Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pronaxen®


ReceptstatusFörmånsstatus
Orion Pharma

Tablett 500 mg
(vit, kapselformad med skåra, 8x19 mm)

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 

 

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Pronaxen 250 mg tabletter
Pronaxen 500 mg tabletter
Pronaxen 500 mg suppositorier

Naproxen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pronaxen är och vad det används för
2. Innan du tar Pronaxen
3. Hur du tar Pronaxen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pronaxen ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Pronaxen är och vad det används för

 

Pronaxen är ett inflammationsdämpande läkemedel med smärtstillande och febernedsättande egenskaper. Pronaxen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). Den inflammationshämmande effekten beror på att Pronaxen minskar bildandet av smärtbildande ämnen (prostaglandiner) som bildas vid inflammationer och vävnadsskador. Den smärtlindrande effekten anses bero på en liknande mekanism. Pronaxen verkar snabbt, effekten är bäst efter cirka 2 timmar.


Pronaxen används vid reumatiska sjukdomar, vid menstruationssmärtor, vid akuta anfall av migrän samt vid akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet.


Suppositorier är lämpliga för dem som inte kan ta tabletter, t.ex. p.g.a. illamående och kräkningar.


Naproxen som finns i Pronaxen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Innan du tar Pronaxen

Använd inte Pronaxen

Pronaxen ska inte användas av personer som har eller har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår, om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat, personer med astma eller personer som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra, naproxen eller liknande inflammationsdämpande läkemedel. Pronaxen ska inte heller användas vid svåra lever- eller njursjukdomar, svår hjärtsvikt eller vid sjukdomar med ökad blödningstendens.

Ta heller inte Pronaxen om du är överkänslig (allergisk) mot naproxen eller något av övriga innehållsämnen i Pronaxen.

Pronaxen ska inte användas under de sista tre månaderna av graviditeten.

Var särskilt försiktig med Pronaxen

Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.


Rådgör med läkare innan behandling med Pronaxen påbörjas vid följande sjukdomar: hjärt-, lever- eller njursjukdom, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom), sjukdomar med ökad blödningstendens, hjärtsvikt, högt blodtryck eller tidigare magsår eller tolvfingertarmsår. Barn under 5 år bör inte använda Pronaxen.


Äldre personer bör vara observanta på den ökande risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


Särskilt i början av behandlingen ska patienter som tidigare haft besvär från magtarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.


Pronaxen kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Sluta ta Pronaxen och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Pronaxen och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

Vid vattkoppor bör detta läkemedel inte användas.


Pronaxen kan, som alla läkemedel vilka hämmar cyklooxygenas/prostaglandinsyntes, försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.


Läkemedel som Pronaxen kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du har ökad risk för dessa tillstånd (t.ex. om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Användning av metotrexat i högdos (medel mot cancer och rubbningar i immunsystemet), warfarin och tiklopidin (med flera medel som motverkar blodets koagulation (levrande)), kortikosteroider (antiinflammatoriska medel) eller andra medel mot feber och smärta (t.ex. acetylsalicylsyra) samtidigt som Pronaxen bör undvikas.


Användning av vissa medel mot högt blodtryck och vissa vätskedrivande medel (s.k. ACE-hämmare, betareceptorblockerare, angiotensin II-antagonister, loop-diuretika och tiazidderivat), ciklosporin och takrolimus (sänker immunförsvaret), litium (mot manodepressioner), metotrexat i lågdos (medel mot cancer och rubbningar i immunsystemet) och probenecid (mot gikt), klopidogrel (mot blodproppar) eller s.k. SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare, används bl a. mot depression) samtidigt som Pronaxen kan kräva att doseringen av något av läkemedlen ändras.

Intag av Pronaxen med mat och dryck

Effekten av Pronaxen kan försenas om du tar det samtidigt med mat, kolestyramin (sänker blodfetter) eller antacida (medel mot sur mage).

Graviditet och amning

Intag av Pronaxen ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Pronaxen passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Pronaxen under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Pronaxen kan reaktionsförmågan nedsättas hos vissa patienter. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Pronaxen

Om du är överkänslig mot vissa sockerarter bör du informera din läkare om detta innan du tar Pronaxen eftersom tabletterna innehåller laktos.


3. Hur du tar Pronaxen

 

Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig. Överskrid inte den ordinerade dosen, då risken för biverkningar ökar.

Tabletter

Vanlig dos för vuxna är vid reumatiska sjukdomar 250-500 mg morgon och kväll, högst 1000 mg/dygn. Vid uttalade efternatts- och morgonbesvär är det en fördel att ta dosen 500 mg på kvällen. Om läkaren ordinerar dosering 1 gång per dygn rekommenderas att dosen tas på kvällen.

Vid menstruationssmärtor 250-500 mg vid behov, dock högst 1250 mg första dygnet, därefter högst 1000 mg/dygn. Behandlingen påbörjas vid första tecken på menstruation.

Vid akut migrän 750 mg vid första tecken på att en migränattack är på väg. Därefter 250 mg vid behov, men inte mer än 1250 mg första dygnet, därefter högst 1000 mg/dygn.

Vid akuta smärttillstånd 250-500 mg morgon och kväll, högst 1000 mg/dygn. Vissa patienter kan med fördel inta 750-1000 mg en gång per dag. I dessa fall rekommenderas att tabletterna tas på kvällen.

Vanlig dos för barn över 5 år: ½ tablett à 250 mg morgon och kväll. Till barn över 50 kg ges vuxendos. Pronaxen rekommenderas ej till barn vid akuta smärttillstånd.


Suppositorier

Vanlig dos för vuxna är 1 suppositorium vid sänggåendet. Om suppositorier föredras även på dagtid kan dessutom 1 suppositorium tas på morgonen. Suppositorierna ska införas i ändtarmen. Gör så här vid användning av suppositorierna: Gå gärna på toaletten och försök tömma tarmen först. Ligg på sidan med uppdragna ben. För in suppositoriet med den trubbiga änden först. Fördelen är att den ”torpedformade” änden då kommer längst ut och retar mindre på ändtarmsöppningen. Suppositoriet är lättare att föra in om det först fuktas lätt i ljummet vatten.


Om du har tagit för stor mängd av Pronaxen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 112).

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Pronaxen orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (mer än 1 patient av 100): Dåsighet, yrsel, huvudvärk, törst, svettningar. Vätskeansamling (ödem), hjärtklappning. Sura uppstötningar, smärta i maggropen, illamående, diarré, förstoppning, halsbränna, inflammation i munnen. Utslag, ytliga hudsår. Synstörningar. Öronsusningar.


Mindre vanliga (mindre än 1 patient av 100): Håravfall, feber. Blödning, bristning, inflammation eller sår i mag-tarmkanalen. Nässelutslag, ljusöverkänslighet som ger inflammation i huden. Leverpåverkan. Astma, andnöd. Insomningssvårigheter, koncentrationssvårigheter. Njurpåverkan. Hörselnedsättning.


Sällsynta (mindre än 1 patient av 1000): Allergiska reaktioner (från hud, slemhinnor och andningsvägar) såsom angioödem (se Var särskilt försiktig med Pronaxen), kramper, muskelsvaghet. Blodbildsförändringar t.ex. agranulocytos (se Var särskilt försiktig med Pronaxen). Kärlväggsinflammation, hjärtsvikt, förhöjt blodtryck, vätskeansamling i lungorna. Hjärnhinneinflammation. Inflammation i tjocktarmen, bristning i mag-tarmvägg, kräkningar, svartfärgad avföring, inflammation i matstrupen, väderspänning, inflammation i magsäckens slemhinna, inflammation i bukspottskörteln, blodkräkningar. Allvarlig hudreaktion med inflammation och hög feber. Leverinflammation. Allergisk lunginflammation. Förhöjd mängd kalium eller socker i blodet. Psykiska störningar som lätt oro, depression, mardrömmar. Muskelsmärta. Blod i urinen. Försämring av kolit och Crohns sjukdom.


I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.


Läkemedel som Pronaxen kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Kontakta läkare för rådgivning om biverkningar uppstår.

5. Hur Pronaxen ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Plastburk: Förvaras vid högst 30°C.

Blister: Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är naproxen. 1 tablett innehåller 250 mg respektive 500 mg.

1 suppositorie innehåller 500 mg.


Övriga innehållsämnen:

Tabletter: laktosmonohydrat 20 mg respektive 40 mg, majsstärkelse, gelatin, talk, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat

Suppositorier: hårdfett.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletter 250 mg är vita, runda, kupade med skåra, diameter 11 mm. Tabletter 500 mg är vita, avlånga, kupade med skåra på båda sidorna, 8 x 19 mm.

Suppositorierna är vita, torpedformade.


Förpackningsstorlekar:

250 mg tabletter: 10, 20, 25, 98, 100 och 200 tabletter.

500 mg tabletter: 10, 20, 25, 98, 100 och 200 tabletter.

Suppositorier: 50 st.


Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation, P.O. Box 65, FI-02101 Espoo, Finland


Tillverkare

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB,

Box 520,

192 05 Sollentuna.

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel godkändes senast: 2012–05–02

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av