Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Terracortril® med Polymyxin B

ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Ögon-/örondroppar, suspension
(gul)

Mild glukokortikoid (Grupp I)+antibiotikakombination

ATC-kod: S03CA04
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Terracortril med polymyxin B

ögon- och örondroppar, suspension Terracortril med polymyxin B, ögon- och öronsalva

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD TERRACORTRIL MED POLYMYXIN B ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER TERRACORTRIL MED POLYMYXIN B
3. Hur du använder Terracortril med polymyxin B
4. Eventuella biverkningar
5. HUR TERRACORTRIL MED POLYMYXIN B SKA FÖRVARAS
6. Övriga upplysningar

1. VAD TERRACORTRIL MED POLYMYXIN B ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Terracortril med polymyxin B är ett kombinationspreparat som innehåller hydrokortison, oxitetracyklin och polymyxin B. Hydrokortison är ett milt verkande kortison som har en inflammationsdämpande och antiallergisk effekt. Oxitetracyklin och polymyxin B hämmar bakteriernas förökning.

 

Terracortril med polymyxin B används vid allergisk inflammation av ögonlockskanten och ögats bindhinna, där det samtidigt kan förekomma en bakterieinfektion. Terracortril med polymyxin B kan också användas vid andra ögonsjukdomar såsom hornhinneinflammation. Inflammatoriska sjukdomar i yttre hörselgången, t ex olika former av eksem, där samtidig bakteriell infektion kan förekomma.


2. INNAN DU ANVÄNDER TERRACORTRIL MED POLYMYXIN B

Använd inte Terracortril med polymyxin B

 • om du är allergisk (överkänslig ) mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen i Terracortril med polymyxin B

 • om du har en svamp- eller virusinfektion i öga eller öra. Vid behandling med kortisoninnehållande ögondroppar/salva finns finns risk att symtomen av en underliggande infektion maskeras. Oxitetracyklin samt polymyxin B har effekt mot många, dock inte alla bakterier, men saknar effekt mot svamp och virus.

 • om du har en varig ögoninfektion.

Var särskilt försiktig med Terracortril med polymyxin B

 • vid användning hos barn. Rådgör med läkare före behandling av barn under 8 år, eftersom påverkan på växande tänder och skelett inte helt kan uteslutas.


Terracortril med polymyxin B ögon- och örondroppar/ -salva kan ge upphov till gula fläckar på textilier.

Graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga studier där man undersökt utvärtes användande av detta läkemedel på gravida kvinnor. Läkemedel i denna grupp ska endast användas under graviditet då nyttan överväger riskerna. Rådgör därför med läkare före användning av detta läkemedel under graviditet.


Amning

Det är inte känt om denna typ av läkemedel passerar över i modersmjölken vid utvärtes bruk. Nyttan av amningen ska vägas mot möjliga risker för biverkningar hos barnet. Rådgör därför med läkare före användning av detta läkemedel samtidigt som du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Terracortril med polymyxin B förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Som med andra ögonpreparat kan tillfällig dimsyn uppstå efter administrering i ögat. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner innan synen helt klarnat.


3. HUR DU ANVÄNDER TERRACORTRIL MED POLYMYXIN B

 

Använd alltid Terracortril med polymyxin B enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är:

Ögondroppar: 1-2 droppar i ögat 3 gånger dagligen.

Örondroppar: 2-4 droppar i örats yttre hörselgång 3 gånger dagligen.

Ögonsalva: Stryk 1-1,5 cm salva innanför den undre ögonlockskanten 2-3 gånger dagligen.

Öronsalva: Stryk 1-1,5 cm salva i hörselgången 3-4 gånger dagligen.


Hur du öppnar tuben:


Tuben innehåller en plastring, skruvlock, toppen av tuben med skruvlock samt nedre del av tuben med förslutning.

öppningsinstruktion av tub

 1. Tuben är försluten första gången du använder den.

 2. Innan du använder tuben första gången, skruva av hela tubspetsen inklusive skruvlocket och avlägsna plastringen.

 3. Skruva tillbaka tubspetsen hela vägen så att perforeringen bryts.

 4. Skruva av skruvlocket. Tuben är nu redo för användning.

 5. Tryck försiktigt ut innehållet i tuben.

Om du använt för stor mängd av Terracortril med polymyxin B

Om du tagit för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Terracortril med polymycin B orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 100):

Sveda. Långvarig behandling kan ge hornhinneskada och ökat tryck inne i ögat.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 100)

Aktivering av hornhinneinflammation orsakad av virus


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000):

Vid sjukdomar som orsakar förtunning av hornhinnan kan denna lättare brista vid behandling med kortisonpreparat. Vid långvarig behandling har grumlingar av ögats lins och grå starr rapporterats.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Infektion, bakteriell infektion, svampinfektion. Överkänslighetsreaktioner. Brännande känsla. Ökat tårflöde, glaukom (grön starr), synnervspåverkan. Utslag. Smärta vid administreringsstället, känsla av främmande partiklar samt försämrad läkning.

5. HUR TERRACORTRIL MED POLYMYXIN B SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25ºC och i skydd mot kyla.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Öppnad förpackning är användbar 1 månad (gäller vid användning i ögonen).


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Droppar

 • De aktiva substanserna är oxitetracyklinhydroklorid motsvarande oxitetracyklin 5 mg/ml, hydrokortisonacetat 15 mg/ml, polymyxin B sulfat 10 000 IE

 • Övriga innehållsämnen är aluminiumstearat, flytande paraffin


Salva

 • De aktiva substanserna är oxitetracyklinhydroklorid motsvarande oxitetracyklin 5 mg/ml, hydrokortisonacetat 10 mg/ml, polymyxin B sulfat 10 000 IE

 • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, flytande paraffin

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ögon- och örondroppar, suspension: Tub 5 och 15 ml

Ögon- och öronsalva: Tub 3,5 g

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

Fax: 08-550 520 10

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-03-16

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av