Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Loratadin Orifarm


ReceptstatusFörmånsstatus
Orifarm Generics

Tablett 10 mg
(Vit, rund, platt med skåra)

Antihistamin

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AX13
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Loratadin Orifarm

10 mg  tabletter
Loratadin

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Orifarm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD LORATADIN ORIFARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR LORATADIN ORIFARM
3. HUR DU TAR LORATADIN ORIFARM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV LORATADIN ORIFARM
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD LORATADIN ORIFARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Loratadin Orifarm 10 mg tabletter är receptfritt för vuxna och barn över 12 år (med en kroppsvikt över 30 kg) vid allergiska besvär i näsa och ögon. De allergiska besvären kan orsakas av bl.a. pollen, kvalster eller damm. Symtomen kan vara nysningar, rinnande och kliande näsa samt klåda och sveda i ögonen. Loratadin Orifarm kan även ordineras av läkare för att behandla symtomen vid långvariga nässelutslag.


Loratadin Orifarm verkar genom att lindra allergiska symtom, som beror på frisättning av histamin, eftersom det hämmar effekten av histamin.


Läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för en annan användning. Följ alltid läkarens ordination.


2. INNAN DU TAR LORATADIN ORIFARM

Ta inte Loratadin Orifarm

 • om du är överkänslig (allergisk) mot loratadin eller mot något av övriga innehållsämnen i Loratadin Orifarm.

Var särskilt försiktig med Loratadin Orifarm

 • Bör ges med försiktighet till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion.

 • Patienter som lider av sällsynta ärftliga tillstånd som innebär att de inte tål mjölksocker, saknar enzymet laktas som bryter ned laktos (total laktasbrist), eller inte kan ta upp vissa kolhydrater (glukos-galaktosmalabsorption), bör inte använda detta läkemedel.

 • Om patienten ska genomföra ett hudpricktest, ska behandlingen med Loratadin Orifarm avbrytas minst 48 timmar före testet eftersom man annars kan förhindra eller reducera annars positiva resultat i testet.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller starka vitaminer och mineraler. Om flera läkemedel används samtidigt kan de ha inverkan på varandras effekt. Nedbrytningen av Loratadin Orifarm är beroende av några av kroppens enzymer. Andra läkemedel som påverkar dessa enzymer kan påverka effekten av Loratadin Orifarm. Några av dessa läkemedel anges nedan. Kontakta läkare om du använder en av följande produkter samtidigt med Loratadin Orifarm, eftersom dosen då eventuellt måste justeras.


 • Bupropion (läkemedel för rökavvänjning)

 • Cimetidin (läkemedel mot magsår och sura uppstötningar)

 • Flufenazin och moklobemid (mot psykoser och depression)

 • Amiodaron, diltiazim och verapamil (mot oregelbunden hjärtrytm, förhöjt blodtryck och angina pectoris)

 • Klaritromycin och erytromycin (antibiotika)

 • Flukonazol, itrakonazol och ketokonazol (svampdödande medel)

 • Läkemedel för behandling av HIV

 • Grapefruktjuice

Användning av Loratadin med mat och dryck

Loratadin Orifarm kan intas oberoende av måltider. Ta inte Loratadin med grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Loratadin Orifarm bör inte tas under graviditet.

Amning

Loratadin Orifarm bör inte användas under amning, eftersom Loratadin Orifarm utsöndras i modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Enstaka personer kan få biverkningar av Loratadin Orifarm, som kan påverka användningen av maskiner och körförmågan.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Loratadin Orifarm

Detta läkemedel kan innehålla laktos. Kontakta läkare innan du tar detta läkemedel om läkaren har meddelat dig att du inte tål vissa sockerarter.


3. HUR DU TAR LORATADIN ORIFARM

 

Ta alltid Loratadin Orifarm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna bör intas tillsammans med riklig mängd vatten (ca 1½ dl).

Tabletterna kan tas oberoende av måltider.


Vuxna och barn över 12 år med en kroppsvikt över 30 kg: 1 tablett dagligen.


Loratadin Orifarm ska inte ges till barn under 12 år utan läkarkontakt. Kontakta läkare om förbättring inte ses efter 7 dagars behandling.

Loratadin Orifarm ska användas i högst 3 månader i följd, om inte läkare föreskrivit annat.

Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen, om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften.


Nedsatt leverfunktion:

Det är här nödvändigt att justera dosen. Du ska följa läkarens anvisningar. En startdos på 10 mg varannan dag rekommenderas till vuxna och även till barn med en kroppsvikt över 30 kg

Om du har tagit för stor mängd Loratadin Orifarm

Om du har fått i dig för stor mängd Loratadin Orifarm eller om ett barn av misstag fått i sig läkemedlet, ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symptom: Sjuklig sömnighet, snabb hjärtrytm och huvudvärk.

Om du har glömt att ta Loratadin Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Loratadin Orifarm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte får dem.


Vanliga biverkningar (förekommer hos mellan 1 och 10 av 100 patienter):

 • Huvudvärk.

 • Sömnighet.

 • Trötthet.

 • Nervositet.


Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 och 10 av 1 000 patienter):

 • Ökad aptit.

 • Sömnlöshet.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

 • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktiska reaktioner). Sluta ta läkemedlet och kontakta läkare eller sjukhus.

 • Yrsel.

 • Illamående, muntorrhet och magkatarr.

 • Utslag, håravfall.

 • Onormal leverfunktion.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV LORATADIN ORIFARM

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumen är den sista dagen i angiven månad.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är: Loratadin 10 mg

 • Övriga innehållsämnen är: Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse och magnesiumstearat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Loratadin Orifarm är en vit, rund, platt tablett med skåra.


Förpackningsstorlekar:

PVC/aluminium: 1, 5, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tel: +45 6395 2800 Fax: +45 6395 2801

E-post: info@Orifarm.com


Lokal företrädare

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel godkändes senast den 2012-05-16

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av