Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Kåvepenin®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Filmdragerad tablett 1 g
(vita, elliptiska med skåra, märkta pcV/1.0, 8×20 mm)

Betalaktamaskänsliga penicilliner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CE02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

KÅVEPENIN

125 mg, 250 mg, 500 mg, 800 mg, 1 g  filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad KÅVEPENIN är och vad det används för
2. Innan du använder KÅVEPENIN
3. Hur du använder KÅVEPENIN
4. Eventuella biverkningar
5. Hur KÅVEPENIN ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD KÅVEPENIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Den aktiva substansen i Kåvepenin, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.

 

Kåvepenin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakeriella infektioner i hud och underhud (som inflammation i bindväven, Borreliainfektion).


2. INNAN DU ANVÄNDER KÅVEPENIN

Använd inte KÅVEPENIN

Om du är allergisk (överkänslig) mot penicilliner eller något av övriga innehållsämnen i Kåvepenin.

Var särskilt försiktig med KÅVEPENIN

Om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Kåvepenin används.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta då vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandligen med Kåvepenin t ex vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat) eller mot gikt (probenecid).

Effekten av p-piller kan eventuellt påverkas av behandling med Kåvepenin.

Intag av KÅVEPENIN med mat och dryck

Kåvepenin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet. Rådgör med läkare före användning av Kåvepenin under graviditet.

Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Kåvepenin under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER KÅVEPENIN

 

Ta alltid Kåvepenin enligt läkarens anvisning. Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Kåvepeninkuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.

Om du använt för stor mängd av KÅVEPENIN 

Kontaka alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Kåvepenin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.


Mindre vanliga: Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).


Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).


Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR KÅVEPENIN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Tabletterna används före utgångsdatum som står på förpackningen efter Utg. Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

1 tablett innehåller:

Den aktiva substansen är fenoximetylpenicillinkalium 125 mg, 250 mg, 500 mg, 800 mg respektive 1 gram.

Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, povidon, hypromellos, paraffin, makrogol, färgämne (titandioxid E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

125 mg: vita ovala filmdragerade tabletter.

250 mg: vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och pcV 250.

500 mg: vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och pcV 500.

800 mg: vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och pcV 0.8.

1 g: vita elliptiska filmdragerade tabletter, märkta med skåra och pcV 1.0.


Förpackningsstorlek:

Tabletter 125 mg: 40 st

Tabletter 250 mg: 20 och 40 st

Tabletter 500 mg: 20, 30, 40, 100 och 98 x 1 (endos)

Tabletter 800 mg: 14, 20, 30, 40, 100 och 98 x 1 (endos)

Tabletter 1 g: 14, 20, 30, 40, 100 och 98 x 1 (endos)

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2008-11-01

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av