Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

ZOSTAVAX


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi Pasteur MSD

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
(Före beredning är pulvret en vit till benvit kompakt kristallisk klump, och vätskan är klar och färglös)

Vaccin mot "zoster" (bältros), levande försvagat

ATC-kod: J07BK02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

ZOSTAVAX

  Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Vaccin mot bältros (herpes zoster), levande

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du blir vaccinerad. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ZOSTAVAX är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder ZOSTAVAX
3. Hur du använder ZOSTAVAX
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ZOSTAVAX ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ZOSTAVAX är och vad det används för

 

ZOSTAVAX är ett vaccin som används för att förebygga bältros (herpes zoster) och zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN), den långvariga nervsmärta som följer på bältros.


ZOSTAVAX används för vaccination av personer som är 50 år eller däröver.


ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros.


Information om sjukdomen bältros:


Vad är bältros?

Bältros är ett smärtsamt hudutslag med blåsor. Det uppkommer vanligtvis i en del av kroppen och kan pågå i flera veckor. Det kan leda till svår och långvarig smärta och ärrbildning. Mindre vanligt förekommande är bakteriella hudinfektioner, svaghet, muskelförlamning, förlust av hörsel eller syn. Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. När du haft vattkoppor stannar viruset som orsakade dem kvar i kroppen i nervcellerna. Ibland blir viruset aktivt igen och ger upphov till bältros.


Vad är PHN?

När bältrosblåsorna har läkts kan smärtan fortsätta i månader och år och kan vara svår. Denna långvariga nervsmärta kallas postherpetisk neuralgi eller PHN.


2. Vad du behöver veta innan du använder ZOSTAVAX

Använd inte ZOSTAVAX

 • om du är allergisk (överkänslig) mot aktiva substanser i detta vaccin (t.ex. neomycin eller något annat innehållsämne som anges i avsnitt 6)

 • om du har en blodsjukdom eller någon typ av cancer som försvagar ditt immunsystem

 • om du av din läkare har fått veta att du har ett försvagat immunsystem som följd av en sjukdom, läkemedel, eller annan behandling

 • om du har aktiv obehandlad tuberkulos

 • om du är gravid (dessutom ska graviditet undvikas i 1 månad efter vaccination, se Graviditet och amning)

Varningar och försiktighet

 • om du har eller har haft några medicinska problem och om eventuella allergier

 • om du har feber

 • om du har HIV-infektionLiksom med många vacciner kan det hända att ZOSTAVAX inte fullständigt skyddar alla som vaccineras.


Andra läkemedel och ZOSTAVAX

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana eller om du nyligen har fått ett annat vaccin.


ZOSTAVAX kan administreras vid samma tillfälle som inaktiverat influensavaccin. De båda vaccinerna bör ges som separata injektioner på olika ställen på kroppen.


ZOSTAVAX skall inte ges samtidigt med 23-valent polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner. För ytterligare information om dessa vacciner, prata med din läkare eller hälsovårdspersonal.

Graviditet och amning

ZOSTAVAX ska inte ges till gravida kvinnor. Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod under 1 månad efter vaccination.


Tala om för din läkare om du ammar eller avser att amma. Läkaren avgör om du kan vaccineras med ZOSTAVAX.


Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta vaccin.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen information som tyder på att ZOSTAVAX påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i ZOSTAVAX

Tala om för din läkare om du någon gång fått en allergisk reaktion mot något av innehållsämnena (inklusive neomycin eller något av innehållsämnena som anges under ”övriga innehållsämnen är” - se avsnitt 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar - Innehållsdeklaration) innan du vaccineras.


Zostavax innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs det är praktiskt taget

’natriumfritt’.


3. Hur du använder ZOSTAVAX

 


ZOSTAVAX skall injiceras under huden, helst i överarmen.


ZOSTAVAX ges som en singeldos.


Beredningsanvisningar avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal finns sist i bipacksedeln.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan ZOSTAVAX orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


I studier var de vanligaste rapporterade biverkningarna (förekom hos minst 1 av 10 personer) sådana som uppstod vid injektionsstället. I dessa biverkningar ingick rodnad, smärta, svullnad och klåda vid injektionsstället. Även huvudvärk, smärta i arm eller ben och värmekänsla, blåmärken, hård knöl vid injektionsstället rapporterades ofta (förekom hos minst 1 av 100 och mindre än 1 av 10 personer). Varicella (Vattkoppor) rapporterades mycket sällsynt (förekom hos mindre än 1 av 10 000 personer).


Ytterligare biverkningar har rapporterats vid allmän användning av ZOSTAVAX såsom följer: illamående, ledvärk; muskelvärk; feber; svullna körtlar (hals, armhåla); bältros, utslag; utslag vid injektionsstället; urtikaria vid injektionsstället; allergiska reaktioner,som kan vara allvarliga och kan inkludera svårigheter att andas eller svälja. Om du får en allergisk reaktion ska du omedelbart kontakta läkare.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur ZOSTAVAX ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Använd ZOSTAVAX före utgångsdatum som anges på ytterförpackningen efter EXP.


Förvaras och transporteras kallt (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen så att den skyddas mot ljus.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Efter beredning innehåller 1 dos (0,65 ml):

Den aktiva substansen är:

Varicella zostervirus1, Oka/Merck-stam, (levande, försvagat) inte mindre än 19 400 PFU (plaque-forming units).

1Framställt i humana diploidceller (MRC-5).

Övriga innehållsämnen är:


Pulver

Sackaros, hydrolyserad gelatin, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, natrium-L-glutamat, vattenfri dinatriumfosfat, natriumhydroxid (för att justera pH) och urea.


Vätska

Vatten för injektionsvätskor

ZOSTAVAX utseende och förpackningsinnehåll

Vaccinet är ett pulver till injektionsvätska, suspension i en singeldos-injektionsflaska, vilket skall spädas med vätskan som medföljer injektionsflaskan med pulver.


Vätskan är klar och färglös. Före blandning med vätskan är pulvret en vit till benvit kompakt kristallisk klump.


En förpackning ZOSTAVAX innehåller en injektionsflaska och en förfylld spruta med eller utan fastsatt kanyl. En eller två lösa kanyler kan finnas i den yttre förpackningen som innehåller den förfyllda sprutan utan fastsatt kanyl.

ZOSTAVAX finns i förpackningar om 1, 10 eller 20 med eller utan kanyler. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning: Sanofi Pasteur MSD SNC, 162 avenue Jean Jaurés, 69007 Lyon, Frankrike


Tillverkare: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Nederländerna

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


België/Belgique/Belgien Sanofi Pasteur MSD, Tél/Tel: +32.2.726.95.84

България Мерк Шарп и Доум България ЕООД, тел.: + 359 2 819 3737

Česká republika Merck Sharp & Dohme s.r.o., Tel.: +420 233 010 111

Danmark Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +45 23 32 69 29

Deutschland Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +49.6224.5940

Eesti Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.6144 200

Ελλάδα ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Τηλ: +30.210.8009111

España Sanofi Pasteur MSD S.A., Tel: +34.91.371.78.00

France Sanofi Pasteur MSD SNC, Tél: +33.4.37.28.40.00

Hrvastska Merck Sharp & Dohme d.o.o., Tel: +385 1 66 11 333

Ireland Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +3531.468.5600

Ísland Sanofi Pasteur MSD, Sími: +32.2.726.95.84

Italia Sanofi Pasteur MSD Spa, Tel: +39.06.664.092.11

Kύπρος Merck Sharp & Dohme (Cyprus) Limited., Τηλ: +800 00 673 (357 22866700)

Latvija SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”, Tel: +371.67364.224

Lietuva UAB Merck Sharp & Dohme, Tel.: +370.5.2780.247

Luxembourg/Luxemburg Sanofi Pasteur MSD, Tél: +32.2.726.95.84

Magyarország MSD Pharma Hungary Kft., Tel.: + 36.1.888.5300

Malta Merck Sharp & Dohme (Cyprus) Limited., Tel: +357 22866700

Nederland Sanofi Pasteur MSD, Tel: +31.23.567.96.00

Norge Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +47.67.50.50.20

Österreich Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +43 1 890 34 91

Polska MSD Polska Sp. z o.o., Tel.: +48.22.549.51.00

Portugal Sanofi Pasteur MSD, SA, Tel: +351 21 470 45 50

România Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00

Slovenija Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Tel: +386.1.520.4201

Slovenská republika Merck Sharp & Dohme s.r.o., Tel: +421 2 58282010

Suomi/Finland Sanofi Pasteur MSD, Puh/Tel: +358.9.565.88.30

Sverige Sanofi Pasteur MSD, Tel: +46.8.564 888 60

United Kingdom Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +44.1.628.785.291


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida: http://www.ema.europa.eu


Denna bipacksedel godkändes senast den 20/11/2014

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Beredningsanvisningar


Vätskan är klar och färglös. Före blandning med vätskan är pulvret en vit till benvit kompakt kristallisk klump. När vaccinet är fullständigt berett är det en halvklar till klar, benvit till blekgul vätska.


Injicera hela innehållet i den förfyllda sprutan i injektionsflaskan som innehåller pulvret. Blanda försiktigt för att lösa upp pulvret helt. Dra upp hela innehållet i injektionsflaskan med berett vaccin, använd samma spruta. En eller två lösa kanyler kan finnas i den förpackning som innehåller förfylld spruta utan fastsatt kanyl. Kanylen sätts på sprutan och vrids ett kvarts varv (90°) för att låsas fast.


Vaccinet bör administreras omedelbart efter beredning för att minimera förlust av styrka. Kasta det beredda vaccinet om det inte används inom 30 minuter.


Använd inte det beredda vaccinet om du observerar partiklar eller om vätskans eller pulvrets eller det beredda vaccinet utseende skiljer sig från vad som beskrivs ovan.


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


Se även avsnitt 3. Hur ZOSTAVAX används

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av