Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Omnilax


ReceptstatusFörmånsstatus
Pro Health Pharma

Pulver till oral lösning i dospåse 10 g
(Benvitt pulver, apelsin-grapefrukt smak)

Laxantia, osmotiskt aktivt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AD15
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Omnilax

10 g  Pulver till oral lösning, dospåse
Makrogol

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt vid tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna och barn över 8 år. Omnilax måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Om du har köpt detta läkemedel receptfritt måste du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Omnilax är och vad det används för
2. Innan du använder Omnilax
3. Hur du använder Omnilax
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. Hur Omnilax ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD OMNILAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Omnilax tillhör en grupp läkemedel som kallas osmotiska laxativ. Omnilax ökar avföringens vätskevolym vilket hjälper mot besvär orsakade av mycket långsamma tarmrörelser. Omnilax tas inte upp i blodet och bryts inte ner i kroppen.


Omnilax används vid behandling av förstoppning hos vuxna och barn över 8 år.


Behandling av förstoppning med läkemedel ska enbart ske som tillägg till en sund livsstil och hälsosam kost.


Egenvårdsbehandling av tillfällig förstoppning bör inte pågå längre än 14 dagar. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar måste du uppsöka läkare.


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i denna bipacksedel.


2. INNAN DU ANVÄNDER OMNILAX

Använd inte Omnilax

 • om du är allergisk (överkänslig) mot makrogol (polyetylenglykol) eller mot något av övriga innehållsämnen i Omnilax.

 • om du har en allvarlig tarmsjukdom.

 • om du har inflammatoriska tarmsjukdomar (ulcerös kolit, Crohns sjukdom).

 • om du har perforation (hål) i magtarmkanalen, eller risk för detta.

 • om du har stopp i tarmen eller misstänkt stopp i tarmen.

 • om du har magsmärtor utan känd orsak.


Rådgör i tveksamma fall med din läkare innan du använder Omnilax.

Var särskilt försiktig med Omnilax

Mycket sällsynta fall av allergiska reaktioner med hudutslag och lokal vätskesvullnad (ödem) har rapporterats vid behandling med läkemedel som innehåller makrogol (polyetylenglykol). Enstaka fall av allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats med matthet eller kollaps och en allmän sjukdomskänsla. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare.


Eftersom Omnilax ibland kan orsaka diarré ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet om du:

 • har nedsatt lever- eller njurfunktion.

 • tar diuretika (vätskedrivande läkemedel) eller är äldre, eftersom du då riskerar att få låga halter av natrium (salt) eller kalium i blodet.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Omnilax kan användas under graviditet och amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Omnilax påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Omnilax

Omnilax innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Omnilax innehåller mycket små mängder (0,007 mg per påse) av svaveldioxid, vilket kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


3. HUR DU ANVÄNDER OMNILAX

 


Använd alltid Omnilax enligt anvisningarna nedan eller enligt läkarens ordination. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 8 år:

Vanlig dos är 1-2 dospåsar per dag, som intas som engångsdos på morgonen. Den dagliga dosen kan justeras utifrån vilket resultat behandlingen ger, från 1 dospåse varannan dag (särskilt hos barn) upp till max 2 dospåsar per dag.


Varje dospåse skall lösas i ett glas vatten. Omnilax verkar inom 24-48 timmar efter dosering.


Behandling med Omnilax bör inte pågå längre tid än 14 dagar utan läkares ordination. Om symtomen försämras eller inte förbättras efter 14 dagars egenvårdsbehandling bör läkare kontaktas.


Läkare kan förskriva Omnilax för längre tid än 14 dagar.


Förbättring efter behandling med Omnilax kan bibehållas med en sund livsstil och hälsosam kost.


Användning för barn

Omnilax bör ej ges till barn under 8 år.

Om du använt för stor mängd av Omnilax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


För mycket Omnilax kan ge diarré som vanligtvis försvinner när behandlingen avbryts eller dosen minskas.


Om du får kraftig diarré eller kräkningar ska du kontakta läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva behandling för att förhindra saltbrist orsakad av vätskeförlust.

Om du har glömt att använda Omnilax

Ta nästa dos så snart du kommer ihåg, men ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Omnilax

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Omnilax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar som vanligen är milda och övergående är:


Hos vuxna:

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

 • Buksmärta och buksvullnad

 • Illamående

 • Diarré


Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare):

 • Kräkningar

 • Brådskande behov av att gå på toaletten

 • Avföringsinkontinens


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare) men potentiellt allvarliga biverkningar:

 • Symtom på allergisk reaktion såsom utslag, nässelfeber, lokal vätskesvullnad (ödem), ansiktssvullnad (Quinckes ödem) med svullnad av över- och/eller underläpp och/eller kinder. Kontakta omedelbart läkare, om du tror att du har fått en allergisk reaktion.


Ingen känd frekvens:

 • Minskad natrium- eller kaliumhalt i blodet, möjlig uttorkning till följd av svår diarré särskilt hos äldre


Hos barn:

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

 • Buksmärta

 • Diarré som kan orsaka ömhet kring ändtarmen (anus)


Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare):

 • Illamående eller kräkningar

 • Buksvullnad


Ingen känd frekvens:

 • Allergiska reaktioner


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR OMNILAX SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Färdigberedd lösning förvaras vid 2ºC - 8ºC (i kylskåp, väl täckt) och är hållbar i 6 timmar.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är makrogol. En dospåse innehåller 10 g makrogol.

 • Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium och smakämne (apelsin-grapefruktarom innehållande maltodextrin, sorbitol (E420), svaveldioxid (E220) samt gummi arabicum (E414)).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pro Health Pharma Sweden AB

Kullagatan 8-10

252 20 Helsingborg

Telefon: 0721-903655

info@prohealthpharma.se

 

Recipharm Höganäs AB, Höganäs

 


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Benvitt pulver med smak av apelsin-grapefrukt.


Dospåsar i kartonger med 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 eller 20 påsar (receptfria) och 22, 24, 30, 50, 60, 100, 200 eller 250 påsar (receptbelagda).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverket i Sverige hemsida.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2015-04-01

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av