Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gabapentin 1A Farma


ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz

Kapsel, hård 300 mg
(Hård gelatinkapsel (storlek 1), med gul, ogenomskinlig över- och underdel.)

Antiepileptika

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX12
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Gabapentin 1A Farma

100 mg, 300 mg och 400 mg  Hårda kapslar
gabapentin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Gabapentin 1A Farma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Gabapentin 1A Farma
3. Hur du använder Gabapentin 1A Farma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gabapentin 1A Farma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Gabapentin 1A Farma är och vad det används för

 

Gabapentin 1A Farma tillhör en grupp läkemedel som används för att behandla epilepsi och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakas av nervskador).


Den aktiva substansen i Gabapentin 1A Farma är gabapentin.


Gabapentin 1A Farma används för att behandla:


Olika former av epilepsi (anfall som i början är begränsade till vissa delar av hjärnan, med eller utan spridning till andra delar av hjärnan). Din doktor kan ordinera Gabapentin 1A Farma för att behandla din epilepsi om din nuvarande epilepsimedel inte ger tillräcklig effekt. Du ska ta Gabapentin 1A Farma som tillägg till din nuvarande behandling, såvida inte din doktor har sagt något annat. Gabapentin 1A Farma kan också användas som enda läkemedel till vuxna och barn från 12 år.


Perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakas av nervskador). Många olika sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta (som främst drabbar benen och/eller armarna), bland annat diabetes och bältros. Smärtan kan beskrivas som en varm, brännande, bultande, blixtrande, stickande, skarp, krampaktig, värkande, svidande, förlamande känsla eller som myrkrypningar.


Gabapentin som finns i Gabapentin 1A Farma kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Gabapentin 1A Farma

Använd inte Gabapentin 1A Farma

 • om du är allergisk mot gabapentin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Gabapentin 1A Farma.

 • Om du lider av njurproblem kan det hända att din läkare ordinerar ett annat doseringsschema.

 • Om du står på hemodialys (för att rena blodet från avfallsprodukter på grund av njursvikt) ska du berätta för din läkare om du upplever muskelsmärta och/eller muskelsvaghet.

 • Om du utvecklar symtom såsom ihållande magsmärta, illamående och kräkningar ska du omedelbart kontakta läkare, eftersom detta kan vara symtom på akut pankreatit (inflammation i bukspottkörteln).


Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex gabapentin har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


Viktig information om potentiellt allvarliga reaktioner

Några få av dem som tar Gabapentin 1A Farma får en allergisk reaktion eller en hudreaktion som kan vara allvarlig och som utan behandling kan utvecklas till ett allvarligare tillstånd. Du måste känna till dessa symtom så att du kan vara uppmärksam på dem medan du tar Gabapentin 1A Farma.


Läs beskrivningen av dessa symtom i avsnitt 4 i denna bipacksedel, under ”Kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga”.

Barn och ungdomar

Gabapentin 1A Farma rekommenderas inte till barn under 6 års ålder.

Andra läkemedel och Gabapentin 1A Farma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,

även receptfria sådana.


Läkemedel som innehåller morfin

Om du tar några läkemedel som innehåller morfin, tala om det för läkare eller

apotekspersonal, eftersom morfin kan öka effekten av Gabapentin 1A Farma.


Antacida (syraneutraliserande medel) mot matsmältningsbesvär

Om Gabapentin 1A Farma tas tillsammans med ett syrabindande medel (s.k. antacida) som innehåller

aluminium och magnesium, kan upptaget av Gabapentin 1A Farma från magen minska. Gabapentin 1A Farma bör därför tas tidigast två timmar efter det att du tagit antacida.


Gabapentin 1A Farma

 • förväntas inte påverka andra antiepilepsiläkemedel eller p-piller.

 • kan störa vissa laboratorietester; om du behöver lämna urinprov ska du tala om för läkaren eller sjukhuspersonalen vad du tar.

Gabapentin 1A Farma med mat, dryck och alkohol

Gabapentin 1A Farma kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Gabapentin 1A Farma ska inte tas under graviditet, såvida inte din läkare sagt något annat. Ett effektivt

preventivmedel måste användas av kvinnor i fertil ålder.


Det har inte gjorts några studier som specifikt har undersökt användning av gabapentin hos gravida kvinnor, men andra läkemedel som används för att behandla epilepsi har rapporterats öka risken för skada för det växande fostret, särskilt om mer än ett epilepsiläkemedel tas samtidigt. Därför ska du om möjligt försöka ta endast ett epilepsiläkemedel under graviditeten och endast enligt läkares anvisningar.


Kontakta läkare omedelbart om du blir gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid medan du tar Gabapentin 1A Farma.

Sluta inte abrupt att ta detta läkemedel. Detta kan leda till genombrottsanfall och innebära

allvarliga konsekvenser för dig och ditt barn.


Amning

Gabapentin, den aktiva substansen i Gabapentin 1A Farma, utsöndras i bröstmjölk. Eftersom effekten av gabapentin på nyfödda/spädbarn inte är känd rekommenderas inte amning under behandling med Gabapentin 1A Farma.

Körförmåga och användning av maskiner

Gabapentin 1A Farma kan orsaka yrsel, dåsighet och trötthet. Du bör inte köra, använda komplicerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara farliga förrän du vet hur läkemedlet påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Gabapentin 1A Farma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare avgör vilken dos som är lämplig för dig.


Om du har intrycket att effekten av Gabapentin 1A Farma är för stark eller för svag ska du tala med läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.


Om du är äldre (över 65 år), ska du ta Gabapentin 1A Farma på normalt sätt, såvida du inte har problem

med njurarna. Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna.


Fortsätt ta Gabapentin 1A Farma tills din läkare säger att du ska sluta.


Metod och hur du tar Gabapentin 1A Farma

Gabapentin 1A Farma är avsett att intas via munnen. Svälj alltid kapslarna hela med rikligt med vatten.


Vid epilepsi är den vanliga dosen:


Barn och ungdomar:

Ta rätt antal kapslar enligt anvisningarna. Läkaren bygger normalt upp dosen gradvis.

Startdosen är i allmänhet mellan 300 mg och 900 mg per dag. Därefter kan dosen ökas enligt läkarens anvisningar upp till maximalt 3 600 mg per dag, och läkaren kommer att instruera dig att ta tre separata doser, dvs. en på morgonen, en på eftermiddagen och en på kvällen.


Barn från 6 års ålder:

Dosen ditt barn får bestäms av läkaren eftersom den beräknas utifrån barnets vikt.

Behandlingen börjar med en låg initial dos som gradvis ökas under en period på ca tre dagar. Den vanliga dosen för att kontrollera epilepsi är 25-35 mg per kg kroppsvikt per dag. Den ges vanligen som tre separata doser genom att kapslarna tas varje dag, oftast en på morgonen, en på eftermiddagen och en på kvällen.


Gabapentin 1A Farma rekommenderas inte till barn under 6 års ålder.


Vid perifer neuropatisk smärta är den vanliga dosen:


Vuxna:

Ta rätt antal kapslar enligt anvisningarna. Läkaren bygger normalt upp dosen gradvis. Startdosen är i allmänhet mellan 300 mg och 900 mg per dag. Därefter kan dosen ökas enligt läkarens anvisningar upp till maximalt 3 600 mg per dag, och läkaren kommer att instruera dig att ta tre separata doser, dvs. en på morgonen, en på eftermiddagen och en på kvällen.


Om du har njurproblem eller får hemodialys

Läkaren kan ordinera ett annat doseringsschema och/eller en annan dos om du har problem med njurarna eller får hemodialys.

Om du använt för stor mängd av Gabapentin 1A Farma 

Större doser än de rekommenderade kan leda till förvärrade biverkningar, bland annat medvetandeförlust, yrsel, dubbelseende, sluddrigt tal, dåsighet och diarré.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig de kapslar du eventuellt har kvar, förpackningen och etiketten, så att personalen lätt ska kunna se vilket läkemedel du har tagit.

Om du har glömt att använda Gabapentin 1A Farma

Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Gabapentin 1A Farma

Sluta inte att ta Gabapentin 1A Farma, såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om behandlingen avslutas, ska detta göras stegvis under minst 1 vecka. Om du slutar att ta Gabapentin 1A Farma plötsligt eller innan din läkare har sagt till dig att göra det, finns en ökad risk för anfall.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte

få dem.


Kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga:


 • Svåra hudreaktioner som kräver omedelbar behandling, såsom svullnad av läppar och ansikte, hudutslag och rodnad och/eller håravfall (detta kan vara symtom på en allvarlig allergisk reaktion).

 • Ihållande magsmärtor, illamående och kräkningar, eftersom detta kan vara symtom på akut pankreatit (inflammation i bukspottkörteln).

 • Gabapentin 1A Farma kan orsaka en allvarlig eller livshotande allergisk reaktion som kan påverka huden eller andra delar av kroppen, bland annat levern och blodkropparna. Du kan eventuellt få hudutslag om du får denna typ av reaktion. Den kan innebära att du måste läggas in på sjukhus eller sluta ta Gabapentin 1A Farma. Kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom:

  • hudutslag

  • nässelutslag

  • feber

  • svullna körtlar som inte går över

  • svullnad av läppar och tunga

  • gulfärgning av huden eller ögonvitorna

  • ovanligt mycket blåmärken eller blödningar

  • svår trötthet och svaghet

  • oväntad muskelsmärta

  • täta infektioner


Dessa symtom kan vara första tecknen på en allvarlig reaktion. En läkare bör undersöka dig för att avgöra om du ska fortsätta ta Gabapentin 1A Farma.


Om du står på hemodialys ska du berätta för läkaren om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet.


Andra biverkningar är bland annat:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

 • Virusinfektion

 • Dåsighetskänsla, yrsel, okoordinerade muskelrörelser

 • Trötthetskänsla, feber


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • Lunginflammation, luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, infektion, öroninflammation och andra infektioner

 • Minskat antal vita blodkroppar

 • Anorexi, ökad aptit

 • Aggressioner mot andra, förvirring, humörsvängningar, depression, oro, nervositet,

 • svårigheter att tänka klart

 • Kramper, ryckiga rörelser, talsvårigheter, minnesförlust, darrningar, sömnsvårigheter,

 • huvudvärk, hudkänslighet, nedsatta sinnesintryck (domning), koordinationssvårigheter, onormala

 • ögonrörelser, ökade/minskade eller frånvaro av reflexer

 • Dimsyn, dubbelseende

 • Svindel

 • Högt blodtryck, rodnad/utvidgning av blodkärlen

 • Andningssvårigheter, luftrörskatarr, halsont, hosta, nästorrhet

 • Kräkningar, illamående, problem med tänderna, inflammerat tandkött, diarré, magont,

 • matsmältningsbesvär, förstoppning, mun- och halstorrhet, gaser

 • Ansiktssvullnad, blåmärken, utslag, klåda, akne

 • Ledvärk, muskelvärk, ryggont, ryckningar

 • Erektionssvårigheter (impotens)

 • Svullna ben och armar, gångsvårigheter, svaghet, värk, sjukdomskänsla, influensaliknande symtom

 • Minskat antal vita blodkroppar, viktökning

 • Olycksfall, frakturer, skrubbsår


Vid kliniska studier på barn har dessutom aggressivt beteende och ryckiga rörelser ofta rapporterats.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • Allergisk reaktion såsom nässelutslag

 • Nedsatt rörlighet

 • Snabb hjärtrytm

 • Svullnad som kan involvera ansikte, bål, ben och armar

 • Onormala resultat vid blodtester som kan tyda på leverproblem


Efter lanseringen har följande biverkningar rapporterats:

 • Minskat antal blodplättar (celler som är av betydelse för koagulationen)

 • Hallucinationer

 • Onormala rörelser, som t.ex. slingrande eller ryckiga rörelser och stelhet

 • Öronringningar

 • En grupp biverkningar som kan innefatta svullna lymfkörtlar (isolerade små, upphöjda knölar under huden), feber, hudutslag och leverinflammation som uppträder samtidigt

 • Gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot), leverinflammation

 • Akut njursvikt, inkontinens

 • Förstoring av bröstvävnaden, brösttillväxt

 • Biverkningar efter abrupt avbrytande av behandlingen med gabapentin (oro,

 • sömnsvårigheter, illamående, värk, svettningar), bröstsmärta

 • Fluktuationer i blodsockervärdet hos patienter med diabetes

 • Nedbrytning av muskelvävnad (rabdomyolys)

 • Förändringar av blodprovsresultat (förhöjd blodkreatinfosfokinas)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Gabapentin 1A Farma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.” och på blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 ºC.

Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Tablettburk: Förvara burken väl stängd. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är gabapentin 100 mg, 300 mg respektive 400 mg

 • Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse, majsstärkelse, talk och kolloidal vattenfri kiseldioxid.


Kapselhölje: består av gelatin, natriumlaurilsulfat, färgämnen titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172) (300 mg och 400 mg kapslarna) samt röd järnoxid (E172) (400 mg kapslarna).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hårda kapslar


Gabapentin 1A Farma 100 mg: Hård gelatinkapsel (storlek 3), med vit, ogenomskinlig över- och underdel.


Gabapentin 1A Farma 300 mg: Hård gelatinkapsel (storlek 1), med gul, ogenomskinlig över- och underdel.


Gabapentin 1A Farma 400 mg: Hård gelatinkapsel (storlek 0), med brun, ogenomskinlig över- och underdel.


Förpackningsstorlekar:

Gabapentin 1A Farma 100 mg:

PVC/PE/PVDC/Aluminium blister: 7, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100 och 200 hårda kapslar.

HDPE tablett burk med barnsäkert lock: 50, 100 hårda kapslar


Gabapentin 1A Farma 300 mg:

PVC/PE/PVDC/Aluminium blister: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 och 500 hårda kapslar.

HDPE tablett burk med barnsäkert lock: 50, 100 hårda kapslar


Gabapentin 1A Farma 400 mg

PVC/PE/PVDC/Aluminium blister: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 och 500 hårda kapslar.

HDPE tablett burk med barnsäkert lock: 50, 100 hårda kapslar


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande

1A Farma, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

LEK S.A, Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österrike

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 20, 9220 Lendava, Slovenien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Belgien: Gabapentine Sandoz 100/300/400 mg harde capsules

Danmark: Gabapentin Sandoz

Finland: Gabapentin Sandoz

Italien: Gabapentin Sandoz GmbH 100/300/400 mg capsule rigide

Nederländerna: Gabapentin Sandoz 100/300/400 mg capsules, hard

Norge: Gabapentin Sandoz

Portugal: Gabapentina Sandoz

Spanien: Gabapentina Sandoz 300/400 mg cápsulas duras EFG

Sverige: Gabapentin 1A Farma

Storbritannien: Gabapentin Sandoz100/300/400 mg Capsules

Tjeckien: Gabanox 100/300/400 mg tyrde tolbolky

Tyskland: Gabapentin Sandoz 100/300/400 mg Hartkapseln

Österrike: –Gabapentin Sandoz 100/300/400 mg Hartkapseln


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-11-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av