Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Seroquel®


ReceptstatusFörmånsstatus
AstraZeneca

Filmdragerad tablett 25 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (persikofärgade, runda bikonvexa, 6 mm, präglade med "SEROQUEL 25" på ena sidan)

Neuroleptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N05AH04
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
Bipacksedel: Information till användaren

Seroquel

25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg  filmdragerade tabletter
quetiapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD SEROQUEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR SEROQUEL
3. HUR DU TAR SEROQUEL
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR SEROQUEL SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD SEROQUEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Seroquel innehåller en substans som kallas quetiapin. Quetiapin tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika. Seroquel kan användas för att behandla flera sjukdomar, som till exempel:

 • Bipolär depression: då du kan känna dig nedstämd eller deprimerad, skuldtyngd, energilös, har dålig aptit eller sömnproblem.

 • Mani: då du kanske känner dig väldigt uppvarvad, upprymd, upprörd, entusiastisk, hyperaktiv eller har dåligt omdöme med inslag av aggressivt och splittrat beteende.

 • Schizofreni: då du kanske ser, hör eller känner sådant som inte finns, tror på sådant som inte är verkligt eller känner dig ovanligt misstänksam, orolig, förvirrad, spänd eller deprimerad.

Det kan hända att din läkare vill att du fortsätter att ta Seroquel även när du känner dig bättre.


2. INNAN DU TAR SEROQUEL

Ta inte Seroquel om:

 • du är allergisk (överkänslig) mot quetiapin eller mot något av övriga innehållsämnen i Seroquel (se avsnitt 6: Övriga upplysningar)

 • du använder något av följande läkemedel:

  • vissa läkemedel mot HIV

  • azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

  • erytromycin och klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

  • nefazodon (läkemedel mot depression).


Ta inte Seroquel om ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Seroquel.

Var särskilt försiktig med Seroquel

Tala med din läkare innan du börjar använda Seroquel om:

 • du eller någon i din familj har eller har haft något hjärtproblem, till exempel rubbningar av hjärtrytmen, eller om du tar några läkemedel som kan påverka hur hjärtat slår

 • du har lågt blodtryck

 • du har haft en stroke, framförallt om du är äldre

 • du har leverproblem

 • du någon gång haft ett krampanfall (epilepsi)

 • du har diabetes eller riskerar att få diabetes. Då kan din läkare behöva mäta din blodsockernivå när du använder Seroquel.

 • du vet om att du tidigare haft en låg halt av vita blodkroppar (som kan ha varit, eller inte varit, orsakade av andra läkemedel)

 • du är äldre och lider av demens (en förlust av hjärnfunktioner). Om detta stämmer på dig ska du inte ta Seroquel, eftersom den grupp av läkemedel som Seroquel tillhör kan öka risken för stroke, eller i vissa fall risken för dödsfall, hos äldre personer med demens

 • du eller någon i din släkt har haft blodpropp, eftersom liknande läkemedel har förknippats med bildande av blodproppar.


Tala genast med din läkare om du upplever något av följande efter att du tagit Seroquel:

 • en kombination av feber, svår muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom). Du kan behöva omedelbar medicinsk behandling.

 • okontrollerbara rörelser, framför allt i ansiktet eller tungan.

 • yrsel eller besvärande sömnighet. Detta skulle hos äldre patienter kunna öka risken för olycksfallsskador (genom att man ramlar).

 • krampanfall

 • långvarig och smärtsam erektion (priapism).

Sådana tillstånd kan orsakas av den här typen av läkemedel.


Tala med läkare så snart som möjligt om du får:

 • feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion, eftersom detta skulle kunna bero på ett mycket lågt antal vita blodkroppar, vilket kan kräva att behandlingen med Seroquel avbryts och/eller att behandling mot infektion ges

 • förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen eller förstoppning som inte svarar på behandling, eftersom detta kan leda till en allvarligare blockering av tarmen.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att vilja skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när du börjar behandlingen, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid. Tankar av den här typen kan även öka om du plötsligt slutar ta ditt läkemedel. Dessa tankar kan vara vanliga om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Man har sett att vissa patienter som tar Seroquel går upp i vikt. Du och din läkare bör kontrollera din vikt regelbundet.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, eftersom läkemedlens effekt kan påverkas. Detta gäller även receptfria läkemedel samt naturläkemedel.


Ta inte Seroquel om du använder något av följande läkemedel:

 • vissa läkemedel mot HIV

 • azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

 • erytromycin eller klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

 • nefazodon (läkemedel mot depression).


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • epilepsiläkemedel (som fenytoin eller karbamazepin)

 • läkemedel mot högt blodtryck

 • barbiturater (läkemedel mot sömnsvårigheter)

 • tioridazin eller litium (andra antipsykotiska läkemedel)

 • läkemedel som påverkar hur hjärtat slår, till exempel läkemedel som kan orsaka obalans hos elektrolyterna (låga halter av kalium eller magnesium) såsom diuretika (urindrivande läkemedel) eller vissa antibiotika (läkemedel mot infektioner)

 • läkemedel som kan orsaka förstoppning.


Prata med din läkare innan du slutar ta någon av dessa läkemedel.

Intag av Seroquel med mat och dryck

 • Seroquel kan tas med eller utan mat.

 • Du bör vara försiktig med hur mycket alkohol du dricker eftersom kombinationen av Seroquel och alkohol kan göra dig sömnig.

 • Drick inte grapefruktjuice när du tar Seroquel. Det kan påverka hur läkemedlet fungerar.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare innan du tar Seroquel om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar. Du ska inte ta Seroquel under graviditet, om du inte har diskuterat det med din läkare. Du ska inte ta Seroquel om du ammar.


Följande symtom, som motsvarar besvär som kan uppstå när man slutar med läkemedlet, kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Seroquel under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Dina tabletter kan göra dig sömnig. Kör inte bil och använd heller inte verktyg eller maskiner förrän du vet hur tabletterna påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Seroquel

Seroquel innehåller laktos (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Effekter på drogtester i urin

Om du lämnar urinprov för ett drogtest kan användning av Seroquel göra att du testar positivt för metadon eller vissa läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva (TCA). Detta kan ske när vissa testmetoder används, trots att du kanske inte tar metadon eller TCA, och i så fall kan ett mer specifikt test utföras.


3. HUR DU TAR SEROQUEL

Ta alltid Seroquel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare bestämmer din startdos. Underhållsdosen (den dagliga dosen) beror på din sjukdom och dina behov men är normalt mellan 150 mg och 800 mg.


 • Du ska ta tabletterna 1 gång per dag, till natten eller 2 gånger per dag beroende på din sjukdom.

 • Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

 • Du kan ta tabletterna med eller utan mat.

 • Drick inte grapefruktjuice när du tar Seroquel. Det kan påverka hur läkemedlet fungerar.

 • Sluta inte ta dina tabletter även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du ska det.


Leverproblem

Om du har problem med levern kan det hända att din läkare ändrar dosen.


Äldre

Om du är äldre kan det hända att din läkare ändrar dosen.


Barn och ungdomar under 18 år

Seroquel ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Om du tagit för stor mängd av Seroquel

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du tagit större dos än vad din läkare förskrivit kan du känna dig sömnig, yr och känna att hjärtat slår på ett onormalt sätt.

Om du har glömt att ta Seroquel

Om du har glömt att ta en tablett, ta den då så fort du kommer på det. Om det snart är dags för nästa tablett, vänta till dess. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Seroquel

Om du plötsligt slutar att ta Seroquel kan du få sömnsvårigheter, känna dig illamående eller uppleva huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel eller känna dig lättretlig. Din läkare kan föreslå att du minskar dosen gradvis innan du avslutar din behandling.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Seroquel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • yrsel (kan leda till fall), huvudvärk, muntorrhet

 • sömnighet (kan försvinna med tiden när du tar Seroquel) (kan leda till fall)

 • utsättningssymtom (symtom som inträffar när du slutar att ta Seroquel) som omfattar svårighet att somna (sömnlöshet), sjukdomskänsla (illamående), huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel och irritabilitet. Det är lämpligt att man slutar gradvis med läkemedlet under en period på minst 1–2 veckor

 • viktökning

 • onormala muskelrörelser, t.ex. svårt att påbörja rörelser, skakningar, en känsla av rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • snabb hjärtrytm

 • känsla av att hjärtat bultar, rusar eller hoppar över hjärtslag

 • förstoppning, orolig mage (matsmältningsproblem)

 • kraftlöshet

 • svullnad i armar eller ben

 • blodtrycksfall då du reser dig upp. Det kan få dig att känna dig yr eller svimma (kan leda till fall).

 • ökad blodsockerhalt

 • dimsyn

 • konstiga drömmar och mardrömmar

 • ökade hungerkänslor

 • känsla av irritation

 • störningar i tal och språk

 • självmordstankar och försämring av din depression

 • andfåddhet

 • kräkningar (främst hos äldre)

 • feber.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • epilepsi eller kramper

 • allergiska reaktioner som kan inkludera upphöjda knottror eller strimmor, hudsvullnad och svullnad runt munnen

 • obehagskänsla i benen (även kallad restless legs syndrom)

 • svårigheter att svälja

 • ofrivilliga rörelser, framför allt i ansiktet och tungan

 • sexuell dysfunktion

 • diabetes

 • ändring i hjärtats elektriska aktivitet som kan ses i EKG-mätning (QT-förlängning)

 • en långsammare hjärtfrekvens än normalt kan förekomma i början av behandlingen och kan vara förknippad med lågt blodtryck och svimning.

 • svårighet att urinera

 • svimning (kan leda till fall)

 • nästäppa


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • en kombination av feber, svettningar, muskelstelhet, dåsighet eller svimning (ett tillstånd som kallas ”malignt neuroleptikasyndrom”)

 • gulfärgad hud och ögon (gulsot)

 • leverinflammation (hepatit)

 • ihållande och smärtsam erektion (priapism)

 • svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk (galaktorré)

 • menstruationsrubbningar

 • blodproppar i venerna, särskilt i benen (med symptom som svullnad, smärta och rodnad) som kan föras vidare till lungorna och förorsaka bröstsmärtor och andningssvårigheter. Om du får symtom som liknar dessa ska du omedelbart uppsöka sjukvård

 • går, pratar, äter eller har andra aktiviteter när du sover

 • sänkt kroppstemperatur (hypotermi)

 • bukspottkörtelinflammation

 • ett tillstånd (så kallat ”metabolt syndrom”) där du kan ha en kombination av minst 3 av följande tecken: en ökning av bukfettet, en sänkning av ”det goda kolesterolet” (HDL-C), en ökning av en typ av fetter i blodet som kallas triglycerider, högt blodtryck och en ökning av blodsockret

 • kombination av feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion med mycket lågt antal vita blodkroppar, ett tillstånd som kallas agranulocytos

 • blockering av tarmen.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • svåra utslag, blåsor och röda fläckar på huden

 • allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) med exempelvis svårighet att andas eller chock

 • hastig svullnad av huden, vanligen runt ögon, läppar och hals (angioödem)

 • en allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom)

 • störd utsöndring av ett hormon som reglerar urinvolymen

 • nedbrytning av muskelfibrer och värk i musklerna (rabdomyolys)

 • försämrad diabetes.


Ingen känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • hudutslag med oregelbundna röda fläckar (erythema multiforme)

 • allvarlig, plötslig allergisk reaktion med symtom som feber, hudblåsor och fjällning av hud (toxisk epidermal nekrolys)

 • besvär i samband med att man slutar med läkemedlet kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som har använt Seroquel under graviditeten.


Seroquel tillhör en typ av läkemedel som kan orsaka rubbningar av hjärtrytmen. Sådana rubbningar kan vara allvarliga och i svåra fall dödliga.


Vissa biverkningar syns bara om man tar ett blodprov. Det gäller förändrade nivåer av vissa fettämnen (triglycerider och kolesterol), ökad blodsockerhalt, förändrade nivåer av sköldkörtelhormoner i blodet, förhöjda nivåer av leverenzymer, minskning av vissa sorters blodkroppar, minskad mängd röda blodkroppar, förhöjd nivå av kreatininfosfokinas (en substans i musklerna) i blodet, minskad mängd natrium i blodet och ökning av nivåerna i blodet av hormonet prolaktin. En ökning av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall leda till:

 • män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk

 • kvinnor kan förlora den månatliga menstruationen eller få oregelbunden menstruation.

Din läkare kan ibland be dig ta dessa blodprov.


Barn och ungdomar

Samma biverkningar som kan förekomma hos vuxna kan också uppträda hos barn och ungdomar.


Följande biverkningar har setts oftare hos barn och ungdomar eller har inte setts hos vuxna:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Ökad mängd av hormonet prolaktin i blodet. Ökade mängder av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall leda till följande:

  • Brösten kan svullna hos både pojkar och flickor och oväntat bilda bröstmjölk

  • Menstruationerna kan upphöra eller bli oregelbundna hos flickor

 • Ökad aptit

 • Kräkningar

 • Onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar, rastlöshet eller muskelstekhet utan smärta

 • Ökat blodtryck


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Kraftlöshet, svimning (kan leda till fall).

 • Nästäppa.

 • Att man känner sig irriterad.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR SEROQUEL SKA FÖRVARAS

 • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat (alt. EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras vid högst 30°C.

 • Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är quetiapin. Seroquel filmdragerade tabletter innehåller 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg eller 300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: povidon, kalciumvätefostatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykollat typ A, laktosmonohydrat, magnesiumstearat.

Tabletthölje: hypromellos, makrogol, titandioxid (E171). 25 mg, 100 mg och 150 mg tabletterna innehåller även gul järnoxid (E172) och 25 mg tabletterna innehåller röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Seroquel 25 mg filmdragerade tabletter är persikofärgade, runda, bikonvexa och märkta “SEROQUEL 25” på ena sidan.

Seroquel 100 mg filmdragerade tabletter är gula, runda, bikonvexa och märkta “SEROQUEL 100” på ena sidan.

Seroquel 150 mg filmdragerade tabletter är ljust gula, runda, bikonvexa och märkta “SEROQUEL 150” på ena sidan.

Seroquel 200 mg filmdragerade tabletter är vita, runda, bikonvexa och märkta “SEROQUEL 200” på ena sidan.

Seroquel 300 mg filmdragerade tabletter är vita, kapselformade och märkta “SEROQUEL” på ena sidan och “300” på andra sidan.


Förpackningar om 20, 30, 50, 60 och 100 tabletter finns registrerade för alla styrkor. För 25 mg tabletter finns även en förpackningsstorlek om 6 tabletter registrerad. För 100 mg, 150 mg, 200 mg och 300 mg finns förpackningsstorlekar om 10 och 90 tabletter registrerade. För 150 mg och 300 mg finns förpackningsstorlekar om 120, 180 och 240 tabletter registrerade. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB

151 85 Södertälje


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Seroquel: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland (Seroquel® 25 mg Filmtabletten, Seroquel® 100 mg Filmtabletten, Seroquel® 200 mg Filmtabletten, Seroquel® 300 mg Filmtabletten), Ungern och Österrike.


Denna bipacksedel ändrades senast 2014–05–23

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av