Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Alfuzosin Actavis


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Actavis

Depottablett 10 mg
(Rund, bikonvex, vit filmdragerad tablett)

Medel vid benign prostatahyperplasi

Aktiv substans:
ATC-kod: G04CA01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

ALFUZOSIN ACTAVIS

10 mg  depottabletter
alfuzosinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ALFUZOSIN ACTAVIS är och vad det används för
2. Innan du använder ALFUZOSIN ACTAVIS
3. Hur du använder ALFUZOSIN ACTAVIS
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ALFUZOSIN ACTAVIS ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD ALFUZOSIN ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Alfuzosin Actavis leder till att muskulaturen i prostata, urinblåsa och urinrör slappnar av, vilket förbättrar urinflödet. Alfuzosin Actavis används vid godartad prostataförstoring och vid kompletterande behandling med kateter i urinröret. Alfuzosin Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas alfa-1-blockerande läkemedel.


2. INNAN DU ANVÄNDER ALFUZOSIN ACTAVIS

Använd inte ALFUZOSIN ACTAVIS

- om du är överkänslig (allergisk) mot alfuzosinhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i Alfuzosin Actavis

- om du tar andra alfa-1-blockerande läkemedel (används vid prostataförstoring och vid högt blodtryck)

- om du har lätt för att svimma när du reser dig upp

- om du har nedsatt leverfunktion.

Var särskilt försiktig med ALFUZOSIN ACTAVIS

- om du har svårt nedsatt njurfunktion

- om du tar läkemedel mot högt blodtryck

- om du tidigare reagerat med kraftigt blodtrycksfall vid behandling med liknande läkemedel

- om du har någon hjärtsjukdom.

- om du behandlas med exempelvis ketokonazol, itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner) och ritonavir (läkemedel vid behandling av HIV), eftersom läkemedel av denna typ kan leda till ökade nivåer av alfuzosin i blodet

- om du ska få narkos, eftersom kombinationen av alfuzosin och narkosmedel kan ge instabilt blodtryck.


Sluta att ta Alfuzosin Actavis och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg

- svårigheter att svälja

- nässelutslag och andningssvårigheter

Om det är känt att du har en avvikelse på hjärtats aktivitet, så kallad QT-förlängning (syns på EKG), eller om du använder läkemedel som kan leda till en QT-förlängning, ska din läkare göra en utredning innan och under behandlingen med alfozusin för att se hur du påverkas.


I samband med första dosen kan Alfuzosin Actavis i sällsynta fall ge upphov till svimning.


Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) ska du informera din ögonspecialist före operationen om att du använder eller har använt Alfuzosin Actavis. Detta för att användning av Alfuzosin Actavis kan orsaka komplikationer under operation vilka kan hanteras om din specialist är informerad.

Användning av andra läkemedel

Du ska inte använda Alfuzosin Actavis om du tar andra alfa-1-blockerande läkemedel (används vid prostataförstoring och vid högt blodtryck).


Du som tar läkemedel mot högt blodtryck eller använder kärlvidgande läkemedel bör rådfråga din läkare innan du börjar behandlingen med Alfuzosin Actavis.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Ej relevant.

Körförmåga och användning av maskiner

I början av behandlingen kan Alfuzosin Actavis försämra reaktionsförmågan hos vissa patienter, vilket man bör tänka på då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER ALFUZOSIN ACTAVIS

 


Använd alltid Alfuzosin Actavis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna är 1 depottablett dagligen efter kvällsmåltid.


Det är viktigt att du sväljer tabletten hel, då det annars är ökad risk för biverkningar.


Om du upplever att effekten av Alfuzosin Actavis är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Användning för barn

Alfuzosin Actavis rekommenderas inte till barn.

Om du har använt för stor mängd Alfuzosin Actavis:

Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken och rådgivning.

Om du har glömt att ta ALFUZOSIN ACTAVIS

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Alfuzosin Actavis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

Huvudvärk, yrsel/svindel. Illamående, buksmärtor. Kraftlöshet.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

Akut bröstsmärta (angina pectoris) hos patienter som har kranskärlssjukdom. Angioödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter).


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Minskat antal vita blodkroppar. Ögonsjukdomen Intraoperative Floppy Iris Syndrome. Förmaksflimmer. Kräkningar. Leverskada, leversjukdom. Krampaktig och långvarig erektion.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ALFUZOSIN ACTAVIS SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration


- Det aktiva innehållsämnet är alfuzosinhydroklorid 10 mg.

- Övriga innehållsämnen är hypromellos, povidon, hydrerad vegetabilisk olja, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, propylenglykol, kolloidal, vattenfri kiseldioxid, titandioxid (E171).

Innehavare av godkännande för försäljning


Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2012-11-20

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av