Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Niferex


MiljöinformationFörmånsstatus
Erol

Enterokapsel, hård 100 mg
(Chokladbrun-orange)

Järnpreparat med magsaftresistenta granulat

ATC-kod: B03AA01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

NIFEREX ®

100 mg Fe 2+  enterokapslar

 

Läs noga igenom denna bipackningssedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Du måste kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras

 • Om du får några biverkningar , tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


 • I denna bipacksedel finner du information om:

 • 1.Vad Niferex är och vad det används för

 • 2.Innan du tar Niferex .

 • 3.Hur du tar Niferex.

 • 4. Eventuella biverkningar

 • 5.Hur Niferex ska förvaras

 • 6.Övriga upplysningar

.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är NIFEREX ® och vad används det för?
2. Innan du använder NIFEREX ®
3. Hur du använder NIFEREX ®
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av NIFEREX ®

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Den aktiva substansen är ferro(II)glycinsulfatkomplex och en kapsel motsvarar 100 mg

järn (Fe2+).

Övriga innehållsämnen:

Granulat med ferro(II)glycinsulfatkomplex:

askoorbinsyra, mikrokristallin cellusa,hypromellos, hydroxipropylcellulosa,

metakrylsyra-etyl akrylat kopolymer (1:1)dispersion 30 % (Eudragit L 30 D-55)

(innehåller metakrylsyra-etyl akrylatkopolymer (1:1), natriumlaurilsulfat,polysorbat

80) , acetyltrietylcitrat,talk.


Kapselns skal: Underdel: gelatin, titandioxid(E 171), röd järnoxid (E172 ), gul järnoxid (E 172)

Överdel : gelatin,titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Niferex är en hård enterokapsel med ena halvan ckokladbrun och den andra halvan orange.

Den innehåller gråbruna korn.

Niferex är tillgängligt i förpackningar med 30,50,90 och 500x1enterokapslar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

UCB Pharma GmbH

Alfred Nobelstraße 10

407 89 Monheim

Tyskland


Tillverkare

Aesica Pharmaceuticals GmbH

Alfred Nobelstraße 10

40789 Monheim

Tyskland


Information lämnas av :

Erol AB

Box 95

274 22 Skurup

Tfn: 0411-39185

Fax: 0411-559509

1. VAD ÄR NIFEREX ® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Vad används NIFEREX ® för?

Vad används läkemedlet för?

Niferex är en form av järn som tas genom munnen för behandling av, eller för att förhindra,

järnbrist. Järn är väsentligt för syretransport och för överföring av energi i kroppen.

Kapslarna kallas för enterokapslar eftersom de inte utsöndrar sitt innehåll i magen.De avger

järnet i tarmen där det tas upp.

Niferex används vid behandling av järnbrist


2. INNAN DU ANVÄNDER NIFEREX ®

Använd inte NIFEREX ®

 • om du är allergisk (överkänslig) mot järnkomplexet eller något av de övriga

innehållsämnen i Niferex ( se avsnitt 6- Övriga upplysningar)

 • om du har en trång matstrupe

 • om du lider av en ärftlig blodsjukdom som ger förhöjt järnvärde (hemakromatos) och andra sjukdomar som ger förhöjt järn

 • om du får regelbundna blodtransfusioner

Barn

Barn under 6 år ska inte ta Niferex

Var särskilt försiktig med NIFEREX ®:

Järntabletter kan orsaka förgiftningar speciellt hos barn.

Var särskilt försiktig , om du har sjukdomar som påverkar mag-tarmkanalen såsom mag- och

tarmsår, trång matstrupe, inflammatorisk tarmsjukdom eller magkatarr

Hos patienter med kronisk njursjukdom som behöver erytropöoietin bör järn ges intravenöst eftersom järn som tas via munnen absorberas dåligt hos personer med njursvikt.

Särskilt äldre personer som har blod- eller järnbrist av okänt ursprung måste undersökas noggrant för att ta reda på anledningen till blodbristen/källan till blödning

Tandmissfärgning kan förekomma under Niferex behandling (Missfärgning kan försvinna när slutar att ta Niferex. Om den inte försvinner måste den tas bort med en slipande tandkräm eller genom professionell tandrengöring).


Användning av andra läkemedel


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,

även receptfria sådana.

Graviditet


Det finns inga kända risker vid användning av NIFEREX i samband med graviditet.

Fråga din läkare om råd innan du tar Niferex

Körförmåga och användning av maskiner:

Trafikvarning

I.

Användning av andra läkemedel:

Ökning av biverkningar

 • Smärtstillande medel och medel mot reumatism ( ex. salicylater och fenylbutazon):

  kan leda till en förstärkning av irritation på tarmslemhinnan som kan orsakas av

  Niferex

Minskning av effekt

 • Vissa antibiotika (tetracykliner) eller läkemedel (bisfosfonater) för behandling av

  skelettsjukdomar (osteoporosis): om du också tar Niferex , minskar både absorption

  av järn och absorption av tetracykliner eller bifosfonater. Detta betyder att effekterna

  av alla dessa mediciner minskas.Fråga din läkare om du behöver öka dosen av dessa läkemedel.

 • Läkemedel som innehåller kalcium, magnesium, eller aluminium, t.ex. antacida,

  kalcium- och magnesiumsalter för substitution : dessa mediciner reducerar eller

  förhindrar järnupptaget från Niferex.Du kan behöva öka mängden av Niferex som du

  tar.

 • Läkemedel för artrit såsom penicillamin olch orala guldföreningar , läkemedel mot

  Parkinsons sjukdom såsom L-metyldopa, levedopa och L-tyroxin som används för

  behandling av sköldkörtelsjukdom:dessa mediciner absorberas sämre när du tar

  Niferex med järn. Du bör fråga din läkare om du behöver öka dosen av dessa

  läkemedel.

 • Behandlingar av infektioner(antibiotika) i en grupp läkemedel som kallas

  fluorokinoler, såsom ciprofloxacin, levofloxacin, norfloxacin och ofloxacin: järn

  minskar kraftigt absorptionen av dessa läkemedel. Du bör berätta för din läkare att du

  tar Niferex innan du börjar ta dessa mediciner.

.

Tidsintervallet mellan intag av Niferex och någon av de ovan nämnda läkemedlen bör vara

minst 2 timmar

 • Du skall inte ta doxycyklin och Niferex tillsammans, eftersom doxycyklin kan

  hindra absorptionen och cirkulationen av Niferex.

Andra eventuella biverkningar

 • Mörkfärgning av avföringen, inte orsakad av magtarm blödning, kan förekomma.

 • De nu vanligt förekommande tester för upptäckt av blod i avföringenkan vara falsk

  positiva.

Användning av Niferex med mat och dryck

Niferex ska inte tas med mat. Substanser i vegetarisk mat( t.ex. flingor och grönsaker) kan

bilda komplex med järn(t.ex. fytater,oxalater och fosfater). Dessa komplex hindrar dig från

ta upp järnet. Innehållsämnen i kaffe, te, mjölk och koladrycker kan också minska upptaget av järn i blodet.


Graviditet och amning

Det finns inga kända risker vid användning av Niferex i samband med graviditet och amning.

Frågas din läkare om råd innan du tar Niferex


Körförmåga och användning av maskiner


Niferex påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner


3. HUR DU ANVÄNDER NIFEREX ®

Doseringsanvisning

Hur skall Du använda läkemedlet ?

Ta alltid Niferex enligt instruktionerna i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

om du är osäker

Om inte annat förskrivits av läkaren , är den vanliga dosen

Vuxna och barn 6 år eller äldre :

1 kapsel per dag.


Vid uttalad järnbrist:

Vuxna och ungdomar från 15 år eller med en vikt från 50 kg:

i början av behanlingen, 1 kapsel 2-3 gånger dagligen.

Ta inte mer än 5 mg Niferex per kilo kroppsvikt. Till exempel, om du väger 50 kg så är den

maximala dosen 5X50 = 250 mg (2 ½ kapsel)


.

Administrering

Ta Niferex med tillräckligt mycket vatten. Tugga INTE kapseln.Kapslarna skall tas med tillräckligt intervall från måltider(t.ex. fastande mage på morgonen eller mellan två huvudmål), eftersom innehållet i maten kan minska upptaget


‘Observera

Om det är svårt att svälja kapseln, kan kapseln tömmas och innehållet sväljas.För att göra

det,dra försiktigt isär de två kapselhalvorna över en skål. Skaka varsamt ut innehållet och

samla kornen på en sked.Efter intag av innehållet från skeden, bör du dricka lite vatten.


Behandlingstid

Din läkare bestämmer hur länge du behöver ta NIferex.

Behandlingen ska fortsätta till normala blodvärden har uppnåtts,normalt 10-20 veckor.


Om du använder mera NIFEREX ® än du borde:

Vad händer om Du har tagit för stor dos?

Om du medvetet eller av misstag fått i dig en överdos, är det sannolikt att symptom, som

beskrivs i avsnitt 4” Eventuella biverkningar”, uppstår och bli mer uttalade.

Om du har tagit för mycket Niferex, skall du informera din läkare omedelbart.

En överdos kan orsaka förgiftning , speciellt hos barn.

Järnförgiftning kan uppvisa symptom som rastlöshet,magont,illamående, kräkning och diarre. Avföringen kan bli mörkfärgad,kräkningar kan innehålla blod.Chock,acidos(för mycket syra i kroppen) och medvetslöshet kan uppstå.Död kan inträffa efter krampanfall,oregelbunden andning,medvetslöshet och lungödem.

Om du har fått i dig stor mängd Niferex eller om t.ex. barn fått i sig käkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen(tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta NIFEREX ®:

Ta inte dubbla dosen för att ersätta den glömda dosen. Om du har glömt att ta en eller flera

doser av Niferex,fortsätt bara att ta tabletterna lite längre.

Effekter som kan uppträda när behandling med NIFEREX ® avslutas:

Om du slutar att ta Niferex

Inga speciella åtgärder behöver göras när behandlingen med Niferex avslutas.

Om du har ytterligare frågor kring användningen av detta läkemedel, fråga läkare eller

apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Niferex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte

få dem.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 personer av 100):

 • Obehagskänslor i mage och tarm

 • halsbränna

 • kräkningar

 • diarré

 • illamående

 • förstoppning


 • mörkfärgad avföringSällsynta biverkningar (förekommer hos 1-10 personer av 10 000):

 • missfärgning av tänder ( se också under avsnitt 2 “Var särskilt försiktig med

  Niferex”)

 • överkänslig hud

 • hudutslag

 • urtikaria(nässelutslag)

 • exantem(sjukdomar med hudutslag och hudrodnad)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data )

magont ont i övre buken


Om några biverkningar blir värre eller om du märker biverkningar som inte nämns i denna information , kontakta läkare eller apotekspersonal

5. FÖRVARING AV NIFEREX ®

Hur skall läkemedlet förvaras?

Förvaras utom synhåll- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som står på kartongen och blistret efter Utg.dat.

Förvaras vid högst 25 ° C.
Denna bipacksedel godkändes senast den Bipacksedeln reviderad 2013–12–16

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av