Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Constella


Utökad övervakningMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Almirall

Kapsel, hård 290 mikrog
(vit till benvit-orange, ogenomskinlig, 18 mm x 6,35 mm, märkt ”290” med grått bläck)

Övriga laxermedel

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AX04
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Constella

290 mikrogram   hårda kapslar
linaklotid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Constella är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Constella
3. Hur du använder Constella
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Constella ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Constella är och vad det används för

 

Vad Constella används för
Constella innehåller den aktiva substansen linaklotid och används för att behandla symtom på måttlig till svår colon irritabile (kallas ofta IBS) med förstoppning hos vuxna patienter.


IBS är en vanlig tarmsjukdom. De huvudsakliga symtomen på IBS med förstoppning inkluderar:

 • mag- eller buksmärta

 • känsla av uppsvälldhet

 • oregelbunden, hård, liten eller pelletliknande avföring.


Dessa symtom kan variera mellan olika personer.


Hur Constella fungerar
Constella verkar lokalt i tarmen för att lindra smärta och uppsvälldhet och för att återställa den normala funktionen i tarmarna. Det absorberas inte i kroppen, utan fäster vid en receptor på ytan i tarmen som kallas guanylatcyklas C. Genom att fästa till denna receptor blockerar läkemedlet smärtförnimmelsen och låter vätska från kroppen komma in i tarmen för att därigenom avhjälpa förstoppning genom att lösa upp innehållet i tarmarna och öka tarmtömningarna.


2. Vad du behöver veta innan du använder Constella

Använd inte Constella

 • om du är allergisk mot linaklotid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du eller läkaren vet att du har en blockering i magsäcken eller tarmarna.

Varningar och försiktighet

Läkaren har gett dig detta läkemedel efter att ha uteslutit andra sjukdomar, särskilt i tarmarna, och har fastställt att du lider av IBS med förstoppning. Andra sjukdomar kan ha samma symtom som IBS och det är viktigt att du snabbt rapporterar förändringar eller oregelbundenheter av symtom till läkaren.


Om du upplever allvarlig eller långvarig diarré (frekventa, vattniga tarmtömningar i 7 dagar eller längre) ska du sluta ta Constella och kontakta din läkare (se avsnitt 4). Se till att du dricker mycket vätska för att ersätta vattnet och elektrolyterna, t.ex. kalium, som förlorats genom diarrén.


Iaktta särskild försiktighet om du är äldre än 65 år eftersom du löper högre risk att drabbas av diarré.


Iaktta även särskild försiktighet om du har svår eller utdragen diarré och ytterligare en sjukdom, t.ex. högt blodtryck, tidigare sjukdom som inbegriper hjärta och blodkärl (t.ex. tidigare hjärtattacker) eller diabetes.


Tala om för läkare om du lider av tarminflammationer som t.ex. Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, eftersom Constella inte rekommenderas för dessa patienter.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år, eftersom säkerheten och effekten av Constella för denna åldersgrupp inte har fastställts.

Andra läkemedel och Constella

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel:

 • Vissa läkemedel fungerar kanske mindre effektivt om du har allvarlig eller utdragen diarré:

  • preventivmedel i tablettform – om du har mycket allvarlig diarré verkar kanske inte p-piller som de ska och användning av ytterligare en preventivmetod rekommenderas. Se anvisningarna i bipacksedeln för det p-piller som du använder.

  • läkemedel som kräver noggrann och exakt dosering, t.ex. levotyroxin (ett hormon som används för att behandla nedsatt sköldkörtelfunktion).

 • Vissa läkemedel kan öka risken för diarré när de tas tillsammans med Constella:

  • läkemedel som kallas protonpumphämmare som används för att behandla magsår eller för stor mängd magsyra

  • läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som används för att behandla smärta och inflammation

  • laxermedel.

Constella med mat

Constella orsakar mer frekventa tarmtömningar och diarré (lös avföring) när det tas med mat jämfört med när det tas på fastande mage (se avsnitt 3).

Graviditet och amning

Det finns endast begränsad information om effekterna av Constella hos gravida och ammande kvinnor.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Constella påverkar inte din förmåga att köra eller använda maskiner.


3. Hur du använder Constella

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är en kapsel en gång dagligen. Kapseln bör tas minst 30 minuter före en måltid.

Om du har använt för stor mängd av Constella

Den troligaste effekten av att ta för mycket Constella är diarré. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har använt för mycket av detta läkemedel.

Om du har glömt att använda Constella

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid den vanliga tiden och fortsätt som vanligt.

Om du slutar att använda Constella

Diskutera helst med läkare innan du avslutar behandlingen. Behandling med Constella kan dock avbrytas på ett säkert sätt när som helst.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

 • Diarré

Diarré är vanligen kortvarig. Om du upplever allvarlig eller långvarig diarré (frekvent eller vattnig avföring i 7 dagar eller längre) och känner dig yr eller svag ska du sluta att ta Constella och kontakta läkare.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • Mag- eller buksmärta

 • Känsla av uppsvälldhet

 • Gaser

 • Maginfluensa (viral gastroenterit)

 • Yrsel


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • Oavsiktlig tarmtömning (fekal inkontinens)

 • Brådskande behov att tömma tarmen

 • Svimfärdig när du reser dig upp snabbt

 • Uttorkning

 • Låg nivå av kalium i blodet

 • Minskad aptit


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

 • Minskad nivå av bikarbonat i blodet


Biverkningar utan känd frekvens

 • Hudutslag


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Constella ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. När burken öppnats bör kapslarna användas inom 18 veckor.


Förvaras vid högst 30 ºC. Tillslut burken väl, innehållet är fuktkänsligt.


Varning: Burken innehåller en eller flera förseglade kuddar med kiselgel för att hålla kapslarna torra. Förvara kuddarna i burken. Får ej sväljas.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker tecken på skada på burken eller någon förändring av kapslarnas utseende.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är linaklotid. Varje kapsel innehåller 290 mikrogram linaklotid.


 • Övriga innehållsämnen är:


Kapselns innehåll: mikrokristallin cellulosa, hypromellos, kalciumkloriddihydrat och leucin


Kapselns hölje: röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) och gelatin


Kapselns bläck: shellack, propylenglykol, koncentrerad ammoniaklösning, kaliumhydroxid, titandioxid (E171) och svart järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapslarna är vita till benvita-orange, ogenomskinliga och hårda, märkta med ”290” i grått bläck.


De är förpackade i en vit burk av polyetylen med hög densitet (HDPE), med garantiförsegling och ett barnsäkert skruvlock, tillsammans med en eller flera torkmedelskuddar med kiselgel.


Varje burk innehåller 10, 28, 60 eller 90 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Almirall, S.A.
Ronda General Mitre, 151
E-08022 Barcelona
Spanien
Tel. +34 93 291 30 00


Tillverkare
Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.
Ctra. Nacional II, Km. 593,
E-08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona
Spanien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg

Almirall N.V., Medialaan 32 B 4

B-1800 Vilvoorde

België/ Belgique/ Belgien

Tél/Tel: +32 (0)2 257 26 63


България/ Česká republika/ Eesti/ Ελλάδα/ España/ Hrvatska/ Κύπρος/ Latvija/ Lietuva/ Magyarország/ Malta/ România/ Slovenija/ Slovenská republika

Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151

E-08022 Barcelona

Испания/ Španělsko/ Hispaania/ Ισπανία/ España/ Španjolska/ Ισπανία/ Spānija/ Ispanija/ Spanyolország/ Spanja/ Spania/ Španija/ Španielsko

Teл./ Tel/ Τηλ: +34 93 291 30 00

Tel (Česká republika / Slovenská republika): +420 244 403 003


Danmark/ Norge/ Suomi/Finland/ Sverige

Almirall ApS, Strandvejen 102 B

DK-2900 Hellerup

Danmark/ Tanska

Tlf/ Puh/Tel: +45 70 25 75 75


Deutschland

Almirall Hermal GmbH, Scholtzstrasse 3

D-21465 Reinbek

Tel.: +49 (040) 72704-0


France

Almirall SAS, 1, boulevard Victor

F-75015 Paris

Tél.: +33(0)1 46 46 19 20


Ireland/ United Kingdom

Almirall Limited, 1 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1TD

United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 160 2500


Ísland

Vistor hf., Hörgatúni 2

IS-210 Garðabær

Sími: +354 535 70 00


Italia

Almirall SpA, Via Messina 38, Torre C

I-20154 Milano

Tel.: +39 02 346181


Nederland

Almirall B.V., Papendorpseweg 100

NL-3528 BJ Utrecht

Tel: +31 (0)307991155


Österreich

Almirall GmbH, Breitenfurter Straße 113

AT-1120 Wien

Tel.: +43 (0)1/595 39 60


Polska

Almirall Sp.z o. o.

ul. Pileckiego 63

PL-02-781 Warszawa

Tel.: +48 22 330 02 57

Fax: +48 22 313 01 57


Portugal

Almirall - Produtos Farmacêuticos, Lda. , Rua do Central Park, Edifício 3, nº 6, 4º B

P-2795-242 Linda-a-Velha

Tel.: +351 21 415 57 50


Denna bipacksedel ändrades senast 04/2014

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av