudis® Retard


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi

Depotkapsel, hård 200 mg
(skär/vit, märkt ORUDIS SR 200, 6,3 × 19 mm)

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE03
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Orudis Retard

200 mg   depotkapsel, hård
Ketoprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekpersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR ORUDIS RETARD OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER ORUDIS RETARD
3. HUR DU ANVÄNDER ORUDIS RETARD
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ORUDIS RETARD SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ÄR ORUDIS RETARD OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Orudis Retard används vid reumatiska sjukdomar.


Orudis Retard är inflammationshämmande, smärtstillande och febernedsättande. Orudis Retard tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Orudis Retard lindrar symptom som smärta, svullnad, ömhet och stelhet genom att minska halten av en grupp ämnen i kroppen som kallas prostaglandiner.


I Orudis Retard depotkapsel finns den aktiva substansen i form av många små korn som ej påverkas av magsaften. Under passagen genom mag-tarmkanalen frisätts läkemedlet successivt från kornen, vilket gör att effekten kvarstår 24 timmar.


2. INNAN DU ANVÄNDER ORUDIS RETARD

Använd inte Orudis Retard

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot ketoprofen eller något av övriga innehållsämnen i Orudis Retard.

 • Om du fått överkänslighetsreaktioner (t ex symptom som kramp i luftrören (bronkospasm), astmaattacker, hösnuva, nässelutslag eller liknande allergiska reaktioner) när du tagit ketoprofen, acetylsalicylsyra eller andra medel mot inflammation.

 • Om du har pågående magsår eller om du tidigare haft blödning, sår eller brustet sår i mag-tarmkanalen.

 • Om du har ökad blödningsbenägenhet, pågående magsår eller tolvfingertarmssår (eller om du tidigare haft besvär med magsår/blödning) i samband med behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

 • Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion, svår hjärtsvikt eller svår njursjukdom.

 • Under de sista tre månaderna av en graviditet.

 • Orudis Retard ska ej ges till barn under 16 år.

Var särskilt försiktig med Orudis Retard

Rådgör med din läkare innan behandling med Orudis Retard påbörjas
om du har:

 • magsår

 • astma

 • sjukdom med ökad blödningstendens

 • inflammatorisk tarmsjukdom

 • hjärtsvikt

 • njursjukdom

 • leversjukdom

 • högt blodtryck

om du tidigare har haft:

 • magsår

 • SLE (inflammatorisk bindvävssjukdom)

om du behandlas med urindrivande medel.


Risken för att få allvarliga mag-tarmbiverkningar kan vara högre för Orudis Retard än för andra NSAID-preparat, särskilt vid höga doser.


Läkemedel som Orudis Retard kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (t ex om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).


Om du har problem med astma kombinerat med kronisk inflammation i nässlemhinnor och bihålor/eller näspolyper är du känsligare mot acetylsalicylsyra eller andra medel mot inflammation. Intag av detta läkemedel kan orsaka en astma-attack eller kramp i luftrören, speciellt om du är allergisk mot dessa ämnen.


Om du tidigare haft problem med biverkningar från mag-tarmkanalen ska du vara uppmärksam på ovanliga symtom från magtrakten då du tar detta läkemedel, särskilt i början av behandlingen, och i så fall kontakta sjukvården.


Användning av Orudis (liksom alla läkemedel som hämmar cyklooxygenas/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid eller om du har problem med att bli gravid.


Generellt gäller att högre doser av smärtstillande medel än vad som rekommenderas kan medföra allvarliga risker. Risken för biverkningar ökar med stigande ålder. Ta därför inte högre dos än din läkare ordinerat och använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan att fråga läkare.


Kontakta din läkare om synstörningar, t ex dimsyn, uppstår.

Användning av andra läkemedel

Behandlingseffekten kan påverkas av andra läkemedel, såsom vissa blodförtunnande preparat (t ex acetylsalicylsyra, tiklopidin, warfarin, pentoxifyllin, klopidogrel), vissa medel mot cancer och rubbningar i immunsystemet (t ex metotrexat, ciklosporin, takrolimus), blodtryckssänkande medel (ACE-hämmare, betareceptorblockerande medel), medel vid vissa typer av depressiva tillstånd (litium eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)), vissa urindrivande medel (tiazider, loop-diuretika som t ex furosemid), medel mot gikt (probenecid) samt läkemedel som innehåller kortison. Då även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Orudis Retard behöver behandlande läkare känna till annan samtidig behandling. Tala därför om för Din läkare om Du tar andra mediciner

Graviditet och amning

Graviditet
Intag av ketoprofen skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Amning
Det är inte känt om den aktiva substansen i Orudis Retard går över i modersmjölk. Rådgör alltid med läkare före användning av Orudis Retard under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna sig dåsiga av Orudis Retard. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER ORUDIS RETARD

 


Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på sjukdomens natur och svårighetsgrad.
Vanlig dos är: 1 depotkapsel dagligen. Kapslarna bör sväljas hela. Kan tömmas men får ej tuggas.

Om du använt för stor mängd av Orudis Retard  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Orudis Retard orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga: Mag-tarmbesvär såsom halsbränna, illamående, kräkningar och magsmärtor. Vid skada kan blödningstiden förlängas.
Mindre vanliga: Huvudvärk, yrsel, trötthet och sömnighet. Magsår, gasbildning, inflammation i magsäckens slemhinna, diarré, förstoppning. Klåda, hudutslag. Ödem. Lätta orostillstånd.
Sällsynta: Blodbrist p g a blödning, blodbrist p g a minskad blodbildning i benmärgen. Astma, nässelutslag och allvarlig hudreaktion med inflammation och hög feber. Leverpåverkan, stegring av leverenzymer. Viktökning. Myrkrypningar. Synstörningar, dimsyn. Öronsusning. Inflammation i munslemhinnan, magsår, blod i avföringen.
Okänd frekvens: Blodpåverkan. Hjärtpåverkan. Smakförändring. Kramper. Kramp i luftrören (bronkospasm). Hösnuva. Försämring av inflammation i tjocktarmen och av Crohns sjukdom. Blödning i magsäck och tarm och eventuell perforering. Fall av försämring av tidigare nedsatt njurfunktion, onormala njurfunktionstester, akut njursvikt. Enstaka fall av hudreaktioner orsakade av solbestrålning har förekommit. Hudpåverkan som hudblåsor, slemhinne- och hudinflammation, vävnadsbortfall. Högt blodtryck. Kärlvidgning. Anafylaktisk reaktion inklusive chock. Humörpåverkan.


Läkemedel som Orudis Retard kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Vätskeansamling och hjärtsvikt har också rapporterats i samband med behandling med läkemedel som Orudis Retard samt försämring av inflammation i tjocktarmen.


Orudis Retard kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Sluta att ta Orudis Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter


Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Orudis Retard och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ORUDIS RETARD SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat..
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ketoprofen. En kapsel innehåller 200 mg ketoprofen.

 • Övriga innehållsämnen är sockersfärer, kolloidal kiseldioxid, shellack, etylcellulosa, talk, erytrosin (färgämne E 127), titandioxid (färgämne E 171), gelatin (kapselhölje).

Innehavare av godkännande för försäljning


sanofi-aventis AB
Box 14142
167 14 Bromma
Tel: 08 634 50 00


Denna bipacksedel godkändes senast den 2012–05–31

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av