Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dolcontin®


Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Depottablett 10 mg
(vita, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DO.)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Narkotiskt analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Dolcontin

5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg  depottabletter
Morfinsulfatpentahydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD DOLCONTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. Innan du använder Dolcontin
3. Hur du använder Dolcontin
4. Eventuella biverkningar
5. HUR DOLCONTIN SKA FÖRVARAS
6. Övriga upplysningar

1. VAD DOLCONTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Morfin har en kraftigt smärtstillande effekt. Dolcontin används vid svår smärta såsom smärta vid cancer.


2. INNAN DU ANVÄNDER DOLCONTIN

Använd inte Dolcontin

 • om du är allergisk (överkänslig) mot morfin eller något av övriga innehållsämnen i Dolcontin.


vid

 • nedsatt andningsfunktion

 • skallskada

 • tarmvred, svår buksmärta, förstoppning

 • akut leversjukdom

 • kramper

 • kroniska luftvägsinfektioner som t ex astma

 • orostillstånd under alkohol och sömnmedelspåverkan

Var särskilt försiktig med Dolcontin


Din läkare skall vara informerad om du har:

 • nedsatt sköldkörtelfunktion

 • nedsatt lever- eller njurfunktion

 • ökat tryck i skallen

 • lågt blodtryck beroende på en minskad blodvolym

 • sjukdom i gallvägarna eller urinvägarna

 • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • inflammatorisk tarmsjukdom

 • tillstånd med mycket slem i luftvägarna

 • förstorad prostata

 • nedsatt binjurebarksfunktion


Om totalt stopp i tarmen uppstår bör behandlingen avbrytas. Rådgör dock alltid med din läkare före ändring av medicineringen.


Sluta att ta Dolcontin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (anafylaktisk reaktion):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Effekten av Dolcontin kan leda till beroende. Vid korrekt användning vid långvarig, svår smärta minskar risken för beroende.


Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Dolcontin kan det göra att du känner dig mera sömnig eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Dolcontin.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Effekten av behandlingen kan påverkas om Dolcontin tas samtidigt med vissa andra läkemedel.


Dolcontin förstärker effekten av:

 • lugnande medel

 • bedövningsmedel

 • sömnmedel

 • muskelavslappnande medel

 • läkemedel mot högt blodtryck


Dessutom påverkas effekten av behandlingen med Dolcontin av:

 • vissa antibiotika (rifampicin, används mot TBC)

 • vissa läkemedel mot depression (klomipramin, amitriptylin)

 • vissa saltsyrahämmande mediciner (cimetidin, mot t ex magsår)


Undvik samtidig behandling med Dolcontin och:

 • MAO-hämmare, t ex selegilin och rasagilin (används vid Parkinsons sjukdom) och moklobemid (används vid depressioner)). Om du har behandlats med MAO-hämmare måste två veckor passera innan behandlingen med Dolcontin kan påbörjas.

Graviditet och amning

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Dolcontin bör därför inte användas under graviditet. Rådgör alltid med läkare före användning av Dolcontin under graviditet.


Amning

Morfin passerar över i modersmjölk. Dolcontin bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Dolcontin vid amning

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Dolcontin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och handhavande av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något hjälpämne i Dolcontin

Dolcontin depottablett 5 mg, 10 mg, 30 mg och 60 mg innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER DOLCONTIN

 

Använd alltid Dolcontin enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.


Tabletterna ska sväljas hela.

Om du har tagit för stor mängd av Dolcontin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du slutar att använda Dolcontin

Om en långtidsbehandling med Dolcontin avbryts tvärt uppträder ofta utsättningsbesvär. Dosen bör därför minskas gradvis enligt läkarens rekommendationer.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Dolcontin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk. Dåsighet, som brukar avta efter några dagar. Ofrivilliga muskelsammandragningar. Kramp i luftvägar, dämpad hostreflex. Buksmärtor, nedsatt aptit, förstoppning, obehagskänsla i övre delen av buken. Illamående och kräkningar, som brukar minska efter en tids medicinering. Svårighet att kasta vatten, muntorrhet, svettning, hudutslag, klåda. Sömnlöshet, kraftlöshet, desorientering.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Nedsatt andningsfunktion, ansiktrodnad. Hjärtklappning, yrsel, krampanfall, muskelspänningar, känselstörningar. Pupillförminskning. Lungödem. Buksmärtor (kolik), tarmvred. Kramp i urinledare, kramp i gall- och urinvägar. Smakförändringar. Omtöckning, humörsvängningar, känsla av upprymdhet, rastlöshet, hallucinationer, nedstämdhet, diffus känsla av obehag. Utebliven menstruation, minskad sexlust, impotens. Förhöjda levervärden.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Nässelfeber. Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Sänkt blodtryck och hjärtfrekvens. Vätskeansamling. Dimsyn, dubbelseende. Astmaattacker hos känsliga personer, svimning.

5. HUR DOLCONTIN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är: morfinsulfatpentahydrat 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg respektive 200 mg, motsvarande morfin 3,75 mg, 7,5 mg 22.5 mg, 45 mg, 75 mg, respektive 150 mg.

Övriga innehållsämnen är: Laktos, vattenfri (95 mg i depottablett 5 mg, 90 mg i depottablett 10 mg, 70 mg i depottablett 30 mg, 40 mg i depottablett 60 mg), cetostearylalkohol, hydroxietylcellulosa, talk, magnesiumstearat, hypromellos, polyetylenglykol, färgämne (titandioxid E 171).


Övriga färgämnen:

Järnoxid E 172 (5, 30, 60, 100 mg)

Briljantblått FCF E 133 (200 mg)

Kinolingult E 104 (200 mg)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Dolcontin depottabletter har följande utseende:

5 mg: olivgröna, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DM.

10 mg: vita, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DO.

30 mg: gula, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DL.

60 mg: rosa, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DZ.

100 mg: bruna, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DU.

200 mg: blågröna, kupiga tabletter med diameter 8,8 mm, märkta 200 mg.


Dolcontin depottabletter tillhandahålls i:

Tryckförpackningar med 25 och 100 tabletter

Endosförpackningar med 49 x 1 tabletter.

Tryckförpackningar med 30 och 90 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och styrkor att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

PFIZER AB

191 90 Sollentuna

Telefon: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

 


Tillverkare

Bard Pharmaceuticals Ltd

Cambridge, United Kingdom

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2014-04-29

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av