Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Scheriproct


ÄndringsmarkeringReceptstatusFörmånsstatus
Bayer

Rektalsalva 0,19 %/0,5 %
(Färglös till svagt gulaktig, genomskinlig salva)

Hemorroidalmedel, kortikosteroid, mild

Aktiva substanser:
ATC-kod: C05AA04
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Scheriproct N

0,19 %/0,5 % rektalsalva respektive 1,3 mg/1 mg suppositorierPrednisolonkaproat, cinkokainhydroklorid.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR SCHERIPROCT N OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER SCHERIPROCT N
3. HUR DU ANVÄNDER SCHERIPROCT N
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR SCHERIPROCT N SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ÄR SCHERIPROCT N OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

 


Scheriproct N innehåller kortikosteroiden prednisolon. Prednisolon motverkar inflammatoriska och allergiska symptom. Dessutom ingår cinkokain som har en smärtlindrande verkan.

 

Scheriproct N används vid behandling av hemorroider och ytliga analfissurer (sprickbildningar).


2. INNAN DU ANVÄNDER SCHERIPROCT N

Använd inte Scheriproct N


  • om du är överkänslig (allergisk) mot prednisolonkaproat, cinkokainhydroklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Scheriproct N.

Var särskilt försiktig med Scheriproct N


Undvik att få Scheriproct N i ögonen. Efter användandet ska händerna tvättas noga. Om du samtidigt har en svampinfektion i behandlingsområdet ska denna behandlas med medel mot svampinfektion.

Användning av andra läkemedel


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om du använder eller nyligen använt bedövningsmedel eller läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat (antiarytmika).

Graviditet och amning


Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.


Scheriproct N ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta.


Scheriproct N går över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik under amning. Rådgör dock med läkare vid bruk av Scheriproct N under amning.

Körförmåga och användning av maskiner


Scheriproct N har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något hjälpämne i Scheriproct N rektalsalva:


Scheriproct N rektalsalva innehåller ricinolja som kan ge hudreaktioner.


3. HUR DU ANVÄNDER SCHERIPROCT N

 


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.


Om du upplever ökad irritation eller blödning där du applicerat Scheriproct N ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare.


Innan applicering rengörs analområdet noggrant. Följ därefter nedanstående anvisningar om din läkare inte har föreskrivit annat.

Förbättring inträder vanligtvis snabbt, men behandlingen bör för den skull inte avbrytas. För att undvika återfall skall behandlingen fortsätta åtminstone 1 vecka även om symptomen helt försvunnit. Behandlingen skall dock inte överskrida 4 veckor, detta för att minimera risken för lokala hudproblem.


Vanlig dos för vuxna

Rektalsalva: Påstrykes i ett tunt lager, vanligtvis 2 gånger dagligen. För att få snabb smärtlindring kan upp till 4 påstrykningar göras under första dagen. Tag först litet salva (ungefär lika mycket som storleken av en ärta) och smörj runt analöppningen för att underlätta införandet av rektalspetsen. Skruva på medföljande rektalspets på tuben med vars hjälp salva förs in i ändtarmen.


Suppositorier: Vanligen införs ett suppositorium dagligen i ändtarmen. Vid svåra smärtor kan 1 suppositorium införas 2-3 gånger under första dagen. Om suppositorierna har blivit mjuka p.g.a. värme kan de placeras i kallt vatten innan omslaget tas bort.

Om du använt för stor mängd av Scheriproct N  


Om du har använt för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Scheriproct N ha biverkningar.


Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Allergiska reaktioner, kontakteksem.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel eller om du besväras av biverkningar, bör du tala om det för din läkare eller apotekspersonal.


5. HUR SCHERIPROCT N SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Scheriproct N ska inte användas efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Rektalsalva: Förvaras vid högst 25 ºC.

Suppositorier: Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Suppositorier kan förvaras vid högst 25 ºC i 2 månader.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration


Rektalsalva:

  • De aktiva innehållsämnena är prednisolonkaproat 1,9 mg/g och cinkokainhydroklorid 5 mg/g

  • Övriga innehållsämnen är ricinolja (jungfruolja), hydrerad ricinolja, oktyldodekanol, makrogol-400-monoricinoleat, parfymolja (Chypre).


Suppositorium:

  • Det aktiva innehållsämnena är prednisolonkaproat 1,3 mg och cinkocainhydroklorid 1 mg per suppositorium.

  • Övriga innehållsämnen är hårdfett.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Intendis GmbH Berlin
Max-Dohrn-Strasse 10
D-10589 Berlin
Tyskland

 

Tillverkare:

Intendis Manufacturing SpA, Italien (rektalsalva, suppositorier)


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Tel 08-580 223 00


Denna bipacksedel godkändes senast den 2012-11-05

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av