Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bricanyl®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
AstraZeneca

Tablett 5 mg
(vita, med skåra och gravyr 5 på ena sidan och A/BT på den andra, 8 mm)

Bronkdilaterande läkemedel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03CC03
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Bricanyl

5 mg  tabletter
terbutalinsulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bricanyl är och vad det används för
2. Innan du tar Bricanyl
3. Hur du tar Bricanyl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bricanyl ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Bricanyl är och vad det används för

 

Bricanyl gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas. Effekten varar i upp till 8 timmar.


Bricanyl används vid:

 • kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

 • astma

 • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

 • skador på lungblåsorna (emfysem)

 • andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna.


2. Innan du tar Bricanyl

Ta inte Bricanyl:

• om du är allergisk (överkänslig) mot terbutalinsulfat eller mot något av övriga innehållsämnen i Bricanyl.

Var särskilt försiktig med Bricanyl

Tala med din läkare innan du börjar använda Bricanyl om du har någon av följande sjukdomar:

• ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

• för låga kaliumvärden i blodet

• diabetes (sockersjuka)

• hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller angina pectoris (kärlkramp)

• grön starr med trång kammarvinkel


Om du märker att effekten av Bricanyl försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta läkare. Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl utan att tala med läkaren.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl, t ex:

 • vissa läkemedel inklusive ögondroppar som innehåller t ex. sotalol, atenolol, metoprolol eller timolol (så kallade beta-blockerare) för behandling av högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och vissa ögonsjukdomar

 • vätskedrivande läkemedel

 • vissa andra luftrörsvidgande läkemedel så kallade xantinderivat eller läkemedel som innehåller salbutamol eller ipratropium

 • läkemedel som innehåller kortison

 • vissa läkemedel vid narkos (nedsövning)

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning av Bricanyl under graviditeten. Tala ändå med din läkare om du är eller planerar bli gravid.


Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med din läkare vid mer än tillfällig användning av Bricanyl under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Bricanyl påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Bricanyl

Bricanyl tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du börjar använda Bricanyl.


3. Hur du tar Bricanyl

Ta alltid Bricanyl enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos för vuxna är: ½ tablett à 5 mg 3 gånger per dygn (var 8:e timme).

Vanlig dos för barn, 5-12 år, är: ¼ - 1/2 tablett à 5 mg 3 gånger per dygn (var 8:e timme).

Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl a illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bricanyl orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De flesta av biverkningarna som Bricanyl kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Darrningar, huvudvärk.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, illamående, klåda, hudutslag, bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som angina pectoris (kärlkramp)). Berätta för din läkare om du får bröstsmärtor medan du behandlas med Bricanyl. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Bricanyl ska förvaras

Används före utgångsdatum, som anges på förpackningen efter Utg.dat


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är terbutalinsulfat 5 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 104 mg, magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse.


Övriga innehållsämnen finns med för att tabletten ska gå att tillverka.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bricanyl 5 mg tabletter är runda, vita, med skåra, märkta med ”5” på ena sidan och ”A/BT” på den andra sidan.


Tabletterna förpackas i plastburk innehållande 100 tabletter eller 250 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-01-23

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av